Tin tức/(Trường THCS Tiên Hiệp)/Tin tức - Sự kiện/
Kế hoạch pháp chế năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

 
 
 

 

 

Số:    /KH-THCSTHi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                             Tiên Hiệp, ngày 26 tháng  9  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2019 -2020

         

Thực hiện nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
          Thực hiện  kế hoạch số 1850/KH-SGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ  công tác pháp chế năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch số 1007/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý về công tác pháp chế năm học 2019-2020;

            Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường năm học 2019-2020. Trường xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2019-2020 như sau:

          I. Nhiệm vụ trọng tâm  

            1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

          2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW; Chương trình hành động số 21-Ctr/TU,ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

            3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng và khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác tốt tủ sách pháp luật.

          II. Nhiệm vụ cụ thể

            1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

            - Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường của đơn vị.(theo quyết định).
            - Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

            2. Hoạt động, tổ chức pháp chế

            a. Về công tác xây dựng pháp luật

            - Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
            - Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.

            b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


            - Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.

            - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ.

            - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

            c. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

          - Triển khai thực hiện quyết định số 705/QĐ/TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch phổ biến công tác giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục ban hành kèm theo quyết định số 6239/QĐ/BGD&ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Kế hoạch 2426/KH-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam; kế hoạch số 1850/KH-SGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ  công tác pháp chế năm học 2019-2020; kế hoạch số 1007/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý về công tác pháp chế năm học 2019-2020. 

          - Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, chào cờ đầu tuần, họp Hội đồng, sinh hoạt Tổ, sinh hoạt lớp, tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa để triển khai, tuyên truyền Nghị Quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GDĐT.

          - Phổ biến nghị định số 9/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi dua, khen thưởng.

            - Đối với cán bộ, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.

            -  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

            - Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.
            - Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.

            - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

            - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

            - Giáo viên dạy  môn giáo dục công dân tham gia thi giáo viên giỏi  cấp trường. Tổ chức tìm hiểu “Ngày pháp luật” và thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi tìm viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

            - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.

            d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

            - Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quyết định số 337/ QĐ-BGD-ĐT ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch   theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lí công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lí vi phạm hành chính năm 2019.

          - Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc thực hiện pháp luật về giáo dục tại nhà trường.

          - Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục pháp luật ở địa phương tại nhà trường và gửi về Phòng GD&ĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam theo qui định.

            đ. Công tác cải cách thủ tục hành chính

            - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

            - Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.

            e. Công tác thi đua khen thưởng

            Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị cấpThành Phố khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
            3. Tổ chức thực hiện

           a. Phân công trách nhiệm 

          - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra công tác phổ biến pháp luật, phát hành văn bản, thể thức văn bản và công tác văn thư lưu trữ tại trường.

           - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          b. Chế độ báo cáo

          - Nộp kế hoạch pháp chế báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết công tác pháp chế theo đúng quy định của Phòng GD&ĐT đúng quy định

           Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2019-2020.
 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- HT, các PHT;
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;
- Website trường;
- Lưu VT.
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                            Trần Văn Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2019 -2020
 

Tháng

Nội dung triển khai

Người thực hiện

9,10/2019

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học - Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh ( Luật ATGT; phòng cháy chữa cháy; ma túy; phòng chống AIDS...)
- Triển khai chiến dịch "Cùng chia sẻ"

- Lãnh đạo trường
- Đoàn Thanh niên. Giáo viên bộ môn GDCD.
- Giáo viên chủ nhiệm.

11/2019

- Tổ chức Hội thi kiến thức PCMT và HIV/AIDS
- Xây dựng tủ sách pháp luật.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.
- Tổ chức Hội thi "Sức khỏe sinh sản vị thành niên"

- Đoàn trường
- Tổ công tác pháp chế.
 
 

12/2019

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018.
- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật.
- Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.
- Triển khai Luật nghĩa vụ quân sự cho học sinh thông qua bộ môn GDQP-AN.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCMT, ATGT năm 2018.

- Tổ công tác pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên bộ môn GDCD, GDQP-AN

01/2020

- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai Quy chế cho điểm và xếp loại học sinh tới cán bộ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.
- Tham gia Liên hoan các CLB, đội, nhóm do tỉnh đoàn tổ chức.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- Tổ chức hội trại mừng Đảng, mừng xuân

- Tổ công tác pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên bộ môn GDCD
- GVCN, Học sinh

02/2020

- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2018 do tỉnh đoàn tổ chức.
- Phòng chóng bạo lực học đường

- Tổ công tác pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên bộ môn GDCD.
- Cán bộ thư viện.

03/2020

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Triển khai công tác hướng nghiệp
- Triển khai qui định về Chuẩn GV, Chuẩn hiệu trưởng,

- Lãnh đạo trường.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên chủ nhiệm.

04/2020

- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống ( phòng chống duối nước).
- Triển khai nguồn tài liệu từ mạng Internet ( thư viện pháp luật).

- Tổ CT pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên GDCD

05/2020

- Triển khai qui chế thi tốt nghiệp THPT.
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2019-2020.

- Lãnh đạo trường.
- Tổ công tác phá

 

Tác giả: tienhiep
http://hanam.edu.vn/data/13141170838658249119/tintuc/files/09.2019/ke hoach phap che 19-20.doc
http://youtu.be/iJmnJKjHJw4
Hội Thi Giai điệu tuổi hồng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Phân công chuyên môn 2019-2020

Phân công chuyên môn 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2019-2020
Xem thêm...