Bạn cần biết

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018
Đơn vị: Trường THCS Tiên Tân Biểu số 21
Chương: 622 (công khai theo thông tư 56/20017/TT- BTC
ngày 28/12/2007 của Bộ TC)
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2019
ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu 66.180.000  
1 Thu phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 66.180.000  
  CÊp bï häc phÝ    
4 Thu sự nghiệp khác    
  LÖ phÝ nghÒ    
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c    
  Học thêm nghề    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí 61.180.000  
  40% chi hỗ trợ tăng lương 26.472.000  
  60% điều tiết chung 34.708.000  
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ 34.708.000  
1 Phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 60% 34.708.000  
  Lệ phí thi nghề    
  Học thêm nghề    
  Học thêm các môn khác    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.271.710.000  
I Loại 490 khoản 493    
1 Chi thanh toán cá nhân 2.113.488.000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 149.722.000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác 8.500.000  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
Ngày 20 tháng 01 năm 2019  
Thủ trưởng đơn vị
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...