tin tức-sự kiện

Công khai tài chính theo thông tư 36/CP - Năm học 2017 - 2018
Đơn vị: Trường THCS Tiên Hiệp Biểu số 21
Chương: 622 (công khai theo thông tư 56/20017/TT- BTC
    ngày 28/12/2007 của Bộ TC)
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2017 - 2018
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu 89,348,000  
1 Thu phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 85,855,000  
  CÊp bï häc phÝ 3,493,000  
4 Thu sự nghiệp khác 164,244,000  
  LÖ phÝ nghÒ 1,820,000  
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c 166,344,000  
  Học thêm nghề 14,400,000  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  40% chi hỗ trợ tăng lương 34,342,000  
  60% điều tiết chung 51,513,000  
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ 216,682,500  
1 Phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 60% 51,513,000  
  Lệ phí thi nghề 1,300,000  
  Học thêm nghề 14,400,000  
  Học thêm các môn khác 166,344,000  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 1,733,758,000  
I Loại 490 khoản 493    
1 Chi thanh toán cá nhân 1,317,720,400  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 373,543,600  
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác 42,494,000  
II Loại…, khoản…    
Tác giả: tienhiep

Xem thêm