Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

NĂM HỌC 2016 - 2017

 
 

 

 

          I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;       Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017;

          Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế;

          Kế hoạch số 1344/SGDĐT ngày 09/9/2016 Kế hoạch pháp chế năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

          Kế hoạch số 404 ngày 15/9/2016 của phòng giáo dục và đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn công tác pháp chế  năm học 2016-2017;

           Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

 

         II.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế trong trường.

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản về an toàn giao thông, gia đình, môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân. Phổ biến kịp thời những nội dung cơ bản của các Luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác đến cán bộ, nhà giáo và người học.

- Phối hợp công tác giáo dục pháp luật với việc theo dõi thực hiện pháp luật, giáo dục kỹ năng sống phòng tránh tai nạn thương tích, chống bạo lực học đường; đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Bảo đảm thực hiện mục tiêu của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

2.  Yêu cầu

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).

- Triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

- Tổ chức giảng dạy, giáo dục pháp luật phù hợp với cấp học THCS; Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp nội dung giáo dục văn hóa với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

          1. Xây dựng tổ chức pháp chế, tăng cường bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

          - Nhà trường cử một cán bộ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách công tác pháp chế và 01 giáo viên có chuyên môn, hiểu biết về pháp luật thực hiện công tác pháp chế.

          - Các thành viên làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do ngành và các cơ quan liên quan tổ chức.

          - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và báo cáo theo quy định về việc thực hiện công tác pháp chế trong năm học.

2. Hoạt động, tổ chức pháp chế

2.1 Công tác xây dựng pháp luật

          - Triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp;

          - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị theo đúng pháp luật.

          2.2 Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

          ( Đối với các văn bản quản lý, điều hành)

          Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do mình ban hành, đặc biệt chú ý đến thể thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản để xử lý những văn bản không đúng quy định, trái pháp luật, không phù hợp.

2.3 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016” được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân; triển khai thực hiện các hoạt động ngoại khóa phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm học. Cụ thể: triển khai thực hiện chương trình giáo dục theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

Bảo đảm chất lượng, hiệu quả dạy và học môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân.

Chú trọng các nội dung môn học có gắn với tình huống pháp luật trong cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi và kiểm tra...; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự tuân theo pháp luật của học sinh.

          - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức: ngoại khóa, tập trung hoặc phổ biến hàng tuần, hoạt động giáo dục pháp luật trong và ngoài giờ lên lớp....; kết hợp trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm kịp thời bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá, thường xuyên cập nhật các kiến thức pháp luật mới, phù hợp với  từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên.

          Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của tỉnh của huyện. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo cụ thể như:

          - Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay trong giải quyết công việc của công dân, doanh nghiêp; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 củaThủ tướng chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 17/2014/CT-TTg ngày 20/6/2014 củaThủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

          - Những quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Những điều công chức, viên chức không được làm (Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Điều lệ nhà trường); Thông tư số 55/2011/BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm, học thêm; các quy định hiện hành về đánh giá, xếp loại học sinh;

          - Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017;

          - Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          - Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

          - Chỉ thị số 15/CT-UBND tỉnh Hà Nam ngày 28/11/2012 về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ giải quyết thủ tục hành chính;

            - Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016 – 2017;

          - Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

          - Hướng dẫn số 1422/HDLN/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2016 của liên Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở tài chính – Sở lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cấp bù, thu, quản lý, sử dụng học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Hà Nam;

          - Hướng dẫn số 01/HDLN ngày 12/9/2014 của liên Sở: Sở Lao đông Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở GD&ĐT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

          - Ngoài ra còn triển khai các văn bản chỉ đạo do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành liên quan đến công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị;

          - Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

2.4. Cải cách thủ tục hành chính

- Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường.

- Thực hiện niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời đúng quy định.

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Triệt để sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường; xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Bố trí, sắp xếp giáo viên đúng chuyên môn và được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật để giảng dạy môn Giáo dục công dân.

2. chỉ đạo cho cán bộ giáo viên, học sinh tổ chức thực hiện công tác PBGDPL theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế của Phòng giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 hiệu quả thiết thực.

            4. Chế độ báo cáo: Nhà trường thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định.

          Trên đây là Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2016-2017 đề nghị ban công tác pháp chế của nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch trên./.

                                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                       

- Phòng GD&ĐT;

- Ban công tác pháp chế của trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Cường

 

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 112

Tổng lượng truy cập: 326815