Tin tức/(Trường THCS Tiên Nội)/CÁC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017/
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG THƯ VIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­ Số:      / BC- THCS TN                                                       Tiên Nội, ngày  5  tháng 6  năm 2017

 

  BÁO CÁO

KẾT QUẢ  XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC: 2016 - 2017.

-  Căn cứ quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ        tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông . Quyết định số 01/2004/ BGD&ĐT  ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003  của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT  về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông.

- Căn cứ công văn số 11185/GD TH của Bộ Giáo dục ngày 17 tháng 12 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

- Căn cứ công văn  số 1193/ GDĐT - GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc h­ướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2015 - 2016

-  Căn cứ vào sự chỉ đạo và kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc của UBND huyện Duy Tiên và Phòng Giáo dục Duy Tiên.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 cấp THCS của Phòng GD - ĐT Duy Tiên về công tác xây dựng thư viện xuất sắc

- Căn cứ vào quá trình tổ chức phấn đấu xây dựng và kết quả đã đạt được, trường THCS Tiên Nội  báo cáo quá trình thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng thư viện xuất sắc như sau:

* Đặc điểm tình hình:

Xã Tiên Nội phía Bắc giáp xã Yên Bắc, phía Nam giáp Tiên Tân, phía Tây giáp Hoàng Đông, phía Đông giáp Tiên Ngoại. Địa bàn xã Tiên Nội, đ­ược chia thành 10 thôn xóm với 7581 người. Kinh tế địa ph­ương trọng tâm là sản xuất nông nghiệp và một số nghề truyền thống như ­đan thúng, may vá, thợ mộc ... Hiện nay địa phư­ơng đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, nhiều mô hình kinh tế trang trại đang phát triển đạt hiệu quả cao. Xã nhà đang triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đư­ợc đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng đ­ược nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục của địa ph­ương.

Xã Tiên Nội có truyền thống yêu n­ước, cách mạng và hiếu học. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền giáo dục huyện nhà, sự nghiệp giáo dục Tiên Nội  đã đạt đ­ược những thành tích đáng phấn khởi. Quy mô phát triển hệ thống  trư­ờng, lớp ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa ph­ương. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS đ­ược giữ vững và nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực. Việc đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ, đổi mới chư­ơng trình giáo dục phổ thông đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Công tác xã hội hoá giáo dục tiếp tục đ­ược đẩy mạnh và có hiệu quả. Việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, xây dựng trư­ờng chuẩn Quốc gia đư­ợc coi trọng và quan tâm. Đến nay tất cả các trường trong xã đã đạt chuẩn Quốc gia, các nhà trư­ờng trong toàn xã nhiều năm liền đều giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” .

Trư­ờng THCS Tiên Nội thuộc thôn Hòa Trung - Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam, kinh tế gia đình của một bộ phận không nhỏ học sinh còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy điều kiện để giáo viên và học sinh có nhiều sách học tập và tham khảo không thuận lợi. Một nguồn sách quan trọng cho thày và trò nhà tr­ường đọc và tham khảo chính là thư­ viện nhà tr­ường.

Năm học 2016 - 2017  trường có 9  lớp với 321  học sinh. Trong đó:

Khối 6: 2 lớp với  77 HS              Khối 7: 3 lớp với 93 HS

Khối 8: 2 lớp với 78 HS               Khối 9: 2 lớp với 73 HS

Đối tượng học sinh trong trường chủ yếu là con em nhân dân xã Tiên Nội.    Nhà trường luôn có số học sinh ổn định về số lượng, chất lượng từng bước được nâng cao. Trình độ đội ngũ được đào tạo chuẩn, trường có 18 đồng chí / 21 đồng chí giáo viên viên được đào tạo trên chuẩn đạt 85.7%. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp là 16 đồng chí/ 21 đồng chí chiếm 76.2 %

Trong những năm gần đây nhà trường có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch giao.

