Bạn cần biết

Thời Khóa Biểu - HKI 2019
6G 6H 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H 8A 8B 8C 8D 8E 8G 9A 9B 9C 9D 9E GV nghỉ
Anh Giang Văn Đ.Hương V Sinh Duyên Cng Nhài Sử Đam Toán T. Giang Văn B. Hương Sử Bình Sinh Đ. Hòa Nhạc N.Hiền Văn Tr. Hường Địa Hoàng Anh Lành Địa H. Hường Toán Quyên Toán L. Phương Văn Đ. Giang Toán Ngần Văn Hồng Hóa Liệu  
Văn Đam Anh Xuân Nhạc N.Hiền TD T. Nhung Văn Tr. Hiền CNg T. Giang Anh Nga Sinh Đ. Hòa Sử Bình Anh Lành CNg Nhài Sinh Duyên Văn Tr. Hường Toán Quyên Văn Lan Văn Hằng Toán L. Phương Văn Hồng Toán Ngần Văn Đ. Giang  
Toán Q.Anh Toán Mai Toán T.Hiền Văn Ngà TD T.Nhung Địa Hoàng Toán T. Giang Toán T. Phương GD Ngân Hóa  Hoài Sinh N. Hòa Toán Yến Toán Minh Văn Lan Địa H. Hường Hóa Liệu Tám Anh N. Nhung TD Ngọc Anh Xuân  
Tám Sử Ngân Văn Tr.Hiền Toán Sâm Toán  T.Hiền Anh Nga Sử Bình MT Hạnh Toán T. Phương Toán Yến Toán Minh Văn Thủy Hóa Hoài  Anh Lành Hóa N. Hòa TCV Hằng Hóa Liệu TD Ngọc Anh N. Nhung Toán Mai  
Q.Anh Đ.HươngV Tr.Hiền Sâm T. Hiền T. Giang B. Hương Đ. Hòa Ngân Thủy N. Hòa Yến Hoài Lan Quyên L. Phương Đ. Giang Ngần Hồng Mai  
Tin T.Hiền Sinh Hoài Tám Sinh Duyên Anh N.Nhung TD T. Nhung Toán T. Giang Địa H. Hường Toán T. Phương Văn Thủy TD Ngọc Toán Yến Địa Tr. Hường TCT Dương Sinh N. Hòa Toán L. Phương Văn Đ.Giang Toán Ngần Văn Hồng Anh Xuân Mai, Thơm, Đoàn Hòa
Sinh Hoài TD Đ.Hương Sinh Duyên Sử Đam Toán  T. Hiền Toán T. Giang Sinh Liệu Văn H. Hường TD T. Nhung TD Ngọc Nhạc Hiền Văn Thủy Văn Tr. Hường Sử Loan Toán Quyên Tám Toán L. Phương Anh N. Nhung Văn Hồng Văn Đ. Giang Đinh Hương(v), Tr. Hiền
Cng Nhài Nhạc Đam Địa Hoàng Anh N. Nhung Tám Sinh Liệu CNg T. Giang TD T. Nhung CNg T. Phương Địa H. Hường Hóa N. Hòa Văn Thủy Văn Tr. Hường Toán Quyên Nhạc N.Hiền TD Ngọc Anh Xuân GD Loan Toán Ngần TCV Đ. Giang Hạnh, Lan, Minh, Sâm
Anh Giang Tin Toán T.Hiền Địa T.Hường Địa Hoàng Anh Nga TD T.Nhung Toán T. Phương Anh N.Nhung Toán Yến Sinh N.Hòa TD Ngọc Nhạc Hiền Địa H. Hường CNg Quyên Anh Xuân Nhạc Đam Tám GD Loan CNg Nhài Ngân, Lành, Bình
        CNg Nhài Tám TCT T.Hiền Nhạc N.Hiền Anh Nga CNg T. Phương Địa H. Hường                         GD Loan TCV Đ. Giang Địa Tr. Hường Anh N. Nhung Nhạc Đam B.Hương, Ngà
TD Đ.Hương Văn Đ.Hương V Sử Hồng Toán Sâm Văn Tr. Hiền Văn B. Hương Toán T. Giang Anh Lành Anh N. Nhung Lý  Thơm Địa T.Hường Anh Giang TD T. Nhung Nhạc Hiền Toán Quyên Văn Hằng CNg Nhài Tám Toán Ngần Văn Đ. Giang  Tạ Hiền, Xuân,
Văn Đam Văn Đ.Hương V TD T. Nhung Địa T.Hường Nhạc N.Hiền Văn B. Hương Địa H. Hường Sinh Đ.Hòa Văn Ngân Toán Yến Toán Minh Hóa Duyên Anh Lành MT Hạnh TD Đ. Hương Văn Hằng Văn Đ. Giang Toán Ngần Văn Hồng Toán Mai Liệu,  Q.Anh, Hoàng
Anh Giang Sinh Hoài Văn Tr.Hiền Anh N. Nhung GD Chuyên Toán T. Giang TD T. Nhung Minh Văn Ngân Sử Lan Anh Lành Toán Yến MT Hạnh TD Đ.Hương Sử Loan Cng Ngần Địa T. Hường Văn Hồng Địa H.Hường Sử Bình Nguyễn Hòa,
GD Đ.Hương V Toán Mai Anh N.Nhung Nhạc N.Hiền Sinh Duyên GD Chuyên Anh Nga Văn H. Hường TD T. Nhung CNg Nhài GD Đam TCV Thủy Toán Minh Toán Quyên Văn Lan TCT L. Phương Sử Bình Sinh Hoài Sử B. Hương GD Đ. Giang  Ngọc, Tr. Phương
        TCV Tr.Hiền TCV Ngà CNg Nhài Anh Nga Minh GD Ngân MT Hạnh TCV Thủy Sử Lan GD Đam TCV Bình Sinh Duyên Anh Lành Sử Loan TCT L. Phương TCV Hồng CNg Ngần Địa H.Hường  
Văn Đam Địa Tr. Hường Toán T.Hiền Toán Sâm TD Tr.Nhung TCT Dương MT Hạnh Toán T. Phương Nhạc N. Hiền Hóa Hoài Toán Minh CNg Nhài Tám GD Lan Hóa N. Hòa Nhạc Đ. Hươngv TD Ngọc Toán Ngần Hóa Đ.Hòa Văn Đ. Giang  Quyên, Đ. Hương TD
Văn Đam Tám TCT T. Hiền TCT Sâm Anh N.Nhung TCV B. Hương CNg T. Giang TD T. Nhung Toán T. Phương TCT Yến Anh Lành MT Hạnh Toán Minh Hóa Duyên Văn Lan TD Ngọc Anh Xuân Hóa Đ.Hòa Toán Ngần Văn Đ. Giang Trương Hà, Lê Phương
Sinh Hoài Anh Xuân CNg Nhài Sử Đam Toán T.Hiền TD T.Nhung TCT Dương Nhạc N. Hiền Anh  N. Nhung Anh Lành MT Hạnh Sinh Duyên Văn Tr. Hường Tám Văn Lan Sinh N. Hòa Văn Đ. Giang TD Ngọc Minh Toán Mai Hồng, Hoàng Hường,
Cng Nhài Toán Mai GD Tr Hiền Anh N. Nhung Sinh Duyên CNg T. Giang Nhạc Hiền CNg T.Phương Văn Ngân Sinh Đ.Hòa Văn Tr. Hường TCT Yến Hóa Hoài Anh Lành Tám Văn Hằng Văn Đ. Giang Sử B.Hương TD Ngọc Sinh N. Hòa Hà Giang,  Thủy
Tin T.Hiền Cng Mai Anh Nhung GD Chuyên Sử Đam Sử Tr.Hiền TCV B. Hương TCV Ngân CNg T. Phương MT Hạnh Địa T.Hường Nhạc N. Hiền CNg Nhài TCV Lan Anh Lành Sử Loan Sinh N. Hòa Nhạc Đ. Hươngv Sinh Hoài Minh  
Toán Q.Anh Anh Xuân Toán T.Hiền Văn Ngà Anh N.Nhung Sử Tr.Hiền Văn B. Hương Toán T. Phương Văn Ngân Văn Thủy TCV Bình TD Ngọc TD T.Nhung Anh Lành MT Hạnh Toán L. Phương Tám Hóa Đ. Hòa Minh Sinh N.Hòa Ngần, Tr.Giang, Hoài
TD Đ.Hương Cng Mai TD Tr.Nhung Văn Ngà MT Hạnh Tám Văn B. Hương Văn H. Hường TCV Ngân Văn Thủy Văn  Tr. Hường Hóa Duyên Anh Lành Văn Lan GD Bình Anh Xuân Sinh N. Hòa Anh N. Nhung Hóa Đ. Hòa TD Ngọc  Nhài, Chuyên, Loan
Nhạc Đam Văn Đ.Hương V MT Hạnh Sinh Duyên Văn Tr.Hiền Văn B. Hương Sử Bình Văn H. Hường Toán T. Phương Sinh Đ. Hòa Văn Tr. Hường Thơm TCT Minh Văn Lan Anh Lành Hóa Liệu Toán L. Phương Văn Hồng Anh N.Nhung Toán Mai Đặng Giang, Yến, 
Sử Ngân TD Đ.Hương  Anh N.Nhung TD T.Nhung Văn Tr.Hiền MT Hạnh Địa H. Hường Anh Lành Minh TD Ngọc Hóa N.Hòa Địa Hoàng Địa Tr. Hường Hóa Duyên TCT Dương Tám Anh Xuân Văn Hồng Nhạc Đ. Hươngv Hóa Liệu Hằng(V)
                                    GD Ngân TCT Minh Anh Giang Sinh Đ. Hòa Sinh Duyên TCV Lan Địa Tr. Hường Hóa Liệu Sử B.Hương TCV Hồng Sử Bình  
Toán Q.Anh Tin Sử Hồng Toán Sâm CNg Nhài Địa Hoàng Sinh Liệu Địa H. Hường Sử Bình Toán Yến Anh Lành Văn Thủy Sinh Đ. Hòa Toán Quyên TD Đ. Hương Sinh N.Hòa TD Ngọc Sinh Hoài Toán Ngần TCT Mai Dương, Tám, Ng.Nhung
MT Hạnh Toán Mai Văn Tr.Hiền Cng Nhài Địa Hoàng Toán Tr. Giang Văn B. Hương Sử Bình Sinh Đ. Hòa Văn Thủy Toán Minh Toán Yến Sử Loan CNg Quyên Địa H. Hường Toán L. Phương GD Đ. Giang Toán Ngần Sinh Hoài TD Ngọc Đam, Duyên, Tr.Nhung, 
Địa Hoàng MT Hạnh Văn Tr.Hiền Văn Ngà Toán T.Hiền Sinh Liệu GD Ngân Anh Lành TCT T. Phương Địa H.Hường Thơm Anh Giang Toán Minh TD Đ. Hương Sinh N.Hòa Văn Hằng Sử Bình Văn Hồng Sử B. Hương Anh Xuân Nguyễn Hiền,  Tr.Hường
Toán Q.Anh GD Đ.Hương V Địa Hoàng MT Hạnh TCV Tr. Hiền Văn B. Hương Toán Tr. Giang TCT T.Phương Địa H. Hường Anh Lành TD Ngọc Sử Loan GD Ngân Văn Lan Toán Quyên Anh Xuân Toán L. Phương CNg Ngần Văn Hồng Minh  
SH Q.Anh SH Đ.Hương V SH Tr.Hiền SH Sâm SH T. Hiền SH  T. Giang SH B. Hương SH Đ. Hòa SH Ngân SH Thủy SH N. Hòa SH Yến SH Hoài SH Lan SH Quyên SH L. Phương SH Đ. Giang SH Ngần SH Hồng SH Mai  
http://youtu.be/iJmnJKjHJw4
Hội Thi Giai điệu tuổi hồng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Phân công chuyên môn 2019-2020

Phân công chuyên môn 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2019-2020
Xem thêm...