Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
Công khai quyết toán thu, chi nguồn NSNN năm 2018: Trường THCS Tiên Tân
   

Biểu số 21

   

(công khai theo thông tư 56/20017/TT- BTC

   

ngày 28/12/2007 của Bộ TC)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

   

Th«ng b¸o

C«ng khai quyÕt to¸n thu chi nguån nsnn n¨m 2018

§¬n vÞ: Tr­êng THCS x· Tiªn T©n

STT

Néi dung

Dù to¸n ®­îc giao

 Sè d­îc duyÖt

 

Sè d­ n¨m tr­íc chuyÓn sang

19.591.000

19.591.000

A

quyÕt to¸n thu

         95.095.000

       95.095.000

I

tæng sè thu

         95.095.000

       95.095.000

1

Thu häc phÝ                    

 

 

a

Sè chi häc phÝ

 

 

b

40% ®Ó thùc hiÖn CCTL n¨m 2018

         38.643.800

       38.643.800

c

Chi tõ nguån  häc phÝ  ®Ó l¹i (60%)

         61.579.000

       61.579.000

d

Thu cÊp bï häc phÝ

           6.270.000

         6.270.000

e

Sè d­ chuyÓn n¨m sau

 

 

2

Thu sù nghiÖp kh¸c

       108.842.000

     108.842.000

II

Số thu nộp NSNN

                        -  

                      -  

1

Phí, lệ phí

 

 

 

- Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

B

quyÕt to¸n Chi nsnn cÊp n¨m 2016

    2.472.703.800

  2.472.703.800

1

Chi th­êng xuyªn cho nhiÖm vô ®­îc giao

    2.372.481.000

  2.372.481.000

 

TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n

    2.031.929.300

  2.031.929.300

 

Môc 6000 - TiÒn l­¬ng

    1.050.490.200

  1.050.490.200

 

Môc 6050 - TiÒn c«ng

       110.760.000

     110.760.000

 

Môc 6100 - Phô cÊp l­¬ng

       538.062.400

     538.062.400

 

Môc 6200 - TiÒn th­ëng

              300.000

            300.000

 

Môc 6250 - Phóc lîi tËp thÓ

              600.000

            600.000

 

Môc 6300 - C¸c kho¶n ®ãng gãp

       323.464.700

     323.464.700

 

Môc 6400 - C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n

           8.252.000

         8.252.000

 

TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô

       276.320.000

     276.320.000

 

Môc 6500 - Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng

         10.904.500

       10.904.500

 

Môc 6550 - VËt t­ v¨n phßng

         50.257.000

       50.257.000

 

Môc 6600 - Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c

         10.134.000

       10.134.000

 

Môc 6700 - C«ng t¸c phÝ

         13.800.000

       13.800.000

 

Môc 6750 -  Chi phÝ thuª, m­ín

         77.750.000

       77.750.000

 

Môc 6900 - Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ dïng cho Cm«n

         83.740.000

       83.740.000

 

Môc 7000 - Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh

         29.734.500

       29.734.500

 

TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c

         53.931.700

       53.931.700

 

Môc 7750 - Chi kh¸c

         53.931.700

       53.931.700

 

TiÓu nhãm 0135:Chi hç trî …vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n

         10.300.000

       10.300.000

 

Môc 7053 -mua b¶o tr× phÇn mÒn c«ng nghÖ th«ng tin

         10.300.000

       10.300.000

 

Môc 9050 - Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c Cm«n

 

 

2

Chi phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ (Häc phÝ)

       100.222.800

     100.222.800

 

TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n

         38.643.800

       38.643.800

 

Môc 6000 - TiÒn l­¬ng

         18.293.800

       18.293.800

 

Môc 6100 - Phô cÊp l­¬ng

         20.350.000

       20.350.000

 

Môc 6250 - Phóc lîi tËp thÓ

 

 

 

TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô

         53.069.000

       53.069.000

 

Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng

           4.900.000

         4.900.000

 

Môc 6600 - Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c

              650.000

            650.000

 

Môc 6650 - Héi nghÞ

 

 

 

Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín

           7.100.000

         7.100.000

 

Môc 6900:Söa ch÷a TX TSC§

           9.705.000

         9.705.000

 

Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô CM cña tõng ngµnh

         30.714.000

       30.714.000

 

TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c

           8.510.000

         8.510.000

 

Môc 7750 : Chi kh¸c

           8.510.000

         8.510.000

 

TN 0135: Chi hç trî…vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n

                        -  

                      -  

 

Môc 9050: Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n

 

 

 

 

 

 

       
 

                                                                                   Tiªn T©n, ngµy   7  th¸ng 2 n¨m 2019

   

HiÖu tr­ëng

   

Lª ThÞ Thóy Hßa

Tác giả: thcstientan

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...