Tin tức/(Trường TH Chuyên Ngoại)/CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC/
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH CHUYÊN NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /KH KT - THCN

Chuyên Ngoại,  ngày 15  tháng 9  năm 2015

 

   KẾ HOẠCH

  KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Năm học 2015 - 2016

 

 
 

 

 

 

 

        I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH        

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

          Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

   Căn cứ Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 1121/HD - SGDĐT- TTr, ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 105 /HD - PGDĐT- TTr, ngày   tháng 9 năm 2015 của Phòng Giaó dục Đào tạo huyện Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016;

Căn cứ tình hình thực tế về năng lực của cán bộ giáo viên.

Căn cứ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014 - 2015, tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Chuyên Ngoại xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015- 2016 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tổng quan về đơn vị :

1.1 Đội ngũ: Tổng số CBGVNV:  44 người. Trong đó:

           - Cán bộ quản lý: 03 đ/c

           -  Nhân viên hành chính: 03 đ/c

           - Giáo viên: 38 đ/c. Trong đó: GV văn hoá: 28 đ/c ( Biệt phái TH Tiên Yên 01); GV Nhạc: 03 đ/c; GV Thể dục: 02 đ/c;  GV Mĩ thuật: 01 đ/c; GV Anh văn: 03 đ/c ; GV Tin học: 01 đ/c

          Trình độ đào tạo:  Đại học: 14  đ/c; Cao đẳng: 24 đ/c; Trung cấp: 0đ/c

           Đánh giá xếp loại giáo viên theo CNNGVTH năm học 2014 – 2015:

 + Xuât sắc 19 / 39  =   48,7 %  + Khá: 20/  39 = 51,3%

             1.2 Học sinh:

 

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

1

5

           125

2

5

119

3

5

136

4

5

126

5

5

136

Cộng

25

642

  

1.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

- Số phòng học và các phòng chức năng đủ đảm bảo cho tất cả các lớp học 2 buổi/ ngày. Các phòng học đều kiên cố, có các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động dạy và học.

- Thiết bị: Có đủ mỗi lớp một bộ thiết bị theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Sách, tài liệu, các trang thiết bị khác phục vụ tốt cho việc nghiên cứu học tập và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Thuận lợi

  - Có đầy đủ các văn bản về công tác thanh tra, kiểm tra.

          - Công tác kiểm tra trường học đã đi vào hoạt động có nền nếp từ nhiều năm. Hồ sơ thường xuyên được cập nhật, lưu trữ hàng năm.

          - Ban kiểm tra nhà trường có nghiệp vụ kiểm tra và phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên nên công tác kiểm tra được diễn ra thường xuyên, liên tục và có chiều sâu.

          - Mọi cán bộ công nhân viên nhà trường đều hiểu và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục có nề nếp.

3. Khó khăn

- Trường có 01 điểm trường cách điểm trường chính 3km, khó khăn cho việc quản lý các hoạt động giáo dục;

- Có nhiều công việc cùng diễn ra trong cùng một thời điểm của năm học như: hội thảo, hội giảng, các hội thi, công tác phổ cập, bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên…nên đôi lúc công tác kiểm tra thực hiện chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

         - Một số uỷ viên trong Ban kiểm tra nhà tr­ường trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm một lớp. Do đó nhà tr­ường gặp khó khăn trong việc điều động đi làm nhiệm vụ kiểm tra.

- Một số ít giáo viên năng lực chuyên môn còn hạn chế, tuổi cao nên gặp khó khăn trong việc tiếp cận chương trình mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các tập thể, cá nhân trong nhà trường đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy định kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên học sinh, quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Đánh giá đúng thực chất tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường. Khẳng định những mặt đã làm được, phát huy ưu điểm và tư vấn những biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém giúp đỡ các cá nhân vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Góp phần đổi mới công tác quản lí, tăng cường trật tự kỉ cương; xây dựng  củng cố nề nếp giảng dạy và hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Công tác kiểm tra giúp cho cán bộ quản lý nhà trường đề ra các giải pháp cần thiết nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý. Giải quyết dứt điểm những sai phạm, những thắc mắc, khiếu nại tố cáo.( nếu có)

  1. Yêu cầu

        - Yêu cầu tổ chức kiểm tra đầy đủ các nội dung theo quy định, bao gồm kiểm tra nhà trường, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực hoạt động của nhà trư­ờng. Kiểm tra công tác khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  ...

        - Việc kiểm tra được  tiến hành nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất, khi kiểm tra coi trọng tư vấn giúp đỡ có tác dụng thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhà trường.

IV. NỘI DUNG

1. Kiểm tra nhà trường:

* Nội dung kiểm tra:

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;

1.2. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học;

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

1.4. Tổ chức và hoạt động của nhà trường: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

1.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

1.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, các nguồn lực tài chính khác;

1.9. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu:

Kiểm tra tình hình thực tế của cán bộ giáo viên nhân viên khi giải quyết những đề nghị, thắc mắc của phụ huynh học sinh, của giáo viên, học sinh: 3 Quản lý;  3 nhân viên.               

Kiểm tra việc tiếp dân, giải quyết các công việc đối với cha mẹ học sinh: 5 giáo viên ( Tập trung vào giáo viên chủ nhiệm)

Kiểm tra việc thu các khoản đóng góp học sinh: 25 giáo viên chủ nhiệm

Kiểm tra việc cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng: 1 lần/năm

Tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết  kiệm, chống lãng phí 2 lần/năm học vào cuối học kì I và cuối năm học.

Phấn đấu không có đơn th­ư khiếu nại, tố cáo và đơn th­ư v­ượt cấp.

Phấn đấu không có sai phạm trong việc thu chi các khoản tiền trong nhà trường, không có đối t­ượng vi phạm tham nhũng.

* Biện pháp:

- Làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền Luật giáo dục, Luật thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo; giáo dục pháp luật, Luật phòng chống tham nhũng, các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết  kiệm, chống lãng phí đến cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường biết để cùng tham gia thực hiện đảm bảo tốt các công việc có liên quan.

- Lập sổ theo dõi việc tiếp công dân (Cha mẹ học sinh, các đối tượng khác) giải quyết các ý kiến thắc mắc, đề nghị, kiến nghị.

- Thực hiện thu chi các khoản tiền trong nhà trư­ờng đảm bảo đúng mục đích, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc tài chính.

- Ban thanh tra nhân dân làm tốt công tác giám sát của về việc thực hiện chế độ, quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm phát hiện nắm bắt những vấn đề thắc mắc, những ý kiến đề nghị của giáo viên, học sinh... đề xuất ý kiến với các cấp lãnh đạo để giải quyết. Quyết tâm thực hiện giải quyết các vấn đề nảy sinh thắc mắc của cán bộ công chức một cách kịp thời, tránh đơn thư vượt cấp.

- Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định mỗi năm một lần vào cuối năm học. Rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện.

- Nêu cao tinh thần đoàn kết trong tập thể HĐSP nhà tr­ường, thực hiện tốt quy chế dân chủ tr­ường học.

- Tổ chức phân công lao động hợp lí, thực hiện đúng chế độ công chức và hợp đồng lao động, thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

- Thăm dò thu thập các nguồn tin nếu có vấn đề gì v­ướng mắc giải quyết kịp thời để hạn chế tối đa không có đơn thư ­ khiếu nại tố cáo và đơn thư­ v­ượt cấp.

- Th­ường xuyên theo dõi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện có dấu hiệu tham nhũng. Xử lí nghiêm minh tr­ường hợp vi phạm nếu có.

- Thực hiện 3 công khai trên trang Web của trường, họp hội đồng.

