Tin từ đơn vị khác

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
<div style="TEXT-ALIGN: left"> <p><em>KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2015 &ndash; 2016<br /> Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng, n&aacute;o nức ch&agrave;o đ&oacute;n những ng&agrave;y thu lịch sử: kỷ niệm 70 năm c&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m v&agrave; Quốc kh&aacute;nh 2/9, h&ocirc;m nay ng&agrave;y 5/9 cả nước đang ch&agrave;o đ&oacute;n một ng&agrave;y lễ trọng đại &ndash; ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường. Trong niềm h&acirc;n hoan, phấn khởi ấy, được sự cho ph&eacute;p của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo, trường THCS Đồng L&yacute; tổ chức buổi lễ ch&agrave;o mừng năm học mới 2015 &ndash; 2016.<br /> Ngay từ sớm c&aacute;c em to&agrave;n trường đ&atilde; c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ, nghi&ecirc;m t&uacute;c trước buổi lễ. Vẻ mặt em n&agrave;o cũng vui tươi h&aacute;o hức đ&oacute;n chờ gi&acirc;y ph&uacute;t quan trọng nhất của năm học. Ri&ecirc;ng c&aacute;c qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o ai cũng đến thật sớm, chuẩn bị thật kĩ v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c để đ&oacute;n mừng năm học mới. Đ&uacute;ng 7 giờ s&aacute;ng, buổi lễ ch&iacute;nh thức </em>được bắt đầu .</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/ANH%201.jpg" style="height:212px; width:300px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:584px"> <tbody> <tr> <td style="width:300px"> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2206(3).JPG" style="height:212px; width:300px" /></p> </td> <td style="width:283px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;Mở đầu l&agrave; đo&agrave;n diễu h&agrave;nh</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:295px"> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2213.JPG" style="height:211px; width:300px" /></p> </td> <td style="width:295px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Phần ch&agrave;o đ&oacute;n học sinh bước v&agrave;o lớp 6 của trường diễn ra ngay sau đ&oacute;. Năm học n&agrave;y trường đ&oacute;n nhận 88 em học sinh v&agrave;o lớp s&aacute;u. Trong nền nhạc của b&agrave;i h&aacute;t Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đi học, với lời giới thiệu của c&ocirc; Đỗ Thị Oanh &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, c&aacute;c em học sinh tay cầm những l&aacute; cờ đỏ tươi được c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o dẫn dắt từ từ bước qua lễ đ&agrave;i. C&aacute;c anh chị lớp tr&ecirc;n đ&oacute;n ch&agrave;o c&aacute;c em bằng tr&agrave;o ph&aacute;o tay nồng nhiệt.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2218.JPG" style="height:212px; width:300px" /></p> <p>Tiếp theo l&agrave; nghi thức ch&agrave;o cờ diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m. Đội TNTP HCM do Trương Thị Kim Nhẫn phụ tr&aacute;ch đ&atilde; đi diễu h&agrave;nh qua lễ đ&agrave;i.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2236.jpg" style="height:212px; width:300px" /></p> <p>Trong diễn văn khai giảng năm học mới, c&ocirc; Nguyễn Thị Tươi&ndash; B&iacute; thư chi bộ, Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; biểu dương th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; thầy v&agrave; tr&ograve; trường THCS Đồng L&yacute; đ&atilde; đạt được trong năm học 2014 &ndash; 2015. Đồng thời c&ocirc; cũng&nbsp;b&agrave;y tỏ l&ograve;ng mong muốn tập thể trường tiếp tục giữ vững v&agrave; ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được trong năm học n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiếng trống trường đầu ti&ecirc;n ch&agrave;o mừng năm học mới đ&atilde; rộn r&atilde; vang l&ecirc;n.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2256.JPG" style="height:212px; line-height:20.8px; width:300px" /></p> <p>V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của buổi lễ</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:295px"> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2206(1).JPG" style="height:212px; line-height:20.8px; width:300px" /></p> </td> <td style="width:295px"> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2336.JPG" style="height:212px; line-height:20.8px; width:300px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:295px"> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2224.JPG" style="height:212px; line-height:20.8px; width:300px" /></p> </td> <td style="width:295px"> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11824964759262427743/tintuc/IMG_2215.JPG" style="height:212px; line-height:20.8px; width:300px" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div>
Tác giả: Admin

Xem thêm

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng