Tin tức : Hoạt động nhà trường/

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM 2014-2015

- C¨n cø vµo ch­¬ng tr×nh sè 02 – CT/H§§  ngµy 25/8/2010 cña Héi ®ång §éi huyÖn Kim B¶ng gi÷a §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ Phßng gi¸o dôc  huyÖn Kim B¶ng.

- C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh, chØ tiªu cña nhµ trư­êng n¨m häc 2014-2015

- Hướng tới đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động:“Hai không và phong trào Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực' cùng với chủ đề “Năm tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy học”; Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014- 2015 của Hội đồng Đội huyện Kim Bảng  cùng chủ đề năm học:

“ Thiếu nhi Hà Nam

Tiếp bước cha anh

Làm nghiền việc tốt

Xứng cháu Bác Hồ ”

- Liên đội trường THCS Tượng Lĩnh đã đạt được kết quả như sau:

SƯU TẦM

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 124

Tổng lượng truy cập: 326216