Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Số:     /KH-THCS TTa

 

           Tiên Tân, ngày 03 tháng 10 năm 2019

     

              

 KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

 

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP,  HỌC SINH

1. Quy mô phát triển trường lớp, học sinh, giáo viên

     - Huy động 100% học sinh học hết chương trình Tiểu học vào học lớp 6.

     - Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số:

Toàn trường  có 7 lớp với  số học sinh cụ thể như sau:

STT

Khối

Số lớp

Số HS đầu năm

Số HS bỏ học

Số HS chuyển đi

Số HS chuyển về

1

6

2

65

0

0

03

2

7

2

55

0

0

01

3

8

2

60

0

0

0

4

9

1

38

0

0

0

Tổng

7

218

0

0

03

Tổng số cán bộ, GV, nhân viên: 19 Trong đó

- Quản lý : 02 đ/c; Trình độ ĐH

- Giáo viên: 14đ/c ( Trong đó 01 đ/c biệt phái đi PGD ĐT từ 01/09/2017) trên chuẩn 14/14 =100%

- Nhân viên: 03 đ/c; 01 ĐH; 02 trung cấp.

2. Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia

- Công tác tham mưu với địa phương; với các cấp lãnh đạo thực hiện tốt: tháng 06/2017 được UBND xã đầu tư 178 triệu đồng để sắm sửa bàn ghế mới (bàn đôi ghế đơn theo đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia); quét ve lại toàn bộ tường bao và khu nhà ba tầng dãy phòng học của HS.

- Năm học 2017-2018 đã được UBND Tỉnh và SGD &ĐT Hà Nam kiểm tra công nhận lại danh hiệu trường chuẩn quốc gia sau 5 năm. Hiện tại nhà trường vẫn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

3. Công tác thư viện trường học

- Thực hiện nghiêm túc theo các công văn hướng dẫn về công tác thư viện của Sở giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo.

- Công tác tham mưu với địa phương; với các cấp lãnh đạo thực hiện tốt: Huy động được sự ủng hộ tích cực của cha mẹ HS, của các thế hệ HS đóng góp sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, báo … xây dựng được thư viện xanh trong năm học 2017-2018; luôn giữ vững và duy trì hiệu quả  hoạt động của thư viện xanh, thư viện tiên tiến.

4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm định CLGD năm học 2018-2019; thực hiện cải tiến chất lượng một cách nghiêm túc, hiệu quả.

  - Làm tốt công tác văn thư lưu trữ, thu thập, xử lý minh chứng... theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Vẫn giữ vững KĐCLGD: đạt cấp độ 3.

5. Công tác phổ cập giáo dục

5.1. Tích cực tham gia, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong quản lý.

- Văn bản chỉ đạo: Thực hiện nghiêm túc nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư 07/2016/TT- BGD ĐT ngày 22/3/2016.

- Kết quả phổ cập được cập nhật đầy đủ, chính xác trên dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục.

5.2. Củng cố và duy trì kết quả của các đơn vị đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS; nâng tỷ lệ, chất lượng các tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục THCS.

- Công tác tham mưu: tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp bổ sung CSVC, đội ngũ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

-  Kết quả chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tính đến hết năm 2018:

            + PCGD THCS: đạt chuẩn mức độ 3.

            + Xóa mù chữ: đạt chuẩn mức độ 2.           

 5.3. Thực hiện hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ em tàn tật, khuyết tật.

(Nhà trường không có HS khuyết tật)

6. Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Chưa thực hiện

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1.1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019

- Văn bản chỉ đạo: Công văn số 1475 /SGDĐT-GDTrH ngày 06 /9/2018 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

Công văn số 754/PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; kế hoạch 753/ KH- PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

         - Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

+ Việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường năm học 2018-2019 theo đúng Công văn 4612/BGDĐT- GDTrH ngày 03/10/2017; Công văn 5131/BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2017; Công văn số 1551/SGD ĐT-GD TrH ngày 31/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

+Việc thực hiện dạy học chương trình giáo dục địa phương theo hướng dẫn Công văn 1495/ SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam ; Công văn 783/PGD ĐT ngày 18/9/2018.

- Tổ chức đổi mới dạy và học theo chương trình kế hoạch bộ môn; đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học, xây dựng kế hoạch BD HSG, phụ đạo HS yếu…

- Công tác tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam và Phòng giáo dục và đào tạo TP Phủ Lý.

- Kết quả thực hiện đánh giá xếp loại giờ dạy: 100% giờ dạy đảm bảo đạt yêu cầu trở lên.

- Việc thực hiện bảo quản, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học đảm bảo hiệu quả; phát huy tối đa trong công tác dạy và học. Xây dựng được thư viện học liệu (Bộ đề thi đề xuất, giáo án trình chiếu, bài giảng Erning...)

- Kết quả tổ chức, tham gia các Hội thi, Cuộc thi do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động:

  + Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường thực hiện theo Công văn số 1545/HD-SGDĐT ngày 24/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm các cấp ( có 02 sản phẩm)

 + Hội thi tin học trẻ: có 01 HS tham gia

 + Học sinh giỏi TDTT năm học 2018- 2019: xếp thứ 5/19 trường (01 giải nhất cầu lông; 01 giải nhì điền kinh cấp Tỉnh).

 + Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và kiểm tra chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7, 8 cấp thành phố: Tổng số HS dự thi:  21 học sinh. Kết quả có: 14/21 HS đạt giải ( 01 giải nhì; 02học sinh đạt giải Ba: 11 có học sinh đạt giải khuyến khích) Xếp thứ 6/19 trường; Có 3/3 HS khối 9 dự thi cấp tỉnh đạt giải ( trong đó 02 giải ba môn toán,01 giải ba môn sinh học)

- Kết quả tổ chức ôn tập, kiểm tra học kì I ; II:   Kỳ I: xếp thứ 4/19

                                                                                      Kỳ II: xếp thứ 7/19

         - Kết quả  xếp loại  đạo đức cuối năm học 2018-2019

Khối

Số HS

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

65

57

87,69

8

12,31

0

0

0

0

7

55

50

90,91

5

9,09

0

0

0

0

8

60

54

90,0

6

10,0

0

0

0

0

9

38

37

97,37

1

2,63

0

0

0

0

Tổng

218

198

90,83

20

9,17

0

0

0

0

       

         - Kết quả xếp loại Học lực cuối năm 2018 -2019

Khối

Số HS

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

65

13

20,0

28

43,08

24

36,92

0

0

0

0

7

55

13

23,64

28

50,91

14

25,45

0

0

0

0

8

60

14

23,33

26

43,33

20

33,33

0

0

0

0

9

38

15

39,47

21

55,26

2

5,27

0

0

0

0

Tổng

218

55

25,23

103

47,25

60

27,52

0

0

0

0

 

 

- Kết quả xét lên lớp:  100% học sinh được lên lớp.

- Kết quả xét TN THCS:

+ Tổng số học sinh lớp 9 năm học 2018-2019 dự xét TNTHCS: 38/38 = 100%

+ Tổng  số học sinh  đủ điều kiện tốt nghiệp: 38/38 = 100%  Trong đó loại Giỏi: 15/38 =  39,47%; loại Khá: 21/38 = 55,26 %; loại TB: 2/38= 5,27 %

+ Tổng số học sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp: 0

-  Kết quả thi vào THPT ( Năm học 2019- 2020): 36/37 em đỗ THPT trong đó 03 HS đỗ chuyên( 02 chuyên toán, 01 chuyên sinh) đạt bình quân 5,93đ  ( xếp 15/19 )

           1.2. Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo của địa phương, đơn vị...

1.2.1. Kết quả đổi mới phương pháp dạy và học

- Văn bản chỉ đạo: công văn số 3535/BGD ĐT-GDTrH ngày 27/05/2013; công văn số 5555/ BGD ĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

- Kết quả thực hiện: GV đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa các hình thức dạy học: dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo dự án trong môn học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin…

1.2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học gắn với sản xuất kinh doanh...

 - Kết quả triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019: có 02 dự án tham gia thi cấp thành phố; 01 dự án đạt giải khuyến khích, xếp thứ 11/19.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Tổ chức cho 130/218 học sinh tham quan thực tế đảm bảo an toàn, phát huy được năng lực thực tiễn hình thành phẩm chất nhân cách học sinh…

1.2.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh: việc kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, cho điểm và nhận xét, đánh giá qua các sản phẩm học tập của học sinh...

- Văn bản chỉ đạo: công văn số 5333/BGDĐT- GDTrH ngày 29/9/2014; công văn số 1351/SGD ĐT-GD TrH ngày 02/10/2014.

- Công tác tập huấn cho toàn bộ giáo viên:  tập huấn cho GV những nội dung công văn  số 8773/ BGDĐT- GDTrH ngày 30/12/2010 về hướng dẫn soạn đề kiểm tra; công văn số 1857/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 19/12/2016 về việc tập huấn phần mềm quản lý ngân hàng đề thi (xây dựng được Bộ đề thi đề xuất)

1.2.4. Kết quả triển khai và thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn

- Kết quả công tác đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn: GV dạy thể nghiệm, trao đổi thảo luận nội dung giờ dạy, thực hiện việc ĐMPPDH, KTĐG theo định hướng phát triển NLHS.., tập trung đổi mới SHCM trên việc phân tích hoạt động học tập của HS và SHCM theo chuyên đề.

- Kết quả sinh hoạt chuyên môn theo cụm và cấp thành phố: sinh hoạt 2 đợt theo đúng kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo TP Phủ Lý; 100% cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, đảm bảo hiệu quả.

1.3. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở:

1.3.1. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục hướng nghiệp THCS, riêng cho HS k9 dạy 9 tiết/năm học theo các chủ đề Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

1.3.2. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Triển khai nghiêm túc cho học sinh lớp 8 học nghề ngay từ đầu năm học, tổ chức tốt cho học sinh lớp 8 thi nghề phổ thông. Kết quả thi nghề năm học 2018-2019 như sau:

       Tổng số dự thi:  61 học sinh.

       Kết quả chung: Số học sinh đỗ:         61/61h/s           Đạt tỉ lệ: 100%

                 Trong đó:     Loại Giỏi:             57/61 h/s           Đạt tỉ lệ: 93,4%

           1.3.3. Công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở

- Kết quả phân luồng học sinh sau THCS (thống kê trong 3 năm học gần đây)

Năm học

TS TN THCS

chính quy+ GDTX

Tuyển mới vào

THPT, GDTX

Vào học TCCN

hoặc học nghề

2016-2017

65

64

1

2017-2018

47

42

3

2018-2019

38

36

01

            1.3.4. Các biện pháp hướng nghiệp, phân luồng đã được triển khai thực hiện: Phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn Tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền tư vấn tuyển sinh cũng như định hường nghề nghiệp cho HS sau THCS.

1.4. Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ:

- 2/2 GV dạy ngoại ngữ có trình độ ĐH, cả 2 đ/c đều đạt trình độ B2

- Tạo ĐK cho GV tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, SHCM, hội thảo của Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Sử dụng triệt để các trang thiết bị trong phòng học ngoại ngữ, tăng cường sử dụng giáo án trình chiếu và sử dụng phòng học tiếng hiệu quả, thực hiện việc đổi mới  KTĐG môn tiếng Anh tập trung vào các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  và KTNN. Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường với hình thức phong phú thu hút khuyến khích HS giao lưu học hỏi giao tiếp với nhau...

1.5. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác

- Công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: thực hiện tốt theo kế hoạch.

- Kết quả tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”, thi Chỉ huy đội giỏi các cấp đạt kết quả khá.

- Kết quả phối hợp trong công tác quản lý học sinh ở trong nhà trường và ngoài xã hội, giáo dục an toàn giao thông luôn đảm bảo tốt

1.6. Tình hình và kết quả thực hiện rà soát, tinh giảm các cuộc thi tại đơn vị: Thực hiện đúng theo kế hoạch của PGD ĐT và các công văn hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo.

1.7. Công tác giáo dục thể chất

- Thực hiện đúng PPCT môn thể dục, tích cực tham gia thi HSG TDTT cấp TP; kết quả xếp thứ 5/19 trường (01 giải nhất cầu lông; 01 giải nhì điền kinh cấp Tỉnh)

           - Thực hiện múa hát tập thể, tập thể dục, bài võ cổ truyền đúng theo quy định.

          2. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục

2.1. Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục.

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh đảm bảo theo khung thời gian 37 tuần học, có đủ thời lượng cho cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kì, kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của HS.

- Kết quả thực hiện nền nếp, kỷ cương trong của đơn vị luôn thực hiện tốt.

2.2. Xây dựng môi trường  giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ: đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý; tình hình tổ chức và quản lý các hoạt động  chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối".

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai tập huấn những nội dung về chuyên môn trong năm học luôn thực hiện tốt.

- Kết quả tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối”:100% cán bộ và GV tham gia tích cực; xây dựng được các chuyên đề dạy học tích hợp,liên môn ,ĐMPPDH, ĐMKTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS.

2.3. Đổi mới cách đánh giá giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả cách đánh giá giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo công văn số: 660/BGD ĐT- NGCBQLGD ngày 09/2/2012; thông tư 30/2009/TT- BGD ĐT ngày 22/10/2009.

-  Chỉ đạo và tổ chức cho GV tham gia hội thi GV giỏi cấp trường: 100% giáo viên tham gia; 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cấp thành phố: Có 02 giáo viên dự thi theo quy định. Kết quả: không có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Xếp thứ 18/19 trường.

2.4. Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác.

2.4.1. Công tác quản lý dạy thêm học thêm:

Thực hiện đúng quy định về quản lý dạy thêm học thêm theo Quyết định 31/2012/QĐ-.UBND ngày 12/12/2012 của UBND Tỉnh Hà Nam; Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hướng dẫn số 10/PGDĐT ngày 09/01/2017 cuả phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phủ Lý:

- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Thực hiện đúng theo kế hoạch đã được sự phê duyệt của Phòng giáo dục và đào tạo.

- Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: không có GV nào vi phạm.

2.4.2. Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

- Thực hiện theo đúng theo công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Điều lệ trường Trung học.

3. Đánh giá chung

Trong  năm học 2018- 2019 nhà trường đã đạt và vượt một số chỉ tiêu mà kế hoạch năm học 2018- 2019 đã đề ra. Nhà trường  đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giữ vững chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng HSG văn hóa và TDTT. Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có tai, tệ nạn học đường, an toàn giao thông và an ninh trường học thực hiện tốt…  

- Hạn chế:

+ Việc đổi mới PPDH, KTĐG: Một số giáo viên thực hiện chưa hiệu quả

+ Cuộc thi KHKT, thi GV dạy giỏi kết quả còn hạn chế.                    

       - Nguyên nhân

            + Một số giáo viên còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ hạn chế

            + HS của nhà trường ít, việc lựa chọn HS tham gia các đồng đội hay các cuộc thi rất khó khăn; giáo viên phải tham gia giảng dạy bồi dưỡng nhiều đồng đội, trong năm học 01 giáo viên của nhà trường phải biệt phái phòng giáo dục nên số tiết dạy của GV nhiều hơn so với quy định; các cuộc thi trong năm học khá nhiều nên một số cuộc thi chưa được giáo viên đầu tư nghiên cứu nhiều…

      Kết luận: năm học 2018-2019 trường THCS Tiên Tân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học trường xếp thứ 7/19; đặc biệt là duy trì được chất lượng đại trà và HS giỏi văn hóa, học sinh giỏi TDTT.

                                                         PHẦN II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

          I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

- Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục; công văn số 3892/BGDĐT- GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ trung học năm học 2019 – 2020;

- Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 03/ 9/2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

       - Kế hoạch số 1021/KH-PGDĐT ngày 30/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

       - Kế hoạch số 1029/KH-PGDĐT ngày 03/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS.

       - C/v số 1030/PGDĐT ngày 03/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS.

       - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/ NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của ngành GD&ĐT và của thành phố Phủ Lý.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

a) Về phía địa phương: Công tác giáo dục ở địa phương nói chung và giáo dục tại trường THCS Tiên Tân nói riêng thường xuyên được Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Phủ Lý, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phủ Lý; Đảng uỷ- HĐND-UBND xã Tiên Tân quan tâm và chỉ đạo sát sao. Đặc biệt nhà trường được các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh cùng phối kết hợp ủng hộ, giúp đỡ mọi mặt trong công tác giáo dục.

b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác, đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao, yên tâm công tác tại trường.

      * Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 20 đ/c. Trong đó có 03 hợp đồng (03 NV)

+ Cán bộ quản lý: 02 đ/c, Trên chuẩn 2/2 = 100%,

+ Giáo viên: 15 (trong đó: 01 đ/c biệt phái công tác tại Phòng giáo dục đào tạo từ 01/09/2017; 01 đ/c nghỉ chế độ từ 01/06/2019). Hiện tại trực tiếp giảng dạy tại trường có 13 giáo viên/ 8 lớp = 1,62 GV/ lớp bao gồm cả Tổng phụ trách đội. Hiện tại thiếu 03 GV.

* Tỷ lệ đào tạo: Trên chuẩn 15/15 = 100%

+ Nhân viên hành chính: 03 đ/c (01 kế toán kiêm phụ trách y tế, 01 văn thư, 01 PT thiết bị, thư viện)

- Tỷ lệ đảng viên 14/20 = 70,0 %.

1.3. Về phía học sinh: 

- Tổng số HS toàn trường: 242.Trong đó Nữ: 125, toàn trường có 8 lớp

- Số học sinh thuộc diện chính sách: 25

+ Con TB, BB: 0 h/s 

+ Số học sinh thuộc diện cận nghèo: 18 h/s.

+ Số học sinh thuộc diện nghèo: 07 h/s.

+ Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập: 13(NH 2018-2019)

2. Khó khăn

a) Về phía giáo viên: Đội ngũ giáo viên có 6/15 = 33,3% là người ngoài địa phương, ở cách xa trường từ 5- 6 km, như giáo viên thể dục, toán, văn, địa. Tỷ lệ GV/lớp thiếu so với quy định (có 13 giáo viên/ 8 lớp = 1,62 GV/ lớp bao gồm cả Tổng phụ trách đội). Không có giáo viên dạy môn mĩ thuật.

b) Về phía phụ huynh: Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em, còn phó thác cho nhà trường, thường xuyên vắng nhà nên sự quan tâm còn rất hạn chế chưa tạo  điều kiện cho con em học tập tốt.

c) Về phía HS: Hầu hết học sinh là con em nhân dân lao động tự do hoặc làm nghề nông, thời gian học tập ở nhà cũng như hoạt động tập thể còn nhiều hạn chế.

        III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

        1.Giáo dục toàn diện    

1.1. Chỉ tiêu phấn đấu

            - Giáo dục đạo đức: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm như sau:

TT

KHỐI

TỔNG SỐ

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

63

60

95,2

3

4,8

0

0

0

0

2

7

64

60

93,75

4

6,25

0

0

0

0

3

8

54

50

92,6

4

7,4

0

0

0

0

4

9

61

59

96,7

2

3,3

0

0

0

0

 TỔNG

242

229

94,6

13

5,4

0

0

0,00

0,00

 - Giáo dục trí dục: Tỉ lệ xếp loại học lực cuối năm của học sinh toàn trường:

TT

KHỐI

TỔNG SỐ

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

6

63

12

19,05

21

33,33

29

46,02

1

1,6

0

0

2

7

64

11

17,19

21

32,8

31

48,41

1

1,6

0

0

3

8

54

9

16,67

19

35,18

25

46,3

1

1,85

0

0

4

9

61

10

16,39

21

34,4

30

49,21

0

0

0

0

 TỔNG

242

42

17,3

82

33,9

115

46,6

3

1,2

0

0

- Học sinh lên lớp cả 2 đợt đạt: 99% trở lên

- Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: 100%

- Học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào các trường THPT:

Học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào lớp 10 THPT, GDTX, trường dạy nghề đạt từ 57/61 = 93,4%  trở lên. Trong đó chỉ tiêu: thi vào lớp 10 chuyên có 1-2 học sinh đỗ; thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 8->12/19 trường, phấn đấu điểm bình quân các môn thi cao hơn năm trước.

- Tham gia đầy đủ các kỳ thi, cuộc thi, Hội thi do các cấp tổ chức:

+ Kết quả kiểm tra khảo sát học kì I, học kì II: xếp từ thứ 6->9/19 trường.

+ Thi HSG lớp 9 và kiểm tra chất lượng bồi dưỡng HSG các lớp 6,7, 8 cấp thành phố: Nhà trường đủ số lượng học sinh tham gia các đồng đội. Phấn đấu có từ 11- 15 giải, xếp thứ: 6->9/19 trường.

+ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Tổ chức thi cấp trường, hoàn thành trước 15/10/2019 lựa chọn ít nhất 01 dự án dự thi cấp thành phố, phấn đấu Xếp thứ: 12->15/19 trường.

- Tham gia Hội khỏe khỏe Phù đổng Lần thứ IX cấp thành phố: đầy đủ, tích cực, hiệu quả; phấn đấu xếp thứ 6- 9/19 trường. Có HS tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh và đạt giải.

 - Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn hướng dẫn: Công văn 4612/BGDĐT- GDTrH ngày 03/10/2017; Công văn 5131/BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2017; Công văn số 1551/SGD ĐT-GD TrH ngày 31/10/2017; Công văn số 989/PGD ĐT ngày 18/09/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo.

         - Thực hiện Đề án NNQG trong năm học 2019-2020 theo Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT ngày 14/6/2019 của Sở GD&ĐT và Kế hoạch số 591/KH-PGDĐT ngày 02/8/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo, xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ năm học 2019 – 2020.

1.2. Biện pháp

a. Thực hiện kế hoạch giáo dục

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Cuộc vận động “Hai không” và duy trì những kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Tích cực xây dựng trường xanh - sạch - đẹp.

- Tổ chức tốt "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo Công văn số 1358/SGDĐT- GDTrH ngày 25/7/2019 của Sở GDĐT Hà Nam, giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè; điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh.

- Triển khai công tác giáo dục pháp luật, ý nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng vào tuần sinh hoạt đầu năm học 2019- 2020. Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý chặt chẽ và giáo dục học sinh.

          - Triển khai công tác giáo dục ATGT ngay từ đầu năm học 2019- 2020.

 - Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện dạy học giáo dục địa phương theo quy định tại phân phối chương trình môn học. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân do Sở GD&ĐT biên soạn trong giảng dạy; lồng ghép giáo dục An ninh quốc phòng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc theo công văn 1543/SGD ĐT- GDTrH ngày 16/08/2019 của Sở giáo dục và đào tạo; công văn 700/PGD ĐT ngày 04/09/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc chỉ đạo dạy học nội dung giáo dục địa phương  Tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020.

         - Có kế hoạch tổ chức “Hội khỏe Phù Đổng các cấp”; “ Cuộc thi khoa học kĩ thuật”... tăng cường tính giao lưu hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới.

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt việc dạy học tự chọn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4718/ BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện việc dạy tự chọn trong năm học 2019-2020.

- Tăng cường kiểm tra việc dạy học ngoại ngữ theo chương trình dạy tiếng Anh mới lớp 6,7,8,9 theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam; Phòng giáo dục và đào tạo Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm học 2019-2020.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Tích cực áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới (THM) cấp THCS đối với các lớp: như trang trí lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, soạn giáo án theo 5 bước: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập củng cố, vận dụng, tìm tòi mở rộng. Mục đích nhằm để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm. Các tổ CM chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình (THM) mới để thực hiện trong dạy học.

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 1381/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2016 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường từ năm học 2016-2017; Công văn 4612/BGDĐT- GDTrH ngày 03/10/2017; Công văn Công văn 1551/SGD ĐT-GD TrH ngày 31/10/2017; Công văn số 989/PGD ĐT ngày 18/09/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo; chủ động, tích cực định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, nhằm  nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học thông qua áp dụng các kỹ thuật dạy học mới đáp ứng kịp thời với định hướng phát triển năng lực và phẩm chất đạo đức cho học sinh;

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả và phù hợp với nội dung bài học. Mỗi tuần có 3 tiết có nội dung trình chiếu (Trong đó tổ KHTN 2 tiết, tổ KHXH 1 tiết ). Đảm bảo trong một học kỳ, mỗi môn học có ít nhất 30% số tiết có nội dung trình chiếu đạt chất lượng và hiệu quả được bổ sung vào nguồn tư liệu của trường. Hướng dẫn giáo viên tự thiết kế được bài giảng E-learning để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ Tin học. Tích cực tham gia học tập, SHCM trên trường học kết nối... Nghiêm túc thực hiện theo công văn của Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020.

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo tháng theo hướng nghiên cứu bài học đạt hiệu quả, đảm bảo yêu cầu có clip, đầy đủ hồ sơ minh chứng.

        - Triển khai đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

        - Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phát động các cuộc thi, tổ chức các cuộc thi cấp trường đúng theo kế hoạch.

 + Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phát động cuộc thi cho tất cả học sinh, phổ biến, hướng dẫn cho học sinh tham gia. Tổ chức thi cấp trường hoàn thành trước ngày 20/10/2019.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng HSG văn hóa mỗi khối phù hợp, hiệu quả và Hiệu trưởng duyệt làm căn cứ thực hiện. Lựa chọn giáo viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, nhiệt tình làm nhiệm vụ  bồi dưỡng học sinh HSG. Phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu, năng lực  học tập và những học sinh có học lực khá, giỏi để bồi dưỡng.

+ Thành lập đội tuyển và bồi dưỡng cho học sinh ngay từ giữa tháng 09/2019. (xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả…) 

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng bồi dưỡng HSG lớp 6, 7, 8 và thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường; hoàn thành trước 15/12/2019 ( Đối với Khối 9) hoàn thành trong tháng 02/2020( đối với K6,7,8).

          b. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

        * Đổi mới phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học

Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của HS. Tiếp tục quán triệt tinh thần GD tích hợp khoa học- công  nghệ- kĩ thuật -toán trong việc thực hiện chương trình GDPT.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học, động viên HS tích cực tham gia cuộc thi KHKT.

Tiếp cận dần để triển khai xây dựng mô hình đổi mới giáo dục phổ thông theo công văn số 1883/ SGDĐT-GDTrH ngày 02/11/2018 của Sở giáo dục và đào tạo

Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập.

         Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Đổi mới kiểm tra và đánh giá

+Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

+ Tăng cường kiểm tra việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận; việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng, sai thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.

+ Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn; hoàn thiện các câu hỏi bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực…, xây dựng nguồn học liệu mở  về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học.

           2. Quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, thư viện trường, kiểm định chất lượng giáo dục

Lớp

Tổng số HS

Nữ

Tỷ lệ HS/lớp

Dân tộc

Khuyết tật

Bổ túc

Ghi chú

6A

32

 

32

0

0

0

 

6B

31

 

31

0

0

0

 

7A

32

 

32

0

0

0

 

7B

32

 

32

0

0

0

 

8A

27

 

27

0

0

01

Học ghép

8B

27

 

27

0

0

0

 

9A

30

 

30

0

0

02

Học ghép

9B

31

 

31

0

0

 

 

Tổng

242

 

30,25

0

0

03

 

           2.1 Chỉ tiêu phấn đấu

Tích cực tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng, và sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, rà soát cơ sở vật chất; bảo quản, sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH phục vụ cho các hoạt động giáo dục.

 Giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, và thực hiện tốt  kế hoạch KĐCLGD  năm học 2019-2020 nhà trường tự đánh giá đạt mức 3. Phát huy và sử dụng hiệu quả hoạt động của thư viện tiên tiến, thư viện xanh phục vụ hoạt động dạy và học.  Phấn đấu đến năm học 2022- 2023  đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục ( cấp độ 3) và trường chuẩn quốc gia sau (mức độ 2)

2.2. Biện pháp

2.2.1. Quy hoạch mạng lưới và tăng cường các điều kiện CSVC, TBDH đảm bảo chất lượng giáo dục

- Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, tăng cường tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư CSVC, thiết bị dạy học cho nhà trường.

- Tăng cường việc bảo quản, sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH phục vụ cho các hoạt động giáo dục.

2.2.2. Trường chuẩn quốc gia

Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư CSVC cho nhà trường nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia;

Duy trì và  tiếp tục giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

2.2.3. Thư viện

Phát huy hiệu quả của công tác thư viện trường học, tích cực phục vụ GV đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy. Chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động thư viện linh hoạt, phù hợp với điều kiện của nhà trường để nâng cao hiệu quả của công tác thư viện trường học. Khích lệ động viên GV tích cực đăng kí và thực hiện tiết học thư viện theo đúng công văn hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo.

         2.2.4. Kiểm định chất lượng giáo dục:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm định CLGD năm học 2019-2020; tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng một cách nghiêm túc, hiệu quả.

 Tiếp tục rà soát chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo từng năm học.

 Tiếp tục làm tốt công tác văn thư lưu trữ, thu thập, xử lý minh chứng...

         3. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

 Tính đến tháng 9/2019 tình hình đội ngũ nhà trường như sau:

 

 

TS

BC

Chuyên môn

Ghi chú

Văn

Sử

Địa

CD

Nhạc

Toán

Hóa

sinh

CN

TD

Tin

NN

CBQL

Tổng số

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

Tổng số

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

01 đ/c  Hùng

biệt phái PGD

Nữ

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV

Tổng số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng

Nữ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Giáo viên: 15 (trong đó: 01 đ/c vẫn biệt phái công tác tại Phòng giáo dục và đào tạo từ 01/09/2017; 01 đ/c nghỉ chế độ từ 01/06/2019). Hiện tại trực tiếp giảng dạy tại trường  chỉ có 13 giáo viên/ 8 lớp = 1,62 GV/ lớp bao gồm cả Tổng phụ trách đội. Hiện tại thiếu 03 GV; không có GV mỹ thuật.

         3.1. Chỉ tiêu

 - Nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo về việc sử dụng đội ngũ giáo viên trong các nhà trường THCS năm học 2019-2020.

- Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp giáo viên phân công chuyên môn phù hợp với trình độ và năng lực chuyên môn, tránh dạy chéo ban; phân công nhiệm vụ cho nhân viên đúng với chuyên môn, năng lực, quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh) đi tập huấn, học tập chuyên môn để nâng cao trình độ kỹ năng tiếng Anh.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi: Thực hiện theo thông tư 21/2010- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cấp trường: 100% giáo viên tham gia tất cả các bộ môn theo chuyên ngành đào tạo hoàn thành trước 25/10/2019; Cấp thành phố (tháng 11/2019) đối với các môn: vật lý, hóa học, thể dục, lịch sử, giáo dục công dân. Hội thi GVDG cấp thành phố phấn đấu có 2/4 (GV)= 50% giáo viên dự thi đạt danh hiệu GVDG. Phấn đấu xếp thứ:  9-> 13/19 trường.

- Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi(GVCNG): Thực hiện theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1156/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017 của Sở GDĐT về việc tổ chức Hội thi GVDG và GVCNG các cấp. Cấp trường: Hoàn thành trước ngày 26/9/2019, 100% giáo viên chủ nhiệm đăng ký bình bầu, chỉ tiêu 3/8 GV đạt danh hiệu GVCNG cấp trường và phấn đấu có giáo viên chủ nhiệm tham gia thi cấp thành phố.

- Hội thi đồ dùng dạy học tự làm: Phấn đấu có 01 đồ dùng dạy học được chọn tham gia dự thi cấp thành phố.

- 100% cán bộ, GV tham gia đầy đủ có hiệu quả các đợt tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên của Phòng giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo.

-  Thực hiện việc đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo công văn 5555/ BGD ĐT-GDTrH ngày 08/10/2014; công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GDĐT; công văn 1291/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2017 của Sở GDĐT.

- 100% cán bộ, GV tham gia tích cực, đầy đủ có hiệu quả các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn theo kế hoạch của Phòng giáo dục và đào tạo (hội thảo vào tháng 10/2019 và tháng 03/2020)

- Kết quả việc thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng: 100% đạt yêu cầu trở lên ( Trong đó 80% GV được đánh giá xếp loại khá trở lên; 2/2 cán bộ quản lý =100%  xếp loại tốt)

       3.2. Biện pháp

     - Rà soát đội ngũ, phân công chuyên môn và nhiệm vụ phù hợp với năng lực trình độ; tham mưu với các cấp lãnh đạo  để đảm bảo tỷ lệ và cơ cấu GV, nhân viên theo đúng quy định ( Hiện tại năm học 2019-2020 nhà trường thực tế giảng dạy có 13 GV/8 lớp  bao gồm cả TPT;  tính theo tỷ lệ quy định nhà trường thiếu 03 GV và thiếu GV dạy mỹ thuật)

    - Tích cực động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức tốt các cuộc hội thảo, SHCM đảm bảo hiệu quả; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên hàng năm...thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng.

4. Công tác quản lý tài chính

4.1. Chỉ tiêu

Thực hiện  chấp hành  và quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lạm thu.

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, báo cáo tài chính theo luật ngân sách nhà nước, luật kế toán.

Thực hiện theo đúng công văn hướng dẫn số 1008/PGD ĐT ngày 25/09/2019  của Phòng giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020; hạn chế tình trạng lạm thu đầu năm; không thu, vận động thu các khoản ngoài quy định.

   4.2. Biện pháp

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo kết quả tình hình của nhà trường năm học trước, báo cáo quyết toán thu, chi các loại quỹ thỏa thuận, dự kiến các khoản thu của năm nay. Xin ý kiến của ban đại diện cha mẹ học sinh, lập hồ sơ xin phép lãnh đạo địa phương, ngành.

- Họp cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm học để thông báo kế hoạch thực hiện các khoản thu theo quy định và theo thỏa thuận.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định pháp luật hiện hành về mức thu chi các loại phí, quỹ.

- Động viên giáo viên chủ nhiệm các lớp tích cực tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện đúng các khoản thu theo quy định và tích cực quan tâm ủng hộ cho các hoạt động giáo dục của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai thu, chi tài chính tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh theo đúng Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

5. Công nghệ thông tin

          5.1. Chỉ tiêu

 - Luôn đảm bảo việc kết nối internet cáp quang tốc độ cao, đảm bảo an toàn mạng theo quy định;  có phòng họp đầy đủ các thiết bị như Webcam, tai nghe gắn micro và máy tính kết nối internet.

- 100% cán bộ, GV, NV sử dụng và khai thác Website có hiệu quả trong công tác quản lý, dạy và học. Thường xuyên cập nhật thông tin và đăng bài trên trang Website đảm bảo 2 bài/tháng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả và phù hợp với nội dung bài học. Mỗi tuần có 3 tiết có nội dung trình chiếu (Trong đó tổ KHTN 2 tiết, tổ KHXH 1 tiết ). Đảm bảo trong một học kỳ, mỗi môn học có ít nhất 30% số tiết có nội dung trình chiếu đạt chất lượng và hiệu quả được bổ sung vào nguồn tư liệu của trường. Hướng dẫn giáo viên tự thiết kế được bài giảng E-learning để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ Tin học.

- 100%  cán bộ, GV sử dụng phần mềm sổ điểm điện tử và các phần mềm trong việc quản lý hoạt động dạy học, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của HS; quản lý thư viện, tập huấn chuyên môn học tập bồi dưỡng GV thông qua trường học kết nối ....

- 100 % cán bộ, GV có hòm thư điện tử; 100% cán bộ quản lý, GV biết vận dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quản lý, trong  công tác giảng dạy. Đảm bảo duy trì phòng tin học  với 21 máy luôn sử dụng tốt. Phấn đấu có từ 1->2 HS tham gia hội thi Tin học trẻ cấp Thành phố.

