Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

       KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

 

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

 

          Thực hiện công văn số 296 /PGD - THCS ngày 21 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS ”; Kế hoạch số 18 “Kế hoạch năm học 2015-2016” ngày 08/9/2015 của trường THCS Tượng Lĩnh.

Trường THCS Tượng Lĩnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đạt được kết quả như sau:

            * Ưu điểm:

- Công tác phổ cập: Hoàn thành điều tra, nhập dữ liệu, tổng hợp báo cáo theo kế hoạch của nhiệm vụ phổ cập xóa mù chữ cấp xã. Đạt tiêu chuẩn phổ cập xóa mù chữ cấp xã mức độ 2.

- Về chất lượng giáo dục toàn diện:

+ xếp loại hạnh kiểm cuối năm có 416/419 = 99,28% xếp loại khá, tốt.

          + Xếp loại học lực: loại giỏi đạt 61/419 = 14,56%

                                Loại khá đạt 190/419 = 45,35%

                                Loại Trung bình đạt 154/419 = 36,75%

                                Loại yếu 14/419 = 3,34%, không có loại kém.

+ Học sinh giỏi: Văn hóa cấp huyện đạt 29 giải. Cấp tỉnh: 02 giải; TDTT cấp huyện đạt 29 giải, cấp tỉnh đạt 2 giải. Thi bóng đá cấp huyện đạt giải nhất. Cấp Tỉnh có 04 học sinh đạt giải nhì.

- Thi khoa học kỹ thuật đạt 02 giải cấp huyện; Thi vận dụng kiến thức liên môn đạt 4 giải cấp huyện; Thi dạy học theo chủ đề tích hợp đạt 05 giải cấp huyện, 4 hồ sơ dự thi cấp tỉnh, 01 hồ sơ dự thi cấp quốc gia đạt giải khuyến khích.

- Thi Olimpic tiếng anh trên mạng (IOE) cấp huyện có 12 học sinh đạt giải trong đó: 3 giải nhì; 2 giải ba; 7 giải khuyến khích. Thi cấp tỉnh có 4 học sinh tham gia đạt 4 giải trong đó: 3 giải ba; 1 giải khuyến khích.

- Cuộc thi tài năng Tiếng Anh ( OTE ): Cấp huyện có 2 học sinh đạt giải trong đó: 1 giải nhì; 1 giải ba. Cấp tỉnh có 1 học sinh tham gia đạt giải khuyến khích.

- Thi Violimpic ( Giải toán trên mạng ): Cấp huyện có 11 học sinh đạt giải trong đó: 2 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 2 giải khuyến khích. Cấp tỉnh có 4 học sinh tham gia đạt 2 giải trong đó: 1 giải nhì; 1 giải ba. Có 1 học sinh tham dự kỳ thi cấp quốc gia đạt huy chương đồng.

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện: có 8 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện; Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có 01 giáo viên đạt GVCN giỏi.

- Thi nghề tỷ lệ đỗ 100% trong đó 99,04% đạt loại giỏi.

- Đỗ tốt nghiệp đạt 97,9% trong đó đạt 62,5% khá, gỏi.

- Thi vào THPT tỷ lệ đỗ 84,5%. Điểm trung bình 3 môn đạt 6,48 điểm xếp thứ 2/18 trường trong huyện.

- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực đạt loại tốt 94 điểm.

- Duy trì các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia.

Xếp loại chung các mặt giáo dục: Xếp thứ 2/18 đơn vị. Tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc. 5 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 4 đ/c được Sở GD, UBND huyện tặng giấy khen.

* Hạn chế: Kết quả học sinh giỏi văn hóa cấp huyện chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch; Thi vận dụng kiến thức liên môn không có học sinh dự thi cấp tỉnh.

B/KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Căn cứ vào Chỉ thị số 3031/CT-BG&ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2016 – 2017; Căn cứ công văn 791 của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Căn cứ quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017; Căn cứ Công văn số 1332/SGDĐT-GDTrH ngày 08 /9/ 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017"; Căn cứ vào Công văn số 374 /PGD - THCS ngày 14 tháng 9 năm 2016 của phòng GD & ĐT Kim Bảng “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS ”.Từ những căn cứ trên và kết quả đã đạt được của năm học 2015-2016 trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:

  I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường.

3. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, từng bước thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

          II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

      1. Phổ cập giáo dục, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề và phân luồng sau THCS.

 1.1. Nhiệm vụ, chỉ tiêu.

- Tỷ lệ huy động:  417/417 = 100 %;

- Tỷ lệ tuyển sinh lớp 6: 99/99 = 100%;

- Phổ cập giáo dục: Hoàn thành điều tra, nhập dữ liệu, tổng hợp báo cáo theo kế hoạch của nhiệm vụ phổ cập xóa mù chữ cấp xã. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt từ 93% trở lên. Đạt các tiêu chuẩn phổ cập xóa mù chữ cấp xã mức độ 2.

- Chỉ tiêu duy trì sĩ số:

TT

Lớp

Số lớp

Số HS đầu năm

Học kỳ I

Học kỳ II

Số HS cuối năm

Tỷ lệ duy trì

SL HV BTVH

Bỏ

Chuyển

Bỏ

Chuyển

1

6

3

102

 

 

 

 

102

100%

0

2

7

3

106

 

 

1

 

105

99,05%

0

3

8

3

118

 

 

1

 

117

99,15%

0

4

9

3

91

 

 

 

 

91

100%

2

Cộng

12

417

 

 

2

 

415

99,52%

2

          - Duy trì số học viên ở các lớp bổ túc văn hóa ( 2 học viên khối lớp 9 );

- Đảm bảo 100% số học sinh lớp 9 được học và thi nghề điện, nghề tin học văn phòng. Tỷ lệ đỗ 100% trong đó 100% khá, giỏi;

- 100% học sinh lớp 8 được học 2 nghề là điện dân dụng và nghề tin học: Nghề điện 2 lớp với  77 học sinh ; nghề tin 1 lớp với 39 học sinh;

- 100% học sinh lớp 9 được học 9 bài hướng nghiệp và được tư vấn hướng nghiệp theo quy định. Triển khai có hiệu quả việc định hướng phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Phấn đấu có ít nhất 15% học sinh đi học nghề sau tốt nghiệp lớp 9.

1.2 Biện pháp.

- Họp tổ công tác phổ cập cấp xã phân công giao trách nhiệm cho các thành viên trong tổ công tác. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ nhập dữ liệu của 3 cấp học trong đơn vị xã. Tổng hợp báo cáo số liệu kịp thời chính xác.

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường ”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh để duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học trong hè, trong năm. Vận động học sinh bỏ học ra các lớp bổ túc văn hóa. Duy trì số học viên lớp 9 đang theo học ở lớp bổ túc văn hoá ( Học lồng ghép với lớp học chính quy ) ; đánh giá xếp loại học viên bổ túc văn hoá theo đúng hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã tổ chức tốt tuần lễ “ Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng giờ lên lớp làm cho học sinh hứng thú học tập, yêu trường, mến lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nắm chắc sĩ số của lớp mình trong từng tiết, từng buổi học, hiểu rõ hoàn cảnh của học sinh, khi thấy các em nghỉ học 2 ngày không có lý do cần đến tìm hiểu nguyên nhân và vận động kịp thời nếu học sinh bỏ học. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên báo cáo với nhà trường về những học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch, củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập, xóa mù chữ cấp xã. Phối kết hợp với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã tiến hành điều tra, thống kê theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ.

          - Thành lập ban chỉ đạo lao động, hướng nghiệp, dạy nghề do đ/c Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban, phân công 1 giáo viên phụ trách công tác lao động. Ban lao động hướng nghiệp lập kế hoạch và phân công các bộ phận  triển khai thực hiện. Đánh giá rút kinh nghiệm từng tuần, từng tháng.

          - Thực hiện đầy đủ, có chất lượng hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh (Nhiệm vụ này do hiệu trưởng đảm nhiệm). Làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. (Nội dung này được tiến hành lồng ghép trong các tiết dạy hướng nghiệp và các buổi họp phụ huynh đặc biệt là đối với phụ huynh lớp 9 trước khi học sinh ôn thi vào lớp 10 THPT). 

- Tiếp tục  triển khai dạy nghề điện dân dụng và tin học cho học sinh lớp 9 ngay từ đầu năm học và kết thúc trước 20/10/2016; Khối 8 triển khai dạy 2 nghề: Điện dân dụng và tin học cụ thể: Học kỳ I dạy 28 tiết. Học kỳ II dạy 42 tiết. Hoàn thành việc dạy nghề lớp 8 trước tháng 6/2017.

2. Chất lượng giáo dục toàn diện.

2.1. Giáo dục đạo đức, công tác học sinh.

2.1.1 Chỉ tiêu, nhiệm vụ: 

  Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt của khối 7,8,9 đạt 99,1% ( Riêng  học sinh khối 6 mức độ hình thành và phát triển phẩm chất đạt 100% ). Không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Giáo viên và học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Vận động 100% học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế.

Xếp loại hạnh kiểm: ( khối 7.8.9 )

Khối

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

6

 

 

 

 

 

 

 

7

108

90

83,3

17

15,74

1

0,93

8

116

95

81,89

20

17,24

1

0,86

9

91

69

75,82

21

23,1

1

1,09

Cộng

315

254

80,63

58

18,41

3

0,952

- Học sinh khối 6 mức độ hình thành và phát triển phẩm chất đạt: 102/102 = 100% .

2.1.2 Biện pháp :

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức trách nhiệm công dân. Giáo duc kỹ năng sống cho học sinh, tích cực lồng ghép giáo dục đạo đức vào các môn học.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

          - Duy trì giao ban thứ 6 hàng tuần, mỗi tháng họp tổ chủ nhiệm 1 lần.

          - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Đội, các tổ chức xã hội khác để phát động phong trào thi đua nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 10 điều nội quy của nhà  trường. Biểu dương gương người tốt việc tốt, rút kinh nghiệm, phê bình, chấn chỉnh các hành vi sai phạm trong các buổi chào cờ đầu tuần.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để từ đó mỗi lực lượng giáo dục phải xác định trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Phối hợp với chặt chẽ với  hội cha mẹ học sinh và các ban ngành, đoàn thể của xã trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Vận động 100% phụ huynh tham gia mua bảo hiểm y tế cho học sinh theo đúng luật bảo hiểm y tế.

2.2. Giáo dục trí dục.

2.2.1. Chất lượng đại trà.

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

          -  80% số bài kiểm tra các môn do phòng, sở quản đạt từ trung bình trở lên/ tổng số lượt hs dự kiểm tra ở cả hai học kỳ.

- Tốt nghiệp: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 91/91 = 100% ( trong đó 62% khá, giỏi )

- Không có học sinh xếp loại học lực kém.

- 102/102 = 100% học sinh lớp 6 đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực.

- Dạy tự chọn ( Dạy đủ 02 tiết/tuần/lớp ) cụ thể như sau: Khối 6 dạy tự chọn các hoạt động giáo dục; Khối 7 dạy tự chọn môn Tin học; Khối 8,9 dạy tự chọn môn Hóa học, Toán.

Xếp loại học lực: ( khối 7.8.9 )

Khối

T.số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

 

SL

TL%

SL

TL %

SL

TL%

SL

TL%

SL

%

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

108

14

12,96

43

39,8

47

43,51

4

3,70

0

 

 

8

116

16

13,79

62

53,44

36

31,03

2

1,72

0

 

 

9

91

18

19,78

40

43,95

32

35,16

1

1,09

0

 

 

Cộng

315

48

15,23

145

46,03

115

36,50

7

2,22

0

 

 

* Biện pháp:

           - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, dạy đủ các môn học; giáo viên  thực hiện đúng theo phân phối chương trình các môn học đã được nhà trường phê duyệt; Môn tiếng Anh lớp 6,7,8 dạy theo chương trình của đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Đảm bảo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn học. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới PPDH, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

          - Triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới ở 3 lớp của khối 6 với 102 học sinh. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên dự giờ để tư vấn, giúp đỡ giáo viên trong việc triển khai tổ chức các hoạt động dạy học theo mô hình trường học mới đặc biệt chú ý hướng dẫn học sinh trong hoạt động nhóm, cách ghi bài, cách tìm hiểu các đơn vị kiến thức của bài học, phương pháp tự học... nhằm phát huy năng lực của người học. Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá thực tế và đánh giá quá trình theo phương châm đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh. Hướng dẫn học sinh cách trang trí lớp học, làm quen với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống biết cách chia xẻ với bạn bè trong lớp, trong trường.

- Dạy học tự chọn: Xếp thời khóa biểu các buổi sáng trong tuần.

+ Khối 6 dạy tự chọn các hoạt động giáo dục với 02 tiết/tuần. Giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp 6 xây dựng kế hoạch dạy tự chọn và triển khai dạy theo thời khóa biểu của nhà trường.

+ Khối 7 dạy tự chọn môn Tin học 02 tiết/tuần. Thực hiện theo phân phối chương trình đã được biên soạn.

+ Khối 8,9 dạy tự chọn môn Hóa học, Toán. Mỗi môn 01 tiết/tuần và thực hiện theo kế hoạch dạy học tự chọn đã được nhà trường phê duyệt.

- Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tiễn trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài. Sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, phòng học Tiếng anh và Tin học.

- Tăng cường kiểm tra quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn trong giáo viên nhất là khâu soạn giáo án trên máy tính và việc chấm, trả bài cho học sinh bằng cách thu và kiểm tra bài đã chấm theo từng học kỳ và năm học.

- Dạy học tích hợp với giáo dục bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung, gắn với thực tế ở các môn Ngữ văn; Lịch sử, Địa lí, GDCD, Vật lí, Công nghệ và Sinh học.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định của thông tư 58 - Bộ GD&ĐT;

- Tổ chức cho giáo viên học tập và áp dụng công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH của bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới đối với học sinh khối lớp 6.

- Phân loại đánh giá học sinh công khai, công bằng chính xác khách quan theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của người học và đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh.

2.2.2 Tuyển sinh vào lớp 10.

* Chỉ tiêu: Thi vào lớp 10: Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT: 84,5%. Tû lÖ häc sinh cã ®iÓm trung b×nh 3 m«n thi phấn đấu bằng và vượt b×nh qu©n chung cña huyÖn.

* Biện pháp: Tuyển chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm việc dạy ôn thi vào lớp 10. Tổ chức tốt việc triển khai ôn tập cho học sinh lớp 9 lồng ghép trong các buổi dạy thêm theo quy định. Có biện pháp thúc đẩy để giáo viên hăng say hơn trong giảng dạy.

2.2.3 Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

a. Học sinh giỏi.

* Chỉ tiêu:  

- HSG văn hóa: Cấp huyện chỉ tiêu đạt 30 giải. Cấp tỉnh đạt 2 giải.

* Biện pháp:

- Chọn giáo viên có năng lực có tinh thần trách nhiệm cao tiến hành bồi dưỡng mỗi tuần 1 đến 2 buổi từ tháng 9/2016 (riêng lớp 9 bồi dưỡng ngay từ  trong tháng 8).

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và những học sinh được chọn vào đội tuyển HSG lớp 9 của huyện; Phối hợp tốt với giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Thị Trấn Quế trong việc cung cấp kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh.

- Thưởng xứng đáng cho giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

          b. Tham gia các cuộc thi:( KHKT, Vận dụng kiến thức liên môn )

         * Chỉ tiêu:

          - Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (khối lớp 8,9) có 3 dự án dự thi đạt 2 giải cấp huyện; Có 01 dự án dự thi cấp tỉnh.

- Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học đạt 5 giải cấp huyện, 01 sản phẩm dự thi cấp tỉnh đạt giải.

* Biện pháp:

- Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

 - Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, học sinh.

2.2.4. Tổ chức, hưởng ứng các cuộc thi TDTT, IOE, OTE, Violympic.

* Chỉ tiêu:

- Thi Olimpic tiếng anh trên mạng (IOE) đạt 12 giải cấp huyện, 2 giải cấp Tỉnh;

          - Thi OTE cấp huyện đạt 1 giải;

- Thi Violympic cấp huyện đạt 11 giải. Cấp tỉnh đạt 2 giải.

- TDTT tham gia đủ các nội dung thi đấu theo quy định. cấp huyện đạt 30 giải trong đó giải nhất 02; giải nhì 02; giải ba 05; giải khuyến khích 21. Cấp tỉnh đạt 02 giải.

* Biện pháp:

- Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ và tổ chức cho học sinh tập luyện để các em tự tin hơn khi tham gia các sân chơi này.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi cấp trường trước thời điểm tổ chức cuộc thi cấp huyện đối với tất cả các cuộc thi trong năm học một cách nghiêm túc đúng quy trình, đạt hiệu quả cao.

- Chỉ đạo giáo viên môn thể dục dạy đúng đủ, có chất lượng giờ học thể dục theo quy định của chương trình. Đảm bảo đủ các điều kiện cho việc dạy học môn thể dục như: Sân bãi, đồ dùng dạy học, trang phục thể thao, chế độ dạy ngoài trời cho giáo viên thể dục.

2.2.5 Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 * Chỉ tiêu:

- Trường học thân thiện : xếp loại: Tốt đạt 95 điểm. 

- Học sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo các chủ điểm từng tháng từng kỳ.

 * Biện pháp:

- Thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Tổ chức tốt các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội, tiết chào cờ đầu tuần.

- Tập trung giáo dục về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ giáo viên và học sinh, tuyên truyền giáo dục và có biện pháp phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, thể thao.  

3. Cơ sở vật chất, đội ngũ.

3.1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

          - Đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp. Loại xuất sắc: 11 Đ/c loại khá: 16 Đ/c.

          - Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức.

          -  Hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp:

          + Hội giảng: 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia.

          + Thi giáo viên giỏi cấp trường có 15 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên giỏi cấp huyện có 3 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh có 01 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: Có 1 giáo viên được công nhận GVCN giỏi cấp huyện.

          + Thi dạy học theo chủ đề tích hợp: Đảm bảo đủ tỷ lệ giáo viên có hồ sơ dự thi cấp huyện trong cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp ( 6 hồ sơ ) đạt 5 giải cấp huyện, 04 hồ sơ dự thi cấp tỉnh, 01 hồ sơ dự thi cấp quốc gia.

          - Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định, mỗi tổ chuyên môn giải quyết 2 chuyên đề :

Tổ

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

KHXH

Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong mô hình trường học mới.

Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực người học.

KHTN

Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong mô hình trường học mới.

Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực người học.

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

- Trường chuẩn quốc gia: Duy trì các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn, thư viện đạt chuẩn, rà soát các chỉ tiêu, hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau 5 năm vào cuối năm học 2016-2017

 ( Tháng 6/2017 ).

          - Giữ vững kết quả đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

3.2. Biện pháp:

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị, chuyên môn để  nâng cao trình độ. Động viên khuyến khích, tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

- Tổ chức hội giảng, thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trong tháng 10/2016. Giao chỉ tiêu kế hoạch cho các tổ chuyên môn và từng giáo viên  ngay từ đầu năm học.

- Đẩy mạnh hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn theo hướng tập trung nghiên cứu bài học, xây dựng được chương trình dạy học áp dụng cho việc triển khai mô hình trường học mới của học sinh khối lớp 6 và xây dựng chương trình phát triển giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học. Sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông qua địa chỉ trang “trường học kết nối” nhằm giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực của người học, sử dụng TBDH nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy. Dự giờ theo đúng quy định, có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên  mới, giáo viên hợp đồng để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó chú trọng kiểm tra quản lý việc soạn giáo án trên máy tính của giáo viên để tránh việc sao chép giáo án của đồng nghiệp. Sử dụng tốt mạng Internet phục vụ cho giảng dạy.

          - Giao các tổ chuyên môn bàn bạc, triển khai thực hiện các cuộc thi theo quy định của Sở, Phòng.

          - Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm đối với giáo viên, xây dựng nền nếp kỷ cương trong các hoạt động, kiện toàn các đoàn thể ngay từ đầu năm học, duy trì tốt hoạt động của chi đoàn, công đoàn, chi bộ Đảng.

- Đánh giá giờ dạy của giáo viên theo công văn hướng dẫn số 945 của sở giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học. Thi giáo viên giỏi bám sát Thông tư số 21/2010/BGD ĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.  Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi theo thông tư số 43/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, 

* Xây dựng trường chuẩn quốc gia:

- Nhiệm vụ: Đảm bảo 5 tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia để được công nhận lại trường chuẩn sau 5 năm vào cuối năm học 2016-2017.

