tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường” Năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS YÊN NAM

Số:   13 /KH-THCSYN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Nam, ngày  03 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường”

Năm học 2016 - 2017

 

            Kính gửi: Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

           Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 về  ban hành điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

          Thực hiện  kế hoạch năm học 2016 - 2017 và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2016 - 2017;

          Trường THCS Yên Nam xin báo cáo với lãnh đạo Phòng GD&ĐT về  Kế hoạch tổ chức Hội thi  “ Giáo viên  dạy giỏi” cấp trường năm học 2016 -2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỘI THI

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường. Hội thi được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

1. Mục đích Hội thi

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường  phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của toàn ngành;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong trường, từ đó các giáo viên tích cực bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho của bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục của nhà trường đã xây dựng;

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:

1. Nội dung thi:

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại;

b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút.

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

1) Đối tượng:

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường

2) Điều kiện:

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu

 khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại;

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đồng thời phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

IV. TỔ CHỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI:

1. Tổ chức thi

Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các giáo viên tham gia, tạo điều kiện để giáo viên và CBQLGD dự giờ thi giảng.

2. Đánh giá các nội dung thi

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;

Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được nhà trường đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.

b) Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

c) Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp THCS. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và tổ chuyên môn để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, phải đạt các yêu cầu sau:

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

V. THỜI GIAN:

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

06/10/2016

GV nộp SKKN

Chấm SKKN

 

14 h 07/10/2016

GV làm bài thi hiểu biết

 

08/10/2016

Chấm bài thi hiểu biết

 

Từ 10/10/2016 đến 22/10/2016

Thi giảng theo lịch

 

14 h 22/10/2016

Tổng kết Hội thi

(dự kiến)

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường” năm học 2016 – 2017 của trường THCS Yên Nam. Yêu cầu Phó Hiệu trưởng, Ban giám khảo Hội thi, tổ trưởng các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về lãnh đạo trường để chỉ đạo giải quyết./.

 

* Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (Báo cáo)

- Đ/c Phó Hiệu trưởng, (Phối hợp chỉ đạo)

- BGK, các tổ CM (Thực hiện)

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

/.

 

 

 

         

 

Tác giả: Lê Thị Huyền

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa