Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

   PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN                

TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số  10 / QĐ - THCS TN                                       Tiên Nội,  ngày 12  tháng 6 năm 2018

                                                                             QUYẾT ĐỊNH

Thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6  trường THCS Tiên Nội

Năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

             - Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT - BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

- Căn cứ công văn số 504/SGD ĐT - GDTrH ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019.

- Căn cứ kế hoạch  số 54/ KH - PGDĐT ngày 21 tháng  5 năm 2018  của Phòng  GD&ĐT Duy Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

- Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2018 -  2019 của trường THCS Tiên Nội.  

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1: Thành lập hội đồng  tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Tiên Nội năm học 2018 - 2019 gồm các ông, bà có tên sau:

( Có danh sách kèm theo)

        Điều 2:  Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Tiên Nội có nhiệm vụ : Thu và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học, xét tuyển lập biên bản xét tuyển và báo cáo kết quả với Phòng GD & ĐT Duy Tiên theo đúng Quy chế của  Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam

        Hội đồng  tuyển sinh giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ

        Thời gian xét tuyển: Từ 15/6/2018 đến 25/6/2018.

        Điều 3: Chủ tịch hội đồng và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                   

 

 

                                                     DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG  TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

( Kèm theo quyết định số  10 /QĐ - THCS TN  ngày 12  tháng 6 năm 2018  của hiệu trưởng trường THCS Tiên Nội)   

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Thị Nam

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

Nguyễn Thị Ngọc

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch hội đồng

3

Nguyễn Thị Lợi

Nhân viên văn phòng

Thư ký

4

Ứng Thị Ngát

Nhân viên văn phòng

Ủy viên

5

Trịnh Thị Thúy Ngọc

Nhân viên văn phòng

Ủy viên

                                                            


Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...