Điểm báo

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THU CHI QUỸ KHÁC

     PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĨNH TRỤ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 05 /BB-THCS                                     

BIÊN BẢN

 

NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI QUỸ KHÁC

NĂM HỌC 2015 - 2016

         

- Căn cứ vào thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005, hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán được ngân sách nhà nước hỗ trợ

- Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009. Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục của hệ thống Giáo dục quốc dân

I. Thời gian: Ngày 25 tháng 6 năm 2016

II.  Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Vĩnh Trụ

III. Thành phần:

          Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường THCS Vĩnh Trụ: 24/24 đ/c

IV. Nội dung:

          1. Ông Trần Văn Luyến - Hiệu trưởng THCS Vĩnh Trụ thông qua văn bản công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

          2. Thông báo các nội dung công khai.

          - Công khai quyết toán thu chi năm học 2015 -  2016

          3. Hình thức công khai

          - Thông báo trước hội đồng sư phạm

          - Niêm yết tại văn phòng

          4. Địa điểm, thời gian niêm yết

          - Niêm yết tại văn phòng trường THCS Vĩnh Trụ

          - Thời gian niêm yết từ ngày  25/6/2016 đến ngày 05/7/2016

          5. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường THCS Vĩnh Trụ

          Biên bản thông qua trước Hội đồng sư phạm hồi 17h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

                                                          

                  HIỆU TRƯỞNG                                                      THƯ KÝ                                                               

 

 

 

                                                        

CÁC THÀNH VIÊN


                                                          

     PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS VĨNH TRỤ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số:  06  /BB-THCS                                     

BIÊN BẢN

 

KẾT QUẢ NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI QUỸ KHÁC

NĂM HỌC 2015 - 2016

         

Căn cứ vào quyết toán thu chi các quỹ năm hoc 2015 - 2016

1. Thời gian: Hôm nay, ngày 06 tháng 7 năm 2016 Ban giám hiệu trường THCS Vĩnh Trụ tiến hành đánh giá kết quả niêm yết Công khai quyết toán thu chi các quỹ năm hoc 2015 - 2016

2.  Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Vĩnh Trụ

3.  Thành phần:

1. Ông : Trần Văn Luyến                  -  Hiệu trưởng

2. Ông : Nguyễn Duy Phong             - Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

4. Ông:  Trân Văn Vinh                    - Trưởng ban thanh tra

5. Ông: Nguyễn Văn Quyết               - TT tổ KHXH

6. Ông: Trần Trung Thành                - TT tổ KHTN

7. Bà: Trần Thị Thu Hương              - Thư ký HĐ

8. Bà: Phạm Thị Hạnh                      - Kế toán

4.  Nội dung:

          - Ông Trần Văn Luyến - Hiệu trưởng thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định

          - Ông Trần Văn Vinh - Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của CB, GV, NV trong nhà trường  khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

          Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai quyết toán thu chi các quỹ năm hoc 2015 – 2016

          - Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác.

                                                           

         HIỆU TRƯỞNG               CHỦ TICH CÔNG TOÀN                THƯ KÝ                                                               

 

 

 

 

                   THANH TRA ND                                     CÁC THÀNH VIÊN

 

 

Tác giả:

Xem thêm

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng