Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/NĂM HỌC 2018-2019/
Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS DUY MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số  01  /BC- THCSDM

Duy minh ngày  04  tháng 01  năm 2019

                                                         

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG THCS DUY MINH

 

          Năm học 2018 – 2019 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm học được xác định là năm học “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ” theo chỉ thị số 06- CT /TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng.

Thực hiện quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019

Thực hiện công văn số 86/PGDĐT-THCS ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019.     

          Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Duy Minh.

          Trường THCS Duy Minh trân trọng báo cáo Phòng GD & ĐT Duy Tiên về việc thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019

I/ Quy mô phát triển

Khối

Kế hoạch

Tháng 01/2019

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

6

3

112

3

114

 

7

2

81

2

82

 

8

3

86

2

88

 

9

2

83

2

84

 

Tổng

10

362

9

368

 

          Duy trì sĩ số đạt 100 % . Trong đó có 02 học sinh hoà nhập, khối 6 : 01 em; khối 8 : 01

         

Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II / Những hoạt động chỉ đạo dạy và học

1/ Thực hiện chương trình

a. Thực hiện chương trình SGK lớp 6,7,8,9

          -Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập các văn bản chỉ đạo của bộ, sở, Phòng về thực hiện phân phối chương trình điều chỉnh.

          - 100% các giáo viên – CBQL tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè theo môn đào tạo của mình từ đó về trường triển khai thảo luận và sinh hoạt trong các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi những vấn đề khó và cùng giải quyết.

          - Cung cấp đủ SGK, sách tham khảo cho GV và HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn (được mượn SGK để học ) Trang bị đủ thiết bị dạy học các khối lớp 6, 7, 8, 9 (được cấp và tự làm )

          - Nhà trường đã tổ chức tốt việc dạy bài giảng điện tử các bộ môn các khối lớp vào các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tháng 9,10 và triển khai dạy 7 tiết /tuần ngay từ đầu năm học, đồng thời thực hiện tốt công tác hội thi GVG cấp trường chuẩn bị tốt các điều kiện dự thi giáo viên giỏi huyện, thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề chuyên môn theo trường và cụm trường đạt hiệu qủa cao, thực sự có tác dụng trong việc giảng dạy ở trường.

b. Đánh giá:

          - Nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp đã triển khai tốt việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá. Thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ GD – ĐT, không cắt xén, không dạy dồn, từ đó chất lượng giáo dục toàn diện của HS được nâng lên rõ rệt.

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

          100% CBQL – GV được bồi dưỡng chuyên môn hè theo các môn đào tạo từ đó về trường triển khai cho tổ, nhóm chuyên môn về dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn.

3/ Thực hiện quy chế chuyên môn.

          - Công tác quản lý: Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã chỉ đạo các cá nhân, các tổ bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động của mình, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường, dân chủ bàn bạc và đi đến xác định kế hoạch của nhà trường để thực hiện. Sau khi kế hoạch đã xây dựng, được các CBGV dân chủ thảo luận và được duyệt từ đó chỉ đạo nhà trường thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Trong quá trình thực hiện có kiểm tra đôn đốc để từ đó điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

      Trong học kỳ I : Nhà trường đã kiểm tra toàn diện 03 đ/c giáo viên : loại tốt 03 đ/c  

      Kiểm tra hành chính 07 đ/c : tốt 7 đ/c , khá 0 đ/c

      Kiểm tra giờ dạy của giáo viên là :112 tiết trong đó : Giờ Giỏi 103 tiết , Khá 9 tiết , không có giờ trung bình

     Chỉ đạo các GV, các tổ bộ phận có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định và kiểm tra dân chủ: 1 lần / học kỳ. Kết quả 100% đạt tốt, khá.

     Tổ chức cho giáo viên, HS học tập, quán triệt lại thông tư 58 của BGD & ĐT về đánh giá xếp loại HS.

   Tổ chức tốt bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY ở các khối lớp ngay từ đầu năm học.      

   Tổ chức cho 100% GV tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

    Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên phù hợp với đặc thù của đơn vị ,nhà trường luôn coi trọng xây dựng kỷ cương, nền nếp chuyên môn, hiệu quả công tác trong việc đánh giá, xếp loại GV. Hàng tháng có đánh giá xếp loại giáo viên và cuối học kỳ đều đánh giá, xếp loại GV theo các tiêu chí đã xây dựng.    

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4/ Thực hiện kế hoạch ngoài giờ lên lớp

       Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp có chất lượng và hiệu quả như: Nền nếp sinh hoạt giữa giờ, tổ chức các hoạt động cao điểm 15/10, 20/11,22/12, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút học sinh tham gia.

       Tuyên truyền để CBGV HS tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp  ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ thơ, quỹ đền ơn đáp nghĩa ….

      Phối hợp chặt chẽ với các lược lượng giáo dục như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh, công an xã ….nhằm  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS.

     Thực hiện tốt giáo dục thể chất cho HS thông qua các giờ thể dục chính khoá, thông qua các hội thi: HKPĐ cấp trường , HSG TD TT cấp cụm và các phong trào quần chúng do địa phương phát động, Dạy hướng nghiệp và dạy nghề cho 100% HS khối 9,8.

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5/ Thực hiện các cuộc thi các cấp và hội thảo theo chủ đề về chuyên môn nghiệp vụ

Tham gia đầy đủ các cuộc thi  HS do Phòng GD&ĐT tổ chức như: Thi ứng dụng KHKT giành cho HS THCS kết quả đạt 1 giải tư; Thi bóng đá cấp THCS đạt giải nhất; Thi GVG cấp tỉnh cả 2 gv dự thi đều đạt GVDG cấp tỉnh  

Tham gia đầy đủ và tích cực tham gia các buổi hội thảo chuyên môn của Phòng về bộ môn Tiếng Anh, Hội thảo dạy học theo PP “Bàn tay nặn bột”, hôi  thảo môn Tiếng Anh

              - Tổ chức rút kinh nghiệm có chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua, các hội thi.

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

6/ Công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng.

- Thực hiện có hiệu quả quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị đã được đoàn đánh giá ngoài về đánh giá và công nhận công tác kiểm định chất lượng vào tháng 5/2018.

- Tiếp tục cập nhật đầy đủ các minh chứng KĐCL theo thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT, từng bước thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng đã được nêu trong báo cáo tự đánh giá.

 Công tác xây dựng đề thi đề xuất còn hạn chế, chưa có nhiều đề thi được chọn lựa đưa vào ngân hàng đề của SGD.

          Đối chiếu với kế hoạch:

 - Công tác xây dựng đề thi lớp 9 chưa đạt kế hoạch

 - Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về công tác KĐCL.

III. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Phổ cập GD THCS

          Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch PC THCS. Từ việc thành lập ban chỉ đạo, điều tra cập nhật số HS vào các loại sổ phổ cập. Từ đó có biện pháp vận động học sinh ra lớp. Nâng tỷ lệ tiêu chuẩn 2 cao hơn năm trước. Duy trì sĩ số đến tháng 1/2019 là 100%

          Kết hợp với trường Tiểu học, Mầm non điều tra và lên thống kê phổ cập xóa mù chữ đảm bảo chính xác, khoa học.

* Biện pháp : Tiêp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích kết qủa phổ cập THCS trong nhân dân phát huy sức mạnh các tổ chức đoàn thể trong xã vận động học sinh theo học.

    Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng giáo dục của toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn phổ cập THCS.

    Tăng cường biện pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học.

    Thực hiện nghiệm túc cuộc vận động và phong trào thi đua.

   Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Xây dựng trường chuẩn quốc gia

          Được sự quyết tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về việc xây dựng trường  chuẩn quốc gia, sự ủng hộ tích cực của nhân dân và toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia sau 5 năm, làm tốt công tác tham mưu với UBND  xây mới khu vực nán để xe cho học sinh, xây dựng công trình vệ sinh đủ tiêu chuẩn  để đáp ứng nhu cầu của học sinh.  Sử dụng và thực hiện có hiệu quả các phòng học bộ môn.

 IV/ Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học

     Năm học 2018 – 2019 nhà trường đã tham mưu với cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương đã tu sửa bàn ghế cho học sinh học 1 ca bằng nguồn vốn của đơn vị, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị để phục vụ hoạt động dạy và học.

   100% HS có đủ SGK và tài liệu tham khảo

   Các tiết dạy GV đều sử dụng thiết bị dạy học hiện có và tự làm

Tồn tại: Do nguồn kinh phí còn hạn chế nên một số trang thiết bị không còn thật chính xác khi làm thí nghiệm nhưng chưa có kinh phí để mua bổ sung thay thế dẫn đến khó khăn trong giảng dạy, học tập của GV-HS.

V/ Đánh giá chung

1/ Ưu điểm

          Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra theo sự chỉ đạo của cấp trên

          Duy trì tốt hoạt động dạy và học trong nhà trường

          Quản lý tốt trên ba bình diện

          + Quản lý bằng kế hoạch

          + Quản lý bằng pháp chế    

          + Quản lý bằng công tác thi đua đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở chính vì vậy trong học kỳ I vừa qua toàn thể CBGV trong đơn vị luôn đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật.

2/ Tồn tại

           GV nghỉ ốm,  điều chuyển giáo viên đi biệt phái trường khác nhiều nên khó khăn trong việc bố trí sắp xếp chuyên môn

Thi KHKT cấp huyện còn chưa có kết quả cao, nguyên nhân đầu tư thời gian,  tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa khai thác các nguồn lực của học sinh và các xã hội. Công tác xây dngj đề ti đề xuất còn chưa hiêu quả, năm học này không có đề thi được đưa vào ngân hang đề thi của Sở GD

3/ Kết quả

          Trong học kỳ I năm học 2018-2019 trường THCS Duy Minh đã phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu của năm học cụ thể như sau:

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển phổ cập giáo dục THCS và BTVH. Duy trì sĩ số đạt 100%

          - Hoạt động giáo dục toàn diện có những tiến bộ rõ rệt

          KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

Lớp


Số

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

 

Khối 6

114

107

93.86

7

6.14

0

0.00

0

0.00

 

Khối 7

82

78

95.12

4

4.88

0

0.00

0

0.00

 

Khối 8

88

84

95.45

3

3.41

1

1.14

0

0.00

 

Khối 9

84

82

97.62

2

2.38

0

0

0

0

Toàn trường

368

351

95.38

16

4.35

1

0.27

0

0

 

 

 

+ Chất lượng đại trà nhiều môn đạt kế hoạch đã đề ra

KẾT QUẢ XẾP LOẠI H ỌC L ỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

Lớp


Số

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

 

Khối 6

114

13

11.40

52

45.61

45

39.47

4

3.51

0

0.00

 

Khối 7

82

4

4.88

30

36.59

41

50.00

7

8.54

0

0.00

 

Khối 8

88

4

4.55

33

37.50

45

51.14

6

6.82

0

0.00

 

Khối 9

84

14

16.67

24

28.57

42

50

4

4.76

0

0

Toàn trường

368

35

9.51

139

37.8

173

47

21

5.71

0

0

 

          - Các hoạt động khác hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng học kỳ II năm học 2018 – 2019

I Nhiệm vụ trọng tâm

          - Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia; thực hiện có hiệu quả các phòng học bộ môn.

          - Giữ vững quy mô phát triển, đảm bảo kế hoạch đề ra, củng cố vững chắc phổ cập GD THCS nâng tỷ lệ tiêu chuẩn 2 lên đạt 99%.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức cho HS, phòng chống các tệ nạn xã hội, hạn chế HS yếu kém về đạo đức, học sinh cá biệt, phối kết hợp với các lượng giáo dục để giáo dục đạo đức cho HS (Đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và trong dịp nghỉ hè) chú trọng thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học, xác định rõ trách nhiệm của nhà giáo trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          - Tăng cường công tác chuyên môn, thực hiện tốt việc dạy và học chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Tích cực sử dụng thiết bị dạy học hiện có và tự làm có kết quả tốt.

          - Thi đại trà đạt và vượt bình quân của huyện, thi HSG khối 9 và khảo sát chất lượng HSG khối 6, 7, 8 có nhiều HS đạt kết quả cao; HSGTDTT đạt khá, có 1 hs được vào trong đội tuyển học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Sinh, môn Toán, tổ chức học nghề cho 100% HS khối 8.

          - Tập trung ôn tập nâng cao chất lượng cho học sinh khối 9 để đủ điều kiện xét tốt nghiệp và thi vào 10-THPT đạt kết quả tốt nhất

          - Thi GVDG cấp huyện có 03 gv đạt loại giỏi, có 1-2 gv đạt từ giải Ba.    - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của nhà trường đồng thời làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. 

          - Tăng cường công tác kiểm tra (đột xuất, định kỳ) đối với giáo viên về mọi hoạt động ( Trong đó chú trọng hoạt động dạy và học ).

          - Triển khai thực hiện kế hoạch thi bóng đá cấp cụm đối với khối 7 và khối 8 theo kế hoạch chung

II/ Biện pháp

          Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị nâng cao nhận thức về mọi mặt cho GV – HS.

          Phân công lao động một cách họp lý, khoa học không chồng chéo, phù hợp với năng lược và trình độ của từng đồng chí giáo viên trên cơ sở dân chủ, phát huy được năng lược của mỗi cán bộ giáo viên. Đi sâu việc chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Chỉ đạo giáo viên dạy khối 9 bám sát từng đối tượng học sinh để đề ra biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn, tập trung nâng cao đầu yếu. Động viên các giáo viên tăng cường thêm giờ sau buổi dạy.

          Đầu tư thích đáng cho hoạt động chuyên môn, coi đây là nhiệm vụ số 1 trong trường. Hai tổ chuyên môn bồi dưỡng giúp đỡ các GV tham gia thi GVG cấp huyện và cấp tỉnh.

          Chỉ đạo 2 tổ chuyên môn nghiên tìm tòi và khai thác các nguồn lực xã hội để có sản phẩm KHKT có chất lượng để đầu tư hoàn thiện sản phẩm.

          Chỉ đạo GV dạy TD có kế hoạch luyện tập cho HSG TDTT và đội bóng đá của trường.

          Tham mưu tốt với phòng GD để sớm bổ sung đội ngũ GV.

          Tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể: Công đoàn, đoàn TN, đội thiếu niên …….đi vào hoạt động có nền nếp và chiều sâu.

                     

Nơi nhận

                                   HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT Duy Tiên

 

- Lưu VP

 

 

 

 

 

 

   

                                  Nguyễn Ngọc Khiêm

 

 

 

 

         

Tác giả: thcsduyminh
http://hanam.edu.vn/data/10417970362728073021/tintuc/files/04.2019/BC S%C6%A0 K%E1%BA%BET HK I-2018-2019- DUY MINH.doc

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...