 - Biện pháp:

+ Tiêu chuẩn 1 Tổ chức, quản lý nhà trường: Củng cố, duy trì các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường, chú ý đến chất lượng hoạt động của các tổ chức.

+ Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên : Đảm bảo các tiêu chuẩn về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường.

 + Tiêu chuẩn 3 Chất lượng giáo dục: Duy trì nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi.

+ Tiêu chuẩn 4 Cơ sở vật chất: Tham mưu với UBND xã tu bổ nâng cấp cơ sở vật chất của trưởng chuẩn như: Quét vôi ve các phòng học, xây lại hệ thống bồn cây, tu sửa lại các công trình xây dựng đã bị xuống cấp nhằm đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia.

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành Sửa chữa hệ thống điện, quạt, bảng viết trên các phòng học, các phòng bộ môn, sửa chữa bàn ghế cho học sinh trước ngày khai giảng. Phối hợp với UBND xã, hội cha mẹ học sinh đóng mới 36 bộ bàn ghế học sinh. Củng cố thư viện đạt chuẩn, đảm bảo đủ tủ, giá và số lượng sách, tài liệu tham khảo theo quy định. Sử dụng tốt các phòng học bộ môn, bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để tất cả các giờ: Vật lý; Hóa học; Sinh học; Tin học,Tiếng anh lớp 6,7,8 phải được học tại phòng học bộ môn. Tích cực sử dụng trang thiết bị dạy học hiện có và vận động giáo viên hưởng ứng cuộc thi sử dụng và tự làm đồ dùng thiết bị dạy học.

+ Tiêu chuẩn 5 Công tác xã hội hóa giáo dục: Nhà trường tích cực vận động hội cha mẹ học sinh, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục.

 Phân công các nhóm phụ trách tiến hành hành kiểm tra rà soát các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng kế hoạch tu bổ sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, hoàn thiện bộ hồ sơ trường chuẩn vào cuối năm học.

4. Công tác quản lý.

4.1 Quản lý chất lượng giáo dục:

* Nhiệm vụ: Giữ vững kết quả giáo dục toàn diện trong nhà trường.

* Biện pháp:

Quản lý chặt chẽ, tổ chức tốt các kỳ kiểm tra trong năm học. Làm tốt công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

4.2 Quản lý hoạt động dạy học:

* Nhiệm vụ: Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng kế hoạch phát triển giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; quản lý chặt chẽ các hoạt động dạy học trong nhà trường; không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn và các quy định về dạy thêm học thêm.

* Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, phân công giáo viên nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh dựa trên khung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng (chú ý đến việc xây dựng các chủ đề tích hợp). Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần hướng dẫn của văn bản 791 của bộ giáo dục và đào tạo ( Bắt đầu thực hiện từ ngày 26/9/2016 ).

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, xử lý công khai, nghiêm minh, mang tính giáo dục đối với các trường hợp vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền và các đoàn thể xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

- Thường xuyên kiểm tra việc giáo viên soạn giáo án trên máy tính Kiên quyết sử lý đối với giáo viên vi phạm như: đình chỉ việc soạn giáo án trên máy tính trong 3 năm, đánh vào lỗi vi phạm quy chế chuyên môn, cắt thi đua của giáo viên vi phạm... nhằm chống việc sao chép giáo án của người khác.

 - Lập kế hoạch công tác cụ thể từng tuần, tháng để giáo viên thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch sát tình hình thực tế (bám sát kế hoạch chung của nhà trường).

  - Thực hiện nghiêm túc quy định của cấp trên về dạy học thêm, về thu chi, kiên quyết xử lý hiện tượng vi phạm. Đảm bảo việc thu chi các loại quỹ theo quy chế dân chủ rõ ràng minh bạch đúng quy định.

4.3 Quản lý cơ sở vật chất:

* Nhiệm vụ: Duy trì bảo quản sử dụng tốt cơ sở vật chất trường học.

* Biện pháp: Sử dụng triệt để đồ dùng trang thiết bị hiện có. Tích cực mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ tốt cho dạy và học. Tăng cường ý thức trách nhiệm cho cán bộ giáo viên trong việc sử dụng bảo quản cơ sở vật chất trường học bằng cách giao cụ thể cho từng lớp, giáo viên bảo quản và sử dụng. Sau mỗi học kỳ tiến hành kiểm kê thiết bị tài sản để có kế hoạch sửa chữa bổ sung. Phát động phong trào thi và làm mới đồ dùng dạy học trong giáo viên.

           4.4 Quản lý lao động:

* Nhiệm vụ: Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên, người lao động trong nhà trường, không để xảy ra tình trạng vi phạm quy chế chuyên môn, các quy định về dạy thêm học thêm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Duy trì các hoạt động lao động vệ sinh trong giáo viên và học sinh.

* Biện pháp:

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với từng giáo viên, nhân viên. Xếp thời khóa biểu để mỗi cán bộ giáo viên nghỉ không quá 01 ngày trong tuần. Quản lý chặt đối với giáo viên phụ trách công tác GDTX, tổng phụ trách đội và nhân viên trong trường.

- Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên trong trường không để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đội ngũ giáo viên để không có giáo viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thông qua các buổi họp hội đồng, giao ban hàng tuần, tháng.

- Duy trì các buổi lao động vệ sinh hàng tuần theo quy định để đảm bảo cảnh quan nhà trường luôn sạch đẹp. Hàng tháng huy động học sinh tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm và đoạn đường trục xã vào các ngày 07,17,27.

           - Cán bộ phụ trách lao động của trường phối hợp với lãnh đạo nhà trường tiến hành kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm công tác lao động vệ sinh qua các buổi giao ban tuần, tháng và tiến hành đánh giá xếp loại thi đua của lớp, giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ và năm học.           

4.5 Công tác kiểm tra:

* Nhiệm vụ: Triển khai đầy đủ nghiêm túc quy định về kiểm tra nội bộ trong nhà trường: Đảm bảo 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Kiểm tra nền nếp đồ dùng dụng cụ sách vở của học sinh từ 1 đến 2 lần trong năn học. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm, thu góp... theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra nội bộ trường học.

          * Biện pháp:

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ theo quyết định của hiệu trưởng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra theo tuần tháng. Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công. Họp rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc kiểm tra. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

4.6 Ứng dụng công nghệ thông tin:

* Nhiệm vụ: 100% cán bộ quản lý và giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, trong dạy học.

* Biện pháp:

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng sổ điểm điện tử, sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông qua trang trường học kết nối. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên trong việc cập nhật điểm của học sinh hàng tháng, hàng kỳ, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định này trong các buổi giao ban tuần, tháng.                    Triển khai có hiệu quả việc sử dụng sổ liên lạc điện tử để thông tin thường xuyên từ nhà trường, giáo viên đến cha mẹ học sinh.

           - Cán bộ quản lý tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

4.7 Công tác pháp chế :

* Nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác pháp chế trong nhà trường.

* Biện pháp:

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ chính sách của giáo viên, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh. Thành lập ban pháp chế của nhà trường để triển khai các quy định có liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Hàng kỳ hàng năm tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường.

5 Công tác thi đua khen thưởng.

5.1 Chỉ tiêu :

          - Cán bộ giáo viên: Có 5 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 24 lao động tiên tiến, 4 cán bộ giáo viên được UBND huyện, Sở giáo dục tặng giấy khen.

          - Trường: đạt tập thể lao động xuất sắc.

          - Công đoàn: vững mạnh xuất sắc.

- Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh.

5.2. Biện pháp:

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, động viên khen thưởng kịp thời.

- Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định chuẩn hiệu trưởng, chuẩn gi¸o viªn trung häc.

- Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá thi đua của nhà trường trong năm học, thông qua các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá ngay từ đầu năm học để cán bộ giáo viên đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện.

- Cho giáo viên đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm ngay từ đầu năm học.

- Tổ chức bình xét thi đua chặt chẽ nghiêm túc.

III. Tổ chức thực hiện.

        1/ Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng (kèm theo phụ lục 01)     

       2/ Mốc thời gian và những công việc chính trong năm (phụ lục 02)

       3/ Bảng phân công chuyên môn (Phụ lục 03)

        4/ Các mục tiêu và chỉ tiêu chính (kèm theo phụ lục 4)

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Tổ chuyên môn của trường;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Cường

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 103

Tổng lượng truy cập: 331457