Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

(Theo Quyết định số  270QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng  12  năm 2017 của PGDĐT huyện)

                                                                                                             ĐVT : đồng

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

DỰ TOÁN THU

906.018.000

 

I

TỔNG SỐ THU

906.018.000

 

1

Thu phí lệ phí(học phí) theo năm ngân sách

251.298.000

 

2

Thu sự nghiệp khác

654.720.000

 

 

Thu tiền dạy thêm theo tự nguyện(nếu có)

604.800.000

 

 

Lệ phí thi nghề

 

 

 

Thu phí ,lệ phí tuyển sinh(nếu có)

 

 

 

Thu tiền học nghề

49.920.000

 

II

SỐ THU ĐỂ LẠI CHI LƯƠNG

100.519.200

 

1

Phí, lệ phí(học phí)

100.519.200

 

III

SỐ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI THEO CHẾ ĐỘ

805.498.800

 

1

Phí ,lệ phí (học phí)

150.778.800

 

2

hoạt động sự nghiệp khác

654.720.000

 

 

Thu tiền dạy thêm theo tự nguyện(nếu có)

604.800.000

 

 

Lệ phí thi nghề

 

 

 

Thu phí ,lệ phí tuyển sinh(nếu có)

 

 

 

Thu tiền học nghề

49.920.000

 

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3.579.081.000

 

I

Loại  490  khoản  493

3.007.086.000

 

1

Chi thanh toán cho cá nhân

3.243.401.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

260.180.000

 

3

Chi mua sắm sửa chữa lớn

50.000.000

 

4

Chi khác

25.500.000

 

C

Dự toán chi nguồn học phí (nếu có)

251.298.000

 

1

Chi thanh toán cho cá nhân

100.519.200

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

150.778.800

 

3

Chi mua sắm sửa chữa lớn

 

 

D

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

654.720.000

 

1

Chi thanh toán cho cá nhân

621.984.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

32.736.000

 

3

Chi mua sắm sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

                                                                    Ngày   2   tháng 2 năm 2018                                                                                      Người lập biểu                                                                                                       

Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị