Tổ chức

  • Địa chỉ: tiên hiệp
  • Email: vanphongth@gmail.com
  • Điện thoại: 0351838707
TT Thông tin
1
Họ tên: NGUYỄN THỊ CHUYÊN
Vị trí: Tổ trưởng tổ văn phòng
Email: nguyenthichuyen@gmail.com
Điện thoại: 0944737810
2
Họ tên: PHẠM THỊ SAO
Vị trí: văn phòng
Email: phamthisao@gmail.com
Điện thoại: 0917997990