Bạn cần biết

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số         /KH - THCSTN                                      Tiên Nội,  ngày 12  tháng 6 năm 2018                                                                                                                                       

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC : 2018 - 2019.

          - Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT - BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

- Căn cứ công văn số 504/SGD ĐT - GDTrH ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019.

- Căn cứ kế hoạch  số 54/ KH - PGDĐT ngày 21 tháng  5 năm 2018  của Phòng  GD&ĐT Duy Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

- Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2018 -  2019 của trường THCS Tiên Nội.  

Trường THCS Tiên Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019  như sau.

I. Mục đích.

- Tuyển hết số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 THCS

- Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Duy Tiên đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan

II. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

III. Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học

IV. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tuyển sinh 100% số học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Nội và những học sinh ở địa bàn khác theo  nguyện vọng của học sinh

V. Điều kiện dự tuyển:

- Học sinh trong độ tuổi quy định tại điều lệ trường THCS,trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT

- Có đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin dự tuyển vào THCS ( Theo mẫu)

- Học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

VII. Hội đồng tuyển sinh

1. Thành lập hội đồng tuyển sinh do hiệu trưởng ra quyết định thành phần gồm:

- Chủ tịch hội đồng là đồng chí hiệu trưởng

- Phó Chủ tịch hội đồng là đồng chí  phó hiệu trưởng

- Thư ký và một số ủy viên: Nhân viên tổ văn phòng

2. Nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh:

- Thu và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học

- Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển cùng danh sách người học trúng tuyển, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.

VIII. Thực hiện xét tuyển:

Thực hiện theo kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019.

IX. Lịch tuyển sinh:

Từ ngày 15/ 6/2018 đến hết ngày 25/6/2018

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 yêu cầu hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                             

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...