Bạn cần biết

Công khai tài chính năm học 2018-2019

 

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/QĐ-THCS TQT

Phủ Lý, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường THCS Trần Quốc Toản

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Phòng tài vụ trường THCS Trần Quốc Toản

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của trường THCS Trần Quốc Toản (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng ban (Phòng) Tài chính (Kế hoạch Tài chính) và các Phòng, Ban liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Tổ chức cấp trên;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc;
- Các Phòng, Ban
- Lưu :VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:

Chương:

 Trường THCS Trần Quốc Toản

 

622

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-THCSTQT, ngày 21/01/2019 của hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản)

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

772

1

Số thu phí, lệ phí

772 

1.1

Lệ phí

 

1.2

Thu học phí

772 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

772

2.1

Chi sự nghiệp

772 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

772

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

3.1

Lệ phí

 

3.2

Phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

5.758,291 

1

Chi quản lý hành chính

5.758,291 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

5.758,291 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

http://youtu.be/iJmnJKjHJw4
Hội Thi Giai điệu tuổi hồng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Phân công chuyên môn 2019-2020

Phân công chuyên môn 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2019-2020
Xem thêm...