   5.2. Biện pháp

- Chỉ đạo cán bộ, GV, NV thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2019-2020 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam và Phòng  giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác công nghệ thông tin; tăng cường SHCM, hội họp trên phòng họp trực tuyến. Thực hiện tốt việc báo cáo trực tuyến, sử dụng hiệu quả Website phục vụ hoạt động dạy và học.

6. Công tác phổ cập, giáo dục thường xuyên, TTHT cộng đồng

     6.1. Chỉ tiêu

- Thực hiện tốt việc điều tra, cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm phổ cập đảm bảo số liệu chính xác và hoàn thành trước 20/09/2019.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ trong toàn xã. Chỉ tiêu: PCGDTHCS: đạt chuẩn mức độ 3; XMC: đạt chuẩn mức độ 2.

- Củng cố, duy trì và nâng cao tỷ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD-XMC; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Năm học

TS TN THCS

chính quy+ GDTX

Tuyển mới vào

THPT, GDTX

Vào học TCCN

hoặc học nghề

2019-2020

     61

       55

       6

- Vận động HS bỏ học (100%) tham gia học CTGDTX cấp THCS (học ghép)

- TTHTCĐ tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 vào ngày 01/10/2019 và duy trì hoạt động có hiệu quả. Kết quả đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã theo thông tư 44/2014/TT-BGDĐT: xếp loại tốt, tổng điểm: 93/100 

           6.2. Biện pháp

             6.2.1. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

- Chủ động tham mưu với UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo“ Xây dựng XH học tập giai đoạn 2012-2020” cấp xã đồng thời phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả đề án “ Xây dựng XH học tập giai đoạn 2012-2020” và đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền  về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỉ nguyên số.

- Tổ chức tốt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) lần thứ 7. Triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020.

   6.2.2. Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và nâng cao tỷ lệ các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về công tác Phổ cập, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về ĐK đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục  kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD- XMC; Công văn số 1219/BCĐPCGD- XMC ngày 16/08/2016 của BCĐ PCGD –XMC tỉnh Hà Nam.

- Tham mưu với UBND xã, kiện toàn xong Ban chỉ đạo PCGD- XMC, xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập ba chung, tập hợp thống kê số liệu đúng, đủ theo mẫu phiếu, biểu mẫu qui định.

- Củng cố, duy trì và nâng cao tỷ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD-XMC; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD- XMC; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hàng năm về thực trạng tình hình PCGD- XMC; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD-XMC ra lớp; Thực hiện tốt quản lý PCGD-XMC theo hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

- Tích cực đa dạng hóa các loại hình học tập tại TTHTCĐ xã.

    6.2.3. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX cấp THCS

- Duy trì tốt số học viên học CTGDTX cấp THCS (học ghép) 3 học viên (02 học viên lớp 9; 01 học viên lớp 7)

- Tập trung giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, huy động các đối tượng phổ cập THCS ra lớp không để xảy ra tình trạng HS bỏ học.

    6.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ

- Thực hiện tốt nhiệm vụ GDTX năm học 2019-2020, phối hợp với TTHTCĐ tổ chức tốt khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 theo công văn   1790/SGDĐT-GDTXCN  ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX, Kế hoạch 150/ KH- BCĐ XDXHHT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 và khai giảng năm học mới của trung tâm học tập cộng đồng ( vào 01/10/2019)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp, có hiệu quả và mang lại ý nghĩa thiết thực cho học viên.

- Tăng cường công tác xã hội hóa tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.    

 7. Xã hội hóa giáo dục, hợp tác giáo dục

         7.1. Chỉ tiêu

Tăng cường việc phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong việc vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia tư vấn, hỗ trợ trường trong việc giáo dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất hoặc để tổ chức một số hoạt động giáo dục khi được sự cho phép của các cấp chính quyền và được sự đồng thuận của học sinh và hội cha mẹ học sinh.

7.2. Biện pháp

- Phối hợp tốt với các Ban, ngành, đoàn thể, hội khuyến học, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư CSVC, thiết bị dạy học cho nhà trường. Thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, hỗ trợ thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của PHHS, của HS về tầm quan trọng của công tác hợp tác giáo dục.

8. Công tác quản lý

     8.1. Chỉ tiêu

- Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tích cực chuẩn bị các điều kiện như: về đội ngũ GV, CSVC, trang thiết bị dạy học...cho việc thực hiện chương trình SGK mới. Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ HS thấy được sự cần thiết của việc đổi mới CTGDPT; chấn chỉnh nền nếp kỷ cương trong dạy và học; KTĐG và thi cử. Thực hiện tốt công tác thu, chi và công khai tài chính; quản lý tốt việc dạy thêm học thêm, dạy kèm… theo đúng công văn hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

- Thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác, thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hoạt động giáo dục có yếu tố nước ngoài theo đúng các công văn hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo.

  8.2. Biện pháp

- Tăng cường quản lý thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện đổi mới chương trình SGK trong thời gian tới; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

- Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; quản lý chặt chẽ và nâng chất lượng việc thực hiện dạy thêm học thêm. Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm: 3 lần/học kỳ theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định và yêu cầu số lượng, chất lượng các loại sổ sách, hồ sơ chuyên môn. Không lạm dụng hồ sơ, sổ sách.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên  đúng quy định. Có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém.

- Sử dụng sổ liên lạc truyền thống là phương tiện chính thức để phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá của đơn vị theo đúng kế hoạch.

9. Công tác khác

    9.1. Chỉ tiêu

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ  quản lý, GV, NV và HS. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, vệ sinh  cố gắng không để xảy ra mất an toàn hay tai nạn thương tích trong trường học.

 - Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, ban hành quy tắc ứng xử văn minh văn hóa trong nhà trường ngay trong tháng 09/2019. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, phấn đấu tỷ lệ HS tham gia  BHYT đạt 100%.

- Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học. Phối hợp với các tổ chức Đoàn, Đội, Hội tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.

- Công tác Kiểm tra nội bộ: thực hiện nghiêm túc theo các công văn hướng dẫn  số 1701/SGDĐT- TTr ngày 04/9/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020, hướng dẫn số 996/HD-PGDĐT ngày 19/09/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo về thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019 – 2020. Trong năm học 2019-2020 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên: 3/15 GV( HK1: 02 giáo viên tổ KHTN, 01 giáo viên tổ KHXH; HK2: 01 giáo viên tổ KHTN) kiểm tra chuyên đề 09 chuyên đề. Phấn đấu công tác kiểm tra nội bộ xếp thứ: 3->6/19.

 - Công tác thi đua khen thưởng:

         * Về công tác đoàn thể:

          + Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

          + Công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh tiêu biểu

          + Công tác Đội và phong trào thiếu nhi: Liên đội được thành đoàn thành phố Phủ Lý tặng giấy khen.

        * Về công tác chính quyền: + Tập thể:

            Nhà trường:  Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

                                       UBND thành phố tặng giấy khen.

                                       01 tổ chuyên môn được UBND thành phố tặng giấy khen.

                                                    + Cá nhân: Có từ  15 -> 17/20= 80 %  cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu LĐTT  ( trong đó có 15%  LĐTT cán bộ, giáo viên  đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 05 cá nhân được UBND TP tặng giấy khen.

    9.2. Biện pháp

- Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới biển đảo; duy trì những kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Tích cực xây dựng trường xanh - sạch - đẹp.

