Điểm báo

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH ngày 14/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 - 2016,

Căn cứ công văn số 109/PGDĐT-THCS ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD& ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS  năm học 2015 - 2016.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường trong năm học 2015-2016

Tác giả:

Xem thêm

https://youtu.be/cuFrMu1jR1Q

Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Ngày hội đến trường
Lễ dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám