Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KE HOACH DẠY NGHỀ 2018-2019

 

PHÒNG GD&ĐT  KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

 

 

Số:  21/KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tượng Lĩnh, ngày 21 tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 Hoạt động dạy nghề năm học 2018 - 2019

 

 

             Căn cứ công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2018 của Bộ GD&ĐT tạo về việc Hướng dẫn hoạt động giáo dục nghề phổ thông năm học 2018- 2019; Công văn số 1475/SGD ĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Công văn hướng dẫn số 550/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018 – 2019; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và năng lực chuyên môn của giáo viên; Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng Kế hoạch hoạt động dạy nghề  năm  học 2018 - 2019 như  sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

   - Tổ chức hoạt động dạy nghề điện dân dụng và nghề tin học văn phòng cho học sinh lớp 8 nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thực hành điện dân dụng  giúp cho các em biết vận dụng kiến thức  đã học ở bộ môn Vật lí và Công nghệ vào cuộc sống; học sinh có kiến thức và kỹ năng tin học văn phòng cơ bản  góp phần hoàn thành mục tiêu tiêu giáo dục, phân luồng hướng nghiệp cho học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS.

          2. Yêu cầu:

    - Góp phần nâng cao; củng cố kiến thức, kỹ năng hoạt động giáo dục nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

   - Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn mục tiêu cấp học, đưa hoạt động dạy học nghề  phù hợp hơn với điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường, với thời lượng quy định và nội dung dạy học tự chọn thích hợp.

        - Đẩy mạnh công tác giáo dục, tổ chức dạy nghề trong  nhà trường; góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo và chú trọng đến công tác phân luồng học sinh cuối cấp.

        - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về ý nghĩa, nội dung và biện pháp thực hiện giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh.

        - Giáo viên dạy tự chọn nghề phải có đầy đủ các loại hồ sơ quy định: có kế hoạch dạy tự chọn nghề;  giáo án dạy nghề, lịch báo giảng; sổ gọi tên ghi điểm, đảm bảo chất lượng dạy nghề và thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định.

          II. Đối tượng, nội dung và thời gian dạy học tự chọn nghề

          1. Đối tượng,

    - Học sinh lớp 8 được  đăng ký tham gia học nghề Điện dân dụng hoặc Tin học văn phòng

          2. Chương trình và tài liệu dạy nghề

     - Chương trình dạy nghề phổ thông: 70 tiết (theo phân phối chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm học 2012-2013 và tài liệu quy định tại công văn số 1167/SGD ĐT- GDTrH ngày 23/11/2012 của Sở GD&ĐT).

          3. Hình thức tổ chức và thời gian dạy nghề

     - Hình thức: Trường THCS Tượng Lĩnh lựa chọn, tổ chức hoạt động dạy nghề lớp 8 là một môn tự chọn trong nhà trường.

- Triển khai dạy tự chọn nghề xếp vào TKB vào (buổi sáng)

- Thời lượng: 2 tiết/tuần

+ Học kỳ I : 18 tuần –  36 tiết.

+ Học kỳ II : 17 tuần – 34 tiết.

  4. Lớp dạy nghề :

    - Căn cứ vào đơn đăng ký của học sinh nhà trường có 98/98 học sinh đăng ký học nghề điện dân dụng chia thành 3 lớp 8A,B,C

   5. Kiểm tra đánh giá xếp loại kết quả học tập nghề phổ thông của học sinh:  Thực hiện theo quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo quy định hiện hành

Số điểm kiểm tra và xếp loại đánh giá:

- Điểm hệ số 1: 4 điểm trong đó:

+ Kiểm tra miệng : 1 lần

+ Kiểm tra 15 phút: 1 bài

+ Kiểm tra 45 phút: 2 bài (1 bài theo PPCT và 1 bài KT cuối CT)

- Điểm hệ số 2(Thực hành): 3 bài

Cách tính điểm tổng kết: Điểm TBm = (Điểm HS 1 + Điểm HS 2):10

III. Tổ chức thực hiện:

   1. Đối với nhà trường:

            - Thành lập Ban giáo dục lao động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động dạy nghề.

- Chuẩn bị đầy đủ các phòng học, trang thiết bị dạy và học, đủ vật liệu, phôi liệu nghề diện;  máy tính thực hành cho học sinh học nghề tin.

          - Triển khai dạy nghề cho học sinh lớp 8 theo đúng quy định

          - Phân công dạy nghề

          + Đồng chí : Phạm Ngọc Tuấn – Dạy nghề điện dân dụng lớp 8A

          + Đồng chí : Trương Thị Huệ – Dạy nghề điện dân dụng lớp 8B

          + Đồng chí : Phan Văn Sơn  – Dạy nghề điện dân dụng lớp 8C

-  Hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp dạy nghề phổ thông

   - Phân phối chương trình;

   -  Kế hoạch tổ chức dạy nghề phổ thông;

   - Sổ gọi tên ghi điểm;

   - Sổ ghi đầu bài.

*  Đối với giáo viên dạy nghề phổ thông

   - Kế hoạch bài dạy/ giáo án.

   - Lịch báo giảng.

2. Giáo viên dạy tự chọn nghề       

           Giáo viên dạy nghề có đầy đủ các loại hồ sơ quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy định về dạy nghề phổ thông.

          Trên đây là kế hoạch dạy nghề  năm học 2018-2019 của Trường THCS xã Tượng Lĩnh. Đề nghị các đồng chí giáo viên đã được phân công nhiệm vụ dạy nghề năm học 2018 – 2019 chuẩn bị tốt về tài liệu, nghiên cứu bài dạy để giảng dạy nghề đạt kết quả cao trong năm học 2018 – 2019 .

 

Nơi nhận:

    - Phòng GD & ĐT (để b/c)

    - Lãnh đạo nhà trường;

    - Tổ chuyên môn (để t/h);

    - Lưu VT.

                                                                                        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thcstuonglinh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 251

Tổng lượng truy cập: 301006