Tin tức/(Trường THCS Tràng An)/LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH/
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

PHÒNG GD&ĐT BÌNH LỤC                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/KH-THCSTrA                                                                           Tràng An, ngày 01 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH  TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2018

stt

Nhiệm vụ trọng tâm

Người

chỉ đạo

triển khai

Thời gian thực hiện

Thời hạn

1

Rà soát và tu bổ cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo an toàn, vệ sinh, đủ điều kiện thực hiện chương trình từ 20/8; Tiếp tục tăng cường bảo vệ CSVCKT, phòng chống thiệt hại do mưa bão;

Hiệu trưởng

(tổ VP  tham mưu KH cụ thể)

Từ 1/8

Trước 11/8

2

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBGVNV năm học 2018-2019; xếp TKB dạy học và HĐ NGLL chính thức từ 20/8/2018 theo CTKHGD và PPCT nhà trường (PGDĐT duyệt năm 2017)  ;

Hiệu trưởng

(PHT, tổ CM, tổ VP  tham mưu KH cụ thể)

Từ 6/8

Trước 11/8

3

Chọn cử GV, CBQL tập huấn chuyên môn cấp Sở GD-ĐT, cấp Phòng GD-ĐT về KTĐGKQHT của HS theo HD của PGDĐT;  

Phó hiệu trưởng

(tổ CM  tham mưu KH cụ thể)

Theo lịch của Sở & Phòng

 

4

Tổ chức kiểm tra lại, xét duyệt lên lớp đợt 2 năm học 2017-2018

Phó hiệu trưởng

 

Trước 11/8

5

Phân lớp khối 6, phân lại lớp khối 7,8,9 năm học 2018-2019 đảm bảo 4 đối tượng học sinh phân bố đều ở các lớp đến;

Phó hiệu trưởng

(các GVCN tham mưu KH cụ thể)

Từ 6/8

Trước 11/8

6

Chuẩn bị điều kiện và cập nhật dữ liệu cho các phần mềm trực tuyến: sổ điểm điện tử; cơ sở dữ liệu quôc gia; Lập hồ sơ nhà trường và giáo viên năm học 2018-2019;

Phó hiệu trưởng

(NV văn thư tham mưu KH cụ thể)

 

Trước 20/8

7

Tổ chức buổi tựu trường; Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể, triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục chủ điểm tháng 8 và HD của PGDĐT;

Phó hiệu trưởng (GVTPT tham mưu KH cụ thể)

Từ 13/8 đến 18/8

 

9

Hoàn thành chương trình dạy nghề L9, hoàn thiện hồ sơ của học sinh đăng ký thi nghề;

Phó hiệu trưởng

(GV dạy nghề chuẩn bị hồ sơ)

 

Trước 8/8

10

Coi chấm thi nghề phổ thông theo điều động của PGDĐT;

Hiệu trưởng

13/8(14h) và 14/8

 

11

Xây dựng KH triển khai Công văn số 426/UBND-GDĐT ngày 11/7/2018 của UBND huyện (về việc thực hiện chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK và các điều kiện vệ sinh, an toàn trường học của Chính phủ và Bộ GDDT);

Hiệu trưởng

(tổ CM, tổ VP tham mưu KH cụ thể)

 

Báo cáo PGDĐT trước 15/8

12

Triển khai quy trình kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức;

 

Hiệu trưởng

(PHT, CTCĐ, Tổ CM, tổ VP tham mưu)

Từ 6/8

Trước 5/9

13

Rà soát các văn bản chỉ đạo chuyên môn hiện hành để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngay từ đầu năm học;

Phó hiệu trưởng

(2 tổ CM tham mưu đề xuất cụ thể)

Từ 13/8

Trước 5/9

14

Rà soát các văn bản chỉ đạo hiện hành về quản lý nhân sự để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động bồi dưỡng, phát triển đội ngũ;

Hiệu trưởng (TTCM, CTCĐ, PHT, KT  tham mưu đề xuất cụ thể)

Từ 13/8

Trước 15/9

15

Rà soát các văn bản chỉ đạo hiện hành về quản lý sử dụng CSVC (nhất là thiết bị - thư viện), quản lý tài chính để tổ chức đảm bảo CSVC, tài chính cho hoạt động giáo dục;

Hiệu trưởng (tổ VP tham mưu đề xuất cụ thể)

Từ 13/8

Trước 15/9

17

Rà soát các quy định hiện hành, HD nhiệm vụ năm học để dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định nội bộ của nhà trường; phương hướng, nhiệm vụ năm học tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐGD và phát triển đội ngũ;

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

(BCHCĐ, Tổ CM, tổ VP tham mưu đề xuất cụ thể)

 

Trước 15/9

16

Tham gia công tác xã hội, đoàn thể theo đề xuất cụ thể của đoàn thể;

Hiệu trưởng

Theo KH đoàn thể

 

18

Cập nhật văn bản chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo kịp thời;

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để báo cáo),

- Đảng ủy xã  (để báo cáo);

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn (để chỉ đạo);

- BCH Công đoàn (để phối hợp)       

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện)

- Lưu: VT.

                 HIỆU TRƯỞNG

                      (Đã ký)

 

 

               Trần Đại Nghĩa

 

Tác giả: thcstrangan
Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị