tin tức-sự kiện

Kế hoạch tuyên truyền chương trình phổ thông năm 2018

   PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCSTIÊN HIỆP                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:    /QĐ-THCSTHi                            Tiên Hiệp, ngày 28 tháng 10 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH,

SGK GIÁO  DỤC PHỔ THÔNG 2018 
Năm học 2019 - 2020

 
          Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
           Căn cứ Chỉ thi số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

          Căn cứ vào Kế hoạch số 1969/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

          Trường THCS Tiên Hiệp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông năm 2018 như sau.

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Giúp đội ngũ CB, GV, NV nắm được chương trình giáo dục phổ thông tổng thể .
          - Để giáo viên, học sinh, các bậc CMHS hiểu được mục đích của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

          - Tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương về đổi mới chương trình và SGK .

          - Thực hiện tốt chỉ đạo của Phòng GDĐT về công tác truyền thông về đổi mới chương trình, SGK.

          - Chủ động trong công tác truyền thông các hoạt động của ngành GDĐT, Phối hợp và tăng cường công tác phản biện xã hội với các ngành, các địa phương, các cơ sở giáo dục. Kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề của ngành trong dư luận xã hội mà báo chí nêu và thông tin, trả lời nhanh, rộng rãi đến công luận về kết quả tiếp thu, xử lý, giải quyết (nếu có).

          - Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT và đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL; tạo sự tin tưởng, lạc quan, đồng thuận đồng thời phát huy hiệu quả đóng góp của xã hội cho công cuộc đổi mới GDPT.

          2. Yêu cầu

          - Công tác truyền thông phải được tổ chức chủ động, hiệu quả, thường xuyên, kịp thời, thông tin hai chiều và có phản biện xã hội.

          - Đảm bảo đúng định hướng công tác tuyên truyền của PGD&ĐT, có sự phối hợp trên tinh thần trách nhiệm giữa các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị trong ngành.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

          1. Thành lập bộ phận thường trực về đổi mới chương trình, GSK giáo dục phổ thông

          -  Gồm 7 thành viên: HT, PHT, CTCĐ, các đ/c tổ trưởng, tổ phó CM ở 2 tổ.

          - Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT.
          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới và KH thực hiện hội thảo .
          - Xây dựng nòng cốt chuyên môn /các môn học.

          - Đầu mối trong công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện.

          2. Tổ chức hội thảo chuyên đề về chương trình, sách giáo khoa mới

          - Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp tổ và cấp trường về chương trình, sách giáo khoa mới để giúp cho CBQL, giáo viên nắm được điểm mới chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

          - Đưa ra các giải pháp chuẩn bị để triển khai thực hiện có hiệu quả đổi mới CTGDPT phù hợp tại nhà trường.

          - Tổ chức góp ý chương trình, SGK giáo dục phổ thông (nếu có).

          3. Xây dựng chuyên mục "Đổi mới chương trình GDPT" trên Website của nhà trường.

           - Cập nhật chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới công bố 26/12/2018;            - Cập nhật các văn bản: Kế hoạch số 1969/KH-UBND, ngày 21/3/2018 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; NQ số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017;1013/TB-BGD&ĐT ngày 22/12/2017 của BGD&ĐT; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 và Các văn bản mới có liên quan

          - Cập nhật kết quả các hội thảo chuyên đề về đổi mới chương trình GDPT của cấp tổ, cấp trường và PGD

          4. Công tác tuyên truyền  với CMHS và các đoàn thể và chính quyền địa phương

          - Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương

          - Thông tin đến cha mẹ học sinh bằng việc sử dụng sổ liên lạc điện tử và các cuộc họp cha mẹ học sinh các thông tin cần thiết.

          - Báo cáo với chính quyền địa phương xây dựng chuyên mục trong phát thanh hàng ngày.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Hiệu trưởng

          - Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền của trường liên hệ phối hợp các cơ quan truyền thông báo chí, các ngành và các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, các tổ chức xã hội trên địa bàn của phường về việc tổ chức thực hiện công tác truyền thông.

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho ban thường trực, thường xuyên kiểm soát các hoạt động

          2. Phó Hiệu trưởng

          - Làm đầu mối truyền thông, tham mưu, đề xuất nội dung, định hướng và giải pháp truyền thông trong từng thời điểm cụ thể.

          - Phối hợp thực hiện các chuyên mục và chuyên trang về giáo dục địa phương trên Đài Truyền thanh của phường. Chuẩn bị các nội dung cung cấp thông tin cho các báo; nội dung các bài tuyên truyền đăng tải trên các báo, đài địa phương và TW.  Đón tiếp, tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng đến trường (nếu có).

          - Tổ chức hội thảo cấp tổ, cấp trường, chỉ đạo cho GV nghiên cứu tài liệu để góp ý cho chương trình GDPT

          3. Các tổ trưởng

          - Trực tiếp đứng ra tổ chức hội thảo cấp tổ về đổi mới CT, GSK phổ thông
          - Tham gia hội thảo cấp trường với các nhiệm vụ được phân công

          - Tùy theo lĩnh vực công tác được Hiệu trưởng phân công, nâng cao chất lượng thông tin trên trang Website của trường;

          - Đưa nội dung thực hiện truyền thông vào tiêu chí thi đua.

          4. Công đoàn

          -  Phối hợp với Hiệu trưởng tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

          - Quản lý các “kênh” thông tin với công chức, viên chức trong trường và nhân dân (Email; Facebook).

          -  Kịp thời phát hiện các cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để đề nghị biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

          5. Giáo viên

          - Nghiên cứu nắm rõ chương trình GDPT tổng thể, có ý kiến đóng góp cho chương trình trong các buổi hội thảo.

          - Mỗi giáo viên phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc đổi mới chương trình, SGK phổ thông từ đó tuyên truyền viên cho CMHS và xã hội
         Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông của trường THCS Tiên Hiệp. Đề nghị tổ chuyên môn và đoàn thể các cá nhân nghiêm túc thực hiện ./. 


 

    Nơi nhận:

            - HP, CTCĐ;

            - Các tổ CM;

            - Lưu VT,

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                    

                       Trần Văn Lập


 
 
 
 
 

 

Tác giả: tienhiep

Xem thêm