Bạn cần biết

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019
PHÒNG GDĐT DUY TIÊN
TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 
NĂM HỌC 2018-2019
STT Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Chỗ ở hiện tại Ghi chú
Huyện Tỉnh
1 Nguyễn Thành  An Nam 16/01/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
2 Phạm Hồng   Ân Nam 16/12/2007 Bệnh viện Đa khoa -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
3 Đinh Thị Minh  Anh Nữ 19/3/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
4 Nguyễn Tuấn  Anh Nam 21/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
5 Trần Hải  Anh Nam 21/4/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
6 Trần Phương  Anh Nữ 20/9/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
7 Phạm Quỳnh  Anh Nữ 18/12/2007 Bệnh viện Đa khoa   - Tỉnh Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
8 Phạm Tuấn  Anh Nam 22/02/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
9 Phạm Thị Kim  Ánh Nữ 7/10/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
10 Lê Quý  Bắc Nam 10/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
11 Nguyễn Xuân  Bắc Nam 26/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
12 Đinh Văn  Bắc Nam 10/9/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
13 Đinh Trọng  Bình Nam 01/4/2007 Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
14 Nguyễn Ngọc Bảo  Châm Nữ 02/10/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
15 Phạm Thị Thu  Châm Nữ 15/3/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
16 Phạm Văn  Chiến Nam 20/7/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
17 Hoàng Thị Phương  Cúc Nữ 19/6/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
18 Đinh Mạnh  Dũng Nam 14/9/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
19 Lê Thị Thùy  Dương Nữ 9/11/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
20 Phạm Quang  Đại Nam 16/6/2007 Phúc Khánh - Hưng Hà - Thái Bình Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
21 Nguyễn Tiến   Đạt Nam 30/12/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
22 Phạm Tiến   Đạt Nam 12/12/2007 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
23 Phạm Tiến  Đạt Nam 5/22/2007 Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh Kinh Yên Bắc Duy Tiên Hà Nam YB về
24 Trần Tuấn   Đạt Nam 31/01/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
25 Trần Đức   Đông Nam 10/8/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
26 Nguyễn Thị Hương  Giang Nữ 27/6/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
27 Lại Vũ Thùy  Giang Nữ 26/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
28 Đinh Thu Nữ 28/9/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
29 Nguyễn Thị Thu Hải Nữ 29/7/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
30 Trần Đức  Hân Nam 14/7/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
31 Nguyễn Thi Thu  Hằng Nữ 17/8/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
32 Phạm Hoàng Thanh  Hằng Nữ 17/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
33 Đinh Thị Thanh Hiền Nữ 27/8/2007 Bệnh viện Đa khoa Huyện  Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
34 Đinh Thu  Hiền Nữ 13/10/2007 Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
35 Bùi Trung  Hiếu Nam 11/4/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
36 Đinh Văn  Hợi Nam 3/5/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
37 Tạ Thu  Huệ Nữ 19/11/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
38 Phạm Thanh  Hương Nữ 20/4/2007 Bệnh viện Đa khoa Huyện  Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
39 Trần Thùy  Hương Nữ 18/06/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
40 Vũ Thu  Hường Nữ 01/4/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
41 Trương Quốc  Huy Nam 10/11/2007 Bệnh viện Củ Chi  Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
42 Lại Thanh  Huyền Nữ 7/12/2007 Bệnh viện Phụ sản Trung Ương  Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
43 Nguyễn Thanh  Huyền Nữ 4/7/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
44 Vũ Thanh  Huyền Nữ 20/11/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
45 Hoàng Thu  Huyền Nữ 27/9/2007 Bệnh viện Đa khoa Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
46 Phạm Lê Thanh  Huyền Nữ 11/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
47 Nguyễn Thị  Khá Nữ 7/8/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
48 Đinh Mạnh Nhật  Khang Nam 25/7/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
49 Phạm Minh  Khuê Nữ 16/11/2007 Bệnh viện Đa khoa huyện  Duy Tiên  Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
50 Đinh Thùy  Linh Nữ 15/3/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
51 Lê Thị Khánh  Linh Nữ 6/7/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
52 Nguyễn Thị Diệu  Linh Nữ 01/4/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
53 Nguyễn Phương  Linh Nữ 11/10/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
54 Nguyễn Thùy  Linh Nữ 19/9/2007 Bệnh viện Đa khoa  - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
55 Nguyễn Thị Cẩm  Ly Nữ 30/8/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
56 Nguyễn Hương  Ly Nữ 5/7/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
57 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 7/12/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
58 Nguyễn Duy  Minh Nam 15/10/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
59 Nguyễn Ngọc Bảo  Minh Nam 9/5/2007 Bệnh viện Đa khoa - Hưng Yên Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
60 Đinh Gia  Minh Nam 18/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
61 Lê Quốc  Minh Nam 23/8/2007 Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy - Thái Bình Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
62 Nguyễn Văn Minh Nam 24/3/2007 Bệnh viện huyện Phú Xuyên  Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
63 Nguyễn Văn  Minh Nam 27/10/2007 Bệnh viện  - Đa khoa  - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
64 Nguyễn Phương Minh Nữ 4/12/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
65 Phạm Hoàng Kim  Ngân Nữ 14/7/2007 BV 175 Bộ Quốc Phòng  Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
66 Nguyễn Bảo  Ngọc Nữ 15/8/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
67 Nguyễn Thị Yến  Nhi Nữ 27/3/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
68 Nguyễn Thị Yến  Nhi Nữ 5/5/2007 Bệnh viện Đa khoa - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
69 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 27/11/2007 Bệnh viện -  Đa khoa  - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
70 Hoàng Minh  Oanh Nữ 3/02/2007 BV ĐKKV Thủ Đức, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức  Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
71 Phạm Gia  Phú Nam 27/3/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
72 Phạm Mai  Phương Nữ 19/8/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
73 Nguyễn Minh  Phương Nam 29/6/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
74 Phạm Xuân  Phương Nam 15/7/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
75 Trần Thị  Quyên Nữ 25/5/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
76 Phạm Thị Hồng  Quyên Nữ 20/10/2007 Bệnh viện Đa khoa - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
77 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 6/11/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
78 Phạm Hồng  Thái Nam 01/01/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
79 Nguyễn Hồng  Thái Nam 25/8/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
80 Nguyễn Văn  Thắng Nam 25/6/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
81 Phạm Duy  Thành Nam 30/11/2007 Bệnh viện Đa khoa TP Biên Hòa Đồng Nai Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
82 Trần Nho  Thảo Nam 27/01/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
83 Nguyễn Thu  Thảo Nữ 10/26/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
84 Đinh Hữu  Thiệp Nam 18/9/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
85 Nguyễn Thị Kim  Thư Nữ 12/5/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
86 Nguyễn Ngọc Minh  Thư Nữ 25/9/2007 Bệnh viện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
87 Đặng Ngọc  Thương Nữ 02/8/2007 Bệnh viện - Đa khoa  - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
88 Nguyễn Thị  Phương  Thúy Nữ 29/8/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
89 Nguyễn Thu  Trang Nữ 1/15/2007 Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam 6C Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam Đồng Nai về
90 Trần Thị Thu  Trang Nữ 23/4/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
91 Trần Tuấn  Triệu Nam 7/2/2007 Khoa sản BV đa khoa huyện Duy Tiên Hà Nam Kinh Yên Bắc Duy Tiên Hà Nam YB về
92 Phạm Chí  Trung Nam 20/4/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
93 Nguyễn Thế  Trung Nam 11/11/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
94 Nguyễn Anh  Tuấn Nam 26/01/2007 Bệnh viện Phụ Sản, Trung Ương, Hà Nội Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
95 Phạm Mạnh  Tường Nam 2/28/2007 Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên -Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
96 Nguyễn Minh  Việt Nam 29/4/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
97 Nguyễn Quốc  Việt Nam 14/7/2007 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
98 Trần Đức  Nam 14/9/2007 Bệnh viện - Đa khoa  - Hà Nam Kinh Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam  
TỔNG HỢP:
     + Tổng số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học có trên địa bàn: 99 học sinh.
     + Tổng số học sinh trên địa bàn đã  tuyển 99 học sinh (trong đó tuyển vào trường: 95 học sinh, vào trường khác: 4học sinh), tỷ lệ: 100%.
    (Trong đó: Nhà trường tuyển:  95, Trường khác tuyển: 04)
     + Tổng số học sinh trên địa bàn chưa tuyển: 0, tỷ lệ: 0 %.
     + Tổng số học sinh đã tuyển tại địa bàn khác:  2 học sinh
     + Tổng số học sinh lớp 6 năm học 2018-2019: 97 học sinh
Tiên Nội, ngày   25   tháng 6 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...