Bạn cần biết

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

Số:         /BC-THCSTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Duy Tiên, ngày 12 tháng 3 năm 2019

      

BÁO CÁO

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Công văn số 89/UBND-TTr, ngày 27/02/2019 của UBND huyện Duy Tiên về việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018.

Trường THCS Tiên Nội  đánh giá kết quả thực hiện như sau:

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Thang điểm

Điểm tự đánh giá

Danh mục tại liệu đối chứng

(Các QĐ, BC, KH...)

Link đường dẫn

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

 

 

 

 

1.2.5 Về lĩnh vực giáo dục

Đánh giá việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT gồm: (1) Việc công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng chứng chỉ; (2) Công khai các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính; (3) Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo.

 

 

 

1.Cấp phát bằng Tốt nghiệp THCS, điều kiện tuyển sinh:

* Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế quản lý bằng TN THCS, bằng TN THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

* Tuyển sinh.

- Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

+ Công văn số 504/SGDĐT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019.

+ Kế hoạch số 54/KH-PGDĐT ngày 21/5/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019.

- Công văn xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018:

+ Công văn số 611/SGDĐT ngày 03/5/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018.

+ Công văn số 48/GDĐT-THCS ngày 10/5/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018.

2. Công tác tài chính, cơ sở vật chất.

- Công tác tài chính năm 2018.

+ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với GDMN, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2109.

+ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với GDMN, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2109.

+ Công văn số 1227/SGDĐT-KHTC ngày 30/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu, góp trong các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo cơ sở vật chất năm 2018:

+ Công văn số 1271/SGDĐT-KHTC ngày 06/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị CSVC và TBTH phục vụ cho khai giảng năm học 2018-2019 (từ biểu mẫu 01 đến 05).

3. Chất lượng giáo dục đạo tạo

- Thống kê công tác kiểm định chất lượng GD:

Quyết định số ngày  19/4/2017

- Kế hoạch đào tạo hàng năm: Các văn bản tập huấn chuyên môn năm 2018:

+ Quyết định số 35/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2018 của Sở GD&ĐT về việc cử cán bộ tham dự tập huấn quản lý trường THCS.

+ Công văn số 124/SGDĐT-KHTC ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng học tiếng Anh năm 2017.

+ Công văn số 308/SGDĐT-GDTrH ngày 14/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn giám khảo Hội thi GVDG cấp THCS năm học 2018-2019.

+ Công văn số 434/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn cán bộ quản lý trường THCS.

+ Công văn số 1610/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn “Cán bộ quản lý về đổi mới GD và phát triển kế hoạch GD cấp nhà trường”.

+ Công văn số 1732/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/10/2018 của Sở GD&ĐT về công việc tập huấn KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.

+ Quyết định số 2060/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2018 của Sở GD&ĐT về việc cử đại biểu tham dự hội thảo và tập huấn kiểm tra đánh giá học sinh khuyết tật.

- Kết quả tổng kết cuối năm học 2017-2018.

+ Báo cáo số 71/BC-PGDĐT ngày 16/8/2018 của Phòng GD&ĐT báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019.

http://hanam.edu.vn/thcstiennoi/vb

Văn bản hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nam

 

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...