Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2016- 2017

 

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  CẤP TRƯỜNG

Năm học 2016- 2017

 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 374/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017”;

        Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  năm học 2016-2017 như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu của Hội thi

          - Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường sự chủ động, tích cực học tập, rèn luyện và phát huy khả năng tự học của học sinh;

          - Hội thi góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong nhà trường, từ đó định hướng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.

- Yêu cầu triển khai nghiêm túc có chất lượng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy.

II/ Nội dung thi và hình thức thi

     1. Chủ đề Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát tiển phẩm chất và năng lực của người.

     2. Nội dung thi: Mỗi giáo viên phải dự thi 3 phần ( theo thông tư 21/2010)

       - Thi sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi; nếu SKKN đã được chấm tại Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016 phải bổ sung, điều chỉnh.

       - Một bài thi kiểm tra năng lực: về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

       - Thi dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

     3. Hình thức thi

 - Giáo viên đăng ký dự thi theo chuyên môn đã được đào tạo nộp cho Ban tổ chức Hội thi sáng kiến kinh nghiệm môn dự thi.

- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, gồm có 2 phần:  Kiểm tra nhận thức về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo viên giải quyết vấn đề cụ thể về nội dung kiến thức của bộ môn như giải bài tập, viết tiểu luận, soạn giáo án.

- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Mỗi giáo viên dự thi dạy 2 tiết: một tiết do giáo viên chọn ( giới hạn chương trình tuần 9 ),  một tiết do ban tổ chức chọn và giáo viên bốc  thăm (tiết dạy tham gia thi giảng là tiết học đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó).

      4. Một số quy định :

 - Bài thi năng lực : làm trên giấy thi do Ban Tổ chức chuẩn bị.

 - Sáng kiến kinh nghiệm đánh vi tính trên giấy A4, không đóng quyển, ghim thành một tập (ghim 1 lần góc trái trên cùng) gồm :

      + Bìa (bằng giấy trắng) ghi rõ tên SKKN, họ và tên người viết, đơn vị công tác.

      + Phía trong là nội dung SKKN( không có dấu hiệu ghi họ, tên GV

      + Trang cuối là đánh giá chấm điểm của hội đồng chấm SKKN của trường

( chấm theo thang điểm 10)

III/ Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi :

            1. Đối tượng : Giáo viên các bộ môn đang giảng dạy nhà trường.

2. Điều kiện đăng ký dự thi: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải hội đủ những điều kiện sau:

-  Đạt trình độ chuẩn từ CĐSP trở lên.

- Có ít nhất 3 năm công tác trong ngành.

- Tự nguyện đăng ký dự thi.

IV/ Mốc thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi

         1. Nộp danh sách đăng ký và bài tự chọn về Ban tổ chức Hội thi  vào 20/10/2016

           2. Nộp sáng kiến kinh nghiệm và Thi phần kiểm tra năng lực của giáo viên

- Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 24/10/2016.

           3. Bốc thăm bài dự thi giảng

   - Thời gian :  16 giờ ngày 24/10/2016.

  - Địa điểm:  Trường THCS Tượng Lĩnh

         4. Thời gian thi giảng : Từ ngày 27/10 đến ngày 29/10/2016

         5. Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

    - Thời gian: 14 giờ ngày 04/11/2016 -  Tại trường THCS Tượng Lĩnh

    - Thành phần: Ban tổ chức, giám khảo và giáo viên tham gia Hội thi.

 

        Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi Trường THCS Tượng Lĩnh, năm học 2016 - 2017.

 

 

  Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT (để b/c);

- Lãnh đạo nhà trường;

         - Ban tổ chức hội thi;

         - Các tổ chuyên môn;

         - Lưu VT.

 

 

 

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

               

                     Đỗ Văn Cường

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 103

Tổng lượng truy cập: 331457