Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1747CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin... Chi tiết
2019-09-10
CV691/QĐ-UBND
Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-04-25
585/SGDĐT-GDTrH
Tuyển sinh lớp 6THCS năm học 2018-2019 Chi tiết
2019-04-18
CV529/HD-SGDĐT
Tuyển sinh lớp 10THPT năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-04-08
4529/BGD ĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGD... Chi tiết
2018-10-01
thông tư 20/2018/TT-BGD
Ban hành chuần nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT Chi tiết
2018-08-22
23/2018/QĐ-UBND
Về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ... Chi tiết
2018-08-01
1166/SGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-07-25
14/2018/TT-BGD ĐT
Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục... Chi tiết
2018-07-20
CV48/GDĐT-THCS
V/v xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 Chi tiết
2018-05-10
611/SGD ĐT-GDTrH
V/v xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017-2018 Chi tiết
2018-05-03
504/SGD ĐT- GDTrH
V/v Tuyển sinh vòa lớp 6 THCS năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-04-13
36/2017-TTBGDĐT
BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ... Chi tiết
2017-12-28
CV4612/BGD ĐT - GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ... Chi tiết
2017-10-03
110/GDĐT- THCS
Hướng dẫn nghiên cứu KHKT và tổ chức cuộc thi KHKT ... Chi tiết
2015-09-17
19/2015/TT-BGD ĐT
Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ... Chi tiết
2015-09-08
85/GDĐT- THCS
Ra đề thi đề xuất năm học 2015-2016 Chi tiết
2015-08-07
945/SGD ĐT-GDTrH
Về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của... Chi tiết
2015-08-03
CV5555/ BGD ĐT- GD TrH
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới... Chi tiết
2014-10-08
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
TT 58/2011/TT- BGDDT
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học... Chi tiết
2011-12-12
01_2011_TTBNV
Thể thức văn bản Chi tiết
2011-01-19
múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...