tin tức-sự kiện

Quyết định công khai chiến lược 2015-2020

PHÒNG GD&ĐT PT.PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114/BB-THCSTHi

Tiên Hiệp, ngày 5 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Tiên Hiệp

 giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030

 
   


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

         Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng đã được quy định trong Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Tiên Hiệp giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Xét đề nghị của ông Tổ trưởng tổ Văn phòng trường THCS Tiên Hiệp,                                                          

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Tiên Hiệp giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030, gồm các ông (bà) có tên sau:

- Trưởng ban: Ông Trần Văn Lập - Hiệu trưởng;                                

- Phó trưởng ban:

1) Ông Nguyễn Đức Hợp        - Phó hiệu trưởng;

2) Ông Nguyễn Trọng Khuê    - Chủ tịch Công đoàn;

- Thư ký: Bà Phạm Thị Sao    - Thư ký Hội đồng.          

- Các ủy viên:

          1) Ông Đoàn Công Minh        -  Bí thư Đoàn Trường;

2) Ông Phạm Xuân Tiến          -  Tổ trưởng tổ KHTN;

3) Bà Đặng Thị Huyền               -  Tổ trưởng tổ KHXH&NV;         

4) Bà Nguyễn Thị Chuyên         -  Tổ trưởng tổ Văn phòng;

          Điều 2. Ban chỉ đạo căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Tiên Hiệp giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030 để tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng, các đoàn thể có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                           

- Chi bộ (để báo cáo);

- Công đoàn, Đoàn trường

- Phó hiệu trưởng (để thực hiện);

- Các Tổ trưởng (để thực hiện);

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Lập

 

Tác giả: Tienhiep

Xem thêm