Tin tức/(Trường THCS Lê Hồng Phong)/Tin tức - Sự kiện/
thời khóa biểu

Trường THCS Lê Hồng Phong cùng với các trường khác trong toàn quốc đã bắt đầu tuần học đầu tiên của năm học 2018- 2019 với tinh thần hăng hái và quyết tâm.

Nhà trường đã lên thời khóa biểu cụ thể cho từng môn, từng lớp và từng khối:

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                        
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ 20/8/2018 đến 25/8/2018 ( Tuần 1)
                                   
Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C
2 1 Nhạc - Yến Toán - Kế Toán - Xuân Văn - Hải Văn - L.Thủy Toán - T.Hoa Toán - Khuyên Văn - Minh T.Anh - Thúy Sinh - Hiền T.Anh - Huyền Văn - N.Hiếu Văn - Hương Văn - V.Hoa Văn - Hạnh Toán - T.Anh
2 Văn - Huế T.Anh - Quỳnh Văn - L.Thủy CN - T.Thủy Lý - Quyến Sử - Bích Địa - Th.Huyền Văn - Minh Nhạc - Yến TD - Tiến Sinh - Hiền Toán - Tùng Văn - Hương Văn - V.Hoa Văn - Hạnh Sinh - Nhung
3 Toán - Kế Lý - Quyến T.Anh - Quỳnh MT - Huế Toán - Xuân T.Anh - Thúy GDCD - Minh Sinh - Hiền Sử - Bích T.Anh - Huyền CN - T.Thủy Sử - N.Hiếu TD - Tiến Lý - Tùng CN - Long Văn - V. Hoa
4 T.Anh - Quỳnh Văn - Hải Sinh - Nhung Lý - Quyến CN - T.Thủy Sinh - Hiền T.Anh - Thúy Địa - Th.Huyền Toán - Khuyên Toán - T.Hoa Toán - Tùng T.Anh - Huyền CN - Kế Sử - Bích Toán - Xuân CN - Long
5 HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) HĐNG(TC) - TV HĐNG(TC) - TV HĐNG(TC) - TV HĐNG(TC) - TV HĐNG(TC) - TV HĐNG(TC) - TV HĐNG(TC) - TV
3 1 Toán - Kế Nhạc - Yến Sinh - Nhung Sử - L.Thủy T.Anh - Huyền Địa - Th.Huyền Toán - Khuyên Sinh - Hiền TD - Tiến Toán - T.Hoa CN - T.Thủy Lý - Tùng Toán - T.Anh TD - Lợi T.Anh - Thúy Hóa - Long
2 TD - Lợi Toán - Kế Địa - Th.Huyền Toán - Khuyên Văn - L.Thủy TD - Tiến Nhạc - Yến Toán - T. Hoa T.Anh - Thúy CN - T.Thủy Lý - Quyến Hóa - Long T.Anh - Huyền Toán - T.Anh Sinh - Nhung Văn - V. Hoa
3 TC - L.Thủy Sinh - Nhung CN - T.Thủy GDCD - Minh Tin - Kế Toán - T.Hoa TD - Tiến T.Anh - Thúy Toán - Khuyên Văn - Hương T.Anh - Huyền Sử - N.Hiếu Địa - Th.Huyền Văn - V.Hoa Sử - Bích Toán - T.Anh
4 Sinh - Nhung TC - L.Thủy Lý - Quyến Tin - Kế CN - T.Thủy T.Anh - Thúy Văn - Minh Địa - Th.Huyền Sử - Bích Văn - Hương Văn - N.Hiếu Sinh - Hiền Lý - Tùng MT-Yến Hóa - Long TD - Lợi
5 Thư viện Thư viện Thư viện Thư viện Thư viện MT - Long Địa - Th.Huyền Sử - Bích GDCD - Minh MT - Quyến Sinh - Hiền CN - Tiến GDCD - Hương TC - V.Hoa Lý - Tùng MT-Yến
4 1 Toán - Kế GDCD - Huế Văn - L.Thủy Văn - Hải Toán - Xuân Địa - Th.Huyền Sinh - Hiền T.Anh - Thúy CN - T.Thủy Lý - Quyến Toán - Tùng Văn - N.Hiếu TD - Tiến Toán - T.Anh Văn - Hạnh TD - Lợi
2 Văn - Huế Văn - Hải Văn - L.Thủy TD - Lợi T.Anh - Huyền Văn - Hà TD - Tiến Nhạc - Yến Địa - Th.Huyền Địa - Hạnh Sử - N.Hiếu Sinh - Hiền Toán - T.Anh T.Anh - Quỳnh Toán - Xuân Sử - Bích
3 Văn - Huế Văn - Hải Toán - Xuân Nhạc - Yến Sử - L.Thủy CN - T.Thủy TC - Th.Huyền Lý - Quyến Văn - Hà T.Anh - Huyền Văn - N.Hiếu Toán - Tùng CN - Kế TC - T.Anh TD - Lợi T.Anh - Quỳnh
4 GDCD - Huế T.Anh - Quỳnh Nhạc - Yến Sinh - Nhung TD - Lợi Sinh - Hiền CN - T.Thủy Sử - Bích Văn - Hà TD - Tiến Địa - Th.Huyền T.Anh - Huyền Hóa - Long Lý - Tùng Địa - Hạnh Toán - T.Anh
5           Nhạc - Yến Sử - Bích CN - T.Thủy Sinh - Hiền Hóa - Long MT - Quyến Địa - Th.Huyền TC - T.Anh Sinh - Nhung T.Anh - Thúy Lý - Tùng
5 1 Toán - Kế MT - Huế TD - Lợi T.Anh - Quỳnh Nhạc - Yến Văn - Hà T.Anh - Thúy Văn - Minh Toán - Khuyên Hóa - Long TD - Tiến Toán - Tùng Văn - Hương Văn - V.Hoa Toán - Xuân Địa - Hạnh
2 TD - Lợi Toán - Kế T.Anh - Quỳnh Toán - Khuyên Sinh - Hiền Văn - Hà Văn - Minh TD - Tiến TC - H.Hiếu Toán - T.Hoa TC - Tùng Nhạc - Yến Hóa - Long GDCD - Hương Văn - Hạnh Văn - V. Hoa
3 T.Anh - Quỳnh Sử - Bích MT - Huế Tin - Kế Toán - Xuân TC - Th.Huyền Văn - Minh Toán - T. Hoa TD - Tiến Nhạc - Yến Hóa - Long GDCD - Hương Sử - Hải Địa - Hạnh Lý - Tùng Văn - V. Hoa
4 Sử - Bích T.Anh - Quỳnh TC - Xuân Địa - Th.Huyền TD - Lợi Toán - T.Hoa Toán - Khuyên TC - H.Hiếu Văn - Hà Sinh - Hiền Toán - Tùng TD - Tiến Nhạc - Yến TD - Lợi T.Anh - Thúy Hóa - Long
5                   Sử - Hải Nhạc - Yến CN - Tiến Sinh -Hiền Hóa - Long Địa - Hạnh Lý - Tùng
6 1 CN - T.Thủy Văn - Hải GDCD - Minh T.Anh - Quỳnh Văn - L.Thủy Toán - T.Hoa MT - Long TD - Tiến Văn - Hà T.Anh - Huyền Văn - N.Hiếu Toán - Tùng MT - Quyến Toán - T.Anh Sinh - Nhung GDCD - Hương
2 TC - Kế CN - T.Thủy T.Anh - Quỳnh TD - Lợi Văn - L.Thủy TD - Tiến Sinh - Hiền GDCD - Minh TC - Khuyên Toán - T.Hoa Văn - N.Hiếu TC - Tùng Toán - T.Anh Hóa - Long GDCD - Hương Địa - Hạnh
3 MT - Huế Toán - Kế TD - Lợi Sinh - Nhung Sinh - Hiền GDCD - Minh Toán - Khuyên Toán - T. Hoa MT - Quyến Văn - Hương TD - Tiến Hóa - Long T.Anh - Huyền T.Anh - Quỳnh Văn - Hạnh Toán - T.Anh
4 T.Anh - Quỳnh TD - Lợi Toán - Xuân Toán - Khuyên Tin - Kế Văn - Hà Văn - Minh MT - Quyến Sinh - Hiền TC - T.Hằng Toán - Tùng TD - Tiến Sử - Hải CN - T.Thủy Hóa - Long Sinh - Nhung
5 Lý - Quyến TC - Kế Sử - L.Thủy CN - T.Thủy GDCD - Huế Thư viện Thư viện Thư viện Thư viện Sử - Hải Hóa - Long T.Anh - Huyền Sinh -Hiền Địa - Hạnh MT - Yến T.Anh - Quỳnh
7 1 Địa - Th.Huyền TD - Lợi CN - T.Thủy Văn - Hải MT - Huế T.Anh - Thúy Sử - Bích Toán - T. Hoa Toán - Khuyên Văn - Hương TC - T.Hằng MT- Quyến Toán - T.Anh T.Anh - Quỳnh Toán - Xuân Văn - V. Hoa
2 Sinh - Nhung CN - T.Thủy Toán - Xuân Văn - Hải Địa - Th.Huyền TC - T.Hoa Lý - Quyến Văn - Minh T.Anh - Thúy GDCD - Hương Sử - N.Hiếu TC - T.Hằng T.Anh - Huyền Toán - T.Anh TD - Lợi TC - V.Hoa
3 Văn - Huế Địa - Th.Huyền Văn - L.Thủy Toán - Khuyên T.Anh - Huyền Sử - Bích T.Anh - Thúy TC - T.Hoa Lý - Quyến CN - T.Thủy GDCD - Hương Văn - N.Hiếu TC - T.Hằng Sinh - Nhung TC - Xuân T.Anh - Quỳnh
4 CN - T.Thủy Sinh - Nhung TC - L.Thủy T.Anh - Quỳnh Toán - Xuân Lý - Quyến TC - Khuyên T.Anh - Thúy Địa - Th.Huyền TC - T.Hoa T.Anh - Huyền Văn - N.Hiếu Văn - Hương Văn - V.Hoa TC - Hạnh TC - T.Anh
5 SHL - Huế SHL - Nhung SHL - L.Thủy SHL - Hải SHL - Xuân SHL - Bích SHL - Thúy SHL - Minh SHL- Khuyên SHL - T.Hoa SHL - Huyền SHL - N.Hiếu SHL - Hương SHL - V.Hoa SHL - Hạnh SHL -T.Anh
Tác giả: thcslehongphong
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...