Tổ chức

  • Tổ KHTN

  • Địa chỉ: Trường THCS Tiên Ngoại
  • Email: thcstienngoaidt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại:
TT Thông tin
1
Họ tên: Đinh Thị Huế Không có ảnh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: dth80c2tn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0915623289
2
Họ tên: Lê Thanh Thúy Không có ảnh
Vị trí: Tổ phó
Email: lth81c2tn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983510969
3
Họ tên: Phạm Quang Sáng Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: pqs68c2tn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01686094251
4
Họ tên: Vũ Thị Cúc Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: vtc82c2tn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0912345687
5
Họ tên: Đinh Thị Huệ Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: huedinh24@gmail.com
Điện thoại: 0919968800
6
Họ tên: Nguyễn Đình Cộng Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: thcstienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0989230530
7
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: tokobuki91@gmail.com
Điện thoại: 01649633475
Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác