Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019/
KH thi GVG cấp trường

  PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN TRƯỜNG THCS DUY MINH

 

 
 
 

 

 

        Số:         / KH - GVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                Duy Minh, ngày   01  tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của BGDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

 Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 6 /9 /2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019

          Căn cứ vào tình hình đặc điểm của trường THCS Duy Minh, nhiệm vụ năm học 2018– 2019, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI:

1. Mục đích Hội thi

a. Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học,  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

b. Hội thi giáo viên giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyển chọn giáo viên có năng lực chuyên môn tốt tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, Tỉnh. Tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học: 2018-2019;

c. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

d. Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, các qui định của ngành..., cấp học và xử lý tình huống trong quá trình dạy học;

2. Yêu cầu của Hội thi

a. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

b. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI GVDG:

1. Đối tượng:

Là giáo viên đang giảng dạy tại trường, đủ điều kiện theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

2. Điều kiện:

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được Hội đồng khoa học của trường công nhận và đánh giá từ 6,0 điểm (thang điểm 10) trở lên.

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

III. MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI:

1. Môn thi và số lượng dự thi:

a. Môn thi: Theo danh sách đăng ký dự thi của giáo viên.

b. Số lượng: 18 Giáo viên

2. Nội dung thi

a. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 1 năm học trước.

b. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp THCS mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 

c. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tháng 10 /2018, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

Mỗi giáo viên dự thi phải dự thi 3 nội dung như quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi của Bộ GD&ĐT.

a. Giáo viên nộp cho Ban chỉ đạo Hội thi 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng .

b. Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết:

Bài thi viết bằng hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút, thi tập trung tại trường. Nội dung thi gồm 2 phần:

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (70%):vềđổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thi cử, kỹ năng sư phạm, nghệ thuật dạy học, chương trình giáo dục của bộ môn có liên quan đến cấp học, bậc học mà giáo viên giáo dục và giảng dạy.

- Kiến thức chung ( 30%): về đường lối, luật giáo dục, điều lệ nhà trường, định hướng đổi mới giáo dục, nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các nội dung chỉ đạo của tỉnh, của ngành về công tác giáo dục.

Tài liệu tham khảo gồm Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường, Chuẩn nghề nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT về nhiệm vụ năm học, về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, chuẩn kiến thức kỹ năng, về các cuộc vận động và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

c. Đối với phần thi thực hành:

Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy toàn cấp tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban chỉ đạo xác định bằng hình thức bốc thăm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian

- Ngày 08 /10/2018: Khai mạc hội thi, phổ biến kế hoạch Hội thi, Quy chế hội thi GVG. Bốc thăm tiết dạy bắt buộc.Giáo viên dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm. Thi năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ.

- Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 10/10/2018 chấm sáng kiến kinh nghiệm.

 - Ngày 11 /10/2018:  Chấm bài thi nội dung kiểm tra năng lực hiểu biết.

- Từ ngày 12 /10/2018 đến ngày 14/10/2018 thi tiết dạy tự chọn.

- Ngày 16/10 đến ngày 18/10/2018 thi tiết dạy bốc thăm.

- Ngày 19/10/2018: Ban chỉ đạo xét công nhận danh hiệu GVG cấp trường; Tổng kết Hội thi GVG cấp trường.

2. Địa điểm

Hội thi tổ chức tại trường THCS Duy Minh.

3. Ban chỉ đạo

  1- Ông Nguyễn Ngọc Khiêm - Hiệu trưởng- Trưởng ban

  2- Ông Hoàng Mạnh Hùng – P.Hiệu Trưởng – P.ban

            3- Bà Trần Thị Huyền- TT tổ KHXH&NV- Thư ký

  4- Bà Phạm Thị Loan- TT tổ KHTN- ủy viên

4. Tiết dạy

a. Tiết tự chọn (dạy theo TKB thi GVDG)

b. Tiết bốc thăm (dạy theo TKB thi GVDG)

 4. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí khen thưởng cho các cá nhân và đạt giải danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường chi trả theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm  2018 - 2019

V. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Sáng kiến kinh nghiệm:

- SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10 do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;

- Loại A:  (từ 8.0 - 10 điểm)

- Loại B: (từ 6.0 - dưới 8.0 điểm)

- Loại C: (từ 5.0 -  dưới 6.0 điểm)

 2. Bài kiểm tra năng lực giáo viên:

Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm; và thống nhất chung theo đúng quy chế chấm thi.

 3. Bài thi giảng

- Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp học (thực hiện theo công văn số 945/SGD-GDTrH ngày 13/8/2015 của Sở GD&ĐT). Mỗi bài thi giảng có ít nhất 2 giám khảo chấm độc lập.

- Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

V. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ XẾP GIẢI:

 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

a. SKKN hay báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt từ từ 6.0 điểm trở lên;

b. Bài kiểm tra năng lực đạt từ điểm 8.0 trở lên;

c. Các bài giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2018– 2019 trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các thành viên trong Ban giám khảo, Hội đồng coi thi, giáo viên dự thi báo cáo trực tiếp về Ban tổ chức Hội thi để có điều chỉnh bổ sung kịp thời.

VI. THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

Căn cứ thực tế đội ngũ nhà trường, căn cứ váo đăng ký của giáo viên nhà trường đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019 các môn: Toán, Sinh học, cấp huyện môn Mỹ thuật, Tiếng Anh

* Chỉ tiêu: 100% giáo viên dự thi đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh  , 02 giáo viên tham gia cấp huyện đạt giải từ thứ ba trở lên

* Biện pháp: Lãnh đạo nhà trường và tổ chuyên môn tạo điều kiện tốt nhất về các điều kiện phục vụ giảng dạy, bố trí thời gian thuận lợi để nghiên cứu bài học, đóng góp ý kiến cho các đồng chí tham dự kỳ thi

    * Nơi nhận:

- Tổ THCS phòng GDĐT (Báo cáo);

- Trường THCS Duy Minh  (để thực hiện);

      - Lưu VT

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Tác giả: Phạm Thị Loan

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...