Bạn cần biết

Kế hoạch năm học 2017-2018

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  ……/ KH-THCS TT

           Tiên Tân, ngày  05 tháng  10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018

 


PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN – DUY TRÌ SĨ SỐ:

     - Huy động 100% học sinh học hết chương trình Tiểu học vào học lớp 6.

     - Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số:

Toàn trường  có 8  lớp với  số học sinh cụ thể như sau:

STT

Khối

Số lớp

Số HS đầu năm

Số HS bỏ học

Số HS chuyển đi

Số HS chuyển về

1

6

2

63

0

0

0

2

7

2

39

0

0

0

3

8

2

47

0

0

0

4

9

2

65

0

0

0

Tổng

8

214

01

0

0

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Công tác tham mưu với địa phương; với các cấp lãnh đạo thực hiện tốt: tháng 06/2017 được UBND xã đầu tư 178 triệu đồng để sắm sửa bàn ghế mới

(bàn đôi ghế đơn theo đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia); quét ve lại toàn bộ tường bao và khu nhà ba tầng dãy phòng học của HS.

III. CÔNG TÁC PHỔ CẬP - XMC, GDTX VÀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

1. Công tác phổ cập

 Kết quả:   + PCGD THCS: đạt chuẩn mức độ 3.

                + Xóa mù chữ: đạt chuẩn mức độ 2.     

2. Công tác GDTX và TTHTCĐ

 Kiện toàn  Ban quản lý TTHTCĐ, tổ chức ngày hội học tập suốt đời và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ có hiệu quả . Kết quả:  Xếp thứ   /19

IV. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục đạo đức

Kết quả xếp loại  đạo đức cuối năm học 2016-2017

Khối

Số HS

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

8

47

42

89,36

2

4,26

0

 

0

0,0

9

65

63

96,92

5

7,69

0

 

0

0,0

Tổng

    112

105

93,75

7

6,25

0

 

0

0,0

2. Công tác dạy và học

a) Kết quả xếp loại Học lực cuối năm 2016 -2017:

Khối

Số HS

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

8

47

7

14,89

21

44,68

19

40,43

0

0

0

0

9

65

15

23,08

26

40,0

24

36,92

0

0

0

0

Tổng

    112

22

19,64

47

41,96

43

38,39

0

0

0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Khối 6,7 học theo chương trình THM Việt Nam kết quả đánh giá năm học 2016-2017:

Số HS khối

Học tập

Năng lực

Phẩm chất

Hoàn  thành tốt

Hoàn thành

ND chưa hoàn thành

Tốt

Đạt

Còn hạn chế

Tốt

Đạt

Cần rèn luyện thêm

 Khối 6: 63

21 

 42

0

 54

9

0

54 

9

0

Khối 7: 39

 10

29 

 0

28 

11

0

28 

11

0

          b) Kết quả xét lên lớp:

100%  học sinh được lên lớp.

c) Kết quả thi nghề như sau:

Triển khai nghiêm túc cho học sinh lớp 8, 9 học nghề ngay từ đầu năm học, tổ chức tốt cho học sinh lớp 9 thi nghề phổ thông. Kết quả thi nghề năm học 2016-2017 như sau:

       Tổng số dự thi:  65 học sinh.

        Kết quả chung: Số học sinh đỗ:         65/65h/s                Đạt tỉ lệ: 100%

                 Trong đó:     Loại Giỏi:             63/65 h/s               Đạt tỉ lệ: 96,9%

d) Kết quả các kì kiểm tra học kì năm học 2016- 2017 do Phòng, Sở ra đề:

- Kỳ I xếp thứ 5/19

-  Kỳ II xếp thứ 5/19

e) Kết quả xét TN THCS:

          -  Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 đúng quy chế,

-  Kết quả:

+ Tổng số học sinh lớp 9 năm học 2016-2017 dự xét TN THCS:

65/65 = 100%

+ Tổng  số học sinh  đủ điều kiện tốt nghiệp: 65/65 = 100%  Trong đó loại Giỏi: 15/65 = 23,08 %; loại Khá: 26/65 = 40.0 %; loại TB: 24/65=  36,92 %

+ Tổng số học sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp: 0

f) Thi HSG lớp 9 và kiểm tra chất lượng bồi dưỡng HSG các lớp 6,7,8 cấp thành phố:

 Tổng số dự thi:  học sinh. Kết quả có   học sinh đạt giải Ba:  có học sinh đạt giải khuyến khích. Xếp thứ 6/19.

g) Kết quả tuyển sinh vào lớp 10: Xếp thứ  9/19 trường                     

h) Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh Trung học có 01 dự án tham gia thi cấp thành phố đạt giải khuyến khích,  xếp thứ 16/19.

i) Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên: có 01 hồ sơ tham gia dự thi cấp thành phố. Xếp thứ 16/19 và không được chọn dự thi        cấp tỉnh.

j) Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn: có 01 hồ sơ dự thi cấp thành phố. Xếp thứ 16/19

k) Thi Tiếng Anh trên Internet cấp thành phố: 6/19

l) Thi Tiếng Anh trên Internet cấp thành phố: 7/19

         m) Thi học sinh giỏi TDTT:4/19

n) Thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

- Cấp trường: 100% giáo viên tham gia

 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Cấp thành phố: Có 4/5 giáo viên dự thi theo quy định. Kết quả 3/4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Xếp thứ 12/19 trường.

p) Thi Hồ sơ  bài giảng E-learning:  Có 03 hồ sơ dự thi cấp TP, 02  hồ sơ được chọn dự thi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

q) Thi giải toán qua mạng Internet cấp thành phố: xếp thứ 4/19 có 02 học sinh tham gia thi cấp Tỉnh; 02 HS đạt giải cấp tỉnh ( 01 giải 3, 01 KK)

          u) Thi vật lý qua mạng Internet cấp thành phố: xếp thứ 1/19 có 02 học sinh tham gia thi cấp Tỉnh; 01 HS đạt giải KKcấp tỉnh.

V. KẾT QUẢ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC:

1. Đón đoàn kiểm tra nền nếp đầu năm và cuối năm của Phòng GDĐT. Kết quả nhà trường đã thực hiện tốt các kế hoạch giáo dục, hồ sơ chuyên môn, sổ sách đúng quy định, đầy đủ, chính xác, khoa học được đánh giá đạt loại khá.

2.Công tác KĐCLGD của nhà trường  đạt cấp độ 3.

3. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường đã hết sức cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cố gắng tu dưỡng, học tập và rèn luyện để đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Kết quả xếp loại như sau:

         - Xếp loại Hiệu trưởng : Hoàn thành XS nhiệm vụ

         - Xếp loại Phó hiệu trưởng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

         - Xếp loại Giáo viên tống số 16 trong đó: Loại xuất sắc: 4/16 =  25% ;

loại Khá: 12/16= 75%, loại TB: 0/16 = 0%

4. Kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên.

- Cấp trường: 18/18 = 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia. Trong đó loại A: 6/18 =33,3 % ; Loại B: 12/18 =66,7 %

- Cấp thành phố: 6/6 = 100 % cán bộ quản lý và giáo viên tham gia. Trong đó loại: B: 6/6 = 100%; Loại C: 0%

5. Kết quả thi đua năm học 2016-2017:

* Tập thể: xếp thứ 6/19 (trường)

          - LĐTT: Đạt

- Giấy khen của UBND thành phố: đạt

* Cá nhân:

 - LĐTT: 17/22 = 77,3%

 - CSTĐ cấp cơ sở: 2/17= 11,7%

 - CSTĐ cấp tỉnh: 0

 - Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nam: 0

 - Giấy khen của UBND thành phố: 5/22 = 22,7%

 - Bằng khen của tỉnh: 0

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong  năm học 2016- 2017 nhà trường đã đạt và vượt một số chỉ tiêu mà kế hoạch năm học 2016- 2017 đã đề ra. Nhà trường  đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giữ vững chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng HSG văn hóa và TDTT. Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có tai, tệ nạn học đường, an toàn giao thông và an ninh trường học thực hiện tốt…  

- Hạn chế:

+ Việc đổi mới PPDH, KTĐG: Một số giáo viên thực hiện chưa hiệu quả

+ Cuộc thi KHKT, dạy học tích hợp kết quả còn hạn chế.                    

         - Nguyên nhân

          + Một số giáo viên còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ hạn chế

          + HS của nhà trường ít, việc lựa chọn HS tham gia các đồng đội hay các cuộc thi rất khó khăn; giáo viên phải tham gia giảng dạy bồi dưỡng nhiều đồng đội, các cuộc thi trong năm học khá nhiều nên một số cuộc thi chưa được giáo viên đầu tư nghiên cứu nhiều…

 

 

PHẦN II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

          - Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

         - Quyết định số 1090/QĐ-UBND  ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

        - Công văn số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày29/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017-2018.

       - Hướng dẫn số 636/HD-PGDĐT ngày 19/9/2017; Kế hoạch số 660/KH-PGD ĐT ngày 22/09/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp học Trung học cơ sở

Trường THCS Tiên Tân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

a) Về phía địa phương: Công tác giáo dục ở địa phương nói chung và giáo dục tại trường THCS Tiên Tân nói riêng thường xuyên được Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Phủ Lý, Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý; Đảng uỷ– HĐND-UBND xã Tiên Tân quan tâm và chỉ đạo sát sao. Đặc biệt nhà trường được các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh cùng phối kết hợp ủng hộ, giúp đỡ mọi mặt trong công tác giáo dục.

b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác, đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao, yên tâm công tác     tại trường.

* Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 21 đ/c. Trong đó có 04 hợp đồng

(04 nhân viên )

+ Cán bộ quản lý: 02 đ/c, Trên chuẩn 2/2 = 100%,

+ Giáo viên: 15 (trong đó: 01 đ/c biệt phái công tác tại Phòng GDDT; 02 đ/c biệt phái dạy tại THCS Tiên Hiệp). Hiện tại trực tiếp giảng dạy tại trường có 12 giáo viên/ 7 lớp = 1,7 GV/ lớp.

*Tỷ lệ đào tạo: Trên chuẩn 14/15 = 93,3%, Trình độ chuẩn: 1/15= 6,7%

+ Nhân viên hành chính: 04 đ/c (01 kế toán kiêm phụ trách y tế, 01 văn thư, 01 PT thiết bị, 01 nhân viên PT thư viện)

- Tỷ lệ đảng viên  15/21 = 71,4 %.

1.3. Về phía học sinh: 

- Tổng số HS toàn trường: 198.Trong đó Nữ: 93

- Số học sinh thuộc diện chính sách: 21

+ Con TB, BB:   0 h/s 

+ Số học sinh thuộc diện cận nghèo: 15 h/s.

+ Số học sinh thuộc diện nghèo: 06 h/s.

+ Số học sinh được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội: 06

2. Khó khăn:

a) Về phía giáo viên: Đội ngũ giáo viên có 8/15 = 53,3% là người ngoài địa phương, ở cách xa trường từ 5- 6 km, như giáo viên Thể dục, Toán, Tin, Văn, Địa. Không có giáo viên dạy môn mĩ thuật.

b) Về phía phụ huynh: Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em, còn phó thác cho nhà trường, thường xuyên vắng nhà nên sự quan tâm còn rất hạn chế chưa tạo  điều kiện cho con em học tập tốt.

c) Về phía học sinh: Hầu hết học sinh là con em nhân dân lao động tự do hoặc làm nghề nông, thời gian học tập ở nhà cũng như hoạt động tập thể còn nhiều hạn chế.

  Căn cứ vào tình hình thực tế về thuận lợi cũng như khó khăn của địa phương  nói chung và của Trường THCS Tiên Tân nói riêng. Cán bộ quản lý nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học với các chỉ tiêu và những biện pháp cơ bản để thực hiện  nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 như sau:

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện kế hoạch phát triển, công tác phổ cập, GDTX, TTHTCĐ và xây dựng trường chuẩn quốc gia

1.1. Mục tiêu phấn đấu:

a) Qui mô phát triển:

          - Duy trì 7 lớp với tổng số học sinh là 198 trong đó:

           + Khối 6: 52 -  nữ: 28

           + Khối 7: 62 -  nữ: 33

           + Khối 8 : 38 -  nữ: 13

           + Khối 9 : 46-  nữ: 19

         - Duy trì ổn định sĩ số đạt tỉ lệ  100% trong cả năm học.

           - Phấn đấu không có học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.

b) Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, GDTX:

           - Công tác điều tra cơ bản chất lượng tốt, số liệu chính xác và hoàn thành trước 25/09/2017

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ trong toàn xã. Chỉ tiêu: PCGD THCS: đạt chuẩn mức độ 3; Xóa mù chữ: đạt chuẩn mức độ 2.    

c) TTHTCĐ tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 vào ngày 05/10/2017 và duy trì hoạt động có hiệu quả. Kết quả đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã theo thông tư 44/2014/TT-BGDĐT: xếp loại tốt, tổng điểm: 93/100 

d) Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng CSVC để kiểm tra công nhận lại trường chuẩn sau       5 năm.

1.2. Biện pháp thực hiện:

            Thực hiện tốt việc tuyển sinh lớp 6 theo địa bàn đảm bảo kế hoạch phát triển và chất lượng giáo dục toàn diện .

 - Phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ học sinh. Nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ tiết, nghỉ học từng ngày, có giải pháp khắc phục. Hạn chế học sinh bỏ học. Vận động nhiều lực lượng trên địa bàn tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh.

 - Tham mưu với UBND xã, kiện toàn xong Ban chỉ đạo PCGD- XMC, xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập ba chung, tập hợp thống kê số liệu đúng, đủ theo mẫu phiếu, biểu mẫu qui định.

         - Củng cố, duy trì và nâng cao tỷ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD-XMC; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

  - Thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hàng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD-XMC ra lớp; Thực hiện tốt quản lý phổ cập PCGD-XMC theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý      PCGD-XMC.

 - Thực hiện tốt nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018, thực hiện tốt chức năng “ Một hội đồng hai nhiệm vụ”, phối hợp với TTHTCĐ tổ chức tốt khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân ”  theo công văn1296/SGDĐT-GDTX  ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, công văn    /UBND-GD&ĐT ngày   tháng 9 năm 2017 của UBND thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới của TTHTCĐ

- Làm tốt công tác xã hội hóa GD và tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư xây dựng CSVC đảm bảo đủ ĐK về CSVC để kiểm tra công nhận lại trường chuẩn sau 5 năm.

         2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

 2.1. Công tác giáo dục đạo đức:

         a) Chỉ tiêu phấn đấu:

          -  Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động “Hai không”. Tiếp tục duy trì những kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp.

 - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên phấn đấu tu dưỡng đạo đức tốt, có lối sống giản dị lành mạnh

- Giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca theo hướng dẫn của Công văn số 1114/SGDĐT-VP ngày 31/8/2015 của Sở GDĐT. Chú trọng giáo dục học sinh thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy.

 - Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.

           - Công tác Đội và phong trào thiếu nhi phấn đấu xếp thứ 5 - 8/19 trường.

   - Chỉ tiêu các mặt :

           + Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm như sau:

TT

KHỐI

TỔNG SỐ

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

52

47

90,4

5

9,6

0

0

0

0

2

7

62

56

90,3

6

9,7

0

0

0

0

3

8

38

35

92,1

3

7,9

0

0

0

0

4

9

46

43

93,5

3

6,5

0

0

0

0

 TỔNG

198

181

91,4

17

8,6

0

0

0,00

0,00

+ Tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ: đạt tỉ lệ từ 90% trở lên

+ Tỉ lệ học sinh lớp 9 đủ  điều kiện  được  kết nạp vào Đoàn TN CS HCM theo  Điều lệ

 (15->25/46 học sinh) đạt tỉ lệ từ 32,6% -> 54,3%.

+ Tích cực giáo dục học sinh không để xảy ra các hiện tượng: Học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường, tai nạn học đường, ảnh hưởng của tệ nạn xã hội…

         b) Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Cuộc vận động “Hai không” và duy trì những kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Tích cực xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp.

- Tổ chức tốt "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo Công văn số 3745/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/8/2017 của BộGDĐT, giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè; điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh.

- Triển khai công tác giáo dục pháp luật, ý nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng vào tuần sinh hoạt đầu năm học 2017- 2018. Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý chặt chẽ và giáo dục học sinh.

- Triển khai công tác giáo dục ATGT ngay từ đầu năm học 2017- 2018.

 -  Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện dạy học giáo dục địa phương theo quy định tại phân phối chương trình môn học. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân do Sở GD&ĐT biên soạn trong giảng dạy.

          - Có kế hoạch tổ chức “Thi TDTT các cấp”; “thi khoa học kĩ thuật”... tăng cường tính giao lưu hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới.

2.2. Tổ chức dạy và học các môn văn hóa:

a) Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tỉ lệ xếp loại học lực cuối năm của học sinh toàn trường:

TT

KHỐI

TỔNG SỐ

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

6

52

9

17,3

20

38,5

23

44,2

0

 

0

0

2

7

62

11

17,7

24

38,7

26

42,0

1

1,6

0

0

3

8

38

6

15,8

13

34,2

18

47,4

1

2,6

0

0

4

9

46

7

15,2

17

36,9

22

47,9

0

0

0

0

 TỔNG

198

33

16,7

74

37,4

89

44,9

2

1,0

0

0

- Thi HSG lớp 9 và kiểm tra chất lượng bồi dưỡng HSG các lớp 6,7,8 cấp thành phố: Nhà trường đủ số lượng học sinh tham gia các đồng đội. Phấn đấu có từ 11- 15giải, xếp thứ: 6->9/19 trường.

- Xét tốt nghiệp lớp 9 THCS năm học 2017-2018: Chỉ tiêu đỗ TNTHCS đạt tỉ lệ 100% (Chỉ tiêu loại Giỏi: 7/46=15,2%; loại Khá: 17/46= 36,9%; loại Trung bình: 22/46= 47,9%), không có học sinh trượt tốt nghiệp THCS.

- Học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào lớp 10 THPT, GDTX, trường dạy nghề đạt từ 43/46 = 93,4%  trở lên. Trong đó chỉ tiêu: thi vào lớp 10 chuyên có 1-2 học sinh đỗ; thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 8->12/19 trường, phấn đấu điểm bình quân các môn thi cao hơn năm trước.

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thực hiện theo Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT, Công văn số 1240/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2017 của Sở GDĐT và Công văn số 649/PGDĐT ngày 08/9/2017 của Phòng GDĐT

Tổ chức thi cấp trường, hoàn thành trước 15/10/2017 lựa chọn ít nhất 01 dự án dự thi cấp thành phố, phấn đấu Xếp thứ: 13->15/19 trường.

       - Hội thi giáo viên dạy giỏi:

Thực hiện theo thông tư 21/2010-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT  ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục    thường xuyên.

           + Cấp trường: 100% giáo viên tham gia tất cả các bộ môn theo chuyên ngành đào tạo.

   + Cấp thành phố: Thi GV dạy giỏi cấp thành phố tháng 01/2018 đối với các môn: Hóa, thể dục , lịch sử, GDCD. Chọn cử 01 GV tham gia/môn  (môn vật lý đăng kí thi cấp Tỉnh). Hội thi GVDG cấp thành phố phấn đấu có 3/4 = 75% giáo viên dự thi đạt danh hiệu GVDG. Phấn đấu xếp thứ:  11-> 13/19 trường.

-          Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi (GVCNG):

Thực hiện theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1156/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017 của Sở GDĐT về việc tổ chức Hội thi GVDG và GVCNG      các cấp.

           + Cấp trường: Hoàn thành trước ngày 26/9/2017, 100% giáo viên chủ nhiệm đăng ký bình bầu, chỉ tiêu 4/8 GV đạt danh hiệu GVCNG cấp trường

   - Hội thảo: Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc hội thảo đảm bảo đúng thời gian, chất lượng, hiệu quả theo c/v hướng dẫn và KH của PGD ĐT.

  + Cấp trường: Tổ chức các cuộc Hội thảo nghiêm túc có chất lượng chuẩn bị tham luận trình bày trên powerpoint (có kèm theo clip minh họa) được Hiệu trưởng duyệt, hoàn thành và nộp về Phòng GDĐT theo đúng kế hoạch.

  + Cấp thành phố: phấn đấu có tham luận chất lượng để báo cáo tại các cuộc hội thảo của thành phố.

        - Hội thi giáo viên làm đồ dùng dạy học: Thực hiện theo c/v 1545/SGDĐT-                   GDTrH  ngày 24/10/2016  về hướng dẫn tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm của SGD&ĐT Hà Nam;  phấn đấu 100% GV tham gia, có từ 1-2 đồ dùng được đánh giá sử dụng hiệu quả trong dạy và học. Hoàn thành trong tháng12/2017

- Cuộc thi thiết kế Hồ sơ bài giảng E-learning phấn đấu 100% giáo viên tham gia, lựa chọn ít nhất 03 hồ sơ dự thi cấp quốc gia. Hồ sơ hoàn thành    trước 25/10/2017.

b) Biện pháp thực hiện:

- Thực hiện công văn số 1381/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2016 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường từ năm học 2016-2017; công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT về việc chủ động, tích cực định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.  Để xây dựng Kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường hoàn thành trước ngày 27/9/2017, đề nghị Phòng GD thẩm định phê duyệt. Sau khi được Phòng GDĐT phê duyệt, nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục trong năm học 2017-2018.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.  

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt việc dạy học tự chọn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4718/ BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và hướng dẫn của Sở GDĐT; Phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện việc dạy tự chọn trong năm học 2017-2018.

- Tăng cường kiểm tra việc dạy học ngoại ngữ theo chương trình dạy tiếng Anh mới lớp 6,7,8,9 theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Thực hiện đúng theo hướng dẫn của SGDĐT Hà Nam; Phòng GD&ĐT Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm học 2017-2018.

        - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Tích cực áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới (THM) cấp THCS đối với các lớp: như trang trí lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, soạn giáo án theo 5 bước: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập củng cố, vận dụng, tìm tòi mở rộng. Mục đích nhằm để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm. Các tổ CM chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình (THM) mới để thực hiện trong        dạy học.

 - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học thông qua áp dụng các kỹ thuật dạy học mới đáp ứng kịp thời với định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh;

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả và phù hợp với nội dung bài học. Mỗi tuần có 3 tiết có nội dung trình chiếu (Trong đó tổ KHTN 2 tiết, tổ KHXH 1 tiết ). Đảm bảo trong một học kỳ, mỗi môn học có ít nhất 30% số tiết có nội dung trình chiếu đạt chất lượng và hiệu quả được bổ sung vào nguồn tư liệu của trường. Hướng dẫn giáo viên tự thiết kế được bài giảng E-learning để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ Tin học. Tích cực tham gia học tập, SHCM trên trường học kết nối...

 - Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo tháng theo hướng nghiên cứu bài học đạt hiệu quả, đảm bảo yêu cầu có clip, đầy đủ hồ sơ minh chứng.

 - Triển khai đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.

- Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phát động các cuộc thi, tổ chức các cuộc thi cấp trường đúng theo kế hoạch.

 + Cuộc thi Khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phát động cuộc thi cho tất cả học sinh, phổ biến, hướng dẫn cho học sinh tham gia. Tổ chức thi cấp trường hoàn thành trong  tháng 10/2017.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá

+Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

+ Tăng cường kiểm tra việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận; việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.

- Công tác phát hiện bồi dưỡng HSG và tổ chức các kỳ thi HSG.

+ Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng HSG văn hóa mỗi khối  phù hợp, hiệu quả và Hiệu trưởng duyệt làm căn cứ thực hiện. Lựa chọn giáo viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, nhiệt tình làm nhiệm vụ  bồi dưỡng học sinh HSG. Phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu, năng lực  học tập và những học sinh có học lực khá, giỏi để bồi dưỡng.

+ Thành lập đội tuyển và bồi dưỡng cho học sinh ngay từ giữa tháng 09/2017. (xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả…) 

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng bồi dưỡng HSG lớp 6, 7, 8 và thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường; hoàn thành trong tháng 12/2017 ( Đối với Khối 9) hoàn thành trong tháng 02/2018( đối với K6,7,8).

+ Tham gia thi HSG lớp 9 và tham gia kiểm tra chất lượng bồi dưỡng HSG lớp 6, 7, 8 cấp thành phố: Tổ chức kiểm tra chất lượng HSG các bộ môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh khối lớp 6,7, 8. Thi chọn HSG lớp 9 các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Cử 1HS/ môn/ khối lớp và chọn 05 môn đăng kí để dự  thi và dự kiểm tra cấp thành phố;.

- Tổ chức các kì kiểm tra học kì:

+ Kiểm tra chất lượng nửa học kì: Tổ chức kiểm tra chất lượng nửa học kì ở 3 môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh. Phòng GDĐT ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng nửa học kì đối với khối lớp  9; trường ra đề kiểm tra nửa học kì các khối lớp còn lại.

+ Cuối học kỳ I: Dự kiến cuối tháng 12/2017. Sở GDĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 6; 8, phòng GDĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 7; 9 các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn thông báo sau (có hướng dẫn riêng).

+ Cuối học kỳ II: Dự kiến đầu tháng 5/2018. Sở GDĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 7; 9 phòng GDĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 6; 8 các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn thông báo sau (có hướng dẫn riêng).

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý và giáo viên.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: theo hướng nghiên cứu bài học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy. Tham gia diễn đàn trên mạng để học tập, hỗ trợ đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

- Chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên có năng lực. Tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động, đề ra biện pháp thực hiện, ứng xử và giải quyết các tình huống giáo dục, năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học… phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

-  Tham gia đầy đủ các Cuộc thi, Hội thi, Hội thảo mà Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức

2.3. Giáo dục thể chất và y tế học đường

a) Chỉ tiêu phấn đấu:

- Không vi phạm  qui định về Giáo dục thể chất, Quốc phòng, Sức khỏe, Y tế học đường, An ninh trường học, luật ATGT.

- Phấn đấu xây dựng và giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo đủ nước sạch và nước uống hợp vệ sinh, an toàn.

- Phấn đấu 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế 

- Có tủ thuốc dùng chung, tổ chức khám bệnh học đường  và có sổ theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng HSG TDTT, tổ chức thi TDTT cấp trường cấp trường với các nội dung: Điền kinh, cầu lông, cờ vua, bóng bàn, bóng đá nam để dự thi cấp thành phố. Phấn đấu xếp chung: 8-> 11/19 trường. Có học sinh tham gia thi cấp tỉnh.

       b) Biện pháp thực hiện:

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể, Công an, lực lượng giữ gìn xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện những qui định về An ninh trường học, luật ATGT cho toàn thể giáo viên và học sinh

        - Tu sửa, bổ sung các nguồn nước sạch, tổ chức phục vụ đủ nước uống cho giáo viên và học sinh, tích cực phát động các công trình măng non, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các khu vệ sinh và lớp học.

        - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1227/SGDĐT- KHTC ngày 30/08/2017 của SGD &ĐT Hà Nam về việc triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018. Kết hợp với các tổ chức y tế khám bệnh học đường định kỳ.

  - Thực hiện đầy đủ các chế độ cho giáo viên dạy Thể dục, yêu cầu giáo viên và học sinh học trong các tiết dạy - học thể dục phải mặc đúng trang phục TDTT theo qui định.

  - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy Thể dục, không phân công thời khóa biểu vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi  chiều.

       - Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học môn Thể dục, sân chơi bãi tập đảm bảo đúng qui định.

     - Tổ chức bồi dưỡng HSG TDTT và tổ chức thi cấp trường trước ngày

02/ 11/2017. Chọn đội tuyển, bồi dưỡng tham gia thi cấp thành phố trong tháng 11+12/2017 và thi cấp tỉnh trong tháng 3/2018. Nhà trường quan tâm, động viên giáo viên và học sinh trong các đợt tập huấn và thi HSG TDTT các cấp.

       - Duy trì tốt nền nếp thể dục giữa giờ và múa hát tập thể.             

          2.4. Giáo dục thẩm mỹ

a) Chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu được công nhận là trường có môi trường giáo dục lành mạnh, Xanh – Sạch – Đẹp, an toàn, thân thiện.

-  Duy trì nền nếp văn nghệ đầu tiết 1, tiết 3. Trang phục của học sinh thực hiện đúng theo qui định của trường.

- Tham gia giao lưu văn nghệ trong năm học vào dịp chào mừng các ngày lể lớn hoặc trong các hoạt động tập thể do Đoàn, Đội, Công đoàn, địa phương tổ chức.

 -  Thực hiện  tốt các hoạt động GDNGLL theo quy định của Bộ giáo dục.

b)  Biện pháp:

- Phổ biến luật bảo vệ môi trường nhằm giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường trong cuộc sống, thường xuyên giáo dục học sinh có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn học đường, tai nạn giao thông, phòng chống đuối nước…    

- Thực hiện tốt chương trình môn Âm nhạc, Mỹ thuật và đánh giá các môn học theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT, tổ chức thi văn nghệ, vẽ tranh, làm báo tường….    

         - Thực hiện tốt các phong trào thi đua của Đoàn , Đội, giáo dục học sinh thực hiện tốt 10 điều văn minh trong giao tiếp trong nhà trường.

2.5. Giáo dục lao động hướng nghiệp, dạy nghề, hoạt động ngoài giờ lên lớp

          a) Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Dạy đủ và có chất lượng 70 tiết nghề điện, Tin trong năm học cho HS

+ Lớp 8: 70 tiết

-  100%  học sinh lớp 8 đăng ký  thi  nghề  (Điện dân dụng+ Tin học)

Kết quả thi nghề phấn đấu đỗ 100% trong đó xếp loại  khá giỏi đạt từ 90%  trở lên, trung bình 0 %, không có học sinh bỏ thi.

- 100% học sinh lớp 9 học đủ chương trình GDHN 9 tiết/ năm học theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT.

- 100% học sinh được lao động 1 buổi/tuần.

- 100% học sinh đều được học, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung chương trình qui định.   

b) Biện pháp thực hiện:

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp; giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tế cuộc sống.

          - Tổ chức dạy đủ và có chất lượng 70 tiết tiết nghề (điện+ tin học) trong năm học cho học sinh lớp 8.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền về việc học nghề phổ thông,

          - Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép, tích hợp.

 - Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, tích hợp nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục Công dân ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về công ước quyền trẻ em của Liên Hiệp quốc vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9.     

  - Phối hợp với các trường dạy nghề, tổ chức tư vấn cho phụ huynh và hướng dẫn HS lựa chọn học nghề sau tốt nghiệpTHCS.

          - Thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo hướng dẫn của Hội đồng Đội tỉnh Hà Nam và Hội đồng Đội thành phố Phủ Lý.

          - Xây dựng kế hoạch lao động cho từng khối lớp phù hợp với lứa tuổi học sinh, đảm bảo an toàn lao động.

3. Xây dựng các điều kiện:

3.1. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

    a) Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phấn đấu tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn đạt 100%.

 - Thực hiện tốt quy định đạo đức nhà giáo và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Giáo viên Tiếng Anh có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Cán bộ quản lý, giáo viên THCS được xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt loại Khá trở lên.

 -  Không có cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

        b) Biện pháp thực hiện:

- Thực hiện tốt Chỉ thị  05 của  Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 49 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành  GD (15/10/1968 – 15/10/2017), đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.

- Thực hiện các biện pháp quản lý bằng pháp chế và thi đua đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua việc bình xét thi đua, nâng lương.      

           - Tạo điều kiện để GV tham gia các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức, tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị. Phối hợp với công đoàn cơ sở để tổ chức các buổi nghe thời sự, học tập nghị quyết, chuyên đề. Tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, giải trí cho GV.

        - Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

3.2. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

          a) Chỉ tiêu phấn đấu:

- Đảm bảo 100% tiết dạy có thí nghiệm, thực hành học sinh được học trên PHBM hoặc được làm thí nghiệm.

- Sáng tạo, linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện để dạy Tiếng Anh đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

   - Tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học, phổ biến nhân rộng kinh nghiệm tự làm đồ dùng dạy học. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí. Bảo quản và sử dụng có hiệu quả các máy chiếu đa chức năng (projector), máy tính xách tay….

          - Tích cực tu sửa, trang trí, trang bị bàn ghế, thiết bị trong lớp học, đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch đẹp.

         b) Biện pháp thực hiện:

          - Nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý các phòng học bộ môn.           

          - Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

  - Quan tâm tu sửa, trang trí, trang bị bàn ghế, thiết bị trong lớp học, đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch, đẹp.

 - Tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan nhà trường, vệ sinh trường lớp; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

 - Có biện pháp tích cực để xây dựng phấn đấu đạt danh hiệu thư viện xanh; và công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau 5 năm.

4.  Công tác kiểm định chất lượng

4.1. Chỉ tiêu

- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định.

- Giữ vững kết quả KĐCLGD của nhà trường: Đạt cấp độ 3

4.2. Biện pháp

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác KĐCL, kế hoạch tự đánh giá ngay từ đầu năm học.

- Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá theo từng năm học

- Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong hội đồng tự đánh giá.

- Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh.

- Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học  theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.

- Làm tốt công tác quan hệ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội.

- Tiếp tục rà soát chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo từng năm học.

- Tiếp tục làm tốt công tác văn thư lưu trữ, thu thập, xử lý minh chứng...

5. Công tác quản lý

 5.1. Chỉ tiêu phấn đấu

- Quản lí tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT và quy định của Phòng GDĐT thành phố.

- Thực hiện kế hoạch  đón các đoàn kiểm tra:

      +  Kiểm tra nền nếp  của phòng GD&ĐT: phấn đấu xếp loại tốt.

- Thực hiên công tác kiểm tra nội bộ trường học thực hiện theo Hướng dẫn số /HD-SGDĐT ngày /9/2017 và Hướng dẫn /HD-PGDĐT ngày /9/2017 của Phòng GDĐT.

- Quản lý tốt hoạt động dạy thêm học thêm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-VBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Quản lý tốt các kì kiểm tra, kỳ thi, xét tốt nghiệp THCS.

- Quản lý và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong trường học.

        5.2. Biện pháp thức hiện:

 - Tăng cường quản lý thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỉ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

- Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động cuả Ban đại diện cha mẹ học sinh; quản lý chặt chẽ và nâng chất lượng việc thực hiện dạy thêm học thêm

 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định và yêu cầu số lượng, chất lượng các loại sổ sách, hồ sơ chuyên môn. Không lạm dụng hồ sơ, sổ sách.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên  đúng qui định. Có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém.

- Sử dụng Sổ liên lạc truyền thống là phương tiện chính thức để phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

         - Tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ GD&ĐT. Hoàn thành công tác tự đánh giá của đơn vị theo đúng kế hoạch.

6. Công tác kiểm tra nội bộ

6.1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Kiểm tra nhà trường:

+ Kiểm tra việc thực hiện công tác sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh;

+ Kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

- Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra 05 chuyên đề gồm:

+ Kiểm tra việc ĐMPPDH; ĐMKTĐG kết quả học tập của HS: Kiểm tra 5/12 giáo viên.

+ Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh;

+ Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm;

+ Kiểm tra  hoạt động của tổ chuyên môn: Kiểm tra 2 tổ chuyên môn.

+ Kiểm tra  hoạt động của bộ phận văn thư hành chính;

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên: kiểm tra 3/12 GV

+ HK1: 01 giáo viên tổ KHTN, 01 giáo viên tổ KHXH.

+ HK2: 01 giáo viên tổ KHTN.

- Chỉ tiêu công tác kiểm tra nội bộ xếp thứ: 3->6/19

6.2. Biện pháp thực hiện:

- Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học gồm các cán bộ, giáo viên là trưởng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và những giáo viên có năng lực và uy tín chuyên môn tốt, có tinh thân trách nhiệm cao. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ chi tiết, triển khai tới các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường ngay từ đầu năm học.

- Tập huấn cho ban kiểm tra nội bộ và các cộng tác viên về các nội dung kiểm tra nội bộ, những đổi mới trong công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Thực hiện việc kiểm tra nghiêm túc theo kế hoạch, thường xuyên kiểm tra đột xuất hoạt động sư phạm của giáo viên và hoạt động học tập, rèn luyện của HS.

7. Công tác tài chính

7.1. Chỉ tiêu:

- Đảm bảo chế độ tiền lương, đúng thời điểm, không để chậm, nợ tiền lương của giáo viên.

- Đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của đơn vị.

- Các loại quỹ: học phí, thỏa thuận, quỹ tự nguyện,.. đảm bảo thu theo đúng c/v 651/PGD ĐT ngày 11/09/2017 về việc thực hiện các khoản thu năm học 2017-2018.

- Chỉ tiêu công tác tài chính xếp thứ 1->5/19

7.2. Biện pháp thực hiện:

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo kết quả tình hình của nhà trường năm học trước, báo cáo quyết toán thu chi các loại quỹ thỏa thuận, dự kiến các khoản thu của năm nay. Xin ý kiến của ban đại diện cha mẹ học sinh, lập hồ sơ xin phép lãnh đạo địa phương, ngành.

- Họp cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm học ngay từ tháng 09 để thông báo kế hoạch thực hiện các khoản thu theo quy định và theo thỏa thuận.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định hiện hành về mức thu chi các loại phí, quỹ.

- Giao chỉ tiêu các  khoản thu cho giáo viên chủ nhiệm, động viên giáo viên chủ nhiệm các lớp tích cực tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện đúng các khoản thu theo quy định và tích cực quan tâm ủng hộ cho các hoạt động giáo dục của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai thu, chi tài chính tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh theo đúng Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

8. Công tác thi đua khen thưởng

          8. 1. Chỉ tiêu phấn đấu

           a) Về công tác đoàn thể:

         - Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

         - Công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh tiêu biểu

         - Công tác Đội và phong trào thiếu nhi: Liên đội được thành đoàn thành phố Phủ Lý tặng giấy khen.

           b) Về công tác chính quyền:

                * Tập thể:

                  - Nhà trường:

 + Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

                    + UBND thành phố tặng giấy khen.

                    + 01 tổ chuyên môn được UBND thành phố tặng giấy khen.

       * Cá nhân:

           -  Có từ  17 -> 18 /21= 80 %  cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu LĐTT  ( trong đó có 15%  LĐTT cán bộ, giáo viên  đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 05 cá nhân được UBND TP tặng giấy khen.

8.2. Biện pháp thực hiện

-  Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng ngay từ đầu năm học.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trường học, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của cấp học, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Tiếp tục phổ biến  một cách chính xác, kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng  như : luật thi đua khen thưởng; các Thông tư ; Nghị định… để cán bộ giáo viên, nhân viên nắm rõ.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên để cán bộ giáo viên và các tổ chức trong nhà trường dễ đánh giá xếp loại.

            -  Đăng kí thi đua và có biện pháp bồi dưỡng, phấn đấu ngay từ đầu năm học.

            - Triển khai và thực hiện tốt các Cuộc thi, Hội thi, kỳ thi , kỳ kiểm tra và các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Động viên, khen thưởng kịp thời tạo động lực phấn đấu cho toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

         - Cố gắng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng CSVC và quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục.

* Tóm lại:

          Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch giáo dục, chương trình môn học. Căn cứ vào điều kiện thực tế,  nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh và tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan góp phần trong việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020. Trường THCS Tiên Tân tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động,  quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm học của nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiêm vụ năm học 2017 - 2018 góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của  địa phương và sự phát triển của ngành GD&ĐT thành phố Phủ Lý./.

 

  Nơi nhận.                                                                                                  

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND xã Tiên Tân (để báo cáo); ;                                                                            

- Tổ THCS (để báo cáo);                                                                               

- Nhà trường (để thực hiện);

- Lưu:VT.                                                                                                                                   

      

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                            

Phủ Lý, Ngày        tháng  9 năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ

 

                                                       

 

 

                                                       Phụ lục I

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH  NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

 thực hiện

8/2017

Bồi dưỡng chính trị hè 2017

03/8

Ngày tựu trường

14/8

Thi nghề phổ thông

14/8-17/8

Một số hoạt động đầu năm học

14-20/8

Học theo TKB năm học mới

21/8

Dạy nghề lớp 9

Từ 24/8

Điều tra phổ cập, nhập dữ liệu

25/8

 

 

 

 

9/2017

Khai giảng năm học mới

5/9

Nộp báo cáo số liệu đầu năm

08/9

Điều tra PCGD, nhập dữ liệu

Theo hướng dẫn

Hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018

08/09

Tập huấn trải nghiệm sáng tạo cấp trường

09/2017

Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

19-22/09

Nộp kế hoạch, đăng kí xây dựng trường chuẩn QG sau 5 năm; thư viện xanh

21/09/2017

Hội thảo tìm giải pháp nâng cao chất lượng, bồi dưỡng HSG tỉnh Hà Nam

Theo HD

Nộp hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ 2017

25/09

Đón đoàn kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ 2017 của TP

Theo HD

10/2017

 Đón đoàn kiểm tra nề nếp của PGD ĐT

Theo HD

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các TTHTCĐ

Theo HD

Các trường phối hợp với các phường, xã thực hiện tự kiểm tra đánh giá cộng đồng học tập cấp xã 2017

Theo HD

Bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

10/2017

Thi GVDG cấp trường

10/2017

Hội thảo về dạy học theo PP “ Bàn tay nặn bột” đối với các môn : Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp trường

10/2017

Cuộc thi KHKT cấp trường

10/2017

Thi HSG TDTT cấp trường

10/2017

Khảo sát chất lượng ½ HKI

Theo HD

11/2017

Hội thảo về dạy học theo PP “ Bàn tay nặn bột” đối với các môn : Vật lí, Hóa học, Sinh học cấpTP

 Theo HD

Tư vấn, thẩm định hồ sơ tự đánh giá của các trường đã đăng ký đánh giá ngoài

Theo HD

Thi GVDG cấp trường

11/2017

SHCM cấp thành phố lần 1

Theo HD

Cuộc thi KHKT cấp TP

Theo HD

Hội thảo Ngữ văn cấp trường

11/2017

Hội nghị môn Tiếng Anh cấp trường

11/2017

Đón đoàn thanh tra liên ngành (THCS Tiên Tân)

11/2017

12/2017

Thi học sinh giỏi TDTT cấp thành phố

Theo hướng dẫn

Thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh

11-13/12/2017

Hội nghị môn Tiếng Anh cấp thành phố

Theo HD

Hội thảo Ngữ văn cấp TP

Theo HD

Thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường

12/2017

Tỉnh kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017 của tỉnh

Theo HD

Phối hợp với Hội khuyến học TP kiểm tra công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã”

Theo HD

Khảo sát chất lượng học kỳ I

Theo HD

01/2018

Kết thúc học kỳ I

20/01/2018

Nộp báo cáo sơ kết kì I; báo cáo giữa năm

22/01/2018

Thi chọn HSG  lớp 9 cấp trường

01/2018

Thi chọn HSG  lớp 9 cấp TP

Theo hướng dẫn

Thi hồ sơ bài giảng E-learning cấp TP, tỉnh

02/018

Thi GVDG cấp Tp

Theo hướng dẫn

Đón đoàn kiểm tra liên ngành của SGD ĐT: THCS Trần Quốc Toản

Theo hướng dẫn

3/2018

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Theo hướng dẫn

Sinh hoạt chuyên môn cấp TP lần 2

Theo hướng dẫn

Thi KHKT cấp Quốc gia

Theo hướng dẫn

Khảo sát CL ½ HK II; XD KH phát triển NH 2018-2019

Theo hướng dẫn

Kiểm tra chất lượng HSG lớp 6,7,8 cấp trường

03/2018

Kiểm tra chất lượng HSG lớp 6,7,8 cấp TP

Theo hướng dẫn

Thi HSG TDTT cấp tỉnh

 

4/2018

Thi HSG văn hóa lớp 9 cấp tỉnh

Theo hướng dẫn

Kiểm tra nề nếp cuối năm các trường

Theo hướng dẫn

5/2018

Khảo chất lượng  học kỳ II

Theo hướng dẫn

Kiểm tra trường chuẩn, thư viện xanh

Theo hướng dẫn

Kết thúc học kì II

23/05/2018

Hoàn thiện hồ sơ xét TN cho HS khối 9

Theo hướng dẫn

Nộp báo cáo tổng kết năm học; nộp hồ sơ thi đua

25/05/2018

6/2018

Công nhận tốt nghiệp THCS

Theo hướng dẫn

7/2018

Tuyển sinh lớp 6 THCS

HD PGDĐT

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

KH PGDĐT

 

 

 

                                                                Phụ lục II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG

N¨m häc 2017 - 2018

          1. HiÖu tr­ëng

         + C«ng t¸c tæ chøc

         + C«ng t¸c kÕ ho¹ch

         + C«ng t¸c thi ®ua

         + C«ng t¸c tµi chÝnh

         + C«ng t¸c Thanh tra

         + C«ng t¸c chñ nhiÖm

         + Phụ trách tổ KHTN + Tổ văn phòng

         + C«ng t¸c h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ

          + C«ng t¸c phæ cËp

          2.  Phã hiÖu tr­ëng

         + C«ng t¸c chuyªn m«n

         + C«ng t¸c lao ®éng

         + Công tác KĐCLGD                               

         + Phụ trách tổ KHXH&NV

          3. Chñ tÞch c«ng ®oµn

        + Phèi kÕt hîp víi nhµ tr­êng độngviên công đoàn viên thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n¨m häc

        + Theo dâi viÖc thùc hiÖn ®¨ng ký thi ®ua ®Çu n¨m v thực hiện Quy chế dân chủ  trong nhà trường. KÕt hîp víi Héi ®ång thi ®ua khen thưởng  hoµn thµnh hå s¬ thi ®ua theo quy ®Þnh.

          4. Tæ tr­ëng  và tổ phó chuyªn m«n

        + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục được phân công.

        + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bình bầu thi đua và đánh giá xếp loại các thành viên trong tổ.

        + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hoặc đột xuất.

        + Chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân công, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tr­íc hiÖu trưởng và phó hiệu trưởngcông tác  qu¶n lý, chØ ®¹o chuyªn m«n trong tæ.

          5. Tổ trưởng tổ hành chính, văn phòng

      + Xây dựng kế hoạch chung của tổ

      + Triển khai các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công

      + Quản lý các hoạt động của tổ viên theo nhiệm vụ được phân công

      + Bình bầu thi đua, đánh giá nhân viên theo quy định

          6.Tæng phô tr¸ch §éi

       + Xây dựng kế hoạch hoạt động của công tác Đội và phong trào thiếu nhi

       + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn néi dung vµ ch­¬ng tr×nh công tác Đội và phong trào thiếu nhi

       + Båi d­ìng luyÖn tËp nghi thøc ®éi cho ®éi viªn.

       +  Bình bầu thi đua, đánh giá đội viên, chi đội theo quy định.

 

Phụ lục III

Một số quy định về bình xét thi đua năm học 2017-2018

  * Đối với cán bộ, giáo viên:

1.Ban lãnh đạo:

- Nếu trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:  Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (cấp cao hơn nếu đủ điều kiện nhưng chỉ 01 đ/c).

- Nếu trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến:  01 đ/c trong BLĐ được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 01 đ/c trong BGH được đề nghị tặng giấy khen của UBND thành phố.

- Nếu trường không đạt danh hiệu Tập thể LĐTT: BLĐ không được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND thành phố

2.Giáo viên:

- Căn cứ kết quả công tác, các tổ chuyên môn tổ chức bình xét xếp thứ các thành viên từ 1 đến hết.

- Căn cứ kết quả xếp thứ của tổ chuyên môn, ban thi đua nhà trường thảo luận xếp thứ tự cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường từ 1 đến hết.

- Căn cứ kết quả xếp thứ chung của toàn trường, chọn những đ/c có thứ hạng từ cao nhất đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (nếu có đăng ký thi đua). Số lượng theo quy định thứ hạng trường. Tiếp theo đến Giấy khen (những đ/c đủ tiêu chuẩn danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở nhưng không đăng ký, được đề nghị tặng Giấy khen) Số lượng theo quy định thứ hạng trường.

3. Một số lưu ý khi bình xét thi đua:

- Người hoàn thành nhiều nhiệm vụ xếp trên, người được phân công nhiều nhiệm vụ, nhiều môn thi, kiểm tra, những cuộc thi đạt kết quả cao, kỳ thi có hệ số cao xếp trên (nếu cùng thứ hạng).

- Nếu nhiều đồng chí cùng thứ hạng thì giáo viên xếp trên cán bộ, quần chúng xếp trên Đảng viên.

- Kết quả thi đua được lấy làm căn cứ đánh giá công chức, viên chức.

Dự kiến: (Được thực hiện sau khi Hội nghi cán bộ CCVC quyết định)

+ Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

+ Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là những đ/c được tặng giấy khen;

Còn lại là hoàn thành nhiệm vụ.

+ Những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ là đ/c vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo… có biên bản của các cấp kiểm tra.   

  * Đối với học sinh: Căn cứ vào kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh theo thông tư 58.

- Ban thi đua nhà trường quyết định khen và thưởng những học sinh đạt danh hiệu và tiêu chí về điểm kiểm tra cuối năm (tiêu chí do ban thi đua      quyết định)  

- Ban thi đua nhà trường quyết định khen những học sinh đạt danh hiệu và không đạt tiêu chí về điểm kiểm tra cuối năm (tiêu chí do ban thi đua           quyết định) 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...