tin tức-sự kiện

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của trường THCS Yên Nam

PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /QĐ-THCSYN

Yên Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

của trường THCS Yên Nam

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS YÊN NAM 

 

          Căn cứ Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Căn cứ Công điện số 43/CĐ-BGD ĐT ngày 28/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Công văn số 43/UBND-VP ngày 31/01/2020 của UBND huyện Duy Tiên về việc tham mưu thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Theo đề nghị của tổ trưởng tổ văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường THCS Yên Nam gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng – Trưởng ban.

2. Bà Lê Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng – Phó ban.

3. Bà Hoàng Thu Hồng – TT tổ VP – Thành viên.

4. Ông Nguyễn Hồng Kiên – TT tổ KHTN – Thành viên.

5. Ông Trần Văn Sĩ – TT tổ KHXH&NV – Thành viên.

6. Bà Trần Thị Thúy Vân – CTCĐ – Thành viên.

7. Bà Phan Thu Cúc – BTCĐ – Thành viên.

8. Bà Trần Thị Kim Hà – TPT Đội – Thành viên.

9. Bà Đặng Thị Thanh Hương – NV Y tế – Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường THCS Yên Nam.

          Nắm bắt kịp thời chỉ đạo của các cấp, các ngành; chủ động, tham mưu cho Ban chỉ đạo xã, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh của xã, thị xã.

          Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Có trách nhiệm giám sát nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong nhà trường để kịp thời báo cáo về BC Đ xã, phòng GD&ĐT

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để báo cáo);

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện);                                                                                                 

- Website trường;                       

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tác giả: BGH

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa