tin tức-sự kiện

SỐ LIỆU VÀ TỜ TRÌNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

,M  ,PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU DÂN SỐ ĐỘ TUỔI

THEO XÃ, PHƯỜNG THUỘC TRƯỜNG.

(Tính đến thời điểm 31/3/2019)

 

1. Tổng dân số phường (xã): 4903

2. Tổng số hộ trong phường (xã):1497

3. Số học sinh theo điều tra:

- Sinh năm: 2008:  74 học sinh.

- Sinh năm: 2007: 54 học sinh.

 - Sinh năm: 2006: 42 học sinh.

 - Sinh năm: 2005: 51 học sinh.

Cộng: 221 học sinh..

4. Số học sinh không thuộc diện huy động ra lớp trong năm học 2019-2020 (khuyết tật).

02: có học sinh khuyết tật sinh năm 2008.

 

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

       Trần Văn Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

Số:  06/TTr- THCSTHi

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phủ Lý, ngày       tháng       năm 2019

      

TỜ TRÌNH

Đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020.

 

         Khèi líp

Thùc hiÖn n¨m häc 2018-2019

KÕ ho¹ch n¨m häc 2019-2020

Ghi chó

Sè  líp

häc sinh

B×nh qu©n h.s/líp

Sè  líp

häc sinh

B×nh qu©n h.s/líp

6

2

54

27

2

74

37

 

7

1

42

21

2

54

27

 

8

2

51

25,5

1

42

42

 

9

2

53

26,5

2

51

25,5

 

Céng

7

200

28,58

7

221

31,58

 

          Sè häc sinh hoàn thành chương trình TiÓu häc thuéc vïng tuyÓn sinh cña tr­êng ®Ó tuyÓn sinh vµo líp 6 n¨m häc 2019-2020: 74 häc sinh.

 

Tiên Hiệp, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2019        Tiên Hiệp, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2019

     T/M UBND Ph­êng (x·)                                  HiÖu tr­ëng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Trần Văn Lập

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

Số: 07 /TTr- THCSTHi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phủ Lý, ngày  22  tháng  3  năm 2019

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị giao chỉ tiêu biên chế đội ngũ năm học 2019-2020

 

 

I- Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020.

Khối lớp

Thực hiện năm học 2018-2019

Kế hoạch năm học 2019-2020

Ghi chú

Số lớp

Số

học sinh

Bình quân h.s/lớp

Số lớp

Số

Học sinh

Bình quân h.s/lớp

6

2

54

27

2

74

37

 

7

1

42

21

2

54

27

 

8

2

51

25,5

1

42

42

 

9

2

53

26,5

2

51

25,5

 

Cộng

7

200

28,58

7

221

31,58

 

Số h/s hoàn thành chương trình Tiểu học thuộc vùng tuyển của tr­ường để tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 là :

II- Nhu cầu về đội ngũ năm học 2019-2020:

Chủng loại

Hiện có

năm học 2018-2019

Cần có

năm học

2019-2020

Cân đối

Thiếu

(-)

Thừa

(+)

Nghỉ hư­u đến 5/2020

Tổng số

tiết theo phân phối chương trình/tuần

Bình quân TS

tiết/GV/

tuần

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1. CBQL:

2

2

 

 

 

 

 

 + Hiệu trư­ởng

1

1

 

 

 

 

 

 +P. hiệu trư­ởng

1

1

 

 

 

 

 

2. Giáo viên :

11

14

-3

 

 

 

 

Chia ra: Toán

1

2

-1

 

25

13,5

 

1

1

 

 

9

9

 

Hoá

1

1

 

 

8

8

 

Sinh

1

1

 

 

14

14

 

Văn

1

2

-1

 

30

15

 

Sử

1

1

 

 

10

10

 

Địa

1

1

 

 

10

10

 

GDCD

1

1

 

 

7

10

 

Thể dục

1

1

 

 

14

14

 

Công nghệ

1

1

 

 

11

11

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc

 

0,5

-0,5

 

6

 

 

Hoạ

 

 

 

 

 

 

 

Anh văn

1

1

 

 

21

21

 

3.TPT Đội

 

0,5

-0,5

 

10

 

 

4. Hành chính:

2

3

-1

 

 

 

 

+ Thư­ viện

 

1

-1

 

 

 

 

+ Thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

+ Văn thư­

1

1

 

 

 

 

 

+ Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

+ Kế toán

1

1

 

 

 

 

 

+ Y tế

 

 

 

 

 

 

 

   Tổng cộng:

15

18

-3

 

 

 

 

Trong đó:

 -Đảng viên

6

7

 

 

 

 

 

* Cột 4 = cột 2- cột 3

              * Cán bộ, giáo viên  đã hợp đồng năm học 2018-2019:

TT

Họ Và Tên

Năm sinh

Trình độ c/m

Loại HĐ

Công việc được phân công

Ghi chú

1

Trần Thị Bích Diệp

1981

CĐSP Văn-Sử

HĐ hưởng lương từ Ngân sách

Giáo viên

 

2

Nguyễn Thị Nguyệt

1993

CĐSP Toán -Lý

HĐ hưởng lương từ Ngân sách

Giáo viên

 

3

Nguyễn Thị Chuyên

1980

ĐHKT

HĐ 68

Kế toán

 

4

Phạm Thị Sao

1984

ĐH Tin

HĐ Ngân sách

Văn Phòng

 

* Cán bộ, giáo viên đề nghị tiếp tục ký hợp đồng trường năm học 2019-2020: 

TT

Họ Và Tên

Năm sinh

Trình độ c/m

Loại HĐ

Công việc dự kiến phân công

Ghi chú

1

Trần Thị Bích Diệp

1981

CĐSP Văn-Sử

HĐ hưởng lương từ Ngân sách

Giáo viên

 

2

Nguyễn Thị Nguyệt

1993

CĐSP Toán -Lý

HĐ hưởng lương từ Ngân sách

Giáo viên

 

3

Nguyễn Thị Chuyên

1980

ĐHKT

HĐ 68

Kế toán

 

4

Phạm Thị Sao

1984

ĐH Tin

HĐ Ngân sách

Văn Phòng

 

Tiên Hiệp,ngày 22 tháng 3  năm 2019

                                                                                                      HIỆU TR­ƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Trần Văn Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: TIENHIEP

Xem thêm