Tin từ đơn vị khác

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&ocirc;m nay, ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 09 năm 2016, ho&agrave; trong niềm vui chung&nbsp; của h&agrave;ng chục triệu học sinh trong cả nước ch&agrave;o đ&oacute;n năm học mới, trường THCS C&ocirc;ng L&yacute; long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới.Trong niềm vui ch&agrave;o đ&oacute;n năm học mới, thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường vinh dự được đ&oacute;n tiếp c&aacute;c vị đại biểu kh&aacute;ch qu&yacute; đại diện cho Huyện uỷ UBND Huyện, Đảng ủy, HĐND UBND v&agrave; c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể x&atilde; C&ocirc;ng L&yacute; đ&atilde; quan t&acirc;m về dự với nh&agrave; trường; Đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự, niềm cổ vũ v&agrave; động vi&ecirc;n lớn đối với thầy v&agrave; tr&ograve; trường THCS C&ocirc;ng L&yacute; năm học 2016-2017</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp; &nbsp;Trong năm học n&agrave;y,&nbsp;c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c em học sinh Trường THCS C&ocirc;ng L&yacute; quyết t&acirc;m thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017. C&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o của &nbsp;trường THCS C&ocirc;ng L&yacute; quyết t&acirc;m thi đua dạy tốt. Ph&aacute;t huy tinh thần: &ldquo;<strong>Tất cả v&igrave; học sinh th&acirc;n y&ecirc;u</strong>&rdquo;, &ldquo;<strong>Mỗi thầy c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; một tấm gương đạo đức, tự học v&agrave; s&aacute;ng tạo&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong>C&aacute;c em học sinh trường THCS C&ocirc;ng L&yacute; thực hiện tốt c&aacute;c hoạt động t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện về mọi mặt: &quot;Tuổi trẻ học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, tăng cường &yacute; thức v&agrave; &yacute; ch&iacute; học tập v&igrave; đất nước, v&igrave; bản th&acirc;n, tu dưỡng đạo đức h&agrave;nh vi văn minh, tu&acirc;n thủ nội quy nh&agrave; trường v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; chủ động s&aacute;ng tạo phấn đấu vươn l&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện thực hiện tốt chủ đề năm học 2016-2017.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Buổi lễ khai giảng năm học 2016 -2017 của thầy tr&ograve; trường THCS C&ocirc;ng L&yacute;&nbsp;đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp trong niềm h&acirc;n hoan, phấn khởi của thầy tr&ograve; cũng như sự tin y&ecirc;u của l&atilde;nh đạo v&agrave; cha mẹ học sinh đối với nh&agrave; trường. Tập thể&nbsp; trường THCS C&ocirc;ng L&yacute;&nbsp;tự tin, sẵn s&agrave;ng bước sang một năm học mới với những thử th&aacute;ch, thời cơ mới, thắng lợi mới!</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của buổi lễ khai giảng:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/7607512790317752980/tintuc/P_20160905_073912.jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/7607512790317752980/tintuc/P_20160905_080450.jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Thầy gi&aacute;o Nguyễn Xu&acirc;n Khoa-hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&aacute;nh trống khai giảng năm học mới 2016-2017</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/7607512790317752980/tintuc/P_20160905_074239.jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></span></span></p> <p>&nbsp; <img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14202728_556011597941946_2856989500557853270_n.jpg?oh=30fc863a0b9fd692e37fcad118bb6b00&amp;oe=58796039" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp; Th&agrave;y gi&aacute;o Nguyễn Xu&acirc;n Khoa-hiệu trưởng nh&agrave; trường đọc diễn văn khai giảng năm học</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14142021_556011617941944_2965246507184904323_n.jpg?oh=8dd93a3dcc9158896e6fc6498313ef25&amp;oe=583B70E3" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">Thầy gi&aacute;o B&ugrave;i Thanh T&uacute; - đại diện c&aacute;n bộ ph&ograve;ng GD &amp; ĐT L&yacute; Nh&acirc;n tặng hoa ch&uacute;c mừng nh&agrave; trường</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14224970_556011627941943_1995796765382401834_n.jpg?oh=58b36adb710849f6cd15118394e96dc2&amp;oe=58462405" style="height:525px; width:700px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/7607512790317752980/tintuc/14232525_556011657941940_738061758685042320_n.jpg" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">Đ/c Đỗ Tiến To&atilde;n- ph&oacute; chủ tịch hội đồng ND ph&aacute;t biểu v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng nh&agrave; trường</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14224967_556011691275270_5680210844363635944_n.jpg?oh=fa129a6be2f0cecff0ca3ed191da1bec&amp;oe=5842A7F3" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">Đại diện Hội CMPHHS tặng hoa ch&uacute;c mừng nh&agrave; trường</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14233095_556011707941935_4119096903127313821_n.jpg?oh=6cff8bea9def1f8ec14c46486bdb10b7&amp;oe=5878F24A" style="height:525px; width:700px" /></p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14191977_556011731275266_3270422927958767579_n.jpg?oh=ac4f843fe9f162496318ef9761425ba5&amp;oe=583DA23F" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">Trao qu&agrave; cho c&aacute;c em Hs ngh&egrave;o học vượt kh&oacute;</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14212577_556011777941928_5025774201783760047_n.jpg?oh=ae97b5e5f30c969ea0d9d817319364e9&amp;oe=5877E924" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">Tiết mục văn nghệ:&quot; Bay cao tiếng h&aacute;t ước mơ&quot; của đội văn nghệ nh&agrave; trường</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14141640_556011827941923_1900440336247585496_n.jpg?oh=d721e269fbbcbc5a88c441ef646a73f3&amp;oe=588368DB" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align: center;">Tiết mục văn nghệ: &quot; C&ocirc; gi&aacute;o em l&agrave; hoa E-ban&quot; của đội văn nghệ nh&agrave; trường</p> <p><img src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14183671_556011917941914_8337372501451917508_n.jpg?oh=8472fa8fbd135e5ed7364fb5769229f8&amp;oe=584188DB" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align: center;">Tiết mục m&uacute;a đồng diễn b&agrave;i: &quot; Khăn qu&agrave;ng đỏ&quot; của tập thể học sinh to&agrave;n&nbsp;trường</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: THCS Công Lý

Xem thêm

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng