Bạn cần biết

Công khai tài chính
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số  1126/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 8,487,500
I Nguồn ngân sách trong nước 8,487,500
1 Chi sự nghiệp giáo dục 8,487,500
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  8,487,500
                                                            Ngày 02 tháng 7 năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
                       Nguyễn Thị Nam
     
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Tiên Nội
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số  1544/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 27,421,000
I Nguồn ngân sách trong nước 27,421,000
1 Chi sự nghiệp giáo dục 27,421,000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 27,421,000
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
                                                        
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Tiên Nội
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1766/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước -33,000,000
I Nguồn ngân sách trong nước -33,000,000
1 Chi sự nghiệp giáo dục -33,000,000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -33,000,000
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
                                                         
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Tiên Nội
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1831/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2,960,000
I Nguồn ngân sách trong nước 2,960,000
1 Chi sự nghiệp giáo dục 2,960,000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  2,960,000
                                                      
Biểu số 2 -Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Tiên Nội
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1831/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 169,015,000
I  Số thu phí, lệ phí 169,015,000
1 Học phí 169,015,000
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 0
I Nguồn ngân sách trong nước 0
1 Chi sự nghiệp giáo dục 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
                                                       
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Tiên Nội
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1832/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2,601,000
I Nguồn ngân sách trong nước 2,601,000
1 Chi sự nghiệp giáo dục 2,601,000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2,601,000
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
                                                          


  Đơn vị: Trường THCS Tiên Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Duy Tiên, ngày 10 tháng 02 Năm2019
CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
         Trường THCS Tiên Nội công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018 như sau:
Đơn vị : đồng
Số
TT 
Nội dung Dự toán năm 2018 ( Kể cả bổ sung ) Ước thực
hiện năm 2018
So sánh ( % )
Dự toán Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 174,762,500 174,762,500 0 0
I  Số thu học phí ( HĐ SXKD dịch vụ ) 174,762,500 174,762,500 0 0
1 Học phí 169,015,000 169,015,000 0 0
2 Cấp bù học phí 5,747,500 5,747,500 0 0
II Chi học phí ( HĐ SXKD dịch vụ ) 174,762,500 174,762,500 0 0
1 Kinh phí đã sử dụng 174,762,500 174,762,500 0 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2,728,140,500 2,728,140,500 0 0
I Nguồn ngân sách trong nước 2,728,140,500 2,728,140,500 0 0
1 Chi sự nghiệp giáo dục 2,728,140,500 2,728,140,500 0 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2,700,693,000 2,700,693,000 0 0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  27,447,500 27,447,500 0 0
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Nam

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...