Bạn cần biết

Công khai tài chính năm 2016

BiÓu mÉu

phßng gi¸o dôc TP Phñ Lý

C«ng khai theo th«ng t­ 09/2009/TT- Bé GD §T

tr­êng thcs tiªn T©n

Ngµy 07 th¸ng 05 n¨m 2009 cña Bé tr­ëng Bé Giãa dôc vµ §µo t¹o

th«ng b¸o

c«ng khai quyÕt to¸n thu - chi nguån ng©n s¸ch, nguån kh¸c n¨m 2016

STT

chØ tiªu

 sè liÖu b¸o c¸o
 quyÕt to¸n

sè liÖu quyÕt to¸n
 ®­îc duyÖt

Ghi chó

A

QuyÕt to¸n thu

 

 

 

I

Tæng sè thu

 

 

 

1

Thu sù nghiÖp kh¸c

230.393.500

230.393.500

 

 

Quü häc phÝ

84.427.500

84.427.500

 

 

CÊp bï häc phÝ

7.852.000

7.852.000

 

 

Häc thªm nghÒ

18.516.000

18.516.000

 

 

LÖ phÝ nghÒ

1.950.000

1.950.000

 

 

Häc thªm c¸c m«n kh¸c

117.648.000

117.648.000

 

II

Sè thu nép ng©n  s¸ch nhµ n­íc

0

 

 

 

Quü häc phÝ

92.154.000

92.279.500

 

 

40% hç chî t¨ng l­¬ng

21.912.000

21.912.000

 

 

60% ®iÒu tiÕt chung

70.242.000

70.367.500

 

III

Sè ®­îc ®Ó l¹i chi theo chÓ ®é

208.481.500

208.481.500

 

 

Quü häc phÝ 60%

70.367.500

70.367.500

 

 

Häc thªm nghÒ

18.516.000

18.516.000

 

 

LÖ phÝ nghÒ

1.950.000

1.950.000

 

 

Häc thªm c¸c m«n kh¸c

117.648.000

117.648.000

 

B

QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc

2.069.615.000

2.069.615.000

 

I

Lo¹i 14 - 03

 

 

 

1

Chi thanh to¸n c¸ nh©n

1.794.953.000

1.794.953.000

 

 

Môc 6000 L­¬ng biªn chÕ

1.024.091.000

1.024.091.000

 

 

Môc 6049

0

 

 

 

Môc 6050 l­¬ng H§ ng¾n h¹n

17.738.000

17.738.000

 

 

Môc 6100

452.560.000

452.560.000

 

 

Môc 6300

287.340.000

287.340.000

 

 

Môc 6400

6.624.000

6.624.000

 

 

Môc 6406

6.600.000

6.600.000

 

2

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

178.396.000

178.396.000

 

 

Môc 6500

6.242.000

6.242.000

 

 

Môc 6550

20.604.000

20.604.000

 

 

Môc 6552

0

 

 

 

Môc 6600

3.080.000

3.080.000

 

 

Môc 6700

10.200.000

10.200.000

 

 

Môc 6750

300.000

300.000

 

 

Môc 6900

63.540.000

63.540.000

 

 

Môc 7000

74.430.000

74.430.000

 

3

Chi kh¸c

29.816.000

29.816.000

 

 

Môc 7750

21.964.000

21.964.000

 

 

Môc 7766

7.852.000

7.852.000

 

3

Chi mua s¾m, söa ch÷a lín

66.450.000

66.450.000

 

 

Môc 9003

8.500.000

8.500.000

 

 

Môc 9050

57.950.000

57.950.000

 

C

Dù to¸n chi nguån kh¸c

 

 

 

Ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2017

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

 

Tải tệp đính kèm
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...