Bạn cần biết

Công khai quyết toán thu, chi nguồn NSNN năm 2018 trường THCS Tiên Tân
Biểu số 21
(công khai theo thông tư 56/20017/TT- BTC
ngày 28/12/2007 của Bộ TC)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Th«ng b¸o 
C«ng khai quyÕt to¸n thu chi nguån nsnn n¨m 2018
§¬n vÞ: Tr­êng THCS x· Tiªn T©n
STT Néi dung Dù to¸n ®­îc giao  Sè d­îc duyÖt 
 
Sè d­ n¨m tr­íc chuyÓn sang 19.591.000 19.591.000
A quyÕt to¸n thu          95.095.000        95.095.000
I tæng sè thu          95.095.000        95.095.000
1 Thu häc phÝ                         
a Sè chi häc phÝ    
b 40% ®Ó thùc hiÖn CCTL n¨m 2018          38.643.800        38.643.800
c Chi tõ nguån  häc phÝ  ®Ó l¹i (60%)          61.579.000        61.579.000
d Thu cÊp bï häc phÝ            6.270.000          6.270.000
e Sè d­ chuyÓn n¨m sau    
2 Thu sù nghiÖp kh¸c        108.842.000      108.842.000
II Số thu nộp NSNN                         -                         -  
1 Phí, lệ phí    
  - Học phí    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B quyÕt to¸n Chi nsnn cÊp n¨m 2016     2.472.703.800   2.472.703.800
1 Chi th­êng xuyªn cho nhiÖm vô ®­îc giao      2.372.481.000   2.372.481.000
  TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n     2.031.929.300   2.031.929.300
  Môc 6000 - TiÒn l­¬ng     1.050.490.200   1.050.490.200
  Môc 6050 - TiÒn c«ng        110.760.000      110.760.000
  Môc 6100 - Phô cÊp l­¬ng        538.062.400      538.062.400
  Môc 6200 - TiÒn th­ëng               300.000             300.000
  Môc 6250 - Phóc lîi tËp thÓ               600.000             600.000
  Môc 6300 - C¸c kho¶n ®ãng gãp        323.464.700      323.464.700
  Môc 6400 - C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n            8.252.000          8.252.000
  TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô        276.320.000      276.320.000
  Môc 6500 - Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng          10.904.500        10.904.500
  Môc 6550 - VËt t­ v¨n phßng          50.257.000        50.257.000
  Môc 6600 - Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c          10.134.000        10.134.000
  Môc 6700 - C«ng t¸c phÝ          13.800.000        13.800.000
  Môc 6750 -  Chi phÝ thuª, m­ín          77.750.000        77.750.000
  Môc 6900 - Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ dïng cho Cm«n          83.740.000        83.740.000
  Môc 7000 - Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh          29.734.500        29.734.500
  TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c          53.931.700        53.931.700
  Môc 7750 - Chi kh¸c          53.931.700        53.931.700
  TiÓu nhãm 0135:Chi hç trî …vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n          10.300.000        10.300.000
  Môc 7053 -mua b¶o tr× phÇn mÒn c«ng nghÖ th«ng tin          10.300.000        10.300.000
  Môc 9050 - Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c Cm«n    
2 Chi phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ (Häc phÝ)        100.222.800      100.222.800
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n          38.643.800        38.643.800
  Môc 6000 - TiÒn l­¬ng          18.293.800        18.293.800
  Môc 6100 - Phô cÊp l­¬ng          20.350.000        20.350.000
  Môc 6250 - Phóc lîi tËp thÓ    
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô          53.069.000        53.069.000
  Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng            4.900.000          4.900.000
  Môc 6600 - Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c               650.000             650.000
  Môc 6650 - Héi nghÞ    
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín            7.100.000          7.100.000
  Môc 6900:Söa ch÷a TX TSC§            9.705.000          9.705.000
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô CM cña tõng ngµnh          30.714.000        30.714.000
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c            8.510.000          8.510.000
  Môc 7750 : Chi kh¸c            8.510.000          8.510.000
  TN 0135: Chi hç trî…vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n                         -                         -  
  Môc 9050: Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n    
       
                                                                                   Tiªn T©n, ngµy   7  th¸ng 2 n¨m 2019
HiÖu tr­ëng
Lª ThÞ Thóy Hßa
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...