* Quá trình thực hiện xây dựng thư viện xuất sắc:

A. THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH

I.TIÊU CHUẨN 1: VỀ SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, TRANH ẢNH GIÁO DỤC, BĂNG ĐĨA:

1. Về sách:.

a. Sách giáo khoa hiện hành:

Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà trường đã tiến hành rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo khoa của học sinh các khối lớp trong toàn trường, kết quả 100% học sinh có đủ sách giáo khoa, bên cạnh đó nhà trường đã tiến hành kiểm tra   “tủ sách giáo khoa dùng chung” từ đó có kế hoạch cụ thể để bổ sung thêm một số loại sách giáo khoa mới thay thế số sách giáo khoa đã được thanh lý, đảm bảo số lượng và chất lượng sách để phục vụ học sinh và giáo viên

- Đối với học sinh: Đầu năm học 100% học sinh trong trường (Kể cả các học sinh diện chính sách xã hội ) đều có đủ sách giáo khoa để học tập. Mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa bằng hình thức mua hoặc mượn đã có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập

- Đối với giáo viên, nhà trường đã cung cấp cho tất cả giáo viên trực tiếp đứng lớp có đủ giáo khoa để soạn giảng các môn học với tổng số bộ sách giáo khoa là 21/21 giáo viên đạt 100%.

- Tổng số sách giáo khoa trong “Tủ sách giáo khoa dùng chung” của thư viện là 2807 bản ( trong đó :Khối 6: 729 bản, khối 7: 734 bản, khối 8: 719 bản, khối 9: 625 bản).

Ngoài sách giáo khoa cho mượn, thư viện còn thường xuyên dự trữ lưu kho mỗi tên sách giáo khoa có từ 10 đến 20 bản.

b . Sách nghiệp vụ của giáo viên:

- Nhà trường có đầy đủ các loại văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học và nghiệp vụ quản lý giáo dục tiểu học.

- Các loại sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ có đầy đủ phục vụ tốt cho cán bộ giáo viên trong trường.

- Mỗi tên sách nghiệp vụ của giáo viên, đặc biệt các loại sách hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo viên, tài liệu giảng dạy có đủ cho mỗi giáo viên 01 bản và 4 bản lưu tại kho thư viện.

Sách nghiệp vụ các loại: 1086 bản đạt tỷ lệ 41.7 bản/cán bộ, giáo viên, công nhân viên (Bao gồm tài liệu hướng dẫn, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, văn bản quy phạm pháp luật....)

c. Sách tham khảo

- Thư viện có đủ các loại sách tham khảo gồm: Sách công cụ tra cứu, sách tham khảo các môn học, sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ,....

- Hàng năm nhà trường đều bổ sung các loại sách tham khảo theo “Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường phổ thông” đúng quy định. Các sách có nội dung thiết thực sát với chương trình giảng dạy, học tập đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu của giáo viên và học sinh.

 Sách tham khảo các loại: 4504 bản bình quân 14.0 bản/học sinh  (Bao gồm: Sách mở rộng kiến thức nâng cao cho các môn học. Sách nghiên cứu...)

- Số bản sách mới bổ sung trong 5 năm là 8184/11459 chiếm tỉ lệ 71.4 %.

Riêng sách công cụ, tra cứu như: Tác phẩm kinh điển mỗi loại có 3 bản

2.Về báo, tạp chí, át lát, bản đồ và tranh ảnh giáo dục: 3062 bản

- Nhà trường có các đầu báo như: Báo nhân dân, báo giáo dục thời đại, báo Hà Nam, Khuyến học dân chí, thiếu niên nhi đồng. Các tập san, tạp chí của ngành phù hợp với cấp học như: Tạp chí Giáo dục, Toán tuổi thơ,Thế giới quanh ta, Văn hoá xã hội...

- Thư viện có đủ các loại bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản phục vụ cho các môn học

Đánh giá chung : Số lượng sách giáo khoa, sách tham khảo, bản đồ, tranh ảnh, báo, tạp chí của nhà trường đã đủ theo tiêu chuẩn.

Kết luận về tiêu chuẩn 1: Đạt mức xuất sắc

          II.TIÊU CHUẨN 2 : VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Phòng thư viện:

- Thư viện có tổng diện tích 195 m2 chia ra : Phòng đọc của giáo viên 45 m2       kho sách: 30 m2, phòng đọc của học sinh 45 m2 , thư viện xanh rộng 75m2 được đặt tại khu trung tâm của trường, thuận tiện cho việc sử dụng của giáo viên và học sinh hàng ngày.

- Để mở rộng không gian đọc sách, nhà trường còn xây dựng mô hình “Thư viện xanh” trên sân trường. Dưới bóng mát của nhà vòm và cây xanh, gắn các tủ sách, nhà trường bố trí ghế đá để học sinh ngồi đọc trong thời gian chơi. Từ khi tủ sách được đưa vào sử dụng đã thu hút nhiều học sinh tham gia đọc sách với đầy sự ham thích.

2. Trang thiết bị chuyên dùng :

- Thư viện có đầy đủ bảng công tác thư viện, bảng giới thiệu sách, biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc, giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa…Giá sách có 8 chiếc, tủ đựng tài liệu, SGK 17 chiếc bao gồm 1 tủ phích, 1 tủ đựng hồ sơ thư viện, 5 tủ chuyên dụng cho thư viện, 10 tủ góc thư viện xanh)

- Thư viện có đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt điện, máy tính, máy in … đảm bảo các điều kiện tốt nhất để quản lí, tổ chức các hoạt động của thư viện. Phòng đọc cho học sinh có 35 chỗ ngồi, phòng đọc của giáo viên có 30 chỗ ngồi.

- Trên phòng thư viện đã kết nối mạng Internet để tăng cường cập nhật thông tin, hỗ trợ cho việc dạy và học. Trong phòng đọc, nhà trường đó xây dựng Góc “Thư viện điện tử”, có 3 máy tính được kết nối mạng Internet giúp bạn đọc sử dụng sách điện tử và khai thác truy cập thông tin phục vụ giảng dạy và học tập.

- Các loại sổ sách trong thư viện:

+ Tập văn bản chỉ đạo và kế hoạch về công tác xây dựng thư viện : 03 quyển

+ Sổ đăng ký tổng quát :                                                 01 quyển

 + Sổ đăng ký cá biệt sách nghiệp vụ :                              01 quyển

+Sổ đăng ký cá biệt sách tham khảo, truyện, báo ..:          04 quyển

 + Sổ đăng ký sách giáo khoa:                                         01 quyển

+ Sổ nhập sách, báo hàng năm:                                                   01 quyển

+ Sổ theo dõi mượn sách của GV và học sinh hàng ngày:           20 quyển

Đánh giá chung:  Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định. Sổ sách đủ, phòng đọc đủ diện tích theo tiêu chuẩn.

Kết luận về tiêu chuẩn 2 : Đạt mức xuất sắc

III.TIÊU CHUẨN 3: VỀ NGHIỆP VỤ

1. Nghiệp vụ:

- Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện đều được đăng ký, mô tả, phân loại, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện

- Có đủ sổ sách quản lý thư viện theo qui định, thực hiện đúng qui trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập hoặc xuất sách khỏi thư viện .

- Bố trí, sắp xếp thư viện đúng nghiệp vụ, quản lý thư viện chặt chẽ; đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ và cho mượn để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.

- Có mục lục treo tường và mục lục chủ đề phục vụ chuyên sâu một số nội dung dạy và học trong nhà trường..

2. Hướng dẫn sử dụng thư viện :

- Thư viện có nội quy thư viện, khẩu hiệu thư viện, lịch hoạt động của thư viện, bảng hướng dẫn cán bộ giáo viên, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện,  . Các biểu bảng đẹp, khoa học phản ánh đúng tình hình phát triển của thư viện.

- Năm học 2016 - 2017 thư viện đã tổ chức biên soạn 3 thư mục phục vụ giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh gồm thư mục về: Các môn về KHTN và KHXH

Kết luận về tiêu chuẩn 3 : Đạt mức xuất sắc

IV.TIÊU CHUẨN 4 : VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quản lý:

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ  tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông . Quyết định số 01/2004/ BGD&ĐT  ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003  của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT  về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông. Căn cứ công văn số 11185/GD TH của Bộ Giáo dục ngày 17 tháng 12 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Căn cứ công văn  số 1193/ GDĐT - GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc h­ướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2015 - 2016. Căn cứ vào sự chỉ đạo và kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc của UBND huyện Duy Tiên và Phòng Giáo dục Duy Tiên. Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017  cấp THCS của Phòng GD - ĐT Duy Tiên về công tác xây dựng thư viện xuất sắc để xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo từng giai đoạn và báo cáo với Phòng GD& ĐT Duy Tiên, UBND xã Tiên Nội huy động các nguồn kinh phí hơn 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo cho thư viện

Để chỉ đạo quản lí các hoạt động của thư viện, nhà trường phân công đồng chí Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện; bố trí cán bộ có chuyên môn làm công tác thư viện; ra quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện.

2 .Đối với cán bộ làm công tác thư viện:

 Nhà trường đó có 01 cán bộ chuyên trách về thư viện có trình độ Cao đẳng Thư viện Thông tin với chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu công việc. Từng học kỳ và cuối năm học, cán bộ thư viện báo cáo cho Hiệu trưởng về tổ chức và hoạt động của thư viện những thuận lợi, khó khăn mà thư viện gặp phải trong công tác và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác thư viện của trường.

3. Phối hợp trong công tác thư viện

 Nhà trường đã tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên thư viện trong giáo viên, học sinh, hội cha mẹ học sinh, trung tâm học tập cộng đồng của xã Tiên Nội để giúp thư viện hoạt động, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu trong và ngoài nhà trường.

4. Kế hoạch, kinh phí hoạt động:

- Ngay từ đầu năm học, thư viện nhà trường đã xây dựng kế hoạch đầu tư củng cố và phát triển theo 5 tiêu chuẩn của thư viện trường phổ thông, huy động các nguồn kinh phí trong và ngoài nhà trường để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo cho thư viện từ nguồn ngân sách của nhà trường, từ công tác xã hội hóa của cán bộ, giáo viên, của cha mẹ học sinh, của các tập thể cá nhân có lòng hảo tâm đối với nhà trường.

- Năm 2016 - 2017 nhà trường đã huy động các nguồn xã hội hóa để bổ sung cơ sở vật cho thư viện với số tiền hơn 30.000.000 đồng

Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức quyên góp sách, báo, truyện của giáo viên và học sinh. Tổng số sách, báo, truyện quyên góp là 970 quyển. Ngoài ra, thư viện còn liên kết với thư viện của trung tâm văn hóa huyện Duy Tiên và một số dơn vị khác để luân chuyển, trao đổi một số sách tham khảo, tăng thêm nguồn sách cho thư viện.

- Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường đã có 26/26 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 321/321 học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo của thư viện ( tỷ lệ sử dụng sách, báo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong thư viện đạt 100%) .

5. Về hoạt động của thư viện:

 - Thư viện nhà trường đã hoạt động từ tháng 9 năm 2008

 - Thời gian hoạt động trong tuần : Tất cả các ngày trong tuần

          - Thời gian hoạt động trong ngày: Sáng từ 7 giờ 30 phút  ->11 giờ 30 phút

                                                  Chiều từ 14 giờ 00 phút -> 17 giờ 0 phút

- Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh đọc và mượn sách trong thư viện.

- Có thời khóa biểu mượn sách cho từng khối lớp.

- Việc xây dựng  thư viện của nhà trường đã phù hợp với nhu cầu và tâm lý, lứa tuổi của đối tượng phục vụ. Tổ chức các hoạt động trong học sinh như: Thi kể chuyện, thi hiểu biết các kiến thức khoa học theo sách tham khảo, sách mở rộng kiến thức, đặc biệt cuộc thi vui học cùng bản đồ tư duy được ban khoa giáo đài truyền hình trung ương về làm phim và được dự liên hoan phim Quốc tế lần thứ 5

- Việc giới thiệu sách, cho mượn sách đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ nhu cầu nghiên cứu giảng dạy của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh.

- Tổ chức ngày Sách Việt Nam 21/4  với các hoạt động phong phú như:

+ Quyên góp sách vào tủ sách dùng chung, tủ sách thư viện xanh

+ Trưng bày, triển lãm sách theo chủ đề,  theo các đơn vị lớp

+ Tổ chức giới thiệu sách, cùng nhau đọc sách

 Các hoạt động này được học sinh trong trường tham gia hưởng ứng tích cực.

 - Các hoạt động khác như tổ chức luân chuyển sách xuống các tủ sách trong nhà vòm thư viện, đọc sách trên lớp, đọc sách trên sân trường, đọc sách trên thư viện  ... được tổ chức linh hoạt nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh.

- Bên cạnh việc học sinh mượn sách theo đúng chế độ, phù hợp với nhu cầu của học sinh, thư viện còn thường xuyên hướng dẫn học sinh cách giữ gìn bảo quản sách giáo khoa thông qua việc phối hợp với giáo viên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng sách giáo khoa của học sinh để đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa được bảo quản tốt.

- Ngoài việc tổ chức các hoạt động thư viện đối với giáo viên, học sinh, nhà trường còn tuyên truyền trong hội cha mẹ học sinh, và nhân dân địa phương, các học viên trong trung tâm học tập cộng đồng của xã cùng tham gia đọc sách tại thư viện nhà trường, từ đó góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Nhà trường đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh thư viện tới các trung tâm học tập cộng đồng của các đơn vị xã, thị trấn bằng cách đưa các cộng tác viên của thư viện giới thiệu sách tại trung tâm học tập cộng đồng của xã Tiên Nội và mời các trung tâm cộng đồng xã bạn tham dự để  tạo cầu nối trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị xã, thị trấn trong toàn huyện

Đánh giá chung: Thư viện hoạt động thường xuyên theo đúng lịch đã quy định. GV& HS tích cực sử dụng có hiệu quả sách báo, tài liệu trong thư viện

Kết luận về tiêu chuẩn 4 : Đạt mức xuất sắc

V.TIÊU CHUẨN 5: QUẢN LÝ THƯ VIỆN

 1. Bảo quản:

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác thư viện và chỉ đạo tổ chức cán bộ, giáo viên và học sinh cùng thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Việc quản lý thư viện được ứng dụng trên phần mềm phân hệ quản lý thư viện của Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục (SREM). Toàn bộ hệ thống phích sách, hồ sơ lưu thông đều được quản lý, in ấn dựa trên tính năng tiện ích của phần mềm ứng dụng công nghệ hiện đại.

- Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện. Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch bảo quản, lưu giữ và tu bổ sách, phòng chống mưa bão, mối mọt. Bố trí cho tổ cộng tác viên cùng nhân viên thư viện tu sửa gia cố các loại biểu bảng, tranh ảnh, bản đồ trong thư viện, sắp xếp thư viện hợp lý, khoa học chống mối mọt gây hư hại.

- 100% các loại sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục và băng đĩa đều được quản lý chặt chẽ, tu sửa thường xuyên đảm bảo thẩm mỹ, sử dụng thuận tiện lâu dài. 

- Thư viện nhà trường có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lí thư viện và thực hiện đúng kĩ thuật nghiệp vụ. Các loại sổ này được cập nhật thường xuyên

          2. Kiểm kê, thanh

- Hàng năm nhà trường tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản của thư viện, chế độ kiểm kê 1 lần/năm vào thời điểm cuối mỗi năm học, thanh lý những sách báo rách nát, sách thay đổi nội dung không phù hợp, sách hết hạn sử dụng để nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện..  Làm thủ tục thanh lý các ấn phẩm lạc hậu, cũ nát đã hết hạn sử dụng theo đúng nghiệp vụ, có đầy đủ các biên bản kiểm kê, biên bản thanh lý, biên bản xuất kho và được cập nhật vào sổ sách theo quy định.

- Cán bộ nhân viên phụ trách thư viện thường xuyên học tập nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đánh giá chung : Lãnh đạo nhà trường đã quan tâm đến công tác thư viện. Các loại sách báo, tạp chí & các thiết bị trong thư viện được quản lí, bảo quản cẩn thận.

Kết luận về tiêu chuẩn 5 : Đạt mức xuất sắc

B. KẾT LUẬN CHUNG

- Trường THCS Tiên Nội tự đánh giá: Thư viện nhà trường đạt 5 tiêu chuẩn / 5 tiêu chuẩn quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 01/2004/ BGD&ĐT  ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003  của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT  về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông. Công văn số 11185/GDTH của Bộ Giáo dục ngày 17 tháng 12 năm 2004. Công văn  số 1193/ GDĐT- GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc h­ướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2015 - 2016

- Hoạt động thư viện đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, giúp giáo viên và học sinh có nguồn tài liệu tham khảo và phong phú hỗ trợ cho việc nâng cao kiến thức và tích cực tư duy sáng tạo trên cơ sở kiến thức được cập nhập từ sách báo.

- Thư viện trường THCS Tiên Nội đề nghị Phòng GD - ĐT Duy Tiên và Sở GD - ĐT Hà Nam về kiểm tra công nhận thư viện trường THCS Tiên Nội thư viện xuất sắc vào tháng 5 năm 2017

             C. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU

- Thư viện nhà trường tiếp tục bổ sung sách báo, tạp chí, bản đồ, băng đĩa giáo khoa phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện, phục vụ giáo viên và học sinh được đọc và mượn sách thường xuyên.

- Có kế hoạch khai thác tốt các thông tin được cập nhập trên báo, tạp chí, mạng Internet, tạo nguồn tư liệu tham khảo phong phú cho giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học là một điều kiện quan trọng để nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên  (b/c)

- Lưu VT

 

 

 

 

 

 

Tác giả: NGUYỄN THỊ NAM

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...