Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

     PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

 

              Số: 16 /KH-NH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúC

         

                Tượng Lĩnh, ngày 10  tháng 9 năm 2018

 

 

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

 

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

        Thực hiện công văn số 412/PGDĐT-THCS ngày 06 tháng 9 năm 2017 của phòng GD&ĐT Kim Bảng  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Kế hoạch số 29 “Kế hoạch năm học 2017 - 2018” ngày 06/9/2017 của trường THCS Tượng Lĩnh.

        Trường THCS Tượng Lĩnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 đạt được kết quả như sau:

     1. Kết quả nổi bật, ưu điểm:

         - Công tác phổ cập: Xã đạt tiêu chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 3.

         - Về chất lượng giáo dục toàn diện:

        * Xếp loại hạnh kiểm cuối năm:

 + Loại tốt: 343/410 = 83,66% ; Loại khá: 57/410 = 13,9% ; Loại trung bình: 10/410 = 2,44% ; Loại yếu : Không.  

        * Kết quả xếp loại học lực:

           + Loại giỏi đạt 82/410 = 20% ; Loại khá đạt 213/410 = 51,95% ; Loại Trung bình đạt 100/410 = 24,39% ; Loại yếu 15/410 = 3,66% ; Loại kém: Không có loại kém.

         - Kết quả kiểm tra cuối năm học các môn học do phòng, sở quản có  81,2% số bài kiểm tra đạt điểm từ trung bình trở lên trên tổng số lượt học sinh dự kiểm tra ( xếp thứ 3/18 đơn vị ở cả học kỳ I và học kỳ II ).

         - Học sinh giỏi: Văn hóa cấp huyện đạt 29 giải; TDTT cấp huyện đạt 15 giải, Thi đấu bóng đá cấp huyện đạt giải nhì, cấp tỉnh có 3 HS tham gia thi đấu đạt giải nhì.

- Thi khoa học kỹ thuật đạt 01 giải ba cấp huyện.

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện: có 4 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có 01 giáo viên đạt GVCN giỏi cấp huyện.

- Thi vào THPT tỷ lệ đỗ 80,4%. Điểm trung bình 3 môn đạt 6,227 điểm vượt bình quân huyện 0,127 điểm xếp thứ 5 trong toàn huyện, xếp thứ 24 trong toàn tỉnh.

- Duy trì các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Hoàn thành việc xây dựng thư viện tiên tiến và được Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nam kiểm tra công nhận đạt thư viện tiên tiến năm học 2017-2018.

Xếp loại chung các mặt giáo dục: Xếp thứ 7/18 đơn vị. Tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến. 5 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 6 đ/c được  UBND huyện tặng giấy khen.

2. Tồn tại, hạn chế: Kết quả học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh không đạt chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng đại trà môn Tiếng anh khối lớp 7,8 còn thấp.

B/KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ chỉ thị số 2919/CT-BGD&ĐT ngày 10/8/2018 của  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu của toàn ngành trong năm học 2018 – 2019; Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của sở GDĐT Hà Nam về  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Công văn số 550/PGDĐT-THCS ngày 14 /9/2018 của phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

         I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2013 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương, trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

 2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

 3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị trường học, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; thực hiên tốt chức năng kiểm tra, giám sát trong nhà trường.

4. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

5. Tuyên truyền vận động tạo điều kiện cho đội  ngũ  giáo viên,  cán bộ quản lí tham gia học tập bồi dưỡng  đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lí, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đọan 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

         II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

            1. Phổ cập giáo dục, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, giáo dục nghề và phân luồng sau THCS.

1.1. Nhiệm vụ, chỉ tiêu.

- Tỷ lệ huy động:  383/385 = 99,48 %;

- Tỷ lệ tuyển sinh lớp 6: 90/91 = 98,9% (có 01 học sinh không tuyển được vì lý do học sinh mắc bệnh hiểm nghèo).

- Phổ cập giáo dục: Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt 95,7%. Xã duy trì phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 3. Duy trì số học viên ở các lớp bổ túc văn hóa ( 3 học viên: Khối 6: 01 học viên; Khối 8: 01 học viên; Khối 9: 01 học viên ).

- Hướng nghiệp dạy nghề, phân luồng sau THCS.

+ Đảm bảo 100% số học sinh lớp 8 được học 1 trong 2 nghề đó là nghề điện dân dụng, nghề tin học văn phòng. Chương trình dạy nghề được thực hiện thông qua các tiết học tự chọn. Tổ chức thi nghề cho những học sinh có nhu cầu  nguyện vọng đăng ký.

+ Tổ chức cho tất cả học sinh khối lớp 9 được học 9 bài hướng nghiệp và được tư vấn hướng nghiệp theo quy định. Triển khai có hiệu quả việc định hướng phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (Tổng 105 học sinh khối 9). Phấn đấu có 80 học sinh đỗ vào THPT; 15 học sinh theo học tại trung tâm GDTX-GD nghề nghiệp của huyện Kim Bảng, 5 học sinh đi học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề, 5 học sinh đi làm sau 3 tháng đào tạo nghề.

- Duy trì sĩ số: Đạt 99,5%.

1.2 Biện pháp.

- Họp tổ công tác phổ cập cấp xã phân công giao trách nhiệm cho các thành viên trong tổ công tác. Hướng dẫn cho cán bộ điều tra cách ghi và nhập mã thôn theo đơn vị thôn sau sát nhập (Từ tháng 9/2018). Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ nhập dữ liệu của 3 cấp học trong đơn vị xã. Tổng hợp báo cáo số liệu kịp thời chính xác.

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường ”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương để duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học trong hè, trong năm. Vận động học sinh bỏ học ra các lớp giáo dục thường xuyên. Duy trì số học viên đang theo học ở các lớp GDTX (học lồng ghép với lớp học chính quy); đánh giá xếp loại học viên GDTX theo đúng hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã tổ chức tốt tuần lễ “ Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng của xã.

- Nâng cao chất lượng giờ lên lớp làm cho học sinh hứng thú học tập, yêu trường, mến lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nắm chắc sĩ số của lớp mình trong từng tiết, từng buổi học, hiểu rõ hoàn cảnh của học sinh, khi thấy các em nghỉ học  không có lý do cần tìm hiểu rõ nguyên nhân và vận động kịp thời nếu học sinh bỏ học. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên báo cáo với nhà trường về những học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

 - Xây dựng kế hoạch, củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập, xóa mù chữ cấp xã. Phối kết hợp với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã tiến hành điều tra, nhập dữ liệu, thống kê theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ cấp xã.

          - Thành lập ban chỉ đạo lao động, hướng nghiệp, dạy nghề do đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban, phân công 1 giáo viên phụ trách công tác lao động. Ban lao động hướng nghiệp xây dựng kế hoạch và phân công các bộ phận triển khai thực hiện. Đánh giá rút kinh nghiệm theo từng tuần, từng tháng.

          - Thực hiện đầy đủ, có chất lượng hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. (Nội dung này được tiến hành lồng ghép trong các tiết dạy hướng nghiệp và các buổi họp cha mẹ học sinh đặc biệt là đối với phụ huynh lớp 9 trước khi học sinh ôn thi vào lớp 10 THPT). 

- Triển khai cho học sinh đăng ký học nghề phổ thông năm học 2018-2019. Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch dạy nghề cho học sinh lớp 8 ngay từ đầu năm học. Hình thức dạy theo chương trình dạy học tự chọn 2 tiết/ tuần. Số tiết theo phân phối chương trình là 70 tiết. Hoàn thành việc dạy nghề lớp 8 xong trước tháng 6/2019. Tổ chức thi nghề cho những học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi nghề phổ thông năm học 2019-2020.

2. Chất lượng giáo dục toàn diện.

2.1. Giáo dục đạo đức, công tác học sinh.

2.1.1 Chỉ tiêu, nhiệm vụ: 

Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 98,69% không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Giáo viên và học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Vận động 100% học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế.

Xếp loại hạnh kiểm:

Khối

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

6

91

80

87,91

10

10,99

1

1,09

7

89

78

87,64

10

11,23

1

1,12

8

98

82

83,67

15

15,31

1

1,02

9

105

90

85,7

13

12,38

2

1,90

Cộng

383

330

86,16

48

12,53

5

1,31

2.1.2 Biện pháp:

- Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm công dân gắn với giáo duc kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể, ngoại khóa và lồng ghép trong quá trình giảng dạy các môn học nhất là bộ môn GDCD.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, xử lý công khai, nghiêm minh, mang tính giáo dục đối với các trường hợp vi phạm nội quy nhà trường.

- Duy trì giao ban tuần, mỗi tháng họp tổ chủ nhiệm 1 lần.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Đội, các tổ chức xã hội khác để phát động phong trào thi đua nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 10 điều nội quy của nhà  trường. Biểu dương gương người tốt việc tốt, rút kinh nghiệm, phê bình, chấn chỉnh các hành vi sai phạm trong các buổi chào cờ đầu tuần.

-  Phối hợp chặt chẽ với  hội cha mẹ học sinh và các ban ngành, đoàn thể của xã trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế cho học sinh theo đúng luật bảo hiểm y tế.

- Hướng dẫn học sinh cách làm quen với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, biết cách chia xẻ với bạn bè trong lớp, trong trường.

2.2. Giáo dục trí dục.

2.2.1. Chất lượng đại trà.

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

          - Phấn đấu đạt trên 82% số bài kiểm tra các môn do phòng, sở quản đạt điểm từ trung bình trở lên/ tổng số lượt học sinh dự kiểm tra ở cả hai học kỳ.

- Tốt nghiệp: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối lớp 9 đạt 100% (trong đó 72,4% đỗ loại khá, giỏi)

- Không có học sinh xếp loại học lực kém.

- Dạy tự chọn (Dạy đủ 02 tiết/tuần/lớp) cụ thể như sau: Khối 6, Khối 7 dạy tự chọn môn Tin học; Khối 8: dạy tự chọn nghề; Khối 9 dạy tự chọn môn Vật lý, Toán.

Xếp loại học lực:

Khối

T.số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL %

SL

TL%

SL

TL%

SL

%

6

91

15

16,48

28

30,76

44

48,35

4

4,39

0

 

7

89

17

19,10

46

51,68

22

24,72

4

4,49

0

 

8

98

21

21,42

54

55,10

21

21,42

2

2,04

0

 

9

105

22

20,95

54

51,43

27

25,71

2

1,90

0

 

Cộng

383

75

19,58

182

47,52

114

29,77

12

3,13

0

 

 

* Biện pháp:

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, dạy đủ các môn học, giáo viên  thực hiện đúng theo phân phối chương trình các môn học theo chương trình nhà trường năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Môn tiếng Anh lớp 6,7,8,9 dạy theo chương trình của đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Đảm bảo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn học. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới PPDH. Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên dự giờ để tư vấn, giúp đỡ giáo viên trong việc áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực đặc biệt chú ý hướng dẫn học sinh trong hoạt động nhóm, cách ghi bài, cách tìm hiểu các đơn vị kiến thức của bài học, phương pháp tự học... nhằm phát huy năng lực của người học. Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá thực tế và đánh giá quá trình với phương châm đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh.

- Dạy học tự chọn: Xếp thời khóa biểu các buổi sáng trong tuần.

+ Khối 6,7 dạy tự chọn môn Tin học 02 tiết/tuần. Thực hiện theo phân phối chương trình đã được biên soạn.

+ Khối 8 dạy tự chọn nghề 2 tiết/tuần. Khối 9 dạy tự chọn môn Toán, Vật lí.

Chương trình dạy tự chọn: thực hiện theo kế hoạch dạy học tự chọn đã được phê duyệt.

- Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tiễn trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài. Sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, phòng học Tiếng anh và Tin học.

- Thường xuyên kiểm tra quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn trong giáo viên nhất là khâu soạn giáo án trên máy tính và việc chấm, trả bài cho học sinh bằng cách thu và kiểm tra bài đã chấm theo từng học kỳ và năm học.

- Dạy học tích hợp với giáo dục bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung, gắn với thực tế ở các môn Ngữ văn; Lịch sử, Địa lí, GDCD, Vật lí, Công nghệ và Sinh học. Thực hiện việc giảng dạy chương trình giáo dục địa phương theo đúng quy định.

- Các bộ môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột theo công văn hướng dẫn của cấp trên.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định của thông tư  số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011;

- Phân loại đánh giá học sinh công khai, công bằng, chính xác, khách quan theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của người học và đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh.

2.2.2 Chất lượng thi vào lớp 10.

* Chỉ tiêu: Thi vào lớp 10: Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT đạt từ 85% trở lên. Tỷ lệ học sinh có điểm trung bình 3 môn thi vượt bình quân chung của huyện (đạt từ 6,4 điểm trở lên).

* Biện pháp: Lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm việc dạy ôn thi vào lớp 10. Tổ chức tốt việc triển khai ôn tập cho học sinh lớp 9 lồng ghép trong các buổi dạy thêm theo quy định. Có biện pháp thúc đẩy để giáo viên hăng say hơn trong giảng dạy.

2.2.3 Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

a. Học sinh giỏi văn hóa.

* Chỉ tiêu:  

- HSG văn hóa:

+ Cấp huyện chỉ tiêu đạt 34 giải trong đó:

Lớp 9 đạt 9 giải cụ thể như sau: Toán 9 đạt 2 giải, Vật lí 9 đạt 2 giải, Sinh 9 đạt 2 giải, Sử 9 đạt 2 giải, Văn 9 đạt 1 giải;

 Lớp 6,7,8 đạt 25 giải cụ thể như sau: Toán 6 đạt 2 giải, Toán 7 đạt 3 giải, Toán 8 đạt 2 giải, Văn 6 đạt 2 giải, Văn 7 đạt 4 giải, Văn 8 đạt 2 giải, Tiếng Anh 6 đạt 2 giải, Tiếng Anh 7 đạt 2 giải,  Lý 8 đạt 2 giải, Sinh 8 đạt 2 giải, Sử 8 đạt 2 giải.

+ Cấp tỉnh đạt 2 giải.

Nâng cao chất lượng giải ở cả cấp tỉnh và cấp huyện.

* Biện pháp:

- Lựa chọn, phân công giáo viên có năng lực có tinh thần trách nhiệm tiến hành bồi dưỡng mỗi tuần từ 1 đến 2 buổi bắt đầu từ tháng 9/2018 (riêng lớp 9 bồi dưỡng ngay từ trong tháng 8).

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và những học sinh được chọn vào đội tuyển HSG lớp 9 của huyện; Phối hợp tốt với giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Thị Trấn Quế trong việc cung cấp kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh.

- Thưởng xứng đáng cho giáo viên hướng dẫn và học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp đặc biệt là học sinh đạt giải cấp tỉnh.

          b. Tham gia cuộc thi: Khoa học kỹ thuật (KHKT).

         * Chỉ tiêu:

          - Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (khối lớp 8,9) có 3 dự án dự thi đạt 2 giải cấp huyện; Có 01 dự án dự thi đạt giải cấp tỉnh.

* Biện pháp:

- Triển khai đến các tổ chuyên môn các văn bản hướng dẫn về cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học. Tổ chức phát động cuộc thi KHKT cho học sinh. Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ý tưởng, lập dự án, làm sản phẩm… Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh. Hỗ trợ kinh phí cho các sản phẩm dự thi KHKT các cấp.

c. Học sinh giỏi các môn TDTT.

* Chỉ tiêu:

- TDTT tham gia đủ các nội dung thi đấu theo quy định. Cấp huyện đạt 16 giải trong đó giải nhất 01; giải nhì 02; giải ba 05; giải khuyến khích 8. Cấp tỉnh đạt 03 giải. Bóng đá nam cấp huyện đạt giải ba, cấp tỉnh có từ 2-3 vận động viên tham gia thi đấu.

* Biện pháp:

- Phân công giáo viên dạy thể dục tuyển chọn đội tuyển tham gia các nội dung thi đấu theo hướng dẫn và triển khai tập luyện ngay từ đầu năm học. Tập trung vào các nội dung thi đấu do sở quy định (Điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng đá nam).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi cấp trường trước thời điểm tổ chức cuộc thi cấp huyện để chọn được đội tuyển chính thức tham gia thi đấu cấp huyện.

- Chỉ đạo giáo viên môn thể dục dạy đúng đủ, có chất lượng giờ học thể dục theo quy định của chương trình. Đảm bảo đủ các điều kiện cho việc dạy học môn thể dục như: Sân bãi, đồ dùng, dụng cụ luyện tập, trang phục thể thao, chế độ dạy ngoài trời cho giáo viên thể dục.

2.2.4 Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 * Chỉ tiêu:

- Trường học thân thiện : xếp loại: Xuất sắc đạt 95 điểm. 

- Học sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo các chủ điểm từng tháng từng kỳ, đảm bảo trường, lớp luôn: Sáng, xanh, sạch, đẹp.

 * Biện pháp:

- Thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực đảm bảo trường, lớp: Sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức tốt các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội, tiết chào cờ đầu tuần.

- Tập trung giáo dục về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ giáo viên và học sinh, tuyên truyền giáo dục và có biện pháp phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, thể thao. 

3. Đội ngũ, cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến.

3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

          - Đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp. Loại xuất sắc: 8 Đ/c; loại khá: 14 Đ/c.

          - Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức.

          -  Hội giảng, thi giáo viên giỏi, GVCNG các cấp:

          + Hội giảng: 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia có 80% số giờ dạy đạt loại giỏi, 20% số giờ dạy đạt loại khá.

          + Thi giáo viên giỏi cấp trường có 15 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên giỏi cấp Huyện có 3 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh có 1đến 2 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: Có 1 giáo viên được công nhận GVCN giỏi cấp huyện.

          - Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định, mỗi tổ chuyên môn giải quyết 2 chuyên đề :

Tổ

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

KHXH

Hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS.

Giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi vào THPT.

KHTN

Hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS.

Giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi vào THPT.

* Biện pháp:

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ. Động viên khuyến khích, tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

- Tổ chức hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường trong tháng 10/2018. Giao chỉ tiêu kế hoạch cho các tổ chuyên môn và từng giáo viên  ngay từ đầu năm học.

- Đẩy mạnh hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn theo hướng tập trung nghiên cứu bài học, xây dựng chương trình phát triển giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học. Sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông qua địa chỉ trang “trường học kết nối” nhằm giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất năng lực của người học, sử dụng TBDH nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy. Dự giờ theo đúng quy định, có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó chú trọng kiểm tra quản lý việc soạn giáo án trên máy tính của giáo viên để tránh việc sao chép giáo án của đồng nghiệp. Sử dụng tốt mạng Internet phục vụ cho giảng dạy.

          - Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn để tổ chuyên môn bàn bạc, triển khai thực hiện các cuộc thi theo quy định của Sở, Phòng. Trong đó tập trung vào cuộc thi KHKT và thi HSG.

          - Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của giáo viên, xây dựng nền nếp kỷ cương trong các hoạt động, kiện toàn các đoàn thể ngay từ đầu năm học, duy trì tốt hoạt động của chi đoàn, công đoàn, chi bộ Đảng.

- Đánh giá giờ dạy của giáo viên theo công văn hướng dẫn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học. Thi giáo viên giỏi bám sát Thông tư số 21/2010/BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 

3.2.Cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến:

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

- Trường chuẩn quốc gia: Duy trì các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia đặc biệt là tiêu chuẩn 3 về chất lượng giáo dục toàn diện.

- Xây dựng thư viện: Duy trì các tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng của thư viện tiên tiến.

         - Giữ vững kết quả đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

* Biện pháp:

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện; Xây dựng kế hoạch tu bổ sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

- Duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia cụ thể như sau:

+ Tiêu chuẩn 1.Tổ chức, quản lý nhà trường: Củng cố, duy trì các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường, chú ý đến chất lượng hoạt động của các tổ chức.

+ Tiêu chuẩn 2.  Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Đảm bảo các tiêu chuẩn về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường.

 + Tiêu chuẩn 3. Chất lượng giáo dục: Duy trì nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi, thi vào THPT.

+ Tiêu chuẩn 4. Cơ sở vật chất: Tham mưu với UBND xã tu sửa lại các công trình xây dựng đã bị xuống cấp nhằm đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia.

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành sửa chữa hệ thống điện, lắp thêm hệ thống quạt trên các phòng học, các phòng bộ môn, sửa chữa bàn ghế cho học sinh trước ngày khai giảng. Sử dụng tốt các phòng học bộ môn, bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để tất cả các giờ: Vật lí; Hóa học; Sinh học; Tin học; Tiếng anh lớp 6,7,8,9 phải được học tại phòng học bộ môn. Tích cực sử dụng trang thiết bị dạy học hiện có và vận động giáo viên hưởng ứng phong trào sử dụng và tự làm đồ dùng thiết bị dạy học.

+ Tiêu chuẩn 5. Công tác xã hội hóa giáo dục: Nhà trường tích cực vận động hội cha mẹ học sinh, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục. Phân công các nhóm phụ trách tiến hành hành kiểm tra rà soát các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục duy trì kết quả của thư viện tiên tiến, bổ sung thêm tủ, giá, sách tham khảo nhất là những cuốn sách quý, sách tham khảo đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện. Bố trí xắp xếp lịch để học sinh lên thư viện tìm đọc sách.

- Phân công rõ lịch trực của thủ thư tại thư viện để học sinh có thể được mượn và đọc sách tại thư viện hoặc mượn mang về nhà. Xây dựng kế hoạch nhận và cho học sinh mượn khi có sách luân chuyển từ thư viện huyện, thư viện các trường bạn về nhà trường.

4. Công tác quản lý.

4.1 Quản lý chất lượng giáo dục:

* Nhiệm vụ: Giữ vững kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường.

* Biện pháp:

Nhà trường tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Làm tốt công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

4.2 Quản lý hoạt động dạy học:

* Nhiệm vụ: Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng kế hoạch giáo dục các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; quản lý chặt chẽ các hoạt động dạy, học trong nhà trường; không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn và các quy định về dạy thêm học thêm.

* Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, phân công giáo viên nghiên cứu xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh dựa trên khung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng (chú ý đến việc xây dựng các chủ đề tích hợp). Hiệu trưởng ra quyết định ban hành kế hoạch giáo dục các môn học  theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần hướng dẫn của công văn số 4612/HD-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Thường xuyên kiểm tra việc giáo viên soạn giáo án trên máy tính, kiên quyết sử lý đối với giáo viên vi phạm như: đình chỉ việc soạn giáo án trên máy tính trong 2 năm, đánh vào lỗi vi phạm quy chế chuyên môn, cắt các danh hiệu thi đua của giáo viên... nhằm chống việc sao chép giáo án của người khác.

- Tiếp tục triển khai việc soạn giáo án theo 5 hoạt động ở tất cả các bộ môn và đảm bảo theo đúng quy định về thể thức trình bày văn bản. Chỉ đạo, triển khai ứng dụng phần mềm Master elearning để thiết kế giáo án và tham dự cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GD&ĐT tổ chức. Không ký duyệt đối với những giáo án làm sai so với quy định, lập biên bản đình chỉ không cho sử dụng giáo án soạn trên máy vi tính nếu phát hiện giáo án được sao chép nguyên văn trên mạng.

 - Lập kế hoạch công tác cụ thể từng tuần, tháng để giáo viên thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch sát tình hình thực tế (bám sát kế hoạch chung của nhà trường).

4.3 Quản lý cơ sở vật chất:

* Nhiệm vụ: Duy trì bảo quản sử dụng tốt cơ sở vật chất trường học.

* Biện pháp: Sử dụng triệt để đồ dùng trang thiết bị hiện có. Tích cực mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ tốt cho dạy và học. Tăng cường ý thức trách nhiệm cho cán bộ giáo viên trong việc sử dụng bảo quản cơ sở vật chất trường học bằng cách giao cụ thể cho từng lớp, giáo viên bảo quản và sử dụng. Sau mỗi học kỳ tiến hành kiểm kê thiết bị tài sản để có kế hoạch sửa chữa bổ sung. Phát động phong trào thi sử dụng và làm mới đồ dùng dạy học trong giáo viên.

           4.4 Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

* Nhiệm vụ: Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên, người lao động trong nhà trường, không để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về ngày công, giờ công, các quy định về dạy thêm học thêm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Duy trì các hoạt động lao động vệ sinh trong giáo viên và học sinh.

* Biện pháp:

- Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp theo đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế làm cơ sở cải cách chính sách tiền lương. Phân công nhiệm vụ phù hợp với từng giáo viên, nhân viên. Xếp thời khóa biểu để mỗi giáo viên nghỉ không quá 01 ngày trong tuần. Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên trong trường không để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về chế độ chính sách và các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

4.5 Công tác kiểm tra:

* Nhiệm vụ:

- Triển khai đầy đủ nghiêm túc quy định về kiểm tra nội bộ trong nhà trường: Đảm bảo 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Kiểm tra nền nếp đồ dùng dụng cụ sách vở của học sinh từ 1 đến 2 lần trong năn học. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm, thu góp... theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Chuẩn bị đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở giáo dục và đào tạo vào tháng 4/2019.

        * Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ theo quyết định của hiệu trưởng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra theo tuần tháng. Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công. Họp rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc kiểm tra. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 - Thường xuyên kiểm tra các quy định của cấp trên về dạy thêm, học thêm, về thu chi, thực hiện các quy định của ngành… kiên quyết xử lý hiện tượng vi phạm.

 - Phân công các bộ phận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở giáo dục đào tạo vào tháng 4/2019.

 4.6 Ứng dụng công nghệ thông tin:

* Nhiệm vụ: 100% cán bộ quản lý và giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, trong dạy học.

* Biện pháp:

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng sổ điểm điện tử, sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông qua trang trường học kết nối. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên trong việc cập nhật điểm của học sinh hàng tháng, hàng kỳ, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định này trong các buổi giao ban tuần, tháng. Triển khai có hiệu quả việc sử dụng sổ liên lạc điện tử để thông tin thường xuyên từ nhà trường, giáo viên đến cha mẹ học sinh.

           - Cán bộ quản lý tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

4.7 Công tác pháp chế:

* Nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác pháp chế trong nhà trường.

* Biện pháp:

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ chính sách của giáo viên, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

        1/ Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng (kèm theo phụ lục 01)     

       2/ Mốc thời gian và những công việc chính trong năm (phụ lục 02)

       3/ Bảng phân công chuyên môn (Phụ lục 03)

        4/ Các mục tiêu và chỉ tiêu chính (Phụ lục 4)

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Tổ chuyên môn của trường;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Cường

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG

NĂM HỌC 2018-2019

(Phụ lục 1)

1. Đỗ Văn Cường - Hiệu trưởng.

- Phụ trách chung tất cả các hoạt động trong nhà trường;

- Bí thư chi bộ;

- Giảng dạy nội dung hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

2. Nguyễn Văn Tòng - Phó hiệu trưởng.

- Phụ trách: Chuyên môn, phổ cập;

- Chủ tịch công đoàn, phó bí thư chi bộ;

- Dạy  môn Vật lí khối 9.

3. Dương Thái Hưng - Thư ký hội đồng, tổ trưởng tổ KH tự nhiên.

 - Ghi biên bản, nghị quyết, xếp thời khoá biểu, giải quyết một số công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền. Tổ chức các hội nghị, chuẩn bị các văn bản khi lãnh đạo yêu cầu.

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

- Chỉ đạo quản lý các hoạt động chuyên môn của tổ. Phụ trách nhóm Toán, Lý, Công Nghệ, lập kế hoạch tổ, chuẩn  bị nội dung họp, điều hành họp tổ, ký giáo án, kiểm tra đôn đốc việc vào điểm, dự giờ, ghi sổ báo giảng của các thành viên trong tổ đồng thời là uỷ viên trong đoàn kiểm tra.

4. Đặng Thị Hồng Minh - Tổ phó tổ KH tự nhiên.

- Phụ trách nhóm Hoá - Sinh. Ghi chép nghị quyết, theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kiểm tra việc ghi sổ đầu bài các phòng học bộ môn và khối 8,9 điều hành tổ nếu tổ trưởng đi vắng.

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công, chủ nhiệm lớp 9B.

5. Dương Thị Đương – Tổ trưởng tổ KHXH.

- Giúp hiệu trưởng chỉ đạo quản lý các hoạt động chuyên môn của tổ. Phụ trách nhóm Văn-Sử-Địa-GDCD. Lập kế hoạch tổ, chuẩn  bị nội dung họp, điều hành họp tổ, ký giáo án, kiểm tra đôn đốc việc vào điểm,dự giờ, ghi sổ báo giảng của các thành viên trong tổ đồng thời là uỷ viên trong đoàn kiểm tra.

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công, chủ nhiệm lớp 9A.

6. Tạ Hải Thắng - Tổ phó tổ xã hội

-  Phụ trách nhóm: Ngoại ngữ-Thể dục- Nhạc- Họa Ghi chép nghị quyết, theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kiểm tra việc ghi sổ đầu bài  khối 6,7 và sổ đầu bài GDTX điều hành tổ nếu tổ trưởng đi vắng.

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

7. Vũ Thị Hoàn - Tổng phụ trách đội.

- Tổ chức chỉ đạo triển khai các hoạt động của đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp;

- Xếp loại đánh giá thi đua giữa các chi đội theo tuần, tháng;

- Lập và quản lý hồ sơ đội TNTPHCM;

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

8. Phạm ngọc Tuấn – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 6A.

9. Vũ Văn Ngọc – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 9C.

10. Đặng Trọng Nguyên – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

11. Nguyễn Thị Thảo – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 7B.

12. Trương Thị Huệ – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 8B.

13. Phan Văn Sơn – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

14. Trịnh Thị Thùy Dương – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

15. Lê Thị Nguyện – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

16. Trương Thị Nguyệt – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

17. Nguyễn Thị Nga – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 8C.

18. Lê Thị Hương – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 7A.

19. Phan Thị Thương – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 8A, phụ trách công tác GDTX.

20. Nguyễn Thị Quy – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

 21. Đinh Thị Thiết – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

22. Trần Thị Hiên- Kế toán.

- Giúp hiệu trưởng lập và quản lý hồ sơ tài chính. Đảm bảo các chế độ cho cán bộ giáo viên.

23. Lê Thị Phương Nam - Văn thư, thủ quỹ.

- Chuyển, nhận công văn giấy tờ, lưu giữ các hồ sơ sổ sách của nhà trường;

- Hoàn thiện các văn bản, báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo trường;

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị, hội họp, phụ trách thống kê nhập dữ liệu Vemis, chấm công cho cán bộ giáo viên hàng ngày;

- Phát hành sách giáo khoa, sách bài tập, văn phòng phẩm cho giáo viên, học sinh; Xuất, nhập tiền đúng quy định; Cấp phát và lưu giữ bằng tốt nghiệp.

24. Phạm Thị Hường - Thiết bị, thư viện.                  

- Phụ trách hồ sơ sổ sách thư viện, thiết bị;

- Bảo quản, quản lý, kiểm kê các thiết bị dạy học, thư viện, dụng cụ văn phòng, cơ sở vật chất các phòng bộ môn, lớp học;

- Chuẩn bị các thiết bị dạy học cho giáo viên lên lớp;

- Theo dõi, đánh giá việc sử dụng sách, thiết bị của cán bộ, giáo viên. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4

Các mục tiêu và chỉ tiêu chính

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kết quả đạt được năm học

2017 - 2018

Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018-2019

So sánh:

Tăng (+), giảm (-)

1

Phổ cập, GDTX, phân luồng HS

 

 

 

 

1.1

Tỷ lệ huy động học sinh đến trường

%

99,5

99,5

 

1.2

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 6

%

97,8

98,9

+1,1

1.3

Số lượng học sinh bỏ học

Hs

2

2

 

1.4

Huy động học BTVH

Hv

1

3

   +2

1.5

Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 có bằng TNTHCS

%

95,7

95,7

 

1.6

Tỷ lệ HS thi vào lớp 10

%

84,5

86,5

+2,0

2

Chât lượng giáo dục

 

 

 

 

2.1

Tỷ lệ HS xếp loại HK khá, tốt

%

97,5

98,7

+ 1,2

2.2

Tỷ lệ HS xếp hạnh kiểm yếu

%

0

0

 

2.3

Tỷ lệ bài KT đạt TB trở lên

%

81,2

82

+0,8

2.4

Tỷ lệ HS xếp loại HL khá, giỏi

%

71,9

67,1

-4,8

2.5

Tỷ lệ HS xếp loại HL yếu

%

3,16

3,13

 

2.6

Tỷ lệ HS xếp loại HL kém

%

0

0

 

 

2.7

Tỷ lệ tuyến sinh vào lớp 10

%

80,2

85,5

+5,3

Điểm BQ của 3 bài thi/HS

Điểm

6,227

6,4

+0,17

2.8

SL đạt giải HSG VH cấp huyện

Giải

29

34

+5

2.9

SL đạt giải HSG VH cấp tỉnh

Giải

0

2

+2

2.10

SL đạt giải HSG TDTT cấp huyện

Giải

15

16

+1

2.11

SL đạt giải HSG TDTT cấp tỉnh

Giải

3

3

 

2.12

Số sản phẩm dự thi KHKT đạt giải cấp huyện

Giải

1

2

+1

2.13

Số sản phẩm dự thi KHKT đạt giải cấp tỉnh

Giải

0

1

+1

2.14

Tỷ lệ HS thi đỗ nghề PT

%

100

100

 

3.

CSVC, Xây dựng đội ngũ

 

 

 

 

3.1

- SL GV dạy giỏi cấp trường

GV

15

20

+5

3.2

- SL GV dạy giỏi cấp huyện

GV

4

4

 

3.3

- SL GV dạy giỏi cấp tỉnh

 

0

1

+1

3.4

- Số GVCNL giỏi cấp huyện

GV

1

1

 

3.5

- Hoàn thành, duy trì  Trường chuẩn quốc gia năm học 2018-2019

 

Duy trì 5 tiêu chuẩn

Duy trì 5 tiêu chuẩn

 

3.6

Xây dựng thư viện tiên tiến, xuất sắc năm học 2018-2019

 

Tiên tiến

Duy trì thư viện tiên tiến

 

3.7

Xây dựng đơn vị điển hình dạy, học tiếng Anh năm học 2018-2019

 

 

 

 

3.8

- TS tiền đầu  tư XD bằng ngân sách

Nghìn đồng

 

 

 

3.9

- TS tiền mua sắm bằng ngân sách

Nghìn đồng

35.000

45.000

+10.000

3.10

- Tổng số tiền huy động XHH

Nghìn đồng

10.000

15.000

+5.000

4.

Thi đua khen thưởng

 

 

 

 

4.1

LĐTT

Người

22

21

 

4.2

CSTĐ cấp cơ sở

Người

5

5

 

4.3

CSTĐ cấp tỉnh

Người

 

 

 

4.4

Bằng khen, Giấy khen

Người

5

5

 

4.5

Danh hiệu tập thể

 

Tập thể lao động tiên tiến

Tập thể lao động xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Lĩnh, tháng 9 năm 2018

 

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 6

Hôm nay: 65

Tổng lượng truy cập: 306704