Bạn cần biết

Bảng phân công chuyên môn năm học: 2017-2018 Trường THCS Xuân Khê

Trường THCS Xuân Khê

                         PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2017-2018

                                                        TỔ  :KHTN

                                                       Ngày: 11/12/2017

TT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Ngày sinh

Tr×nh ®é chuyªn m«n

Năm vào ngành

Toán -TC

Hóa

Sinh

CN

TD

Tự chọn

Tin

Nhạc

Họa

Sè giê ®øng líp

Chñ nhiÖm
Kiêm nhiệm

HSG

Tæng sè giê

2

Trần Hữu Thân

28/07/1978

ĐH Toán

 

7b

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

5

Ngô Quốc Phương

02/12/1984

ĐH Toán -Lý

 

6b

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

2

 

 

 

 

 

 

6

TX
CN6b

13

HSG Toán 6

 

19

6

Lê Ngọc Thắng

6/4/1982

CĐ Lý- Đội

 

 

 

K6789

10

 

 

 

 

9ab

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

TPT

10

HSG Lý 89

 

22

7

Trương Thị Hoa

14/03/1984

ĐH Toán- Tin

 

6a9a

9

 

 

K98b

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

CN9a

5

HSG
Hóa 89

 

20

 

Cúc ( Nhân Đạo)

 

Sinh- Hoá

 

 

 

 

 

8a

2

K6897b

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSG Sinh 9

 

16

8

Phan Quang Thái

03/11/1978

CĐ Toán-Tin

 

9b8a

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ab

4

 

 

 

 

14


TP
CNTT

PC

6

HSG
Toán 9

 

20

10

Trương Minh Khuê

 

Toán-Hoạ

 

7a8b

9

 

 

 

 

 

 

8ab

2

 

 

 

 

6ab

4

 

 

 

 

15

CN8b

5

HSG Toán 7

 

20

12

Vũ Thị Yến

12/7/1991

ĐH Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

7a

2

 

 

8ab9ab
6ab7ab

16

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

HSG
TDTT

 

18

 

Tæng

 

 

 

36

10

8

16

12

16

2

8

 

 

84

39

 

 

139

 

 

 

                                                                                                              

 

Trường THCS Xuân Khê

                                    PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2017-2018

                                                           TỔ  :KHXH

                                                            Ngày: 11/12/2017

TT

Họ tên

Sinh ngày

TĐCM

Năm vào ngành

Văn - TC

Sử

Địa

CD

Nhạc

Họa

Anh

Tự chọn

Giờ đúng lớp

Chủ nhiệm
Kiêm nhiệm

HSG

Tổng số giờ

1

Phạm Thị Bích Ngà

13/06/1968

ĐH văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

HN 9
HĐNG67

1

 

 

1

2

Đỗ Thị Lan

27/04/1975

ĐH Văn

 

9ab

12

 

 

 

 

 

 

 

 

9ab

2

 

 

 

 

14

CN9b

5

HSGVăn 9

 

19

3

Đỗ Thị Hoa Tuyết

6/11/1965

CĐ Sử

 

 

 


9ab
7ab

6

 

 

CN
6ab
7ab

8

 

 

6ab

2

 

 

 

 

16

TT

3

HSG
 Sử 89

 

19

5

Trương Thị Nguyệt

12/8/1973

ĐH Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ab

2

 

 

8ab6ab

12

 

 

14

CN8a

5

HSG
Anh68

 

19

6

Tuyết (Nhân Chính)

28/06/1973

ĐH Văn-CD

 

8ab

10

8ab

4

 

 

8ab

2

 

 

8ab

2

 

 

 

 

18

 

 

HSG
 Văn 8

 

18

7

Nguyễn Văn Quân

19/06/1976

ĐH Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ab
9ab

12

 

 

12

CN 7b

5

HSG
Anh79

 

17

8

Cao Thị Thu Hà

20/05/1980

ĐH Văn

 

7ab

8

 

 

 

 

7ab

2

 

 

7ab

2

 

 

7ab

2

14

CN7a

5

HSG
Văn 7

 

19

9

Trần Hồng Miên

28/04/1978

ĐH Văn

 

6ab

8

 

 

 

 

6ab
9ab

4

 

 

 

 

 

 

6a

2

14

CN6a

5

HSG Văn 6

 

19

10

Phạm Thị Toan

 

CĐ Sử- Địa

 

 

 


6ab

2

6ab7ab8ab9ab

12

 

 

8ab
7ab

4

 

 

 

 

 

 

18

 

 

HSG
Địa 89

 

18

 

Tổng dạy

 

 

 

38

12

12

16

6

2

24

4

120

29

 

149

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Thị Bích Ngà

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 219290