tin tức-sự kiện

Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020

 

pHßNG GD& §t TP PHỦ LÝ  

tr­êng thcs tiªn hiÖp

céng hßa xã héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

CỦA TRƯỜNG THCS TI£N HIÖP

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 

          PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

          I. V quy mô trường lp:

           - Duy trì quy mô trường lớp: với 4 khối,

          N¨m häc 2010- 2011 :  6 lớp víi 186 Häc sinh

          N¨m häc 2011- 2012 :  7 lớp víi 184 Häc sinh

          N¨m häc 2012- 2013 :  7 lớp víi 173 Häc sinh

          N¨m häc 2013- 2014 :  8 lớp víi 173 Häc sinh

          N¨m häc 2014- 2015 :  7 lớp víi 169 Häc sinh

          II. Điu kin dy và hc:

          1. V đội ngũ:

           - 100% CB,GV đạt chuẩn và trên chuẩn; Tỷ lệ GV/lớp từ 2,1- 2,58.

           - Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp huyÖn vµ tØnh  từ 15-20 %. Chiến sĩ thi đua các cấp 15-25%.

           - Số đảng viên kết nạp hàng năm: 1 - 2 đ/c.

          2. V cơ s vt cht:

          - Đủ số lớp học

           - Đã xây dựng đủ các phòng học bộ môn, phòng làm việc, thư viện, phục vụ tốt cho việc dạy và học.

          - Đủ số lượng bàn ghế học sinh, Bàn ghế cho các phòng làm việc của GV tương đối đầy đủ.

          - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Số đầu sách trong thư viện đủ.

          - Có 1 máy chiếu hắt, 1 máy chiếu đa năng,  ...

          3. V cht lượng giáo dc.

          a/ Thc hin ni dung, chương trình giáo dc, quy chế chuyên môn:

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT. Giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đều đặn và có chất lượng. Tham gia tích cực các đợt tập huấn chuyên môn, các đợt bồi dưỡng chính trị. Luôn tự học tập nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức.

          - Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng tốt CNTT vào dạy học.

          - Công tác hội thảo, hội giảng: Hàng năm đều có 100% số GV theo quy định tham gia hội giảng, hội thảo, thi SDTBDH các cấp, đa số đều đạt giờ dạy giỏi và xếp thứ hạng cao.

          b/ Cht lượng đức dc:

          Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó từ 89 - 92% xếp loại tốt, 6,5 - 7,2% xếp loại khá, 0,8 - 4,5% xếp loại trung bình. Không có học sinh vi phạm kỉ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

          c/ Cht lượng trí dc:

          - Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó từ 7-10% xếp loại giỏi, 24-25% xếp loại khá, 40-50% xếp loại trung bình.10-15% häc sinh häc lùc lo¹i yÕu vµ 1,5-2% häc sinh cã lùc häc lo¹i yÕu ,95-100% học sinh khối 9 đỗ tốt nghiệp THCS  HS khối 9 đỗ vào THPT HS đạt 80,2% häc sinh dù thi .

          - Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh được nâng cao rõ rệt, hàng năm luôn có từ 50 - 74% số học sinh tham gia đạt giải.

          d/ Công tác qun lí:

          - Ban giám hiệu nhà trường có năng lực quản lí, có trình độ chuyên môn, đoàn kết, quy tụ được quần chúng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tầm nhìn chiến lược nên hiệu quả quản lí cao.

          - Quản lí tốt theo cả ba hình thức: Quản lí bằng kế hoạch, quản lí bằng thi đua, quản lí bằng pháp chế. Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, GV, CNV.

          e/ Công tác xã hi hoá giáo dc:

          Nhà trường đã thực hiện tốt và có hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu tốt với chính quyền địa phương quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Phối hợp tốt việc giáo dục nhà trường - Gia đình - Xã hội.

          f/ Các mt hot động khác:

          - Thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể, HĐNGLL, dạy nghề, dạy tự chọn cho học sinh.

          - Tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động của Nhà nước, của ngành và của địa phương.

          III. Bài hc kinh nghim:

          1. Nguyên nhân ca thành công, đạt được các kết qu trên là nh:

          - Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ chính quyền  địa phương, của phòng GD&ĐT, của sở GD&ĐT.

          - Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết với nghề của đội ngũ thầy cô giáo cán bộ viên chức.

          - Sự lãnh đạo chỉ đạo cụ thể sát sao của chi bộ nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức trong nhà trường.

          - Sự nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện của tất cả học sinh, sự chăm lo giáo dục con em của các bậc phụ huynh.

          - Sự tham mưu đắc lực của ban giám hiệu nhà trường với chính quyền hai địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội.

          - Sự phối hợp giáo dục tốt giữa 3 môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội

          2. Mt s tn ti và nguyên nhân:

          - Cá biệt vẫn có một số học sinh chưa thật hăng say hiếu học, chưa làm đầy đủ bài trước khi lên lớp.

          - Kinh phí nhà trường còn eo hẹp do nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động định mức còn thấp, khoản huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội đầu tư cho nhà trường còn hạn chế.

 

          PHẦN II: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS Tiªn HiÖp GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 

          A. PHƯƠNG HƯỚNG:

          - Trong giai đoạn từ 2015 - 2020 toàn trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động: ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh '' và cuộc vận động '' Hai không '' với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ừng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục thực hiện tốt phong trào ''Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực''. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, giữ vững và phát huy các thành quả đã đạt được trong giai đoạn võa qua.

           B. MỤC TIÊU CHUNG:

          1. Đối vi tp th nhà trường:

          - Giữ vững danh hiệu tập thể lao động Tiªn TiÕn , đơn vị văn hoá cấp tỉnh

          - Giữ vững số lớp 6-8 lớp , Số học sinh từ 30-35 HS/lớp

          - Đạt trường chuẩn quốc gia vào năm học 2019- 2020

          - Các đoàn thể: Đạt xuất sắc

          2. Hc sinh

          - Hạnh kiểm: Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó từ 70-80% xếp loại tốt, 10-20% xếp loại khá, dưới 5% xếp loại trung bình, không có xếp loại yếu kém. Không có học sinh vi phạm kỉ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

          - Học lực: Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên, trong đó từ 10-15% xếp loại giỏi, 20-30 %  Häc sinh cã lùc häc lo¹i kh¸ ,30-40% xếp loại trung bình.10-15% häc sinh häc lùc lo¹i yÕu vµ d­íi 2% häc sinh cã lùc häc lo¹i yÕu 100% học sinh khối 9 đỗ tốt nghiệp THCS , HS khối 9 đỗ vào THPT công lập  tõ 80- 90 % häc sinh dù thi .

          - Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố : hàng năm luôn có từ 70% số học sinh tham gia đạt giải trở lên, trong đó trên 10% đạt giải cao nhất, nhì, ba.

          3. Cán b giáo viên:

          Phấn đấu đến năm 2019 - 2020 cơ cấu cân đối các bộ môn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; 100% đạt chuẩn, 25% trên chuẩn; chiến sỹ thi đua cấp c¬ së  6 đồng chí, lao động tiên tiến 65-75%.

          4. Các điu kin khác : Đáp ứng được yêu cầu về giáo dục của trường chuẩn quốc, trường luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động Tiªn TiÕn", đơn vị văn hoá cấp tỉnh.

          Thư viện thiết bị: đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt trong hoạt động giảng dạy, giáo dục.

          C - NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

         1. Nâng cao cht lượng giáo dc đạo đức

          *Chỉ tiêu:

          - Xây dựng cho HS tác phong nhanh nhẹn, có ý thức bảo vệ của công, đoàn kết, không lấy cắp của công và không lấy cắp của nhau.

          - 100% HS  có nền nếp tự quản tốt.

          - 100% học sinh được giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục pháp luật.

          - 100% HS có ý thức tự giác thực hiện nội quy của nhà trường, không bỏ tiết, bỏ buổi, nghỉ học phải xin phép  và nghỉ không quá số buổi quy định.

          - 100% học sinh không mắc thái độ sai trong kiểm tra, thi cử.

          - 100% học sinh ăn mặc đồng phục vào những ngày lễ lớn và những ngày quy định trong tuần.

          - Không có  học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

          - 100% học sinh được tham gia sinh hoạt các hoạt động của Đội TNTP.

          - Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, HS tích cực”  

          - Kết nạp 30% số đội viên khối 9 vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          • Kết quả xếp loại  hạnh kiểm học sinh: Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó từ 90 - 95% xếp loại tốt, 3-4% xếp loại khá, dưới 1% xếp loại trung bình, không có xếp loại yếu kém. Không có học sinh vi phạm kỉ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

          *Biện pháp:

          - Triển khai cho giáo viên và học sinh toàn trường tiếp tục thực hiện và thực hiện có hiệu quả ba cuộc vận động lớn như nhấn mạnh yêu cầu "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo".

          - Quán triệt và tổ chức cho học sinh thực hiện tốt chủ đề của Đội. Thông qua các bộ môn, 5 điều Bác Hồ dạy, 10 điều văn minh trong giao tiếp, nội quy của nhà trường để giáo dục học sinh.

          - Học sinh cũng như GV hưởng ứng và thực hiện tốt các tháng hành động: "An toàn giao thông", "Khuyến học", "Vệ sinh an toàn thực phẩm", "Nước sạch", "Phòng chống ma tuý"...

          - Tuyên truyền luật giáo dục (sửa đổi) cho giáo viên và học sinh.

          - Dạy đủ. dạy đúng chương trình GDCD, giáo dục pháp luật và luật lệ giao thông cho các lớp.

          - Hàng tuần tổ chức buổi chào cờ đầu tuần có chất lượng để tuyên truyền những gương điển hình tốt. Uốn nắn kịp thời  những hiện tượng vi phạm quy định của nhà trường .

          - Phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh học sinh, với các gia đình và các đoàn thể để giáo dục đạo đức cho học sinh ở 3 môi trường: Nhà trường - Gia đình - Xã hội

          -Tổ chức cho học sinh tham gia công tác xã hội: Tham gia hoạt động của hội chữ thập đỏ. tham gia bảo hiểm, an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường.

          - Có phòng truyền thống để các em đội viên được sinh hoạt đội với các chủ điểm theo quy định Đội TNTP HCM.

          - Duy trì hoạt động của đội sao đỏ, lớp trực tuần để theo dõi thi đua việc thực hiện nền nếp của Đội của nhà trường.

          - Tổ chức hoạt động các ngày cao điểm như 15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 19/5 có chất lượng. Tổ chức các buổi ngoại khoá thi tìm hiểu luật an toàn giao thông, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Duy trì đều đặn phong trào thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, sinh hoạt chi đội theo các chủ đề, chủ điểm quy định.

          - Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành.

          - Tổ chức họp PHHS toàn trường ít nhất 3 lần/năm vào các dịp đầu năm, hết HK I, cuối năm để thông báo kịp thời kết quả học tập và rèn luyện của HS, đồng thời bàn các biện pháp phối kết hợp giáo dục HS.

          - Tất cả giáo viên trong hội đồng phải nắm chắc cách đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh theo quy định của  Bộ GD-ĐT, từng bước xây dựng nền nếp tự  giáo dục trong mỗi cá nhân HS cũng như trong mỗi gia đình .   

          * Biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

          -  Cán bộ GV và HS trong toàn trường giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.  Mỗi cán bộ, GV, HS trồng và chăm sóc 1 cây xanh vào dịp đầu xuân.

          - GV tích cực đổi mới PPDH, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của HS. Khuyến khích các em HS đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giảI pháp để việc dạy và học đạt hiệu quả cao hơn.

          - Xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, cư xử có văn hoá có kĩ năng ứng xử khéo léo, HS có thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm. Cán bộ GV, HS biết cách rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn giao thông, phòng tránh các tai nạn thương tích khác. Tích cực phòng ngừa bạo lực và các tên nạn xã hội.

          - Thầy và trò tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT trên tinh thần chủ động, tự giác, tích cực.

          -  Nhà trường đăng kí chăm sóc, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá  đình Lũng Xuyên, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, tích cực tham gia tuyên truyền giới thiệu di tích lịch sử này với bạn bè.

          2. Nâng cao cht lượng trí dc         

          2.1 Cht lượng dy và hc:

          * Chỉ tiêu:

          - Lên lớp các khối 6,7,8 đều đạt 98%.

          - 100% HS khối 9 đỗ tốt nghiệp THCS (Trong đó: xếp loại giỏi trên 20-30%, 40-50% loại khá, còn lại xếp loại TB)

          - Các em học sinh khối 9 thi vào lớp 10 THPT đỗ 80-90%

          - Chất lượng HS ở các kì kiểm tra chất lượng (ở những môn do Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT ra đề) đều vượt bình quân và xếp thứ nhất huyện, những môn còn lại đạt chất lượng từ 90 % trở lên. Tỉ lệ xếp loại học lực cả năm cụ thể như sau:

          - 100% GV dạy đúng, dạy đủ chương trình các bộ môn văn hoá, không tự cắt xén, dồn ép chương trình. Dạy đủ 37 tuần (kì I 19 tuần, kì II 18 tuần). Chủ đề tự chọn khối 6,7 học buổi sáng, khối 8,9 học buổi chiều với thời lượng 2 tiết/tuần. HĐNGLL các khối lớp học buổi sáng 2 tiết/tháng. Hướng nghiệp 9 học buổi chiều 9 buổi/năm, mỗi buổi 3 tiết.

          - 100% giáo viên và học sinh thực hiện các quy định của chuyên môn, phấn đấu kiểm tra chất lượng học kỳ I và cả năm, số học sinh đạt từ trung bình trở lên cho các môn học đều vượt bình quân của huyện.

          - Tổ chức dạy tự chọn cho tất cả học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 đủ 2 tiết/tuần theo đúng các văn bản hướng dẫn.

          - Tham gia tích cực, có hiệu quả hội thảo chuyên đề đổi mới PPDH, ƯDCNTT trong DH các bộ môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định, đặc biệt là chuyên đề sử dụng giáo án điện tử.

          - Sinh hoạt chuyên môn:  2 lần/tháng với nôi dung thiết thực.

          - 100% giáo viên tham gia tự làm đồ dùng dạy học.

          * Biện pháp:

          -  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm.

          -  Phát động phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu giờ lên lớp

          -  Tăng cường công tác thanh tra về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:  việc tập huấn nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên, việc  sử dụng các loại thiết bị đồ dùng dạy học khi lên lớp. việc thực hiện phương pháp dạy phù hợp với chương trình SGK mới.

          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chuyên đề thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học. Bố trí thời khoá biểu hợp lý, phát huy và sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn và thiết bị dạy học.

            - Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn với các nội dung:

          + Trao đổi về nội dung SGK, PP DH mới. Cử  GV dạy thể nghiệm để cả tổ dự, trao đổi, rút kinh nghiệm.

          +Tổ chức thảo luận PP giải các dạng bài tập, PP dạy bài thực hành, bài thí nghiệm, phần nâng cao dạy bồi dưỡng HSG

          + Trao đổi về cách soạn một giáo án có chất lượng tốt, soạn một chuyên đề dạy bồi dưỡng HSG, đặc biệt là soạn giáo án điện tử có chất lượng.

          + Tập hợp các vấn đề cần giải đáp về chương trình và SGK để báo cáo, phản ánh với cấp trên.

          - Khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân GV và HS có kết quả.

          - Làm tốt công tác kiểm tra toàn diên, kiểm tra chuyên đề (Dự giờ, hồ sơ giáo án, chấm trả bài, công tác chủ nhiệm lớp, việc sử dụng thiết bị dạy học ...). Thường xuyên kiểm tra đột xuất giáo viên trong việc thực hiện các nền nếp chuyên môn để kịp thời động viên những giáo viên thực hiện tốt, đặc biệt khuyến khích những GV có bài dạy trên máy vi tính bằng giáo án điện tử có chất lượng, đồng thời uốn nắn, phê bình những trường hợp chưa làm tốt.     

          - Lãnh đạo nhà trường cùng ban chấp hành công đoàn gương mẫu thực hiện và vận động giáo viên tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên đôn đốc và giám sát, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học của GV. Nhân viên thiết bị của nhà trường thường xuyên chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng DH theo đăng kí của GV.

          - Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong cán bộ GV. Tạo điều kiện hơn nữa cho GV tham gia theo học hàm thụ đại học, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ. Cán bộ quản lí và giáo viên hàng tuần dự đủ số giờ quy định của ngành.

          - Kiểm tra chặt chẽ việc đánh giá xếp loại học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

          - Tổ chức thực hiện các kì kiểm tra, kì thi nghiêm túc để đánh giá đúng trình độ học tập của học sinh, đánh giá công bằng, công khai và đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ GD-ĐT.

          - Thực hiên việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của UBND tỉnh Hà Nam, không để hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn lan.

          - Nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, để các đoàn thể trong và ngoài nhà trường và hội PHHS phối hợp với nhà trường chăm lo, giáo dục học sinh. Làm tốt công tác tư tưởng cho PHHS, tránh hiện tượng có một số PHHS có nhận thức sai lệch chỉ muốn cho con em mình vào các đồng đội HSG thuộc các môn KHTN.

          - Tổ chức tuyển sinh lớp 6 nghiêm túc, khách quan, công bằng nhằm lựa chọn đúng đối tượng học sinh khá giỏi vào trường. Tổ chức sàng lọc, phân loại học sinh các khối 7,8,9 từ đó phát hiện các em HS có năng khiếu theo từng bộ môn để đưa vào đội tuyển  bồi dưỡng HSG.

          2.2 Cht lượng hc sinh gii:

          * Chỉ tiêu:

          - Các đồng đội HSG dự thi cấp huyện cả hai vòng có 60-70% học sinh tham gia dự thi đạt giải., trong đó trên 10% đạt giải cao nhất, nhì, ba.

          * Biện pháp:

          - Tổ chức BD HSG các khối lớp đều đặn, nghiêm túc, hiệu quả.

          - Cải tiến nội dung, phương pháp bồi dưỡng HSG nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của HS.

          - Các tổ SHCM các chuyên đề về phương pháp nâng cao chất lượng BD HSG.

          - Chọn những giáo viên nhiệt tình có khả năng bồi dưỡng HSG các môn.

          - GV tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm BD HSG, học tập phương pháp và hình thức BD HSG ở các huyện bạn.

          - Họp PHHS những em trong các đội tuyển HSG định kì 2 lần/năm bàn biện pháp phối hợp quản lí, động viên các em.

          - Huy động các nguồn lực về tài chính để động viên giáo viên trực tiếp tham gia BD HSG.

          - Kiểm tra đánh giá thường xuyên HSG dưới nhiều hình thức, đánh giá phân loại chính xác HS.

          - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy đội tuyển có sự liên lạc thường xuyên với gia đình các em HS trong đội tuyển, nắm bắt tình hình học tập của các em ở nhà, từ đó có biện pháp giáo dục các em hợp lí và hiệu quả.

          2.3 Cht lượng thi giáo viên gii:

          * Chỉ tiêu:

          - 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường, trong đó có trên 40-70% số giờ dạy đạt loại giỏi, còn lại xếp loại Khá..

          - Tham gia hội giảng cấp cụm, cấp huyện đủ các bộ môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định. Phấn đấu các giáo viên tham gia đều đạt giờ kh¸ ,giỏi và có thành tích cao trong cụm, huyện.

           * Biện pháp:

          - GV chủ động vận dụng phối hợp các PPDH một các linh hoạt theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS.

          - GV sử dụng bài giảng điện tử, ứng dụng CNTT trong DH một cách hợp lí và hiệu quả.

          - Đầu tư thời gian, động viên khích lệ GV tham gia dự thi cả về vật chất và tinh thần tạo điều kiện cho GV.

          - Các tổ CM thực hiện thường xuyên việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm cho các ttổ viên, đặc biệt là các GV tham gia dự thi.

          - Sử dụng thường xuyên, có hiệu quả đồ dùng thiết bị DH tạo thói quen sử dụng trong GV, từ đó GV có kinh nghiệm trong DH.

          3. Nâng cao cht lượng giáo dc lao động, sn xut, hướng nghip, dy ngh.

          * Chỉ tiêu:

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn 100% học sinh thực hiện tinh thần chỉ thị  của Bộ giáo dục và đào tạp về giáo dục lao động sản xuất trong nhà trường, đảm bảo đủ một buổi lao động trên tuần.

          - Quy hoạch lại các khu vực trồng cây trong trường, trồng thêm cây cảnh và cây bóng mát. Tham gia tích cực vào công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn khu phố của nhà trường. Chăm sóc di tích lịch sử cách mạng.

          - Dạy đủ và đúng chương trình nghề cho 100% học sinh khối 8 và khối 9. Học sinh khối 9 học hướng nghiệp theo quy định. Học sinh các khối lớp thực hiện các HĐNGLL theo quy định. Kết quả thi tốt nghiệp nghề: Đỗ 100%, trong đó 85 - 90% xếp loại Giỏi, 10 - 15% xếp loại Khá.

          * Biện pháp thực hiện:

          - Kiện toàn ban giáo dục hướng nghiệp lao động ngay từ đầu năm học.

          - Phân công giáo viên dạy nghề cho học sinh khối 8 và khối 9 và tổ chức nói chuyện về các chuyên để về hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

          - Có kế hoạch lao động cụ thể cho các khối lớp trong từng tuần, từng tháng.

          4. Nâng cao cht lượng giáo dc th cht, thm mĩ  và y tế hc đường.

          * Chỉ tiêu:

          - Đảm bảo dạy đủ, dạy đúng chương trình nội, ngoại khoá..

          - 100% học sinh tham gia tập TD giữa giờ, múa hát tập thể, hát các bài hát quy định của năm học.

          - Đội tuyển TDTT xếp thứ hai cụm, từ thứ 10 đến thứ 12 trong thành phố, có HS tham gia dự thi cấp tỉnh.

          - 100% học sinh tham gia BHYT , 75% học sinh tham gia Bảo việt.

          - 100% HS được khám sức khoẻ định kì

          - Trên 100% tổng số HS toàn trường không bị tai nan, thương tích trong trường học

          * Biện pháp thực hiện:

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiên chương trình để nâng cao hiệu suất thực hiện giờ dạy.

          - Tuyên truyền, vận động HS tự nguyện tham gia bảo hiểm.

          - Kết hợp giữa giáo viên TD và giáo viên Nhạc - Hoạ củng cố nền nếp tập TD giữa giờ, múa hát tập thể, võ cổ truyền ở các ngày trong tuần.

          - Thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu ban đầu cho HS. Có tủ thuốc, phương tiện sơ cứu và địa điểm chăm sóc sức khoẻ.

          - Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh.

          - Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả, phát triển các đội thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Khuyến khích HS tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ nhau khi hoạn nan, khó khăn.

          - Tổ chức thực hiện các tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo đủ nước uống, nước sạch trong trường học.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kí cam kết, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý và các tệ nạn XH cho cán bộ, GV và HS.

          - Tổ chức cho các đội tuyển TD thường xuyên luyện tập. Hướng dẫn để các em học sinh thấy rõ việc tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, viết báo có tác dụng tốt đến kết quả học tập để các em tự giác tham gia. Phát động toàn trường tham gia các môn thể thao: Đá cầu, cầu lông, nhảy dây, bóng bàn, bóng đá mini

          5. Vic xây dng cơ s vt cht, đội ngũ:

          a/ Xây dng cơ s vt cht:

          * Chỉ tiêu:

          - Trường phấn đấu x©y dùng trường chuẩn quốc gia vµo n¨m häc 2019- 2020.

          - Bổ sung đầy đủ trang thiết bị, máy móc còn thiếu.

          - Xây dựng sân tập TDTT, chậu cảnh, trồng cây ở sân khu vực các phòng học bộ môn.

          - Đầu tư trang thiết bị đầy đủ cho phòng nghe nhìn. Xây dựng thêm phòng tập đa năng phục vụ cho các hoạt động TDTT.

          - Hàng năm đóng mới và tu sửa bàn ghế, trang thiết bị đảm bảo cho HS có điều kiện học tập tốt nhất.

          * Biện pháp:

          + Huy động các nguồn đóng góp của các bậc phụ huynh, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

          + Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng DH hết, hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa bổ sung.

          + Tham mưu với Với UBND Xã Tiên Hiệp - TP Phủ Lý, Phòng GD-ĐT TP Phủ Lý đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường.

          b/  Xây dng đội ngũ:

          * Chỉ tiêu:

          + Tạo điều kiện cho 3-5 CB, GV học trung cấp LLCT, 100% số GV chưa có trình độ trên chuẩn đi học đại học hệ VHVL.

          + 100% giáo viên tham gia học chuyên môn theo quy định của ngành.

          + 100% cán bộ giáo viên dự đủ số giờ quy định:  Giáo viên 1 tiết/tuần, quản lí 2 tiết/tuần.

          + 100% cán bộ giáo viên tham gia phong trào viết SKKN và làm đồ dùng dạy học (mỗi cán bộ, giáo viên ít nhất một SKKN hoặc một đồ dùng dạy học tự làm).

          + Bồi dưỡng kết nạp từ 2 đến 3 quần chúng/năm vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chi bộ cùng Công đoàn cơ sở và Chi đoàn giáo viên phối hợp bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên vào Đảng qua từng bước: Cử đi học đối tượng, giao nhiệm vụ thử thách, phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ, tổ chức kết nạp.

          * Biện pháp:       

          Học tập nghiên cứu văn bản hướng dẫn cách đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh theo quyết định 40 và quyết định 51 của  Bộ GD-ĐT.

          + Tham mưu với phòng GD:

          -Tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức. Tổ chức cho GV đi tham quan các trường THCS có chất lượng GD cao trong HuyÖn vµ TØnh .

           +Vận động quần chúng tham gia giáo dục:

         - Chủ động mở Đại hội PHHS và xây dựng chương trình sinh hoạt đều đặn. theo hướng dẫn của điều lệ hội, tổ chức họp PHHS  toàn trường vào  2lần/năm.

          + Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục:

          - Tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và xã hội hoá giáo dục, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức ban ngành, đoàn thể, có các hình thức huy động, tiếp nhận các nguồn nhân lực, sự hỗ trợ đảm bảo các qui định trong qui chế dân chủ. Để đến năm 2012 - 2013 về cơ sở vật chất và các điều kiện giáo dục trường đạt tiêu chuẩn quèc gia .

          -Triển khai thực hiện điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban hành kèm theo thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT  ngày 22/11/2011 của bộ giáo dục. Phát huy vai trò của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng dể hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" .

          6. Công tác qun lí:

          * Chỉ tiêu:

          - Giữ vững kỉ cương, nền nếp của trường, từ đặc điểm tình hình xây dựng kế hoạch sát thực tế, mang tính khả thi.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, đẩy mạnh phong trào nhà trường về mọi mặt nhất là chất lượng mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi.

          - Hàng năm kiểm tra toàn diện 25% giáo viên, 30% giáo viên còn lại được kiểm tra hành chính.

          - Chú ý chỉ đạo việc thực hiện về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc chỉ đạo dạy học.

          - Quản lí tốt công tác tài chính, công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

          - Đổi mới công tác quản lí theo chủ đề năm học của Bộ GD&ĐT.

          * Biện pháp thực hiện:

          - Vận dụng sáng tạo, khoa học các hình thức quản lí cho phù hợp với đối tượng.

          - Thông qua sinh hoạt thường kì bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho các thành viên trong hội đồng để mọi người hiểu và bắt nhịp với người quản lí chung.

          - Xây dựng mạng lưới thông tin hai chiều bằng việc tổ chức giao ban hàng tuần, phát cho học sinh, PHHS các phiếu thăm dò ý kiến để nắm bắt tình hình ra quyết định đúng đắn, kịp thời. HS và PHHS đánh giá giáo viên.

          - Duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra đôn đốc trong khi tổ chức cho anh em thực hiện kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, dự giờ đột xuất.

          - Phân công chuyên môn ưu tiên cho khối 9, chọn và bố trí giáo viên có năng lực để dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.

          - Phát động kịp thời các đợt thi đua gối sóng với nội dung thiết thực, sơ kết động viên khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thường xuyên.

          - Quản lí tốt công tác tài chính và tài sản của trường theo quy định, căn cứ vào nguồn tài chính được phân bổ, ban giám hiệu xây dựng dự toán, lên kế hoạch chi tiêu đúng quy định, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch công tác tài chính, đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho tập thể giáo viên và học sinh.

          Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn  2015 - 2020 của trường THCS Tiªn HiÖp đã được chi bộ Đảng, tập thể CB, GV, CNV thảo luận, thống nhất, được Hội đồng trường thông qua. Giao cho Ban giám hiệu nhà trường, các tổ trưởng tổ chuyên môn lên kế hoạch, cụ thể hoá chương trình hành động cho từng năm học để nhà trường hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

                                    

                                                                             Ngày 30 tháng 10 năm 2015

          ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: tienhiep

Xem thêm