- Tăng cường công tác giáo dục ATGT, ý nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng vào tuần sinh hoạt đầu năm học 2019- 2020. Tích cực phối hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý chặt chẽ và giáo dục học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo về công tác y tế trường học; phối hợp với trung tâm y tế địa phương, với các tổ chức y tế làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tật trong trường học, khám bệnh học đường định kỳ… Phấn đấu 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế.

- Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học gồm các cán bộ, giáo viên là trưởng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và những giáo viên có năng lực và uy tín chuyên môn tốt, có tinh thân trách nhiệm cao. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ chi tiết, triển khai tới các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường ngay từ đầu năm học.

- Tập huấn cho ban kiểm tra nội bộ và các cộng tác viên về các nội dung kiểm tra nội bộ, những đổi mới trong công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện việc kiểm tra nghiêm túc theo kế hoạch, thường xuyên kiểm tra đột xuất hoạt động sư phạm của giáo viên và hoạt động học tập, rèn luyện của HS.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trường học, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của cấp học, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Tiếp tục phổ biến  một cách chính xác, kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng  như : luật thi đua khen thưởng; các Thông tư ; Nghị định… để cán bộ giáo viên, nhân viên nắm rõ. Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên để cán bộ giáo viên và các tổ chức trong nhà trường dễ đánh giá xếp loại.  Đăng ký thi đua và có biện pháp bồi dưỡng, phấn đấu ngay từ đầu năm học.

- Triển khai và thực hiện tốt các Cuộc thi, Hội thi, kỳ thi , kỳ kiểm tra và các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Động viên, khen thưởng kịp thời tạo động lực phấn đấu cho toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

- Cố gắng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng CSVC và quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

08/2019

Ngày tựu trường

01/8

Thi nghề phổ thông

17/8-19/8

Một số hoạt động đầu năm học

19-23/8

Học theo TKB năm học mới

26/8

HN hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ cấp THCS

20/9

Điều tra phổ cập

15/8-31/8

9/2019

Khai giảng năm học mới

5/9

Nộp báo cáo số liệu đầu năm

16/9

Điều tra PCGD, nhập dữ liệu

Theo hướng dẫn

Tập huấn trải nghiệm sáng tạo cấp trường

Theo hướng dẫn

Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

20-25/09

Nộp kế hoạch PT nhà trường năm học 2019-2020

25/09/2019

SHCM cấp trường, tập huấn TNST cấp trường

Theo KH

Nộp hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ 2019; nộp đăng kí thi đua năm học 2019- 2020

24/09

Hội thảo đổi mới về PPDH, hình thức tổ chức dạy học, KTĐG ; “Dạy học gắn với sản xuất kinh doanh”… cấp trường

Theo KH

Đón đoàn kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ 2019 của TP

Theo HD

 

 

 

 

 

 

 

10/2019

 Đón đoàn kiểm tra nền nếp của PGD ĐT

Theo HD

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các TTHTCĐ

Theo HD

Các trường phối hợp với các phường, xã thực hiện tự kiểm tra đánh giá cộng đồng học tập cấp xã 2019

Theo HD

Bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Theo HD

Nộp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

7/10

Họp phụ huynh HS toàn trường

05/10- 13/10

Thi GVDG cấp trường

Theo HD

Hội thảo ôn tập kì thi tuyển sinh vào 10, BDHSG cấp trường

Theo KH

Cuộc thi KHKT cấp trường

Theo KH

SHCM cấp TP lần 1

Theo HD

Hội khỏe phù đổng cấp trường

Theo KH

Khảo sát chất lượng ½ HKI

Theo HD

11/2019

Thi GVDG, Thi KHKT cấp thành phố

 Theo HD

Hội khỏe phù đổng cấp thành phố

Theo HD

12/2019

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường, cấp thành phố vòng 1

Theo hướng dẫn

Thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh

08-10/12/2019

Hội thảo ôn tập kỳ thi tuyển sinh vào 10, BDHSG cấp thành phố

Theo HD

Khảo sát chất lượng học kỳ I

Theo HD

01/2020

Thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường

Theo HD

Kết thúc học kỳ I

11/01/2020

Tổ chức cho HS tham gia HĐ trải nghiệm sáng tạo….

Theo KH

 Bắt đầu học học kì II

13/01/2020

Nộp báo cáo sơ kết kì I; báo cáo giữa năm

15/01/2020

 

02/2020

Hội thảo” Trao đổi, áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng BDHSG” cấp thành phố

Theo HD

Thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp thành phố

Theo HD

 Thi Tin học trẻ cấp Thành phố năm 2020

Theo KH

03/2020

Thi KHKT cấp Quốc gia

Theo hướng dẫn

SHCM cấp TP lần 2

Theo HD

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Theo hướng dẫn

Khảo sát CL ½ HK II; XD KH phát triển NH 2020-2021

Theo hướng dẫn

Kiểm tra chất lượng HSG lớp 6,7,8 cấp trường, cấp TP; Thi HSG lớp 9 vòng 2.

Theo hướng dẫn

Thi HSG TDTT cấp tỉnh

Theo hướng dẫn

04/2020

Thi HSG văn hóa lớp 9 cấp tỉnh

Theo hướng dẫn

Tổ chức hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách tại các TTHTCĐ

Theo hướng dẫn

Kiểm tra nề nếp cuối năm các trường

Theo hướng dẫn

05/2020

Khảo chất lượng  học kỳ II

Theo hướng dẫn

Kết thúc học kỳ II

23/05/2020

Hoàn thiện hồ sơ xét TN cho HS khối 9

Theo hướng dẫn

Nộp báo cáo tổng kết năm học; báo cáo cuối năm+ nộp hồ sơ thi đua

28-30/05/2020

Công nhận tốt nghiệp THCS

Trước30/05/2020

07/2020

Tuyển sinh lớp 6 THCS

HD PGDĐT

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

KH SGDĐT và PGDĐT

 

       

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường sau khi xây dựng xong đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt, Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

            2. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường; Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, Đoàn thể và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường  chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chi tiết, có tính khả thi, bám sát nội dung, chỉ tiêu năm học, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, nêu cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

            3. Căn cứ theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt, tùy tình hình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, hiệu trưởng nhà trường có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường nhằm mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ năm học/.

 

Nơi nhận:                                                      

- Lãnh đạo PGĐT;

- UBND xã;

- Tổ THCS PGD&ĐT; 

- Tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

        Lê Thị Thúy Hòa

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN Xà                                                  PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG

N¨m häc 2019- 2020

          1. HiÖu tr­ëng

         + C«ng t¸c tæ chøc

        + C«ng t¸c kÕ ho¹ch

        + C«ng t¸c thi ®ua

        + C«ng t¸c tµi chÝnh

        + C«ng t¸c Thanh tra

        + Công tác KĐCLGD, trường chuẩn

        + C«ng t¸c chñ nhiÖm

        + Phụ trách tổ KHTN + Tổ văn phòng

        + C«ng t¸c h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ khối 9+ Dạy HĐNGLL khối 6

         + C«ng t¸c phæ cËp + công tác thống kê.

          2.  Phã hiÖu tr­ëng

         + C«ng t¸c chuyªn m«n

         + C«ng t¸c lao ®éng

         + Phụ trách tổ KHXH&NV

        + Dạy Ngữ văn 9A

          3. Chñ tÞch c«ng ®oµn

        + Phèi kÕt hîp víi nhµ tr­êng động viên công đoàn viên thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n¨m häc

        + Theo dâi viÖc thùc hiÖn ®¨ng ký thi ®ua ®Çu n¨m về thực hiện Quy chế dân chủ  trong nhà trường. KÕt hîp víi Héi ®ång thi ®ua khen thưởng  hoµn thµnh hå s¬ thi ®ua theo quy ®Þnh.

          4. Tæ tr­ëng và tổ phó chuyªn m«n

        + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục được phân công.

        + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bình bầu thi đua và đánh giá xếp loại các thành viên trong tổ.

        + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hoặc đột xuất.

        + Chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân công, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tr­íc hiÖu trưởng và phó hiệu trưởng và công tác  qu¶n lý, chØ ®¹o chuyªn m«n trong tæ.

          5. Tổ trưởng tổ hành chính, văn phòng

      + Xây dựng kế hoạch chung của tổ

      + Triển khai các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công

      + Quản lý các hoạt động của tổ viên theo nhiệm vụ được phân công

      + Bình bầu thi đua, đánh giá nhân viên theo quy định

          6.Tæng phô tr¸ch §éi

       + Xây dựng kế hoạch hoạt động của công tác Đội và phong trào thiếu nhi

       + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn néi dung vµ ch­¬ng tr×nh công tác Đội và phong trào thiếu nhi

       + Båi d­ìng luyÖn tËp nghi thøc ®éi cho ®éi viªn.

       +  Bình bầu thi đua, đánh giá đội viên, chi đội theo quy định.

 

 

 

Phụ lục II

DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Để có kinh phí phục vụ cho giảng dạy và học tập và thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường trong năm học 2019 - 2020, Trường THCS Tiên Tân dự kiến thu một số khoản sau đây từ học sinh:

I. CÁC KHOẢN THU BẮT BUỘC

1. Học phí:

Căn cứ  Nghị quyết  số 29/2019/NQ- HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND Tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020

1.1. Mức thu học phí đối với tr­ường THCS thuộc Thành phố Phủ Lý (khu vực nông thôn) là: 55.000đ/tháng/học sinh

- HS bình thư­ờng:

+ Học kỳ I: Tháng 9,10,11,12/2019: 55.000đ/tháng x 4 tháng = 220.000đ  

+ Học kỳ II: Tháng 1,2,3,4,5/2020: 55.000đ/tháng x 5 tháng = 275.000đ  

- HS cận nghèo:

+ Học kỳ I: Tháng 9,10,11,12/2019: 27.500đ/tháng x 4tháng = 110.000đ

+ Học kỳ II: Tháng 1,2,3,4,5/2020: 27.500đ/tháng x 5tháng = 137.500đ

- Học sinh thuộc đối tư­ợng con hộ nghèo; con thương bệnh binh đ­ược miễn học phí.

1.2. Lệ phí thi nghề lớp 8: 30.000đ/học sinh/năm.

2.Bảo hiểm y tế bắt buộc:

Thực hiện theo đúng kế hoạch số 754/ KH- BHYTHS ngày 14/8/2019 của Bảo  hiểm xã hội thành phố Phủ Lý về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Học sinh thuộc diện: hộ nghèo, cận nghèo, con của sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

II. CÁC KHOẢN THU THOẢ THUẬN

Học thêm văn hoá và học thêm nghề:

Thu chi thực hiện theo Quyết định 31/2012/QĐ-.UBND ngày 12/12/2012 của UBND Tỉnh Hà Nam; Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hướng dẫn số 10/PGDĐT ngày 09/01/2017 cuả phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý:

          - Học thêm văn hoá: 15.000đ/HS/buổi (Thu theo các đợt học thêm trong        năm học).

          - Học thêm nghề: 15.000đ/buổi - 3 tiết (70 tiết học nghề)

          - Ôn cấp 3: (K9)20.000đ/buổi ( Dạy theo kế hoạch duyệt với PGD ĐT)

III. XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:  vận động các tổ chức, cá nhân, doạnh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng trên địa bàn xã; Cha mẹ HS tự nguyện tài trợ ( tặng) nhà trường CSVC, thiết bị … cần thiết cho học tập và giảng dạy, thực hiện các hoạt động của nhà trường như: téc nước ( thay thế téc hỏng), tăng âm, loa, máy chiếu cho phòng ngoại ngữ phục vụ hoạt động học tập ngoại ngữ của học sinh (Thay thế bộ tăng âm và loa, máy chiếu đã hỏng ) 

 

 

 

 

                                                 Phụ lục III

Một số quy định về bình xét thi đua năm học 2019-2020

  * Đối với cán bộ, giáo viên:

 

1.Ban lãnh đạo:

- Nếu trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:  Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (cấp cao hơn nếu đủ điều kiện nhưng chỉ 01 đ/c).

- Nếu trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến:  01 đ/c trong BLĐ được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 01 đ/c trong BLĐ được đề nghị tặng giấy khen của UBND thành phố.

- Nếu trường không đạt danh hiệu Tập thể LĐTT: BLĐ không được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND thành phố

2.Giáo viên:

- Căn cứ kết quả công tác, các tổ chuyên môn tổ chức bình xét xếp thứ các thành viên từ 1 đến hết.

- Căn cứ kết quả xếp thứ của tổ chuyên môn, ban thi đua nhà trường thảo luận xếp thứ tự cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường từ 1 đến hết.

- Căn cứ kết quả xếp thứ chung của toàn trường, chọn những đ/c có thứ hạng từ cao nhất đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (nếu có đăng ký thi đua). Số lượng theo quy định thứ hạng trường. Tiếp theo đến Giấy khen (những đ/c đủ tiêu chuẩn danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở nhưng không đăng ký, được đề nghị tặng Giấy khen) Số lượng theo quy định thứ hạng trường.

3. Một số lưu ý khi bình xét thi đua:

- Người hoàn thành nhiều nhiệm vụ xếp trên, người được phân công nhiều nhiệm vụ, nhiều môn thi, kiểm tra, những cuộc thi đạt kết quả cao, kỳ thi có hệ số cao xếp trên (nếu cùng thứ hạng).

- Nếu nhiều đồng chí cùng thứ hạng thì giáo viên xếp trên cán bộ, quần chúng xếp trên Đảng viên.

- Kết quả thi đua được lấy làm căn cứ đánh giá công chức, viên chức.

Dự kiến: (Được thực hiện sau khi Hội nghi cán bộ CCVC quyết định)

+ Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

+ Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là những đ/c được tặng giấy khen;

Còn lại là hoàn thành nhiệm vụ.

+ Những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ là đ/c vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo… có biên bản của các cấp kiểm tra.  

  * Đối với học sinh: Căn cứ vào kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh theo thông tư 58.

- Ban thi đua nhà trường quyết định khen và thưởng những học sinh đạt danh hiệu và tiêu chí về điểm kiểm tra cuối năm (tiêu chí do ban thi đua quyết định) 

- Ban thi đua nhà trường quyết định khen những học sinh đạt danh hiệu và không đạt tiêu chí về điểm kiểm tra cuối năm (tiêu chí do ban thi đua quyết định) 

 

Tác giả: thcstientan

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...