Điểm báo

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2014
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBiểu 02_ TT21BTC
TRƯỜNG THCS VĨNH TRỤ  
 
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2014
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
    
Chương 622 loại 490 khoản 493ĐVT: Đồng 
STTChỉ tiêuDự toán được giaoGhi chú
ADự toán thu            1.942.975.000 
1Ngân sách nhà nước cấp năm 2014            1.942.975.000 
2 Thu phí, lệ phí  
3Thu sự nghiệp khác   
4Số thu nộp NSNN  
5Số được để lại chi theo chế độ  
aNgân sách nhà nước            1.942.975.000 
b Phí, lệ phí  
cHoạt động sự nghiệp khác   
BDự toán chi            1.942.975.000 
INgân sách nhà nước            1.942.975.000 
1  Chi thanh toán cá nhân            1.803.675.000 
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn               119.800.000 
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn  
4  Chi khác                 19.500.000 
IIDự toán chi nguồn khác (nếu có)                                -   
1  Chi thanh toán cá nhân  
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn  
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn  
4  Chi khác  
 Vĩnh Trụ,ngày 15 tháng 01 năm 2014
 NGƯỜI LẬP BIỂU                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
    
    
    
    
            Phạm Thị HạnhĐinh Thị Khánh
Tác giả:

Xem thêm

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng