tin tức-sự kiện

Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2021

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Số: 06/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiên Hiệp, ngày     tháng   năm 2019

 

 KẾ HOẠCH

 Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2021

 

 

          Căn cứ thông tư số 18/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

          Trường THCS Tiên Hiệp xây dựng kế hoạch Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2021 cụ thể như sau:

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.

          1.1.  Báo cáo số học sinh năm học 2019 - 2020

 

 

Stt

 

 

Khối

 

Số

lớp

Tổng số

học sinh

theo kế hoạch

Tổng số

học sinh

đầu năm

Tổng số học sinh nữ

Ghi chú

1

6

2

74

66

33

 

2

7

2

59

54

26

 

3

8

1

50

41

17

 

4

9

2

55

49

27

 

Cộng

7

238

210

103

 

          1.2 Tình hình  giáo viên:

          Tổng số giáo viên – NV đầu năm học là: 17 đ/c

          * Chia ra:

          – CBQL: 02 đ/c. (Đại học: 02)

          – Giáo viên: 13 đ/c (Đại học: 8; Cao đẳng: 5)

          – Nhân viên: 02 đ/c (Đại học:02) .

          – Tổng số Đảng viên: 8 đ/c.

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1 Thuận lợi

          Được sự quan tâm Lãnh chỉ đạo của đạo Phòng GD&ĐT, Đảng Uỷ, HĐND,  UBND xã, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và hổ trợ nhiệt tình của Ban đại diện CMHS về vật chất và tinh thần.

          Đội ngũ GV  nhiệt tình, năng nổ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chịu học hỏi, có lực lượng GV của một số bộ môn làm nồng cốt ở tại địa phương.

          Trường có Đảng bộ bộ phận với 8 đảng viên, cơ cấu tổ chức các bộ phận trong trường đầy đủ hoạt động ngày càng đi vào nền nếp.

           Cở sở vật chất: Phòng học, phòng chức năng, sân bãi đảm bảo cho công tác giảng dạy và các hoạt động trong trường.

          2.2 Khó khăn

          Đội ngũ GV còn một số chưa có nhiều tâm huyết kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý học sinh.

          Trường có cây xanh, bóng mát nhưng do sân trường rộng HS vui chơi chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nên công tác vệ sinh còn nhiều khó khăn.

          Bàn ghế giáo viên và học sinh đã sử dụng từ năm 1994 nên không còn phù hợp với các quy định hiện hành để phục vụ dạy và học.

          Một bộ phận PHHS chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em nên tỷ lệ học yếu còn khá cao.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

          Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

          Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

          Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

          Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

          III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN

          Để hoàn thành mục tiêu nhà trường cần thực hiện các giải pháp sau đây:

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.

          Tuyên truyền rộng rãi trong chính quyền, các ngành địa phương và toàn bộ cha mẹ học sinh trong nhà trường để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

          Quán triệt việc nâng chất trường đạt chuẩn là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

          Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên để nâng chất trường đạt chuẩn quốc gia; để từ đó quyết tâm xây dựng.

          2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nâng chất trường chuẩn quốc gia.

          Thành lập Ban chỉ đạo nâng chất trường chuẩn quốc gia, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kì, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

          Đảm bảo việc tham mưu với lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo tranh thủ nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, nhân dân hỗ trợ, học phí …

          3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

          Lập kế hoạch chi tiết về nâng cao trình độ, tay nghề và năng lực của toàn bộ đội ngũ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể. Nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong trường.

          Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Phát động sâu rộng trong toàn trường về phong trào tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, phấn đấu mỗi giáo viên trở thành giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện.

          Bố trí, sử dụng lực lượng giáo viên đảm bảo hợp lý theo quy định.

          4. Huy động mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

          Phối hợp với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương nhất là Ban đại diện cha mẹ học sinh theo chủ trương xã hội hóa giáo dục.

          Bộ phận thiết bị kiểm kê, lập kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị dạy học bị hư hoặc đã sử dụng hết … kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên khi sử dụng phương tiện dạy học và phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn trường.        5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

          Kiên quyết thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác soạn giảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, mỗi năm yêu cầu mỗi tổ chuyên môn phải giải quyết ít nhất 02 chuyên đề chuyên môn trong năm; sinh hoạt nhóm chuyên môn 02 lần/tháng, có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

          Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phụ đạo học sinh yếu, nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.

          Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp với đối tượng học sinh với yêu cầu đổi mới giáo dục.

6. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tài trợ cho giáo dục.

          Huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giáo dục toàn diện học sinh và kêu gọi tài trợ giáo dục để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên khen thưởng các phong trào trong nhà trường.

          Thực hiện dân chủ hóa trong trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

          Năm học 2019-2020, CSVC tiếp tục đề nghị UBND Xã xây dựng trường về vị trí mới đảm bảo đầy đủ các phòng bộ môn, bảo trì phòng máy tính, phòng học, khu vực làm việc của cán bộ giáo viên đúng qui định.

          Mua sắm trang thiết bị dạy học, bàn ghế của giáo viên và học sinh, trang thiết bị các phòng làm việc khu vực nhà hiệu bộ đảm bảo cho việc dạy và học.

          Hỗ trợ về kinh phí trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn và mở lớp bồi dưỡng lý ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tham mưu thành lập Ban chỉ đạo xây dựng  trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời tham mưu với chính quyền địa phương, lập kế hoạch phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

          BGH nhà tường sẽ căn cứ trên từng tiêu chí cụ thể phấn đấu của mình để chỉ đạo và lập văn bản đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ.

          Các thành viên trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ đã phân công, bám sát vào các tiêu chí thực hiện để đạt kết quả

          Kế hoạch xây dựng trường THCS Tiên Hiệp đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2019 – 2021 được xuất phát từ nhu cầu của học sinh; của phụ huynh và quá trình đổi mới giáo dục. Trường THCS Tiên Hiệp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện nhằm phát huy tốt ưu điểm, khắc phục những hạn chế yếu kém để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

          Trên đây là kế hoạch xây dựng trường THCS Tiên Hiệp đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2019 – 2021./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG  

- Phòng GDĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HÀNG THÁNG

 

THÁNG/NĂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

9/2019

- Chuẩn bị dự thảo đề án.

- San lấp mặt bằng.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

 

4/9

 

10/2019

- Khởi công xây dựng phòng học

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

5/10

 

11/2019

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

2/11

12/2019

- Xây dựng phòng học, phòng chức năng.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

- Khởi công xây dựng khu phòng chức năng

 

 

1/2020

- Xây dựng phòng học, phòng chức năng.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

 

2/2020

- Xây dựng phòng học, phòng chức năng.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

 

3/2020

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng chức năng.

- Lập kế hoạch mua sắm bàn ghế, trang thiết bị phòng học bộ môn.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

- Khởi công khu nhà phòng học bộ môn

 

4/2020

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng chức năng, phòng học bộ môn.

- Triển khai kế hoạch mua sắm CSVC, trang thiết bị phòng bộ môn.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

- Khánh thành 4 phòng học.

 

5/2020

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng chức năng, phòng học bộ môn.

- Triển khai kế hoạch mua sắm CSVC, trang thiết bị phòng bộ môn.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

 

6/2020

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng chức năng, phòng học bộ môn.

- Triển khai kế hoạch mua sắm CSVC, trang thiết bị phòng bộ môn.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

 

7/2020

- Hoàn thiện xây dựng phòng chức năng, phòng bộ môn.

- Lắp đặt trang thiết bị phòng chức năng, phòng học bộ môn.

- Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chuẩn.

 

8/2020

- Tự kiểm tra các tiêu chuẩn.

- Chuyển trường về khu trường học mới

- Đề nghị kiểm tra công nhận trường chuẩn

 

 

 

Tác giả: tienhiep

Xem thêm