tin tức-sự kiện

Công khai dự toán năm 2018
      BiÓu sè: 02
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
       
Th«ng b¸o 
C«ng khai dù to¸n nguån nsnn n¨m 2018
§¬n vÞ: Tr­êng THCS Tiªn HiÖp
M· sè §VSDNS: 1060214
Ch­¬ng 622 Lo¹i 490 Kho¶n 073
       
     §¬n vÞ tÝnh: §ång 
STT Néi dung Dù to¸n ®­îc giao  Ghi chó 
A Thu, chi th­êng xuyªn                  50.000.000  
I Chi sù nghiÖp                  50.000.000  
1 Tæng sè thu, chi nép ng©n s¸ch häc phÝ                  50.000.000  
a Sè chi häc phÝ                  50.000.000  
b 40% ®Ó thùc hiÖn CCTL n¨m 2016                  20.000.000  
c Chi tõ nguån  häc phÝ  ®Ó l¹i (60%)                  30.000.000  
d Thu cÊp bï häc phÝ    
e Sè d­ chuyÓn n¨m sau    
2 Thu sù nghiÖp kh¸c    
B Chi nsnn n¨m 2018             1.785.357.000  
1 Chi th­êng xuyªn cho nhiÖm vô ®­îc giao              1.785.357.000  
  TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n             1.570.403.300  
  Môc 6000 - TiÒn l­¬ng                839.044.000  
  Môc 6050 - TiÒn c«ng                  46.332.000  
  Môc 6100 - Phô cÊp l­¬ng                426.275.300  
  Môc 6200 - TiÒn th­ëng    
  Môc 6250 - Phóc lîi tËp thÓ    
  Môc 6300 - C¸c kho¶n ®ãng gãp                251.264.000  
  Môc 6400 - C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n                    7.488.000  
  TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô                200.953.700  
  Môc 6500 - Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng                    7.800.000  
  Môc 6550 - VËt t­ v¨n phßng                  56.100.000  
  Môc 6600 - Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c                  12.108.000  
  Môc 6650- Héi nghÞ                    1.800.000  
  Môc 6700 - C«ng t¸c phÝ                  13.200.000  
  Môc 6750 -  Chi phÝ thuª, m­ín                  39.000.000  
  Môc 6900 - Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ dïng cho Cm«n                  21.165.700  
  Môc 6950-Mua s¾m TS    
  Môc 7000 - Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh                  43.780.000  
  Môc 7050-TSv«h×nh                    6.000.000  
  TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c                  14.000.000  
  Môc 7750 - Chi kh¸c                  14.000.000  
  TiÓu nhãm 0135:Chi hç trî …vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n                                -    
  Môc 9050 - Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c Cm«n                                -    
  Chi phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ (Häc phÝ)               50.000.000  
  TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n c¸ nh©n                  20.000.000  
  Môc 6112 - PC ­u ®·I nghÒ                  20.000.000  
  Môc 6449 - Thanh to¸n cho c¸ nh©n    
  TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô                  24.900.000  
  Môc 6500 - Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng    
  Môc 6550 - VËt t­ v¨n phßng                    4.500.000  
  Môc 6750 - Chi phÝ thuª m­ín                    9.000.000  
  Môc 6900 - Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ dïng cho Cm«n                    3.900.000  
  Môc 7000 - Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh                    7.500.000  
  TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c                    5.100.000  
  Môc 7750 - Chi kh¸c                    5.100.000  
  TiÓu nhãm 0135:Chi mua s¾m, söa ch÷a                                -    
  Môc 9000 - Mua tµi s¶n v« h×nh                                -    
  Môc 9050 - Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c Cm«n                                -    
C CHI NSNN KH¤NG TH¦¥NG XUY£N    
  Môc 6900 - Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ dïng cho Cm«n    
       
       
                                                                                     Tiªn HiÖp  , ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2018
    HiÖu tr­ëng
     
       
Tác giả: Tienhiep

Xem thêm