tin tức-sự kiện

Biên bản kiểm tra chất lượng HK I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS TIÊN NGOẠI.

Năm học 2017 - 2018

I, Thời gian: Từ ngày 25 – 12 - 2017 đến 26 - 12 - 2017.

II, Thành phần :

1, Ông: Phạm Toàn Mạnh - Chủ tịch hội đồng.

2, Ông: Lưu Xuân Chung - Phó chủ tịch hội đồng.

3, Bà: Trịnh Thị Tú Quyên - Thư kí hội đồng

4, Các giám thị trường THCS Tiên Ngoại

II, Nội dung :

- Hội đồng trường THCS Tiên Ngoại tiến hành kiểm tra chất lượng các bộ môn sau: Ngữ văn, Toán, Anh của 4 khối 6-7-8-9, Địa 9, Sinh 6, Sử 7, Sinh 8

* Kỳ kiểm tra chất lượng diễn ra như sau:

1, Ngày 25 - 12 - 2017

* Buổi sáng:

+ 7 h họp hội đồng : Chủ tịch hội đồng thông qua quy chế, thời gian làm việc của hội đồng.

+ 7h 15 phân công coi kiểm tra ca 1: Môn Ngữ văn 6 - 7

Môn Ngữ văn 6:

Phòng 1

Trang - Duyên

Phòng 2

Đ. Huệ - Cộng

Phòng 3

Thúy – Hằng a

Môn Ngữ văn 7:

Phòng 1

Ngọc – Luật

Phòng 2

Sáng – Hằng b

Phòng 3

Huế - Cúc

Cách đánh số báo danh: hàng ngang từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong

+ 7h15 mở bì đề với tổng số đề như sau :

Ngữ văn 6: 55 đề ( thừa 6 đề)

Ngữ văn 7: 63 đề ( thừa 5 đề)

Vẫn còn nguyên niêm phong đề kiểm tra.

+Giờ bắt đầu làm bài: 7h 30

+Thu bài: 9h00

Môn Ngữ văn 6: Tổng số bài : 49 Tổng số tờ : 49

Môn Ngữ văn 7: Tổng số bài : 58 Tổng số tờ : 58

* Nhận xét: ca thi diễn ra bình thường, nghiêm túc, đúng quy chế

+ 9h15 phân công coi kiểm tra ca 2 :

Môn Sinh học 6:

Phòng 1

Luật – Đ. Huệ

Phòng 2

Duyên - Huế

Phòng 3

Hằng b - Trang

Môn Lịch sử 7:

Phòng 1

Cộng – Sáng

Phòng 2

Hằng a – Ngọc

Phòng 3

Cúc - Thúy

Cách đánh SBD : hàng dọc từ trên xuống, từ trái sang phải

+ 9h 30’ mở bì đề với tổng số đề như sau :

Sinh học 6 : 55 đề ( thừa 6 đề)

Lịch sử 7 : 63 đề ( thừa 5 đề )

( Vẫn còn nguyên vẹn niêm phong )

+ 9h45 đến 10h 30’ thu bài

Môn Sinh học 6 Tổng số bài : 49 Tổng số tờ : 49

Môn Lịch sử 7 Tổng số bài : 58 Tổng số tờ : 58

* Nhận xét: ca thi diễn ra bình thường, nghiêm túc, đúng quy chế

* Buổi chiều:

+ 13h 00 họp hội đồng: chủ tịch hội đồng phổ biến kế hoạch làm việc buổi chiều, phân công coi kiểm tra.

Cụ thể ca 1:

Môn Ngữ Văn 8:

Phòng 1

Thúy – Cộng

Phòng 2

Huế - Duyên

Môn Ngữ Văn 9:

Phòng 1

Sáng – Đ. Huệ

Phòng 2

Cúc – Hằng a

Cách đánh SBD :Chẵn, lẻ từ trái qua phải

+ 13h 30’mở bì đề với tổng số đề như sau :

Ngữ văn 8: 35 đề (Thừa 5 đề)

Ngữ văn 9 : 45 đề ( thừa 5 đề )

( Vẫn còn nguyên vẹn niêm phong)

+Giờ bắt đầu làm bài: 13h 45

+ Thu bài: 15h15’

Môn Ngữ văn 8 Tổng số bài : 30 Tổng số tờ : 30

Môn Ngữ văn 9 Tổng số bài : 40 Tổng số tờ : 45

* Nhận xét: ca thi diễn ra bình thường, nghiêm túc, đúng quy chế

+ 15h 30’ phân công coi kiểm tra ca 2 :

Môn Sinh học 8:

Phòng 1

Cúc – Huế

Phòng 2

Hằng a – Sáng

Môn Địa lý 9:

Phòng 1

Cộng - Thúy

Phòng 2

Duyên – Đ. Huệ

Cách đánh SBD : chẵn, lẻ từ trên xuống

+ 15h 45’ mở bì đề với tổng số đề như sau :

Môn Sinh học 8: 35 đề (Thừa 5 đề)

Môn Địa lý 9 : 45 đề ( thừa 5 đề )

+Giờ bắt đầu làm bài: 16h

+ Thu bài: 16h 45

Môn Sinh học 8: Tổng số bài : 30 Tổng số tờ : 30

Môn Địa lý 9: Tổng số bài : 40 Tổng số tờ : 40

+ Nhận xét buổi kiểm tra : diễn ra an toàn , đúng quy chế.

2, Ngày 26 – 12 - 2017

* Buổi sáng:

+ 7h họp hội đồng : chủ tịch hội đồng phổ biến kế hoạch làm việc và phân công coi kiểm tra.

Cụ thể ca 1:

Môn Toán 6:

Phòng 1

Đôn - Thúy

Phòng 2

Luật – Sáng

Phòng 3

Cộng – Đ. Huệ

Môn Toán 7:

Phòng 1

Ngọc – Cúc

Phòng 2

Hằng b – Hằng a

Phòng 3

Trang - Duyên

Cách đánh SBD : theo hình sin từ trên xuống, từ phải qua trái

+ 7h 15’mở bì đề với tổng số đề như sau :

Toán 6: 55 đề ( thừa 6 đề)

Toán 7 : 63 đề ( thừa 5 đề )

( Vẫn còn nguyên vẹn niêm phong)

+Giờ bắt đầu làm bài: 7h 30

+ Thu bài: 9h thu bài

Môn Toán 6 Tổng số bài : 49 Tổng số tờ : 49

Môn Toán 7 Tổng số bài : 58 Tổng số tờ : 58

+ 9h 15phân công coi kiểm tra ca 2 :

Môn Anh 6:

Phòng 1

Sáng - Trang

Phòng 2

Cúc – Đôn

Phòng 3

Hằng a – Ngọc

Môn Anh 7:

Phòng 1

Cộng – Luật

Phòng 2

Duyên – Thúy

Phòng 3

Đ. Huệ - Hằng b

Cách đánh SBD : chẵn lẻ từ trái qua phải, từ dưới lên trên

+9h 30’ mở bì đề với tổng số đề như sau :

Anh 6: 55đề ( thừa 6 đề)

Anh 7: 63 đề ( thừa 5 đề )

+ Giờ bắt đầu làm bài: 9h45

+ Thu bài 10h45’

Môn Anh 6: Tổng số bài : 49 Tổng số tờ : 49

Môn Anh 7: Tổng số bài : 58 Tổng số tờ : 58

* Buổi chiều:

+ 13h00’ họp hội đồng: chủ tịch hội đồng phổ biến kế hoạch làm việc buổi chiều, phân công coi kiểm tra.

Cụ thể ca 1:

Môn Toán 8:

Phòng 1

Đôn – Hằng b

Phòng 2

Cộng – Luật

Môn Toán 9:

Phòng 1

Duyên – Hằng a

Phòng 2

Đ. Huệ - Cúc

Cách đánh SBD : Hình sin từ dưới lên trên, từ phải qua trái

+ 13h 30’mở bì đề với tổng số đề như sau :

Toán 8: 35 đề (Thừa 5 đề)

Toán 9 : 45 đề ( Thừa 5 đề )

( Vẫn còn nguyên vẹn niêm phong)

+ Giờ bắt đầu làm bài: 13h 45’

+ Thu bài : 15h15’

Môn Toán 8 Tổng số bài : 30 Tổng số tờ : 30

Môn Toán 9 Tổng số bài : 40 Tổng số tờ : 40

* Nhận xét: ca thi diễn ra bình thường, nghiêm túc, đúng quy chế

+ 15h 15’ phân công coi kiểm tra ca 2 : Tiếng Anh 8,9

Môn Tiếng Anh 8:

Phòng 1

Luật – Duyên

Phòng 2

Cúc – Đôn

Môn Tiếng Anh 9:

Phòng 1

Hằng b – Đ. Huệ

Phòng 2

Hằng a – Cộng

Cách đánh SBD : chẵn, lẻ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới

+ 15h45’ mở bì đề với tổng số đề như sau :

Anh 8: 35đề (Thừa 5 đề)

Anh 9 : 45 đề ( thừa 5 đề )

+ Giờ bắt đầu làm bài: 16h

+ Thu bài Anh 8,9: 17h

Môn Anh 8 Tổng số bài : 30 Tổng số tờ : 30

Môn Anh 9 Tổng số bài : 40 Tổng số tờ : 40

+ Nhận xét buổi kiểm tra : diễn ra an toàn, đúng quy chế.

+ 17h00’tổng kết kì kiểm tra : Nhìn chung, qua 2 ngày tiến hành kiểm tra chất lượng, hội đồng THCS Tiên Ngoại làm việc nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm cao, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn, đúng quy chế .

Chủ tịch hội đồng Thư kí

Phạm Toàn Mạnh Trịnh Thị Tú Quyên

Các giám thị

Tác giả: Trường THCS Tiên Ngoại

Xem thêm

Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác