tin tức-sự kiện

BÁO CÁO CÔNG KHAI NH:16-17

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số        /BC-THCS-THi

Tiên Hiệp, ngày       tháng    năm 2016

 

BÁO CÁO

Về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Năm học 2016-2017

  

 I . Đặc điểm tình hình:

          1. Thuận lợi:

- Trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ từ các ngành các cấp và các tổ chức xã hội.

- Đội ngũ CC-VC nhiệt tình, trình độ chuyên môn của giáo viên vượt chuẩn cao, nội bộ đoàn kết, đảm bảo dân chủ trong nhà trường.

2. khó khăn:

- Đời sống người dân địa phương còn khó khăn, sự quan tâm về học tập của phụ huynh đối với con em chưa cao đôi khi còn phó thác cho nhà trường.

- Các tiệm game gần trường hoạt động mạnh, thu hút nhiều học sinh tham gia chơi, bỏ học, cũng là nguyên nhân của vi phạm đạo đức…

- Việc huy động các loại quỹ vẫn còn nhiều khó khăn .

            Trường THCS Tiên Hiệp báo cáo những nội dung đã thực hiện được trong năm học 2016-2017 như sau:

II. Nội dung thực hiện:

1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục:

           - Nhà trường thực hiện giao ước thi đua trong Hội nhị Cán bộ viên chức ngày 10 tháng 10 năm 2016:

                + Giáo viên với Hiệu trưởng.

                + BCH công đoàn với Hiệu trưởng.(hợp đồng trách nhiệm)

                + Hiệu trưởng cam kết thi đua với Phòng GD&ĐT Phủ Lý và UBND Xã Tiên Hiệp.

           - Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 đúng theo quy chế, được thông báo rộng rãi kịp thời.

           - Thông tin về biên chế năm học, chương trình giáo dục cho năm học mới đến toàn thể phụ huynh thông qua kỳ hội nghị CMHS đầu năm (nhiệm kỳ 2016-2017).

           - Trường cam kết có đủ giáo viên bộ môn, phòng học cho học sinh.

           - Công khai chất lượng giáo dục thực tế qua năm học liền kề ,có so sánh thấy được kết quả năm sau cao hơn năm trước .

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

         - Nhà trường đã công khai đầy đủ trước đội ngũ, phụ huynh về tất cả phòng học, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

         - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên được phân công công khai rõ ràng trong hội đồng sư phạm có niêm yết bằng bảng phân công.

          3. Công khai thu, chi tài chính:

         - Công khai trước toàn trường và PHHS về nội dung nghị định 49/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về quy định học phí các cơ sở giáo dục công lập và quyết định số 30/2016/ QĐ-UBND  ngày 22/8/2016.của UBND Tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016-2017.

         - Thực hiện chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ Tướng Chính Phủ về thực hiện chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.Trường đã làm đủ thủ tục với ban đại diện CMHS về xin chủ trương đóng góp quỹ duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất năm học 2016-1017. Căn cứ vào công văn số: 1290 /PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam V/v thực hiện các khoản thu năm học 2016-2017.

         - Thông báo các khoản đóng góp cụ thể đến phụ huynh học sinh qua các lần hội nghị ban đại diện CMHS đầu năm học.

         - Công khai cụ thể , chi tiết, minh bạch các loại quỹ trong các lần họp hội đồng sư phạm sau đó niêm yết tại phòng thường trực.Sau kết toán mỗi tháng đều có kiểm tra và kí trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân, thủ quỹ, kế toán.

         - Thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính, mỗi chứng từ phải có đủ chữ ký của kế toán, thủ quỹ, biên nhận kèm theo và ký duyệt của chủ tài khoản.

         - Xét và cấp học bổng cũng như các hình thức tài trợ cho đối tượng học sinh, giáo viên đều được thông qua hội đồng, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng.

III.Thực hiện Thông tư số 09/2009/ TT-BGD-ĐT:

         Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn thực hiện của Thông Tư 09 công khai lần 1 vào 30/9/2016.

          Chuẩn bị hoàn thành các biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn thực hiện của Thông Tư 09 công khai lần 2 vào 31/5/2017.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phủ Lý (để theo dõi),

- Website của nhà trường;

- Công khai tại trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Văn Lập

 
Tác giả: TIENHIEP

Xem thêm