Bạn cần biết

Công khai tài chính năm 2017
Đơn vị: Trường THCS Tiên Tân Biểu số 21
Chương: 622 (công khai theo thông tư 56/20017/TT- BTC
ngày 28/12/2007 của Bộ TC)
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu 97.735.000  
1 Thu phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 91.465.000  
  CÊp bï häc phÝ 6.270.000  
4 Thu sự nghiệp khác 164.244.000  
  LÖ phÝ nghÒ 1.330.000  
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c 95.976.000  
  Học thêm nghề 10.994.000  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  40% chi hỗ trợ tăng lương 21.912.000  
  60% điều tiết chung 60.037.000  
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ 176.507.000  
1 Phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 60% 60.037.000  
  Lệ phí thi nghề 9.500.000  
  Học thêm nghề 10.994.000  
  Học thêm các môn khác 95.976.000  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.395.869.800  
I Loại 490 khoản 493    
1 Chi thanh toán cá nhân 1.954.528.150  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 383.253.650  
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác 58.088.000  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
Ngày 15 tháng 06 năm 2018   
Thủ trưởng đơn vị
Tải tệp đính kèm
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...