tin tức-sự kiện

Công khai tài chính năm 2017
Đơn vị: Trường THCS Tiên Hiệp Biểu số 2
Chương: 622 (công khai theo thông tư 21/2005/TT- BTC
    ngày 22/3/2005 của Bộ TC)
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu 88.220.500  
1 Thu phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 84.727.500  
  CÊp bï häc phÝ 3.493.000  
4 Thu sự nghiệp khác 164.244.000  
  LÖ phÝ nghÒ 1.140.000  
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c 152.448.000  
  Học thêm nghề 10.656.000  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  40% chi hỗ trợ tăng lương 35.288.000  
  60% điều tiết chung 52.932.500  
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ 216.682.500  
1 Phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 60% 52.932.500  
  Lệ phí thi nghề 646.000  
  Học thêm nghề 10.656.000  
  Học thêm các môn khác 152.448.000  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.777.251.000  
I Loại 490 khoản 493    
1 Chi thanh toán cá nhân 1.377.458.000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 345.306.000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa 8.500.000  
4 Chi khác 45.987.000  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
       
    Ngày15tháng 01 năm 2018   
    Thủ trưởng đơn vị
Tác giả: Tien Hiep

Xem thêm