2. Kiểm tra chuyên đề :

2.1. Kiểm tra một số nội dung trong mục 1 :  (Kiểm tra nhà trường);

- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

- Kiểm tra công tác quản lí của hiệu tr­ưởng về việc công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo.

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai: chất lư­ợng, cơ sở vật chất và đội ngũ, thu chi tài chính

- Việc sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học;

2.2. Kiểm tra các tổ chức, hoạt động của nhà trường :

      - Kiểm tra kết quả duy trì sĩ số, chất lượng phổ cập GDTHĐĐT;

      - Kiểm tra việc thực hiện hoạt động  ngoài giờ, nề nếp công tác Đội, sao

      - Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua và quản lý quỹ của Công đoàn trường;

      - Công tác hoạt động Thư viện nhà trường.

      - Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn.

      - Công tác thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

2.3. Kiểm tra theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

- Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Kiểm tra thực hiện nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 - CGD.

- Kiểm tra thực hiện dạy học chương trình theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) đối với giáo viên lớp 2.

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT – Xét duyệt học sinh HTCT lớp, HTCTTH, lưu ban.

- Kiểm tra công tác dạy học, hướng dẫn học sinh tham gia Olympic Toán, Tiếng Anh;  Bồi dưỡng Tin học trẻ.

- Kết quả nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường chuẩn QG mức độ 2.

 *Yêu cầu:

Kiểm tra chuyên đề nhằm mục đính đề ra các giải pháp cần thiết, chấn chỉnh những sai sót trên các mặt công tác trọng tâm của nhà trường, cán bộ giáo viên nhân viên trong năm học. Kiểm tra chuyên đề là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu lực quản lý của nhà trường.

*Chỉ tiêu:  15 chuyên đề

* Biện pháp:

- Lập kế hoạch cụ thể cho việc kiểm tra các chuyên đề, kiểm tra phải phù hợp với nội dung công tác từng tháng, từng kì.

- Ban kiểm tra nội bộ trường học phối hợp cùng các lực lượng trong nhà trường tham gia kiểm tra như: Đoàn TN, Đội TNTP, Phụ trách Đội, Ban chấp hành công đoàn. Trong đó Ban kiểm tra đóng vai trò chủ đạo tổ chức thực hiện.

- Đối với giáo viên, học sinh hăng hái thi đua phấn đấu giành nhiều kết quả tốt trong tất cả các hoạt động giáo dục và giảng dạy. Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Th­ường xuyên quan tâm sát sao mọi lĩnh vực hoạt động nắm bắt tình hình nếu có dấu hiệu không bình th­ường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất để có biện pháp điều chỉnh bổ sung kịp thời.

- Duy trì kỷ c­ương nền nếp dạy học đảm bảo dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra thực chất.

- Tổ chức các kì kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời đúng mức các tr­ường hợp vi phạm trong các kì coi chấm kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh hoặc báo cáo số liệu sai thực tế.

 - Kết quả các đợt kiểm tra đư­ợc dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học.

- Đối với chuyên đề về chuyên môn, thực hiện chương trình giáo dục, Ban kiểm tra cần tăng cường dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm để giúp đỡ giáo viên nắm vững yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng cần truyền đạt được cho học sinh. Đặc biệt là phương pháp giảng dạy phù hợp phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh, củng cố nâng cao chất lượng dạy và học. Chú trọng nhiều đến những giáo viên trẻ mới vào nghề; giáo viên còn hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường tiểu học; Đủ số lượng và chủng loại hồ sơ theo quy định, xây dụng kế hoạch mang tính khả thi, ghi chép đầy đủ các thông tin quy định, sử dụng có hiệu quả.

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 30/2014/BGD - ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Soạn giảng, thực hiện chương trình, sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình thực tế của học sinh.

- Kiểm tra giáo viên lớp 2 thực hiện tổ chức lớp học và phương pháp dạy học theo mô hình trường học VNEN.

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân;

- Kiểm tra việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học thông qua dự giờ lên lớp.

- Kiểm tra việc học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của giáo viên, thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nghề nghiệp gv tiểu học.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động: các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

* Yêu cầu:

- Thông qua kiểm tra toàn diện nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của giáo viên, đồng thời tư vấn, thúc đẩy cán bộ  giáo viên nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tích cực  đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Đánh giá giáo viên đảm bảo khách quan  chính xác, công bằng

- Sau kiểm tra thực hiện tư vấn thúc đẩy giáo viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

- Qua kiểm tra nhằm phân loại và kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên.

         * Chỉ tiêu:

Kiểm tra 10/37  = 27% : Kỳ I : 6 giáo viên; Kỳ II : 4 giáo viên

        * Biện pháp.

- Triển khai đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra để giáo viên hiểu rõ và có trách nhiệm thực hiện quy định của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường yêu cầu.

- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm tra, Ban kiểm tra thực hiện đúng quy trình kiểm tra:

- Báo trước với người được kiểm tra ít nhất 3 ngày.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo Điều lệ trường tiểu học và theo mô hình trường học mới VNEN.

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong Điều lệ trường TH.

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, của Liên đội ;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập;

         * Chỉ tiêu

Kiểm tra đánh giá 100% học sinh của trường trong năm học

* Biện pháp

- Các hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra phù hợp với nội dung kiểm tra.

- Ban kiểm tra nội bộ phối hợp với Đội cờ đỏ, lớp trực tuần để đánh giá đúng tình hình học sinh.

- Ban kiểm tra nội bộ hàng tháng thường xuyên tiến hành kiểm tra nền nếp học sinh các lớp.

- Ban kiểm tra lên lịch, phân công GV chủ nhiệm kiểm tra chéo giữa các lớp hoặc tự kiểm tra.

- Kết quả các đợt kiểm tra đư­ợc dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại lớp,  giáo viên chủ nhiệm trong năm học.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Nhiệm vụ của trưởng ban:

- Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra năm học đảm bảo đúng tiến độ, chỉ tiêu kiểm tra theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của thanh tra cấp trên.

- Xây dựng lịch kiểm tra, tổ chức phân công người kiểm tra theo từng tháng

-  Tham gia kiểm tra theo kế hoạch.

-  Tăng cường tự kiểm tra.

- Nắm bắt kịp thời kết quả sau kiểm tra, có biện pháp điều chỉnh phù hợp, tư vấn giúp đỡ giáo viên, nhân viên, vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Giải quyết kịp thời dứt điểm khi có dấu hiệu vi phạm, có thắc mắc, khiếu nại tố cáo. (nếu có)

       - Hàng tháng, đưa nội dung đánh giá công tác KTNBTH vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hocạh cho phù hợp. Cuối học kỳ, cuối năm học, hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác KTNBTH trước HĐSP và báo cáo với cấp trên.

2. Nhiệm vụ của phó ban:

- Tổ chức đoàn kiểm tra làm tốt công tác kiểm tra theo quy định của trưởng ban.

- Cập nhật các thông tin sau các lần kiểm tra vào hồ sơ thanh tra kiểm tra của nhà trường, của các cá nhân, các bộ phận.

- Hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Báo cáo hiệu trưởng kịp thời kết quả kiểm tra.

- Tư vấn giúp đỡ các cá nhân, tập thể được kiểm tra khắc phục nhược điểm, hạn chế có những biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm vụ của các uỷ viên:

- Tham gia công tác kiểm tra theo phân công của trưởng ban.

- Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên kiểm tra.

4. Các đối tượng kiểm tra:

Chuẩn bị tốt các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Hợp tác cùng đoàn kiểm tra hoàn thành nội dung kiểm tra.

 

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để báo cáo);

- Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

- CBQL, BTTND, TTCM (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

 

 

 

 

 

Tác giả: NGUYỄN THỊ MAI - HIỆU TRƯỞNG
Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác