Bạn cần biết

Kế hoạch năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT T.P PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN

 

Số:…. /KH-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Tiên Tân, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

 KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 

Phần thứ nhất

               Đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016:

  1.Công tác phát triển- Duy trì sĩ số:

- Huy động 100% học sinh học hết chương trình Tiểu học vào học lớp 6.

     - Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số:

STT

Khối

Số lớp

Số HS đầu năm

Số HS khi kết thúc HK II

Số HS bỏ học

Số HS chuyển đi

Số HS chuyển về

1

6

2

37

37

 

 

 

2

7

2

47

47

 

 

 

3

8

2

64

64

 

 

 

4

9

2

56

56

 

 

 

2015-2016

8

204

204

 

 

 

2014-2015

8

252

250

2

 

 

- So với năm học 2014-2015: Số học sinh giảm 46 học sinh .

 2. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia :

     - Xây dựng thư viện: được SGD&ĐT kiểm tra; công nhận thư viện đạt tiên tiến NH 2014-2015; NH 2015-2016 SGD&ĐT Hà Nam kiểm tra công nhận CLGD vào tháng 01/2016.

    -  Hoàn thiện việc lắp đặt xong phòng học ngoại ngữ đưa vào phục vụ dạy và học trong năm học 2014- 2015;  năm học 2015-2016 vẫn  tiếp tục duy trì  việc sử dụng  cho dạy  và học ngoại ngữ.

 3. Công tác phổ cập, GDTX:

Kết quả:   + PCGD THCS: đạt chuẩn mức độ 2.

       + Xóa mù chữ: đạt chuẩn mức độ 2.         

   - Kiện toàn Ban quản lý của các TTHTCĐ và TTHTCĐ tổ chức ngày hội học tập suốt đời và hoạt động có hiệu quả .

4. Kết quả công tác giáo dục toàn diện:

    4.1. Giáo dục đạo đức:

      Kết quả xếp loại Hạnh kiểm:

- Khối 6: 37/37=100% HS được đánh giá hoàn thành các HĐGD; mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : 100 HS được đánh giá đạt yêu cầu.

Khèi

Tæng sè HS

XÕp lo¹i h¹nh kiÓm

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

SL

%

SL

%

 

%

SL

%

6

37

 

 

 

 

 

 

 

 

7

47

44

93,62

3

6,38

 

 

 

 

8

64

60

93,75

4

6,25

 

 

 

 

9

56

54

96,43

2

3,57

 

 

 

 

Céng:

204

158

94,61

9

5,39

 

 

 

 

- So với năm học trước tỉ lệ học sinh xếp Hạnh kiểm loại tốt tăng trên 10%, loại TB  giảm 3 %.

  4.2. Công tác dạy và học:

    * Kết quả xếp loại học lực cuối năm:

 - Khối 6: 37/37=100% HS được đánh giá hoàn thành  tất cả các môn học, HĐGD;  về mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% HS được đánh giá đạt; về mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% HS được đánh giá đạt; không có HS nào không hoàn thành chương trình lớp 6.

Khèi

Tæng sè HS

XÕp lo¹i  häc lùc

giái

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

7

47

10

21,28

20

42.55

17

36,17

 

 

8

64

11

17,19

27

42,19

26

40,63

 

 

9

56

10

17.86

26

46,43

20

35,71

 

 

Céng

167

31

18.56

73

43,71

63

37,72

 

 

 

     - So với năm học trước tỉ lệ học sinh Khá, giỏi tăng gần  5%, không có học sinh  học lực loại yếu.

        * Kết quả xét lên lớp đợt 1 của các lớp 6, 7, 8:  đạt 100%

        * Kết quả thi nghề như sau:

        Triển khai nghiêm túc cho học sinh lớp 8, 9 học nghề ngay từ đầu năm học, tổ chức tốt cho học sinh lớp 9 thi nghề phổ thông. Kết quả thi nghề năm học 2015-2016 như sau:

   - Có 56 HS dự thi dạt 100% HS có giấy chứng nhận nghề phổ thông (100%  đạt loại giỏi và khá )

      *Kết quả các kì kiểm tra học kì năm học 2015-2016 do Phòng, Sở ra đề: Chất lượng đạt kết quả ở mức khá: (Học kỳ I xếp thứ 8/19 trường; Học kỳ II xếp thứ 7/19 trường)

      * Kết quả TN THCS:

          Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 đúng quy chế, kết quả là: Tống số học sinh lớp 9 hệ phổ thông  năm học 2015-2016: 56 học sinh; 100% học sinh được công nhận TNTHCS.

     *Thi HSG:  xếp thứ 4/19 trường.

     *Kết quả tuyển sinh vào THPT:

        +Kết quả  HS thi THPT: xÕp thø 9/19 tr­êng;

         +Kết quả  HS thi THPT chuyên: Có 03 hS đỗ chuyên  lý.

     * Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên: có 02 sản phẩm dự thi cấp thành phố; 01 sản phẩm dự thi cấp Quốc gia;  xÕp thø 1/19 tr­êng.

     *Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn: 02 sản phẩm tham gia cấp thành phố; xÕp thø 8/19 tr­êng .  

     *Tổ chức thi Tiếng Anh trên Internet; OTE cấp thành phố; cấp tỉnh: 08/9 học sinh đạt giải cấp thành phố;  01 học sinh đạt giải Nhì , 02 giải Ba cấp Tỉnh (xếp thứ 3/19trường).

     * Thi học sinh giỏi TDTT: xếp thứ 12/19 trường .

     *Thi giáo viên dạy giỏi các cấp: 100% giáo viên tham gia cấp trường và 3/5(GV) đạt giáo viên giỏi cấp thành phố;  xếp thứ 13/19 trường.

    *Thi Hồ sơ  bài giảng e-learning: 02 bài tham gia cấp thành phố;  xếp thứ 9/19 trường.   

    *Kết quả làm đề thi đề xuất: tham gia đầy đủ và nộp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

     *Cuộc thi KHKT trường có 01 sản phẩm tham gia cấp thành phố;  xếp thứ 9/19 trường.   

5. Kết quả một số công tác khác:

        - Thực hiện nghiêm túc kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn từng kỳ và cuối năm, hồ sơ TN THCS. Tổ chức các kỳ kiểm tra, kỳ thi an toàn, đúng qui chế.

        - Nhà trường tích cực ứng dụng có hiệu quả CNTT trong quản lý và giảng dạy góp phần thúc đẩy đổi mới PPDH. Trên 100% giáo viên soạn giáo án in, sử dụng thành thạo phần mềm TN THCS, PMIS, EMIS, V.EMIS.

        - 100% cán bộ quản lý, giáo viên THCS đã hết sức cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cố gắng tu dưỡng, học tập và rèn luyện để đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

     * Kết quả thi đua năm học 2015-2016: Trường đạt trường danh hiệu tập thể lao động Xuất sắc (xếp thứ 4/19 trường) 03 chhiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 04 giấy khen của UBND Thành phố; 17 giáo viên đạt lao động Tiên Tiến.

6.  Đánh giá chung:

- Trong  năm học 2015-2016 trường đạt và vượt các chỉ tiêu mà kế hoạch năm học 2015-2016 đã đề ra; nhiều biện pháp có tính đột phá, đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giữ vững chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng HSG văn hóa;  Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên. Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có tai, tệ nạn học đường, an toàn giao thông và an ninh trường học thực hiện tốt…

       - Hạn chế:  Một số cuộc thi kết quả còn chưa cao như cuộc thi nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức liên môn ...

                                             Phần thứ hai:

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

 

A - CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

            I/ Căn cứ pháp lý:

    - Căn cứ  chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số    4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01  tháng  09  năm 2016 của BGDĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016-2017; Quyết định số 1041/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1332/SGDĐT-GDTrH ngày 08  tháng 9 năm 2016 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016-2017  

  - Căn cứ công văn số… /PGDĐT-THCS ngày 19/09/2016 của Phòng GD&ĐTTP Phủ lý về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017.

            II/ Căn cứ thực tế:

  1.Thuận lợi:

xếp thứ 9/19 trường.   

  B/ Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

   CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1.   Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

2.   Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sơ giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường; trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

3.   Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy học, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng hiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

         4. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học; từng bước thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS). Triển khai thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thôngtriển khai thí điểm mô hình trường học mới đối với  2 lớp 6; 2 lớp 7; căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

        Các nhiệm vụ cụ thể triển khai ở các mặt giáo dục, các mặt quản lý cụ thể như sau:

      1.Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

 - Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của ngành và nhà trường bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với địa phương, đơn vị. Xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp bằng nhiều lực lượng mà nòng cốt là học sinh, giáo viên của trường .

Đối với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường phải có các mô hình, tư liệu để lưu giữ kết quả thực hiện phong trào như: video clip, hình ảnh, hiện vật….Cuối năm học,  nhµ trường tự đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua theo công văn số 1741/BGDĐT- GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức hoạt động"Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo công văn số  1110/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam, giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè; điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh.

 2. Thực hiện kế hoạch phát triển, công tác phổ cập, GDTX, TTHTCĐ và xây dựng trường chuẩn quốc gia:

* Chỉ tiêu:

§  Giữ vững quy mô lớp như kế hoạch đã được các cấp phê duyệt: 08 lớp - 212  học sinh . Duy trì sĩ số đạt 100%.
§  Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGD mức độ II, với các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1: + Đạt và duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học.

                       + Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%

  + Tỷ lệ trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: trờn 99,0%

                       + Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình TH vào lớp 6 :100 %

Tiêu chuẩn 2: + Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 là: 100%

                       + Tỷ lệ tốt nghiệp THCS độ tuổi từ 15-18: 97 % trở lên

                       + Đội ngũ  chuẩn hoá đạt 100%, đủ phòng học và làm việc, đủ các bộ đồ dùng giảng dạy các bộ môn.

     -  Hoàn thành tốt điều tra PCGD - XMC đảm bảo đúng kế hoạch . Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD – XMC.

* Biện pháp:

§  Chú ý chỉ đạo nâng cao chất lượng các giờ lên lớp để thu hút học sinh ham mê học tập, không bỏ học.
§  Điều tra lại và vận động học sinh đã bỏ học ra lớp học các lớp BTVH, hỗ trợ cho việc hoàn thành các tiêu chuẩn phổ cập một cách vững chắc và nâng cao dân trí ở địa phương.
§  Đưa công tác duy trì sĩ số vào thi đua hàng tháng, hàng  kỳ và cả năm học. Phối hợp với Hội đồng giáo dục cấp cơ sở, với Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đoàn TNCSHCM xã Tiên Tân để có thêm nhiều lực lượng tham gia quản lý, đôn đốc, giáo dục học sinh hỗ trợ cho việc duy trì sĩ số và các hoạt động giáo dục.
§  Tham mưu với cấp uỷ đảng đưa công tác duy trì sĩ số vào thi đua giữa các chi bộ ở địa phương        
 * Công tác giáo dục thường xuyên:

        Chỉ tiêu:

       Phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn phổ cập THCS và nâng cao dân trí ở địa phương:  nhà trường mở cỏc lớp BTVH(Lớp ghộp) với số lượng 05 học viên ( 01 Học viờn lớp 7; 04 Học viờn lớp 9 )
Tổ chức  khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm  2016 theo Công văn số 1119/SGDĐT-GDTX ngày 01/08/2016 của Sở GDĐT; c/v số 968/UBND-GD&ĐT ngày 14/09/2016  hoàn thành trong tháng 10/2016 và duy trì hoạt động có hiệu quả.
        Biện pháp:
Tham mưu với Ban giáo dục phổ cập – XMC của xã, với UBND xã yêu cầu các thôn xóm tạo thêm điều kiện cả vật chất lẫn tinh thần để học viên tham gia học tập tốt hơn.
Phân công giáo viên có tinh thần trách nhiệm tốt, chuyên môn vững tham gia dạy các lớp BTVH. Tham mưu với Đảng Uỷ địa phương để duy trì thật tốt hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; chủ động  phối hợp với TTHTCĐ tổ chức  khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 theo Công văn số 1119/SGDĐT-GDTX ngày 01/08/2016 của Sở GDĐT; c/v số 968/UBND-GD&ĐT ngày 14/09/2016 hoàn thành đúng kế hoạch, tiếp tục xây dựng các TTHTCĐ gắn với nhà văn hóa- thư viện- bưu điện; xây dựng kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ; Điều tra nhu cầu người học, phát triển các câu lạc bộ cộng đồng; có kế hoạch cụ thể về xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên có đủ kinh nghiệm và năng lực hoạt động tại TTHTCĐ.

  3.Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

  3.1 Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức:

* Chỉ tiêu:

Thực hiện triệt để các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm", " Mỗi Thầy giáo, Cô giáo, là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện quyết liệt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không để học sinh ngồi nhầm lớp". Quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt phong trào" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tổ chức tốt hoạt động Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học  với nội dung, các chuyên đề, hình thức phong phú, thích hợp. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông…

Từng cá nhân, đơn vị phấn đấu thực hiện các dứt điểm sau đây:
- Không có hiện tượng tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong thi đua, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không có học sinh ngồi nhầm lớp.
- Tác phong nhanh nhẹn, có ý thức bảo vệ của công, không lấy cắp của công và lấy cắp của nhau.
- Xây dựng được nếp tự quản: Việc thực hiện đồng phục, tự giữ vệ sinh... và giữ gìn sức khoẻ tốt để học tập.
- Thực hiện nội quy của nhà trường, không bỏ tiết, bỏ buổi, nghỉ học phải xin phép và không nghỉ quá quy định.
- 100% học sinh thực hiện mặc đồng phục vào những ngày lễ lớn và tất cả những ngày trong tuần theo quy định .
-Tổ chức hội thảo GV chủ nhiệm lớp; hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và chọn cử cán bộ,  giáo viên tiêu biểu  tham gia  hội thảo; hội thi GV chủ nhiệm giỏi cấp thành phố .

Trên 50% HS K9 đủ ĐK được kết nạp  vào đoàn TNCSHCM .

       Kết quả đánh giá cuối năm học đối với HS khối 6,7 (thực hiện thí điểm  mô hình trường học mới VNEN) 100% HS được đánh giá hoàn thành các HĐGD; mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : 100 HS được đánh giá đạt yêu cầu.

       Kết quả đánh giá cuối năm học xếp loại hạnh kiểm  của HS khối 8,9 đạt như sau:  

 %      /   Loại

Tốt

 Khá

 TB

 Yếu

%

  Trên 85%

 10%

 Dưới 5%

   0%

* Biện pháp:
   - Quán triệt và tổ chức cho học sinh thực hiện tốt chủ đề năm học của Đội:

                                                 “Thiếu nhi Phủ Lý

                                                   Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn”

   Thông qua việc giảng dạy các bộ môn văn hoá, năm điều Bác Hồ dạy, 10 điều văn minh trong giao tiếp để giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Dạy đủ, dạy đúng chương trình giáo dục công dân, giáo dục pháp luật và luật lệ giao thông cho các khối lớp.
- Hàng tuần tổ chức buổi chào cờ đầu tuần có chất lượng với nội dung súc tích và tuyên truyền được kịp thời các điển hình tốt, uốn nắn kịp thời những hiện tượng vi phạm quy định của trường.
- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, với các đoàn thể ở địa phương để giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Tổ chức cho các em tham gia công tác xã hội: Tham gia hoạt động của Hội chữ thập đỏ, tham gia bảo hiểm, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Tổ chức chu đáo các ngày cao điểm, duy trì đều đặn phong trào thể dục giữa giờ, múa hát tập thể.
- Tổ chức tốt kế hoạch chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã Tiên Tân, đưa các trò chơi dân gian như cướp cờ, kéo co, bịt mắt bắt dê, lu la lu lống… vào trong trường cho học sinh vui chơi .
- Tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh hiểu biết những nội dung cơ bản của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT(Đối với HS khối 8,9), C/v 4669/BGD&ĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá quá trỡnh học tập của học sinh (Đối với HS khối 6,7); từng bước xây dựng nếp tự giáo dục trong mỗi cá nhân học sinh cũng như trong mỗi gia đình.

    - Giáo viên gương mẫu trong rèn luyện đạo đức; đoàn kết, thân ái, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ chung; tích cực tự học tập  bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm gương cho học sinh noi theo.

 3.2  Nâng cao chất lượng  trí dục:

     - Năm học 2016-2017, nhà trường triển khai thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông[1]. Hiệu trưởng giao cho các tổ CM xây dựng kế hoạch  dạy học của các tổ. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo Phòng GDĐT; KHGD phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), kết thúc học kỳ I vào ngày 08/01/2017, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

       - Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới (THM) cấp THCS đối với lớp 6, 7 theo Công văn 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 1198/SGDĐT-CNTT ngày 15 tháng 8  năm 2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 576/PGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của  phòng Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn tổ chức triển khai mô hình THM đầu năm học 2016-2017

 trên cơ sở tự nguyện, thực hiện đúng mục tiêu của mô hình, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực vì quyền lợi của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của  nhà trường. Tùy theo nội dung bài học và điều kiện lớp học, bố trí chỗ ngồi cho học sinh phải được thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt giữa các hoạt động trong mỗi bài học và giữa các bài học/môn học khác nhau, đảm bảo tất cả học sinh đều được hoạt động tích cực, tự lực, hiệu quả.

Đối với các lớp khối 8,9 không áp dụng mô hình THM, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình THM để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

     * Chỉ tiêu:

     - Dạy đúng, dạy đủ chương trình các bộ môn văn hoá, không tự cắt xén, dồn ép chương trình 37 tuần trong năm. Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phổ thông theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT; Tham gia dạy học theo chương trình thí điểm dạy tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: ( Đối với HS Lớp 6,7,8). Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm. 100%  giáo viên soạn giáo án mới (kế hoạch bài dạy) theo hướng đổi mới PPDH, KTĐG

   - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

    - Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

    - Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

       - Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn…

      - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng; Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh….

     - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Đối với môn Tiếng Anh: triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT và công văn số 1351/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2014 của Sở GDĐT; đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh .

    - Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ, của sở/phòng GDĐT và các trường học. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

     -Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên nắm vững cách đánh giá xếp loại giờ dạy theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 kể từ năm học 2015-2016.

     - 100% gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi quy, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng.

     - TriÖt ®Ó thùc hiÖn ®­îc néi dung cuéc vËn ®éng:"Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc", ®¸nh  gi¸ đúng theo thông tư sè 58/2011/TT- BGD§T ngµy 12/12/2011 cña Bé tr­ëng Bé GD&§T vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh THCS vµ häc sinh THPT(HS khối 8,9) C/v 4669/BGD&ĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá quá trình học tập của học sinh (Đối với HS khối 6,7).

phÊn ®Êu kiÓm tra chÊt l­îng c¸c m«n, häc kú I vµ c¶ n¨m

®¹t kÕt qu¶ nh­ sau:

 

M«n/khèi

Ng÷ V¨n

To¸n

Anh

Ghi chó

K1(%)

CN(%)

K1

CN

K1

CN

6

85

 90

75

 80

60

65

 

7

85

 90

75

 80

65

70

 

8

70

 75

75

 80

65

70

 

9

75

 80

75

 80

70

75

 

(+)

75

75

75

 80

65

70

 

Những môn còn lại: Môn 2 tiết trở lên 90%, môn 1 tiết: 95%
Lên lớp các khối 6, 7, 8 đạt trên 99%.
Xét hoàn thành chương trình THCS đạt kết quả 100%
Đồng đội học sinh giỏi qua các đợt thi học sinh giỏi Khối 9 và kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi K6, K7 và K8 đạt kết quả như sau:

 Thi học sinh giỏi K9 có từ 3- 5 em đạt giải, có HS được tham gia dự thi cấp tỉnh.

 Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi K6,7,8 có từ 11 đến 13 học sinh có giải, toàn đoàn xếp thứ 9/19 trường.

     Tổ chức tốt cho HS tham gia các cuộc thi: khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học theo công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT, Công văn số 671/SGDĐT-GDTrH ngày 20/5/2016 của Sở GDĐT; Công văn số 601/PGDĐT ngày 08/9/2016 của Phòng GDĐT phấn đấu có 01 dự án dự thi cấp thành phố (từ 7-9/11/2016); Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ để tích hợp theo Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 của Bộ GDĐT; Công văn số 1214/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2016 của Sở GDĐT, Công văn số 602/PGDĐT ngày 08/9/2016 của Phòng GDĐT phấn đấu có ít nhất 01 bài dự thi cấp thành phố ( tháng 01/2016);  các cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên internet (IOE); Hội thi: Tài năng Tiếng Anh (OTE); Cuộc thi Toán Violympic trên mạng từ lớp 6 đến lớp 9; Chỉ tiêu :Xếp thứ 9/19 trường .

    - Kết quả đánh giá xếp loại  cuối năm  đối với HS khối 6,7 (thực hiện thí điểm  mô hình trường học mới VNEN) 100% HS được đánh giá hoàn thành  tất cả các môn học, HĐGD;  về mức độ hình thành và phát triển năng lực : 100% HS được đánh giá đạt; về mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% HS được đánh giá đạt; không có HS nào không hoàn thành chương trình lớp 6,7.

 

 

- Kết quả đánh giá xếp loại học lực cuối năm  đối với HS khối 8,9 đạt như sau :

 %  /  Loại

Giỏi

 Khá

 TB

 Yếu

%

  14,2%

34%

 49%

 Dưới 3%

     - Không có HS xếp loại học lực kém.

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường: 100% giáo viên tham gia.Trong đó: trên 60% loại giỏi; dưới 40% đạt loại khá, không có giáo viên xếp loại trung bình trong Hội thi  cấp trường . Chuẩn bị tốt cho kỳ thi"Giáo viên giỏi" cấp Thành phố  vào đầu tháng 01/2017(Các bé m«n: Toán, ngữ văn, tiếng Anh, công nghệ, địa lý )  để chuẩn bị nguồn cho hội thi GVG cấp Tỉnh .

     Xây dựng kế hoạch, tổ chức thi; bình bầu danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2016-2017 theo Công văn số 43/2012/TT-BGDĐT ngày26/11/2012 của Bộ GDĐT. Thực hiện và hoàn thành trong tháng 10/2016.

     Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học theo theo Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 của Bộ GDĐT; Công văn số 1214/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2016 của Sở GDĐT, Công văn số 602/PGDĐT ngày 08/9/2016 của Phòng GDĐT; phấn đấu  có 02 Hồ sơ dự thi xuất sắc của cá nhân hoặc nhóm  dự thi cấp thành phố (khoảng 15/12/2016)

     Tiếp tục triển khai cuộc thi“Thiết kế hồ sơ bài giảng E-Learning” do Bộ GD&ĐT  và Quỹ Laurence S.Ting tổ chức (Khuyến khích cá nhân, tổ nhóm chuyên môn tham gia) ít nhất có 03 Hồ sơ dự thi cấp TP .

     Thực hiện đầy đủ và có hiệu quả, tổ chức sơ kết công tác dạy tự chọn cho các khối lớp

      Thực hiện trong 1 tuần ớt nhất có 3 tiết giáo viên giảng dạy có sử dụng bài trình chiếu, Các tổ CM xây dựng bộ bài trình chiếu dùng chung trong từng nhóm môn, lớp. Giáo viên giảng dạy tại các phòng chức năng phải chuẩn bị đồ dùng từ ngày hôm trước

      Thực hiện hàng tuần  GV trong  tổ  dự giờ của đồng nghiệp: 1tiết /tuần .

       Tổ chức Hội thảo và sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm chuyên môn cho tất cả các môn học với các chuyên đề theo đúng qui định của Phòng GDĐT, đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao.

     Tổ chức SHCM với chủ đề: Đổi mới CTGDPT; ĐMPPDH; ĐMKTĐG theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS.

*BiÖn ph¸p:

    - Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”  trong giảng dạy các môn đã được tập huấn: Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; Các môn học khác tích cực tiếp cận để áp dụng.

   - Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông;

  - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh thông qua áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh;


  - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - k thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

  -Thực hiện tốt cuộc vận động" Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm" .Quán triệt lại nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên văn hoá ổn định nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn, mở các chuyên đề về công tác chủ nhiệm lớp, cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao hiệu suất giờ lên lớp
- Quán triệt và yêu cầu giáo viên, học sinh tham gia cuộc vận động" Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục", không để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, tổ chức triệt để việc lưu bài kiểm tra trong túi kiểm tra của học sinh để đối chiếu với sổ gọi tên, ghi điểm của các lớp. Kiên quyết ngăn chặn việc quay cóp, giở vở trong các buổi kiểm tra thường xuyên và định kỳ.
 - Qua kiểm tra khảo sát chất lượng, phát hiện những học sinh còn yếu, kém, phân công giáo viên kèm cặp kịp thời để nâng cao sức học cho các em trong từng tháng, từng kỳ.
  - Không phân công giáo viên dạy chéo môn .
  * Duy trì nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn với các nội dung sau:
- Quán triệt việc thực hiện nội dung chương trình, KHGD đó duyệt với PGD&ĐT ở các bộ môn. (Lưu ý: trong quỏ trỡnh TH nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh KH GV lập tờ trỡnh đề nghị lónh đạo phê duyệt điều chỉnh kế hoạch GD cho phự hợp…).
- Phân công giáo viên dạy các lớp đúng chuyên môn đào tạo, không dạy chéo ban đào tạo.
- Phân công tổ trưởng, tổ phó phụ trách các môn chịu trách nhiệm kiểm tra KHGD của giáo viên để  phát hiện, điều chỉnh kịp thời các trường hợp soạn bài hình thức.
- Thống nhất mục tiêu cần đạt, hướng dẫn các khái niệm, giải quyết các bài tập khó. Yêu cầu lập KHGD chi tiết, có chất lượng, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của thầy và trò, hệ thống câu hỏi phù hợp, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải nhằm phát huy tính tích cực tự giác và năng lực sáng tạo của HS trong học tập.
- Mở các chuyên đề trước và rút kinh nghiệm sau các đợt hội thi giáo  viên giỏi các cấp trường, giải quyết những thắc mắc về chuyên môn cho giáo viên khi có yêu cầu, thực hiện chỉ tiêu mỗi tuần dạy ớt nhất có 3 tiết GVgiảng dạy có sử dụng bài trình chiếu. Xây dựng bộ bài giảng điện tử dùng chung trong từng nhóm môn- lớp Cú sổ theo dừi việc ứng dụng CNTT và lưu trữ các tiết giảng dạy có nội dung trỡnh chiếu, đưa lên Webste của trường để làm tư liệu tham khảo.
- Làm tốt công tác thanh, kiểm tra để kịp thời động viên những giáo viên thực hiện tốt, đồng thời uốn nắn, phê bình những trường hợp làm chưa tốt.
- Lãnh đạo trường cùng Ban chấp hành công đoàn gương mẫu và vận động anh em tham gia phong trào nghiên cứu KHSP ứng dụng, làm đồ dùng dạy học.
- Chọn giáo viên nhiệt tình, có khả năng hơn bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn .
- Sau mỗi đợt kiểm tra chất lượng phân loại học sinh, chú ý đối tượng học sinh kém nhưng nhiệt tình học tập để kèm cặp, dẫn dắt các em, nâng cao chất lượng đại trà.
- Phát động sôi nổi phong trào tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên dự đủ số giờ quy định của ngành. Kiểm tra chặt chẽ việc đánh giá xếp loại của học sinh theo thông tư  hướng dẫn về đánh giá xếp loại học sinh của ngành giáo dục ban hành.
- Thực hiện việc thi cử nghiêm túc để đánh giá đúng trình độ của học sinh.
- Thực hiện việc dạy thêm, học thêm đúng  Thông tư số 17 của BGD&ĐT  và QĐ số 31/2012/QĐ-ubnd ngày12 tháng 12 năm 2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của ubnd tỉnh Hà Nam; c/v số 1035/HD-SGD ĐT ngày13 tháng  7năm 2016  về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tỉnh Hà Nam.
- Giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh phương pháp học ở nhà, đảm bảo thời gian học ở nhà của học sinh được từ 120 dến 150 phút (khuyến khích học nhóm)
-Hội cha mẹ học sinh hướng dẫn các phụ huynh học sinh mua sắm đầy đủ các phương tiện học tập cho học sinh và dành cho mỗi em 1 góc học tập có trang trí, cóTKB.
-Phân công giáo viên, tổ chức hướng dẫn việc dạy tự chọn cho các thành viên trong hội đồng để mọi người đều có những kinh nghiệm hỗ trợ nhau trong công tác này.
- Tổ chức hướng dẫn PHHS về công tác này để có được sự giúp đỡ học sinh trong việc học tự chọn, hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự giáo dục của các em hàng ngày.
- Triệt để sử dụng các tiết dạy và học ở các phòng bộ môn môn Hoá và môn Vật lý, sinh học, tin học, ngoại ngữ.

3.3 Nâng cao chất lượng giáo dục LĐ hướng nghiệp dạy nghề:

* Chỉ tiêu:

     - 100% giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn học sinh thực hiện tinh thần hướng dẫn về nhiệm vụ giáo dục LĐ hướng nghiệp dạy nghề năm học 2016-2017. Học đủ chương trình GDHN 9 tiết/ năm theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT.

             - 100% học sinh được lao động 1 buổi/tuần.

             - 100% học sinh đều được học, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung chương trình qui định.

-100%học sinh khối 8 năm học 2016-2017 học nghề (Điện; và tin), và100% học sinh K9 năm học 2016-2017 học nghề Điện, tin; đủ ĐK dự thi và được cấp chứng chỉ nghề; 100% HS đạt chứng chỉ khá, giỏi.
*BiÖn ph¸p :

   - Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp; giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tế cuộc sống

   -Thực hiện Công văn số 1348/SGDĐT- GDTrH của Sở GDĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn hoạt động Giáo dục  hướng nghiệp – dạy nghề năm học 2016-2017 và Công văn số 643/PGDĐT ngày 22/9/2016 của Phòng GDĐT Phủ Lý v/v hướng dẫn dạy học và thi nghề PT năm học 2016-2017  .

  - Thành lập một số đội chuyên: Tu sửa đường, tu sửa bàn ghế, đồ dùng học tập

  - Chọn giáo viên biết nghề dạy cho các em nghề phổ thông, chú ý dạy thực hành và nói chuyện về các chuyên đề nghề trong nông nghiệp, trong cuộc sống cho các em học sinh ở trường.

  - Xây dựng kế hoạch lao động cho từng khối lớp phù hợp với lứa tuổi học sinh, đảm bảo đủ 1buổi/tuần và an toàn lao động.

3.4 Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường .

*   Chỉ tiêu:

- Đảm bảo dạy đủ, dạy đúng chương trình nội khoá các bộ môn:Thể dục,Mĩ thuật, âm nhạc

   - Không vi phạm những qui định về Giáo dục thể chất, Quốc phòng, Sức khỏe, Y tế học đường, An ninh trường học, luật ATGT .

   - Đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo đủ nước sạch và nước uống hợp vệ sinh, an toàn.

- Các ngày thứ 2 chào cờ đầu tuần, thầy trò hát quốc ca theo nhạc.
- Vận động phụ huynh học sinh cho con em tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, phấn đấu toàn trường có 100% học sinh tham gia BHYT .
- 100% học sinh tham gia thể dục giữa giờ, tập bài vừ cổ truyền, múa hát tập thể, hát các bài hát quy định trong năm học và tham gia các trò chơi dân gian.
- Phổ biến luật báo vệ môi trường nhằm giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường trong cuộc sống, Thường xuyên giáo dục học sinh có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm, phũng chống tai nạn học đường , tai nạn giao thụng, đuối nước…    
- Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng HSG TDTT, tổ chức thi HSG TTTD cấp trường và chọn đội tuyển đủ số lượng học sinh, đủ số môn để tham gia thi HSG TDTT cấp thành phố. Hoạt động này được xếp thứ 9/19 trường.
-Tổ chức 1 buổi liên hoan văn nghệ, thi tham gia trò chơi dân gian giữa các khối, ra  báo tường nhân ngày 20/11 và 22/12.
    *  Biện pháp:
- Củng cố ban TDVS  của trường năm học 2015-2016, do đồng chí Nguyễn Thị Lệ giáo viên TDTT làm trưởng ban uỷ viên là các giáo  viên chủ nhiệm lớp và Bí thư chi đoàn giáo viên .

Kết hợp với các tổ chức đoàn thể, Công an, lực lượng giữ gìn xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện những qui định về Giáo dục thể chất, Quốc phòng, Sức khỏe, Y tế học đường, An ninh trường học, luật ATGT cho toàn thể giáo viên và học sinh .Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể học sinh ngay từ đầu năm học. Kết hợp với các tổ chức y tế khám bệnh học đường.

  - Tu sửa, bổ sung các nguồn nước sạch, tổ chức phục vụ đủ nước uống cho giáo viên và HS, tích cực phát động các công trình măng non, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các khu vệ sinh và lớp học .

 - Các trường thực hiện đầy đủ các chế độ cho giáo viên dạy Thể dục và yêu cầu giáo viên và học sinh học trong các tiết Thể dục phải mặc đúng trang phục qui định .
- Thành lập Ban chỉ đạo" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban, uỷ viên là các đồng chí: phó hiệu trưởng, tổ trưởng và trưởng các đoàn thể.
 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình bộ môn thể dục, chú ý việc thành lập đội tuyển điền kinh và các môn TT để làm nòng cốt cho phong trào.
 - Kết hợp giữa giáo viên thể dục, giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật củng cố tốt nền nếp tập thể dục giữa giờ, muá hát tập thể ở các ngày trong tuần.
 - Chủ động mua sắm lên kế hoạch và tổ chức cho các đội tuyển của nhà trường thường xuyên luyện tập, hướng dẫn để học sinh thấy rõ việc tham gia tập TDTT, văn nghệ, viết báo... có tác dụng tốt đến kết quả học tập để các em tự giác tham gia. Phát động toàn trường chơi các môn thể thao: đá cầu, cầu lông, nhảy dây, bóng bàn, cướp cờ, kéo co.

4.Về xây dựng các điều kiện:

* Công tác XD trường chuẩn Quốc gia:

 Năm học 2012-2013  nhà trường đạt  5/5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; và được  SGD &ĐT, UBND Tỉnh Hà Nam kiểm tra công nhận Danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Năm học 2016-2017,  tiếp tục tham mưu để địa phương trang bị CSVC, bàn ghế thiết bị dạy học  và nõng cao chất lượng các tiêu chuẩn.  

    * Công tác kiểm định chất lượngGD:

- Chỉ tiêu: - Có đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định

        - Giữ vững kết quả KĐCLGD của nhà trường đã đạt được: Đạt cấp độ 3

- Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác KĐCL, kế hoạch tự đánh giá ngay từ đầu năm học.

- Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá theo từng năm học

- Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong hội đồng tự đánh giá.

- Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh.

- Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn trường đạt chất Quốc gia.

- Làm tốt công tác quan hệ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội

- Tiếp tục rà soát chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo từng năm học.

- Tiếp tục làm tốt công tác văn thư lưu trữ, thu thập,  xử lý minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá ngoài.

    * Xây dựng đội ngũ:

  -100% cán bộ, giáo viên dự đủ giờ quy định; giáo viên dự giờ đồng nghiệp :1tiết/tuần, cán bộ quản lý dự 2 tiết/GV/ năm; tổ trưởng,tổ phó: 4 tiết/GV(tổ) /năm.
-100% cán bộ giáo viên tham gia phong trào nghiên cứu KHSP ứng dụng và làm đồ dùng dạy học (mỗi cán bộ, giáo viên có ít nhất 1 đồ dùng dạy học)
- Bồi dưỡng kết nạp từ 1-2 giáo viên vào Đảng CSVN.

    * Vận động quần chúng tham gia giáo dục.

- Tham mưu với địa phương tiến hành đại hội hội đồng giáo dục cấp cơ sở, kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng, có chương trình hoạt động đều đặn.
- Tổ chức họp PHHS, kiện toàn Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh và xây dựng chương trình sinh hoạt thiết thực cho việc phối kết hợp giáo dục với nhà trường.
   Biện pháp:
-Tham mưu tích cực với Cấp uỷ đảng chính quyền đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở vật chất.
- Tham mưu các cấp giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ đãi ngộ cho anh em giáo viên. Chi Bộ cùng Công đoàn cơ sở và Chi đoàn giáo viên phối hợp bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên vào Đảng .
- Chủ động mở hội nghị hội cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của điều lệ hội. Tổ chức họp phụ huynh học sinh 2 kỳ: T9/ 2016, và T1/2017.

     5.Công tác quản lý giáo dục:

 * ChØ tiªu:

- Quản lí tốt các loại hồ sơ sổ sách trong cơ quan và trong các trường theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT và quy định của Phòng GDĐT thành phố

- Quan tâm tu sửa, trang trí, trang bị bàn ghế, thiết bị trong lớp học, đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch, đẹp .

- Tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và tạo cảnh quan nhà trường, vệ sinh trường lớp; mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho giảng dạy các môn văn hoá và giáo dục thể chất .

- Giữ vững kỷ cương nền nếp của trường, từ đặc điểm, tình hình ra được kế hoạch sát thực tế.Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thường xuyên, đẩy mạnh phong trào nhà trường về mọi mặt, chú ý kiểm tra đột xuất.
 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV được 3 Đ/c = 18,75% giáo viên. Kiểm tra chuyên đề: 75-80% GV, nhân viên. 
 - Chú ý chỉ đạo: Đối với khối 6,7 thực hiện triển khai thí điểm  mô hỡnh trường học mới VN theo đúng hướng dẫn của SGD &ĐT; Phũng GD&ĐT). Chỉ đạo GVđổi mới kiểm tra ĐGKQ học tập của HS thúc đẩy đổi mới PPDH, thực hiện việc giảng dạy bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, phù hợp với đối tượng HS, coi trọng giáo dục đao đức, giá trị và kĩ năng sống cho HS với nội dung thiết thực trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nam .
- Về công tác quản lý tài chính: Đảm bảo chế độ tiền lương, đúng thời điểm, không để chậm, nợ tiền lương của giáo viên; đảm bảo công tác tài chính công khai dân chủ và thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý tài chính theo quy định của nhà nước.
      * Biện pháp:
 - Vận dụng sáng tạo, có khoa học các hình thức quản lý phù hợp đối tượng.

Thông qua sinh hoạt thường kỳ, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho các thành viên trong hội đồng để mọi người hiểu và bắt nhịp với người quản lý chung.

- Quan tâm tu sửa, trang trí, trang bị bàn ghế, thiết bị trong lớp học, đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch, đẹp .

- Tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và tạo cảnh quan nhà trường, vệ sinh trường lớp; mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho giảng dạy các môn văn hoá và giáo dục thể chất .

- Xây dựng mạng lưới thông tin đa chiều bằng việc tổ chức giao ban vào  tiết 2,3 thứ 7 trong tuần để nắm tình hình, ra quyết định đúng kịp thời. Yêu cầu các tổ nghiêm túc thực hiện" Đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng theo tiêu chí thi đua  đã xây dựng trong "Hội nghị Cán bộ công chức".
 - Duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra đôn đốc trong khi tổ chức cho anh em thực hiện kế hoạch. Chú ý kiểm tra cá nhân, đơn vị điển hình và cá biệt yếu kém.
   - Phát động kịp thời các đợt thi đua gối sóng với nội dung thiết thực, sơ kết, động viên khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thường xuyên.
   - Quản lý tốt công tác tài chính, tài sản của trường theo các nguyên tắc đã được hướng dẫn, đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho tập thể giáo viên và học sinh; Thực hiện nghiêm túc việc công khai thu, chi tài chính tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh theo đúng Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
- Lắng nghe dư luận, để nắm bắt kịp thời những biểu hiện mất đoàn kết để kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ uốn nắn.
6.Công tác thi đua, khen thưởng.
  -Trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động Tiên Tiến "
  - Liên đội TNTPHCM đạt tiêu chuẩn "Liên đội mạnh"và có giấy khen của Tỉnh Đoàn .
  - 3 đ/c đạt danh hiệu " CSTĐ cấp Cơ sở".
  - 100% giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua "Lao động tiên tíên". Trên 78% giáo viên đạt danh hiệu này.
- >14% học sinh đạt danh hiệu "Học sinh giỏi"
- 40%- 45% học sinh đạt danh hiệu "Học sinh tiên tiến"

* Biện pháp : Khen thưởng kịp thời động viên những GV làm tốt, nhắc nhở phê bình những GV làm chưa tốt.

               mức thưởng cho tập thể và cá nhân

1- Tập thể:

- Tập thể lớp xếp thứ 1: 100.000 đ

- Tập thể lớp xếp thứ 2: 70.000 đ

- Tập thể lớp xếp thứ 3: 50.000 đ

2- Cá nhân:

- Đạt danh hiệu" CSTĐ" các cấp: 1.210.000 đ

- Đạt danh hiệu" Lđtt": 390.000đ

- Kết quả tuyển sinh vào THPT : Môn GD xếp 1-5/19 trường : 150.000đ, xếp 6-9/19 trường :100.000đ, xếp 10-13/19 trường :70.000đ .

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Đồng đội có học sinh đạt giải nhất thưởng cho GV 100.000đ; giải nhì thưởng 70.000đ, giải ba thưởng 50.000đ .

- Hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố đạt giờ Giỏi: 100.000 đ

- Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tỉnh đạt giờ Giỏi: 150.000 đ

- Đạt danh hiệu" Học sinh Giỏi": 1 giấy khen +3tập giấy bãi bằng+ 1 bỳt.

- Đạt danh hiệu" Học sinh Tiên tiến": 1 giấy khen +2 tập giấy bãi bằng+ 1 bỳt.

C - TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            I/ Mốc thời gian và các công việc chính.                            

 

tháng

nội dung

thời gian

thực hiện

8/2016

- Kiện toàn biên chế các lớp

- Dự các chuyên đề BDCM của ngành (Tập huấn mụ hỡnh THM VN) .

- Kiểm tra lại, phân loại học sinh.

- Tuần sinh hoạt tập thể.

- Tổ chức phân công chuyên môn, TKB, dạy và học chính khóa

 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới

01/8 - 20/8

 

 

15/08

15-20/08

22-30/8

 

25/8-  04/9

9/2016

- Tổ chưc khai giảng năm học 2016-2017

- Báo cáo sau khai giảng

- Xây dựng kế hoạch năm học- kế hoạch dạy thêm, học thêmvà duyệt kế hoạch với phòng giáo dục.

- Tổ chức hội thảo GVCN năm học 2016-2017; SHCM cấp cụm, trường     

 -Lên thống kế phổ cập  năm học 2016-2017

- Kiểm tra chuyên đề: 2đ/c

 

5/9

 

6/9 -22/9

10/9-26/9

24/9-05/10

 

20/9-30/9

20/9-30/9

10/2016

- Duyệt thống kê phổ cập cấp THCS với phòng giáo dục.

- Xây dựng các loại kế hoạch còn lại của trường

- Thi GVG cấp trường, GVCN giỏi cấp trường; Thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp trường.

 

- Hội thảo GVCN cấp TP

- Kiểm tra việc THNV của GV:2 đ/c; chuyên đề :2 đ/c

 

10/10-15/10

10/10-28/10

05/10-28/10

Theo hướng dẫn

6/10

25/10-31/10

 

11/2016

- Tham gia thi HSG TDTT cấp trường +Thi nghiờn cứu khoa học kĩ thuật cấp TP; thi VN: dàn hợp xướng các trường

 - Sở, Phũng thanh, kiểm tra (Thanh Chõu;LKT)

-Thi nghề phổ thông cho K9

- Tổ chức ngày "Nhà giáo Việt Nam"

- Kiểm tra chuyên đề: 1đ/c

 Theo hướng dẫn

 

Theo lịch

Theo lịch

20/11

12/2016

- Thi Olimpic tiếng Anh, OTE cấp trường.

-Thi dạy học theo chủ đề tớch hợp đối với GV; vận dụng kiến thức liờn mụn giải quyết tỡnh huống thực tiễn cấp thành phố đối với HS trung học cấp thành phố.

- Kiểm tra chuyên đề: 2 đ/c

-Thi khoa học kĩ thuật dành cho HS T.Học cấp tỉnh .

- Thi HSG TDTT cấp TP

Theo hướng dẫn

 

 

15/12

Theo lịch

Theo hướng dẫn

01/2017

-  Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I .

- Kết thúc Học kì 1

- Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I 

-Thi GVG cấp thành phố . Thi Olimpic tiờng Anh cấp thành phố; thi toỏnViolimpic cấp trường .

-Thi dạy học theo chủ đề tớch hợp đối với GV cấp tỉnh.  Cuộc thi vận dụng kiến thức liờn mụn giải quyết tỡnh huống thực tiễn cấp tỉnh .Thi TDTT cấp tỉnh

- Kiểm tra chuyên đề: 1 đ/c

 

29/12-

Theo hướng dẫn

9/1/2015

12/1/2015

Theo lịch

 

 

Theo lịch

02/2017

-  Hội thi tài năng tiếng anh( OTE) cấp TP, cấp Tỉnh

- Kiểm tra chuyên đề: 1 đ/c

- Sinh hoạt CM cấp TP; thi HSG cấp trường .

- Thi GV làm TPTĐ giỏi Cấp TP

Theo HD

17/2-28/02

Theo hướng dẫn

3/2017

- Thi,  và kiểm tra HSG văn hóa K9; K6,7,8 cấp TP .

- Sở, Phũng thanh, kiểm tra ( Kim Bỡnh, Liờm Tiết)

- Kiểm tra việc THNV của GV: 1đ/c; chuyên đề:1đ/c

- Sinh hoạt CM cấp TP; thi toỏnViolimpic cấpTP

- Thi KHKT cấp quốc gia

15-19/3

Theo lịch

Theo hướng dẫn

Theo hướng dẫn

4/2017

- Thi HSG văn hóa K9 cấp tỉnh .

 -Thi Olimpic tiờng Anh cấp quốc gia. Giải toỏn qua mạng cấp tỉnh; Sinh hoạt CM cấp TP

- Lên thống kê phổ cập đợt II: 15/4; kiểm tra nền nếp dạy học và công tác Đội .

- Kiểm tra chuyên đề:2đ/c

 Thi hồ sơ bài giảng E-leaning cấp TP.

Theo hướng dẫn

 

11/4-15/4

 

9/4-14/4 Theo lịch

5/2017

- Tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm

- Kết thúc kì II; nộp Hồ sơ thi đua

- Chuẩn bị các điều kiện,T/c xét công nhận TN THCS

- Tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.

Theo lịch 23/05

20/5-29/5

29-30/5

6/2017

- Duyệt  tốt nghiệp THCS

- Chuẩn bị tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018, TS lớp 10 THPT.

27/5-6/6

Theo hướng dẫn

 

7/2017

- Cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Theo hướng dẫn

 

 


         II/ Phân công nhiệm vụ.

Stt

Họ  và tên

Phụ trách hoạt động

Ghi chú

1

Lê Thị Thúy Hòa

- Phụ trách chung

- Phụ trách công tác PCGD .

- Phụ trách công tác HNDN.

- Phụ trách Tổ chủ nhiệm.

- Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, tài chớnh

 

2

Cao Đăng Huy

 - Phụ trách CT chuyên môn.

- Phụ trách công tác lao động .

- Phụ trách các hoạt động tập thể .

 

3

Ngô Thị Thu Thủy

- Phụ trách hoạt động của đội TNTPHCM

 

4

 Trần Thị Thanh Thái

- Phụ trách tổ KHXH

 

5

Nguyễn Việt Hùng

- Phụ trách tổ KHTN

 

6

Nguyễn Tuấn Hiển

- Phụ trách hoạt động của CĐCS

 

7

 Cao Đăng Huy

- Phụ trách hoạt động ĐoànTNTPHCM

 

8

Trần Thị Hải Hiếu

- Phụ trách công tác thanh tra và nữ công

 

III. Xây dựng cơ sở vật chất, tài chính :

         - Trong năm học 2016-2017 nhà trường cố gắng huy động sự ủng hộ đóng góp của hội cha mẹ HS gây quỹ hỗ trợ tăng cường CSVC, phục vụ hoạt động dạy và học ( Sửa chữa hệ thống dây điện, quạt điện khu nhà ba tầng; mua bổ sung quạt cho các lớp học; lắp đặt hệ thống nước máy đảm bảo có nước sạch cho thầy và trò sử dụng đạt yêu cầu VS; trang trí lớp học theo mô hình trường học mới VNEN K6,7… )

       -  Các nguồn tài chính (Ngân sách, học phí ) thu chi theo đúng dự toán chi tiết đã duyệt với PGD .

       -  BHYT (häc sinh): thu theo HD số ./BHXH-PT  ngày …./08/2016 .

IV. Một số quy định về bình xét thi đua năm học 2016-2017:

1. Đối với giáo viên

1.1. Lãnh đạo:

- Nếu trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc thì Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (cấp cao hơn nếu đủ điều kiện nhưng chỉ 01 đ/c).

- Nếu trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến thì chỉ 01 đ/c lãnh đạo được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 01 đ/c đ/c lãnh đạo được đề nghị tặng giấy khen của UBND thành phố.

- Nếu trường không đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến thì lãnh đạo nhà trường không được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND thành phố.

1.2. Giáo viên, NV:

- Căn cứ kết quả công tác, các tổ chuyên môn tổ chức bình xét xếp thứ các thành viên từ 1 đến hết.

- Căn cứ kết quả xếp thứ của tổ chuyên môn, ban thi đua nhà trường thảo luận xếp thứ tự cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường từ 1 đến hết.

- Căn cứ kết quả xếp thứ chung của toàn trường, chọn những đ/c có thứ hạng từ cao nhất đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (nếu có đăng ký thi đua). Số lượng theo quy định thứ hạng trường. Tiếp theo đến Giấy khen (những đ/c đủ tiêu chuẩn danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở nhưng không đăng ký, được đề nghị tặng Giấy khen) Số lượng theo quy định thứ hạng trường.

1.3. Một số lưu ý khi bình xét thi đua:

- Người hoàn thành nhiều nhiệm vụ xếp trên, người được phân công nhiều nhiệm vụ, nhiều môn thi, kiểm tra, những cuộc thi đạt kết quả cao, kỳ thi có hệ số cao xếp trên (nếu cùng thứ hạng).

- Nếu nhiều đồng chí cùng thứ hạng thì giáo viên xếp trên cán bộ, quần chúng xếp trên Đảng viên.

- Kết quả thi đua được lấy làm căn cứ đánh giá công chức, viên chức.

Dự kiến: (Được thực hiện sau khi Hội nghi cán bộ CCVC quyết định)

+ Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

+ Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là những đ/c được tặng giấy khen;

Còn lại là hoàn thành nhiệm vụ.

+ Những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ là đ/c vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo… có biên bản của các cấp kiểm tra.  

2. Đối với học sinh

        - Căn cứ vào kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh theo thông tư 58(K8,9) C/v 4669/BGD&ĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá quá trình học tập của học sinh (Đối với HS khối 6,7).

         - Ban thi đua nhà trường quyết định khen và thưởng những học sinh đạt danh hiệu và tiêu chí về điểm kiểm tra cuối năm (tiêu chí do ban thi đua quyết định) 

- Ban thi đua nhà trường quyết định khen những học sinh đạt danh hiệu và không đạt tiêu chí về điểm kiểm tra cuối năm (tiêu chí do ban thi đua quyết định) 

 

      UBND XÃ TIÊN TÂN

                HIỆU TRƯỞNG

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PHÒNG GD&ĐT T.P PH Ủ LÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tiêu chí thi đua trong năm học 2016-2017

1.      Xếp loại hàng tháng:( hệ số 2)  100đ

Các tiêu chí đánh giá :

 Nội dung đánh giá

 Tiêu chí cụ thể

 Điểm trừ

Kỉ luật lao động

 Đi muộn <5 phút

Đi muộn >5 phút

Bỏ tiết dạy( GV không có mặt trong lớp ), hoặc quên tiết dạy…

10đ

Dạy không ghi SĐB

 Nghỉ có phép >1 ngày

 Đổi buổi, tiết  không dạy

10đ

 Nghỉhọp HĐồng,Shoạt CM….

         +có phép từ 2 lần trở lên

         +Không phép

 

10đ

Nền nếp C.Môn

 Kí sổ đầu bài không đủ thủ tụcHC, chậm…

 Đăng kí GD không khớp các loại hồ sơ

  Không có giáo án lên lớp

Đình chỉ dạy, lập biên bản

Kí giáo án không đúng thời gian quy định

 Chấm trả bài không đúng thời gian, cập nhật điểm muộn…

 Không sử dụng đồ dùng dạy học như đã đăng kí

 Chủ nhiệm lớp không kiểm diện hàng tháng ( cuối tháng)

 Dạy học trên lớp không khớp đăng kí GD

 Các vi phạm khác (như : nộp báo cáo chậm, các nhiệm vụ khác được phân cụng không hoàn thành …)

Trừ từ 5đ đến 20 đ theo mức độ liên quan ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường

Phòng hoặc Sở GD&ĐT thanh, kiểm tra nếu vi phạm

 Theo mức độ liên quan ảnh hưởng đến thành tích, công việc chung của nhà trường (Theo đánh giá của tổ chuyên môn trừ điểm cho phù hợp mức độ vi phạm.)

 

Xếp loại A: Tổng điểm đạt : từ  80 -100 đ

Xếp loại B: Tổng điểm đạt : từ  70 - <80 đ

Xếp loại C: Tổng điểm đạt : từ  50 - <70 đ

 Không xếp loại :  < 50 đ .

2 Công tác DH: Hội thi GVG ( Hệ số 2 )

 a, Cấp trường:

 Giờ Giỏi: 30 đ      ; Giờ Khá: 20 đ         ;  Giờ ĐạtYêu cầu: 10 đ

c, Cấp TP :  Giờ Giỏi: cộng 20 đ (Thưởng 100.000đ); Giờ Khá: cộng 10 đ

d, Cấp tỉnh : Giờ Giỏi :  cộng 20 đ   ( Thưởng 200.000đ );  Giờ Khá: cộng 10đ

3. Công tác HS Giỏi: ( Hệ số 1)

 Xếp 1-5:   cộng 50  đ                   Xếp 6-9: 40 đ

 Xếp 10-13: 30 đ                          Xếp 14-16:20 đ   ; xếp 17 -20: 10 đ

4. Chất lượng đại trà : (Hệ số 1) Tổ chuyên môn + Phó hiệu trưởng sẽ căn cứ  vào chất lượng  chung (bình quân huyện) và xem xét quá trình giảng dạy trong cả học kì, sự cố gắng của GV về C.môn,  các yếu tố khách quan, HS …để xếp loại GV về chất lượng  này.

- Tốt :  30 đ

- Khá :20 đ

 -TB : 10 đ

5. Công tác dạy cấp 3 : Thưởng điểm cộng trực tiếp ( không phải chia hệ số),  và thưởng tiền theo quy định :

 Xếp 1-5: thưởng 5đ     +200.000đ

 Xếp 6-9: thưởng 3đ     +150.000đ

 Xếp 10-12: thưởng 2đ +100.000đ

6. Công tác nhủ nhiệm : Thưởng điểm cộng trực tiếp( không phải chia hệ số),

Xếp 1-2: thưởng 5đ 

 Xếp 3-4: thưởng 3đ

  *Lưu ý : - chỉ chia hệ số 4 công tác đầu tiên, mục 5,6 cộng điểm thưởng trực tiếp cho GV.

                 - Xếp loại thi đua  của gv toàn trường tính điểm theo độ dốc

Chỉ tiêu  số lượng lao động tiên tiến , CSTĐCS bỡnh bầu theo quy định của UBNDTP.[1] Theo Công văn số 1381/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2016 v/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường năm học 2016-2017 và Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...